Bentwoud

natuurgebied in Nederland

Het Bentwoud is een natuur- en recreatiegebied[1] in de Nederlandse provincie Zuid-Holland, in het Groene Hart van de Randstad. Het wordt omringd door Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude, Waddinxveen, Moerkapelle en Zoetermeer. Oorspronkelijk was gepland om een gebied van 1300 ha om te vormen naar bos met veel ruimte voor recreatie. Het plan dat twintig jaar in ontwikkeling was, werd door ernstige bezuinigingen getroffen. Anno 2012 was 750 hectare aangekocht en nog maar 250 hectare met bomen ingeplant. In 2016 bestond het uit ruim 800 hectare. Het gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer.[2] Het Nationaal Kinderbomenbos is in ontwikkeling. In dit bos groeien geboortebomen voor nieuwe wereldburgers en levensbomen voor kinderen die overleden zijn. Dit nadat Staatsbosbeheer deze mogelijkheid (20 ha) bood bij het 50-jarige jubileum van de Stichting Nationale Boomfeestdag in 2007.[3] De eerste bomen daarvoor werden in 2015 geplant.[4] Sponsoring voor meer bomen en educatie wordt nu ook geleverd door BP Nederland[5], de ASN Bank voor het ASN Sponsorbos[6], de Krepel Group[7] en particulieren in samenwerking met de stichting wAarde voor het Avatarbos.[8]

Aanleiding en liggingBewerken

In het bosarme en dichtbevolkte westen van Nederland is een tekort aan recreatiegebieden. Om aan de groeiende behoefte daaraan te voldoen, ontstond in de jaren 80 van de 20e eeuw een plan om veenweidegebied te bebossen en zodoende een groot aaneengesloten bos- en recreatiegebied met natuurwaarden te ontwikkelen.

Als locatie werden enkele dunbevolkte polders in het Groene Hart uitgekozen. Het gaat om de polder "Achterof", ten westen van Boskoop en Waddinxveen en de polder "Het Hoogeveen" ten zuiden van de Benthuizer buurtschap Hogeveen. In een latere fase is een uitbreiding van het bos naar polder "De Wilde Veenen", ten noorden van Moerkapelle mogelijk. Op 25 mei 2009 werd de eerste boom geplant, op het uiterste oostelijke punt van het Bentwoud, op de grens tussen Zoetermeer en Benthuizen, aan de Zegwaartseweg/Omleidingsweg. Het is aangelegd door Dienst Landelijk Gebied (DLG), dat tot 2015 een onderdeel was van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

KenmerkenBewerken

In fases is een natuur- en recreatiegebied ontstaan met zowel parkachtige delen voor intensieve recreatie, dichte bossen met een hoge natuurwaarde, als een golfbaan van ruim 100 hectare. De eerste fase zou 1.000 hectare omvatten, inclusief de Golfbaan Bentwoud waarvan in juni 2011 de eerste holes geopend zijn. De tweede fase van 300 hectare aankoop van akkergrond is komen te vervallen door de bezuinigingen van het Kabinet-Rutte I door CDA-minister Maxime Verhagen en CDA-staatssecretaris Henk Bleker.

VerbindingenBewerken

Het bos sluit aan de zuidwestkant aan op recreatiegebied Rottemeren via het nog te ontwikkelen open groengebied in de Polder Honderdveertig Morgen, oostelijk van het gehucht Kruisweg. Aan de oostkant sluit het aan op het al langer bestaande Gouwebos tussen Boskoop en Waddinxveen en in het zuidoosten is een groencorridor richting de nog te ontwikkelen recreatiegebieden van de Zuidplaspolder in de gemeente Zuidplas gepland.

Alternatief plan BentwadBewerken

In 2002 ontwikkelden twee bewoners van de regio (geograaf Hans Smit en architect Jan van Leeuwen) een alternatief plan voor de diep gelegen oostelijke polder Achterof. In feite kwam dit plan neer op ontpoldering, zodat uitgebreide waterbekkens zouden ontstaan. Deze zouden gebruikt kunnen worden voor onder meer waterrecreatie, bestrijding van de zoute kwel en voorraadvorming. Uiteindelijk is dankzij dit plan en in het licht van het veranderende klimaat, door de provincie besloten veel meer aandacht te besteden aan waterberging in het diepe gedeelte van het Bentgebied. Circa tien jaar na dit besluit is hier echter niets van terechtgekomen. Nergens in het doelgebied zijn substantiële waterbekkens gerealiseerd. Daarentegen is ook de ontwikkeling van het bos gestagneerd, zodat grote delen nog een agrarische bestemming hebben. Gezien de discussie over het extremer wordende klimaat, lijkt het waarschijnlijk dat het plan Bentwad opnieuw op de agenda van waterbeheerders zal komen.

Gebruikersgroep BentwoudBewerken

De gebruikersgroep Bentwoud (Vereniging Vrienden van het Bentwoud, in samenwerking met Staatsbosbeheer) werd in 2009 opgericht met als doel de betrokkenheid van burgers te vergroten, te adviseren over de inrichting en het aandragen van suggesties voor kwaliteitsverbetering bij het beheer. De provincie Zuid-Holland faciliteert de gebruikersgroep. De gebruikersgroep adviseert gevraagd en ongevraagd. In de eerste jaren zal ze met name worden gevraagd met de provincie Zuid-Holland en de Dienst Landelijk Gebied mee te denken over de invulling van het ontwerp op hoofdlijnen en de uitvoering daarvan. Nadat de aanleg van het Bentwoud is afgerond zal de gebruikersgroep vooral in de gelegenheid worden gesteld om met Staatsbosbeheer mee te denken over de verdere ontwikkeling en het beheer van het gebied. Het gebruikersplatform heeft geen formele zeggenschap over de plannen en de uitvoering ervan.