Bachelor of Laws

Bachelor of Laws (afkorting LL.B. of LLB, Latijn: Legum Baccalaureus) is een universitaire graad in de rechtsgeleerdheid. In Nederland en België is dit een bachelorgraad in het kader van het bachelor-masterstelsel.

De graad met toevoeging of Laws wordt hier gebruikt om aan te geven dat men de vierjarige bacheloropleiding op een hogeschool of de driejarige bacheloropleiding op de universiteit heeft afgerond. De dubbele 'L' in de graad LL.B. is een afkorting van het Latijnse legum. Dat is de genitief meervoud van het woord lex, dat 'wet' betekent. Oorspronkelijk werd hiermee bedoeld "beide rechtsstelsels", het kerkelijke en het wereldlijke recht.

In West-Europa wordt deze opleiding verzorgd door universiteiten en hogescholen. Universiteiten stellen een afgeronde bacheloropleiding, een hbo-propedeuse of een vwo-diploma Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs als toelatingsvoorwaarde. Hogescholen hebben dezelfde voorwaarden, maar laten ook havisten en mbo-niveau-4-diplomabezitters toe tot de opleidingen. De bacheloropleidingen dienen geaccrediteerd (erkend) te zijn om zo een valide diploma af te kunnen geven.

Na het behalen van deze bachelorgraad kan men in veel landen kiezen door te studeren voor de mastergraad Master of Laws, die vooralsnog in Nederland alleen door universiteiten wordt verzorgd.

De graad Bachelor of Laws is internationaal erkend en staat qua niveau boven de vroegere universitaire titel kandidaat in de rechten: bachelordiploma's geven immers toegang tot de arbeidsmarkt en zijn derhalve de facto einddiploma's. Wettelijk gezien heeft de academische bachelor in Vlaanderen echter niet het statuut van een einddiploma, omdat het Arbitragehof heeft geoordeeld dat de Vlaamse Gemeenschap grondwettelijk niet bevoegd is nieuwe universitaire einddiploma's te creëren.[1]

LLB is geen titel, maar een graad. Graden zijn in Nederland juridisch niet beschermd, maar in Vlaanderen wel. Na het behalen van de bacheloropleiding mag in plaats van de graad ook de titel bc. (van baccalaureus) voor de naam gevoerd worden. De graad wordt echter nooit tegelijkertijd met de titel gevoerd.

De relevante wetgeving in Nederland is artikel 7.10a en 7.19a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek jo. artikel 1 van de Regeling andere toevoeging aan wo-graden. (Dat artikel luidt als volgt: "Als toevoeging aan de graden Bachelor en Master, verleend na het met goed gevolg afleggen van het afsluitend examen van een bacheloropleiding onderscheidenlijk masteropleiding in het wetenschappelijk onderwijs op het gebied van het recht, wordt vastgesteld ”of Laws”.") In artikel 7.20 lid 1 WHW aanhef wordt duidelijk eveneens verwezen naar artikel 7.19a WHW, hetgeen betekent dat de graden zowel op de universiteit als op hogescholen van toepassing zijn. Deze bepaling (art. 1 Regeling andere toevoeging aan wo-graden) dient ter verduidelijking en dient niet ter bescherming van de graad. Een graad of titel is pas beschermd wanneer het gebruik hiervan strafbaar is gesteld. Het onterecht voeren van de reguliere titels zoals drs. en mr. is strafbaar gesteld. Het onterecht voeren van een graad is niet strafbaar.

De relevante wetgeving in Vlaanderen is artikel 25 Decreet 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen (zoals laatst gewijzigd bij Decreet van 1 juli 2011). Dit artikel stelt onder meer: "De toevoeging van de specificaties 'of Arts', 'of Science', 'of Laws', 'of Medicine', 'of Veterinary Science', 'of Veterinary Medicine' of 'of Philosophy' en de afkortingen, vermeld in artikel 13, genieten dezelfde bescherming als de graad zelf en de met de graad verbonden titel."

OpleidingBewerken

Ter illustratie van de opleiding rechten volgt hieronder de samenstelling van het programma aan de UGent

Bachelor of Laws/Bachelor in de Rechten aan de UGent[2]
1ste jaar 2de jaar 3de jaar
1ste semester
Algemene rechtsleer en rechtsmethodiek Bestuursrecht Europees recht
Argumentatieleer Europese en Belgische privaatrechtsgeschiedenis Familierecht
Inleiding tot het privaatrecht Mensenrechten Arbeidsrecht
Geschiedenis van de politiek en van het publiekrecht Verbintenissenrecht Bijzondere overeenkomsten en persoonlijke zekerheidsrechten
Economie Vennootschapsrecht en rechtspersonenrecht
Politieke en rechtsfilosofische stromingen
2de semester
Staatsrecht Burgerlijk procesrecht Handelsrecht en insolventierecht
Strafrecht Onrechtmatige daad en alternatieve schadevergoedingssystemen Fiscaal recht
Internationaal publiekrecht Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten Strafvordering
Inleiding tot de sociale psychologie Boekhoudrecht en balansanalyse Juridisch schrijven
Sociologie Ruimtelijk bestuursrecht
keuzevak*
jaarvakken
Praktische oefeningen I Praktische oefeningen II Praktische oefeningen III
keuzevakken*
2 vakken op te nemen van deze 5: Recht en ethiek, Rechtseconomie, Rechtssociologie, Criminologie, Rechtsantropologie of vak van maximum 6 studiepunten te selecteren uit een andere bacheloropleiding aan de UGent.

Zie ookBewerken