AERIUS is een online applicatie[1], geleverd door RIVM. AERIUS is een rekenhulp voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS) om mutaties in de depositie van stikstof in Natura 2000 gebieden door projecten en ontwikkelingsplannen te calculeren op basis van een rekenmodel. AERIUS wordt regelmatig herzien en beschikbaar gesteld in een nieuwe versie voor gebruik vanuit de Regeling natuurbescherming[2]. De versienummering bevat het jaar van uitgifte, bijvoorbeeld 'AERIUS Calculator versie 2020' voor het Calculator-product. Ook wordt de dan geldende AERIUS versie gebruikt om de compensatie te berekenen aan veehouders waarvan locaties opgekocht worden[3].

AERIUS bestaat uit een aantal onderdelen, 'producten' genaamd:

  • Calculator: berekent de emissie van stikstof door economische activiteiten en de depositie daarvan op Natura 2000-gebieden.
  • Scenario: ondersteunt de ontwikkeling van beleid en ruimtelijke plannen zoals bestemmingsplannen en structuurvisies.
  • Extra: platform voor de ontwikkeling van kennis en tools voor het gebruik van AERIUS.
  • Connect: API voor toegang door andere IT-systemen.
  • Register (historisch): ondersteunt vergunningverleningsproces onder het PAS.
  • Monitor (historisch): volgen van uitvoering en resultaten onder het PAS.

De laatste twee producten zijn historisch doordat het PAS juridisch niet standhield.

De bepaling van deposities gebeurt door eerst de uitstoot te bepalen en vervolgens de depositie. Voor wegverkeer wordt SRM2 gebruikt om de uitstoot te bepalen. Voor andere bronnen wordt het Operationele Prioritaire Stoffen model (OPS) gebruikt. Beide vormen van uitstoot worden voor AERIUS vertaald in depositie door OPS.

Technologisch gebruikt AERIUS PostgreSQL als databaseplatform met de PostGIS extensie. Apache Tomcat wordt gebruikt voor de communicatie via HTTP met de eindgebruikers. De broncode van AERIUS is beschikbaar gesteld.[4] De eerste versie was gemaakt in 2011 door Mark Wilmot.[5]