Zuidwest-China

gebied in China

Zuidwest-China of Xinan is een gebied in China, dat bestaat uit de drie provincies Sichuan, Yunnan en Guizhou, de stadsprovincie Chongqing en de autonome regio, Tibet.

Zuidwest-China
Zuidwest-China
Xīnán
Naam (taalvarianten)
Vereenvoudigd 西南
Traditioneel 西南
Pinyin Xīnán
Jyutping (Standaardkantonees) ??
Engels Southwest China
Standaardkantonees ??
Yale (Standaardkantonees) ??
Peng'im (Chaozhouhua) ??

Bestuurlijke indeling van Zuidwest-ChinaBewerken

Provincie(s)
Naam Traditioneel Chinees Vereenvoudigd Chinees Pinyin Afkorting Provincie Provinciehoofdstad (省會/shěnghuì) Traditioneel Chinees Vereenvoudigd Chinees Pinyin
Guizhou 貴州 贵州 Guìzhōu 黔 qián of 贵 guì Guiyang 貴阳 贵阳 Guìyáng
Sichuan 四川 四川 Sìchuān 川 chuān of 蜀 shǔ Chengdu 成都 成都 Chéngdū
Yunnan 雲南 云南 Yúnnán 滇 diān of 云 yún Kunming 昆明 昆明 Kūnmíng
Stadsprovincie(s)
Naam Traditioneel Chinees Vereenvoudigd Chinees Pinyin Afkorting Stadsprovincie
Chongqing 重慶 重庆 Chóngqìng 渝 yú
Autonome regio('s)
Naam Traditioneel Chinees Vereenvoudigd Chinees Pinyin Lokale Naam Afkorting Provincie Provinciehoofdstad (省會/shěnghuì) Traditioneel Chinees Vereenvoudigd Chinees Pinyin Lokale Naam
Tibet 西藏 西藏 Xīzàng བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས 藏 zàng Lhasa 拉薩 拉萨 Lāsà ལྷ་ས་