Straight selection sort

Het sorteeralgoritme straight selection sort zoekt in een lijst steeds de kleinste om die te verwisselen met het element dat volgt op het vorige dat bovenaan de lijst werd geplaatst.

Deze misschien wat cryptische omschrijving laat zich het beste illustreren met een voorbeeld: de rij DCBA wordt eerst door verwisseling van het eerste element D en het kleinste element A ACBD, daarna door verwisselen van het tweede element C en het kleinste resterende element B ABCD, en daarna verandert er niets meer.

Het aantal benodigde vergelijkingen bij een rij van lengte n is (n-1) + (n-2) + ... + 1. Het aantal benodigde verwisselingen is maximaal n-1.

ImplementatiesBewerken

Implementatie in JavaBewerken

Het onderstaand Java-codefragment sorteert de array asKey alfanumeriek op basis van Straight Selection:

for (int i= 0; i < asKey.length - 1; i++){
  String sMin= asKey[i]; // kleinste string (voorlopig)
  int iMin= i; // index van de kleinste string
  for (int j= i + 1; j < asKey.length; j++){
    if (asKey[j].compareTo(sMin) < 0){
      sMin= asKey[j];
      iMin= j;
    }
  }
  if (iMin != i){
    /* de kleinste string staat niet op plaats i maar verderop */
    asKey[iMin]= asKey[i];
    asKey[i]= sMin;
  }
}

Implementatie in CBewerken

Een voorbeeld in C ("invoer" is de te sorteren array, "lengte" is het aantal elementen in de array):

void straightselection(int invoer[],int lengte){
 int i,j,kleinste,tijdelijk;
 for(j=0;j<lengte-1;j++){
  kleinste=j;
  for(i=j+1;i<lengte;i++){
   if(invoer[i]<invoer[kleinste]) kleinste=i;
  }
  if(kleinste!=j){
   tijdelijk=invoer[j];
   invoer[j]=invoer[kleinste];
   invoer[kleinste]=tijdelijk;
  }
 }
}

Implementatie in PythonBewerken

In Python wordt dit:

CodeBewerken

def selectionsort(rij):
  for i in range(len(rij)):    
    min = i           #Neem de eerste niet gesorteerde kaart als kleinste
    for j in range(i, len(rij)): #Overloop de rest van de niet-gesorteerde kaarten
      if rij[j]<rij[min]:
        min = j       #Is er een kleinere, zet dan zijn positie als minimum
    rij[i], rij[min] = rij[min], rij[i] #Verwissel de i-de kaart met de kleinste kaart