Museum Hulst

museum in Zeeland
's-Landshuis

Museum Hulst 's-Landshuis : een nieuw museum in 2022: wat is er te zienBewerken

Museum Hulst 's-Landshuis is een nieuw streekmuseum en sinds juni 2022 gevestigd in het 's-Landshuis, een rijksmonument uit de 17e eeuw, in Hulst in Zeeland. Het museum geeft een beeld van de geschiedenis van Hulst en het Land van Hulst, van miljoenen jaren geleden tot nu.


In Museum Hulst 's-Landshuis is een parcours met negen zalen waarin verhalen worden verteld en uitgebeeld over Oost-Zeeuws-Vlaanderen.

D.m.v. een audiotour en videobeelden komen de objecten en verhalen tot leven in geluid en beeld.

Aansluitend is een publieke ruimte (de 10e zaal) waar informatie over het heden is te vinden: wat zijn interessante plaatsen om te bezoeken in Oost Zeeuws-Vlaanderen.

Bijzonder is dat in deze ruimte het drieluik "De Gerechtigheid" van Jacob Jordaens hangt. Dit schilderstuk werd in 1663 besteld door de magistraat om de rechtszaal aan te kleden. Het moest een schilderstuk worden voor de grote schouw in het vertrek. Voor de opdracht viel de keuze op Jacob Jordaens.

Er was maar één eis: de voorstelling moest "crachtich representeren de justitie".

Jordaens slaagde daar buitengewoon in en zijn schilderij werd een drieluik met de titel "Mozes en de Wetstafelen". In de volksmond kreeg het de naam "De Gerechtigheid".


Via deze ruimte is de toegang naar de 2 zalen voor tijdelijke exposities.

De eerste tijdelijke expositie gaat over De Keure van 1242 is te bezichtigen van 11-06-22 t/m 31-12-2022 en is georganiseerd in samenwerking met De Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten.

De Keure werd uitgevaardigd door graaf Thomas en gravin Johanna van Vlaanderen en Henegouwen en was een soort grondwet voor het gebied De Vier Ambachten: het platte land rondom Hulst, Axel, Assenede en Bouchoute, alle gelegen in het graafschap Vlaanderen.

Een aantal fiscale, bestuurlijke en juridische aspecten komen aan bod: cijns betalen, benoeming en functioneren van baljuws, onder-baljuws en schepenen, straffen voor verschillende misdrijven en erfrecht.

Daarnaast zijn er bepalingen opgenomen over waterschapszaken: onderhoud en herstel van dijken, waterlopen en sluizen. Er is enige aandacht voor de bestuursstructuur in de tijd van De Vier Ambachten en nadien in de Franse tijd.

De tentoonstelling besteedt aandacht aan diverse facetten van deze Keure en aan de hand van authentieke documenten, landkaarten, citaten en diverse voorwerpen wordt getracht een tijdsbeeld te schetsen.

Over deze heel interessante tentoonstelling is in het museum een boekje te koop.


's-Landshuis : de geschiedenis van dit monumentale gebouwBewerken

Het ’s-Landshuis is gebouwd als bestuurszetel voor de magistraat (burgemeesters en schepenen) van het Hulsterambacht, waarschijnlijk in de tweede helft van de zestiende eeuw.

De grond waarop het gebouw stond was een enclave, een stukje Hulsterambacht binnen de stad. Deze magistraat regeerde over het platteland rond de stad Hulst. In zijn huidige vorm is het gebouw te dateren uit het midden van de zeventiende eeuw.

Tussen 1710 en 1720 werd de classicistische voorgevel gewijzigd. Ook werd toen het achtkante torentje met klok op het dak geplaatst.

De magistraat van Hulsterambacht zetelde in het pand tot 1795, het moment dat de eeuwenoude bestuursstructuur door de Franse 'revolutionaire' wetgeving werd vervangen.

Het ambacht werd opgedeeld in een aantal 'communes', later 'gemeenten' genoemd. Het Landhuis werd toen tijdelijk in gebruik genomen door het stadsbestuur.

Nadat het stadhuis aan de Grote Markt was opgeknapt, verhuisde het stadsbestuur terug naar de Grote Markt. Het Landhuis werd daarna gebruikt door de vrederechter, later de kantonrechter.

Ook  marechaussees heeft vanuit het pand gewerkt en fungeerde het als Huis van Bewaring. De gevangenissen op de eerste verdieping getuigen daar nog van en zijn bij een bezoek aan het gebouw nog te bezichtigen.

In 1933 verdween het Kantongerecht uit het pand. Daarna werd het nog gebruikt als kantoor voor de Directe Belastingen en als Arbeidsbureau.


Het metselwerk van het Landhuis bestaat uit grijsrode IJsselsteentjes.

De voorgevel wordt gedomineerd door een monumentale ingangspartij bestaande uit een centraal geplaatst bordes met daarboven een van een balustrade voorzien venster omringd met cartouches. De wapenschilden boven de ingangsdeur werden in de Franse Tijd vernield.

In de grote zaal, bij binnenkomst rechts, werd tot 1795 door de magistraat van Hulsterambacht recht gesproken en zetelde later de vrede- en kantonrechter.

Aan de zuidzijde is achter tegen het gebouw een vleugel aangebouwd met gele IJsselsteentjes waarin paardenstallen en gevangeniscellen werden ondergebracht.


Geschiedenis van voormalig Museum Hulst in het Refugie gebouw Ter Duinen : 1979-2021Bewerken

 
Refugie Ter Duinen, tot 2022 de locatie van het museum

De heemkundekring "De Vier Ambachten" werd opgericht in 1927, naar aanleiding van een landbouwtentoonstelling die in dat jaar in Hulst werd gehouden. In 1929 werd een museum geopend in een oud klaslokaal. In 1953 bleek het klaslokaal al te klein te zijn. Uiteindelijk werd, in 1979, het voormalige refugiehuis van de Abdij Ten Duinen betrokken, dat daartoe eerst een restauratie onderging.

De collectie in het museum in bestond onder meer uit archeologische vondsten. De oudste waren vuurstenen werktuigjes uit het laatpaleolithicum en gevonden te Nieuw-Namen. Verder waren er veel voorwerpen uit de 13e-18e eeuw, onder meer afkomstig van opgravingen op het terrein van het voormalige Minderbroedersklooster. Hiertoe behoren glissers, pelgrimsinsignes en dergelijke.

Verder waren er klederdrachten te zien: de Axelse klederdracht, de Hulster klederdracht en de Cadzandse klederdracht. Daarnaast zijn er voorwerpen die betrekking hebben op het gildewezen, op de relatie van Hulst met het epos Van den vos Reynaerde, op de militaire geschiedenis en de vestingwerken. Dan is er een klompenmakerij en een vlasserij ingericht: twee takken van nijverheid die hier in de omgeving werden bedreven. Daarnaast zijn er gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit vroeger jaren.

Tot 2018 was het museum bekend als "Streekmuseum De Vier Ambachten", vernoemd naar de vroegere kasselrij Vier Ambachten, waarna de naam werd gewijzigd naar "Museum Hulst".

In 2022 verhuisde het museum naar het 's-Landshuis waar het op 11 juni werd geopend.[1]


Externe linkBewerken