Monumentenwet

Met monumentenwet wordt de Nederlandse wetgeving voor behoud van monumenten (in de zin van historisch erfgoed) bedoeld. De uitvoering van de wet is (sinds 2009) in handen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, vallend onder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

GeschiedenisBewerken

Bescherming van monumenten op rijksniveau dateert van mei 1940 (Besluit op de Wederopbouw). Die maatregel werd opgevolgd door het Besluit op de Wederopbouw van 1945 en de Tijdelijke Monumentenwet van 1950.

In 1961 werd de Wet houdende voorzieningen in het belang van monumenten van geschiedenis en kunst aangenomen, met als korte naam (citeertitel) Monumentenwet.

Monumentenwet 1988Bewerken

  Zie Monumentenwet 1988 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

De Monumentenwet (van 1961) is vervangen door de Monumentenwet 1988 van 23 december 1988 (Stb. 638). Deze wet trad in werking op 1 januari 1989. De motivering voor de nieuwe wet was: "dat het wenselijk is nieuwe bepalingen vast te stellen voor het behoud van monumenten van bouwkunst en archeologie en lagere overheden meer bij dat behoud te betrekken".

De hoofddefinitie van monumenten in de nieuwe wet is: vervaardigde zaken welke van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde (artikel 1.b.1).

De wet heeft op een drietal terreinen van de monumentenzorg een regeling:

  • de bescherming van onroerende monumenten (bouwwerken). De onroerende monumenten die op grond van de wet worden beschermd, worden rijksmonumenten genoemd.
  • de bescherming van stads- en dorpsgezichten en
  • een regeling omtrent archeologische monumentenzorg (planologische bescherming, opgravingsvergunningen, eigendom en depots en informatiesystemen).

De Monumentenwet 1988 werd sinds 1989 herhaaldelijk gewijzigd en aangepast en is in het kader van de modernisering monumentenzorg per 1 januari 2012 weer gewijzigd. Daarbij is onder meer de vereiste ouderdom van 50 jaar vervallen. De wet is per 1 juli 2016 door de erfgoedwet vervangen.

Wet op de archeologische monumentenzorgBewerken

Op 4 april 2006 is het wetsvoorstel ter implementering van het Verdrag van Malta (van de Raad van Europa, van 1992) door de Tweede Kamer goedgekeurd en in december van dat jaar gaf de Eerste Kamer ook haar goedkeuring. Op 1 september 2007 trad deze Wet op de archeologische monumentenzorg (WAMZ) in werking, waarbij de Monumentenwet 1988 werd gewijzigd.

Externe linksBewerken