Markeboek

Een markeboek is een boek waarin het bestuur van een boermarke allerlei zaken met betrekking tot het beheer van de marke liet opschrijven.

Gewoonlijk bestaat de kern van een markeboek uit de notulen van de markevergaderingen of holtinks. Daarnaast kan het lijsten van gewaarden bevatten, de rechten en plichten van de gewaarden en ongewaarden, boetes, aantekeningen over verkoop en ontginningen van markengrond en de (jaar)rekeningen van de marke. Het is te beschouwen als codificatie van het ter plaatse geldende recht.

Vele markeboeken zijn bewaard gebleven. De oudste markeboeken gaan terug tot het eind van de vijftiende eeuw.

Willekeur of keurBewerken

In het oostelijk deel van Nederland, bijvoorbeeld de provincies Drenthe en Gelderland, gebruikte men voor een beschrijving van het geldend recht het begrip willekeur of keur, afgeleid van het Nederduitse Willkür. Niet te verwarren met willekeur in de zin van een arbitraire handeliing. De term keur wordt nog bij waterschappen gebruikt.