Lijst van spelers van het Chinese voetbalelftal

Wikimedia-lijst

Deze lijst van spelers van het Chinese voetbalelftal geeft een overzicht van alle voetballers die minimaal dertig interlands achter hun naam hebben staan voor de Volksrepubliek China. Vetgedrukte spelers zijn in 2016 of 2017 nog voor de nationale ploeg uitgekomen.[1] Thans bestaat de groep van Chinese internationals met honderd of meer gespeelde interlands uit vier spelers, met Li Weifeng (李瑋峰) als recordinternational; hij beëindigde in 2011 zijn interlandcarrière. Li speelde 112 interlands. Hao Haidong (郝海東) is topscorer van het Chinees voetbalelftal met 41 doelpunten. Hao is daarmee in het mondiale interlandvoetbal geen uitschieter: op de ranglijst van topscorers staat hij niet binnen de top 100. Hetzelfde geldt voor Li, die op de lijst van meest gespeelde interlands net buiten de top 200 valt.[2]

Overzicht bewerken

 
Zheng Zhi
2002–
 
Gao Lin
2005–
 
Zhao Xuri
2003–2008
 
Zhang Linpeng
2009–
 
Shao Jiayi
2000–2010
  • Bijgewerkt tot en met de WK-kwalificatiewedstrijd tegen   Qatar (2–1) op 5 september 2017.
Naam speler Debuut Laatst Interlands Doelpunten
westers karakters hanyu pinyin
Weifeng, Li Li Weifeng 李瑋峰 Lǐ Wěifēng 1998 2011 112 14
Haidong, Hao Hao Haidong 郝海東 Hǎo Hǎidōng 1992 2004 106 41
Zhiyi, Fan Fan Zhiyi 范志毅 Fàn Zhìyì 1992 2002 106 17
Zhi, Zheng Zheng Zhi 鄭智 Zhèng Zhì 2002 2017 102 15
Lin, Gao Gao Lin 郜林 Gào Lín 2005 2017 100 22
Tie, Li Li Tie 李鐵 Lǐ Tiě 1997 2007 92 6
Ming, Li Li Ming 李明 Lǐ Míng 1992 2004 86 8
Mingyu, Ma Ma Mingyu 馬明宇 Mǎ Míngyǔ 1996 2002 86 12
Bo, Zhu Zhu Bo 朱波 Zhū Bō 1983 1993 86 1
Jihai, Sun Sun Jihai 孫繼海 Sūn Jìhǎi 1996 2008 80 1
Bo, Qu Qu Bo 曲波 Qū Bō 2001 2013 78 18
Xuri, Zhao Zhao Xuri 趙旭日 Zhào Xùrì 2003 2008 73 2
Yunlong, Xu Xu Yunlong 徐雲龍 Xú Yúnlóng 2000 2008 72 7
Junzhe, Zhao Zhao Junzhe 肇俊哲 Zhào Jùnzhé 1998 2008 71 3
Jinyu, Li Li Jinyu 李金羽 Lǐ Jīnyǔ 1997 2008 70 24
Wei, Du Du Wei 杜威 Dù Wēi 2001 2016 70 4
Xiang, Sun Sun Xiang 孫祥 Sūn Xiáng 2002 2013 70 5
Bing, Li Li Bing 黎兵 Lí Bīng 1992 2001 67 19
Chuliang, Ou Ou Chuliang 區楚良 Oū Chǔliáng 1992 2002 75 0
Hai, Yu Yu Hai 于海 Yú Hǎi 2009 2016 72 11
Junmin, Hao Hao Junmin 蒿俊閔 Hāo Jùnmǐn 2005 2017 69 15
Linpeng, Zhang Zhang Linpeng 張琳芃 Zhāng Línpéng 2009 2017 66 5
Xiaoting, Feng Feng Xiaoting 馮瀟霆 Féng Xiāotíng 2004 2017 64 0
Enhua, Zhang Zhang Enhua 張恩華 Zhāng Ēnhuá 1995 2002 62 7
Lefeng, Lin Lin Lefeng 林乐丰 Lín Lèfēng 1977 1985 59 3
Shangbin, Chi Chi Shangbin 迟尚斌 Chí Shàngbīn 1975 1982 58 11
Haiguang, Liu Liu Haiguang 柳海光 Liǔ Hǎiguāng 1983 1990 57 20
Xiuquan, Jia Jia Xiuquan 賈秀全 Jiǎ Xiùquán 1983 1992 55 9
Weiguo, Peng Peng Weiguo 彭偉國 Péng Wěiguó 1992 1997 54 11
Shusheng, Zuo Zuo Shusheng 左樹聲 Zuǒ Shùshēng 1978 1985 54 15
Maozhen, Su Su Maozhen 宿茂臻 Sù Màozhēn 1994 2002 53 27
Chengying, Wu Wu Chengying 吴承瑛 Wú Chéngyīng 1996 2002 53 2
Xu, Yang Yang Xu 楊旭 Yáng Xù 2009 2016 52 26
Hanchao, Yu Yu Hanchao 于漢超 Yú Hànchāo 2009 2017 52 8
Jin, Jiang Jiang Jin 江津 Jiāng Jīn 1997 2002 52 0
Jianye, Liu Liu Jianye 劉建業 Liú Jiànyè 2009 2015 50 0
Chao, Mai Mai Chao 麥超 Mài Chāo 1986 1992 49 16
Lei, Wu Wu Lei 武磊 Wǔ Lěi 2010 2017 49 10
Yuxin, Xie Xie Yuxin 謝育新 Xiè Yùxīn 1989 1996 47 11
Guangming, Gu Gu Guangming 古廣明 Gǔ Guǎngmíng 1980 1992 46 11
Yijun, Guo Guo Yijun 郭億軍 Guō Yìjūn 1986 1992 45 1
Hao, Rong Rong Hao 榮昊 Róng Hào 2009 2016 45 0
Lin, Ma Ma Lin 馬林 Mǎ Lín 1984 1990 45 21
Bowen, Huang Huang Bowen 黃博文 Huáng Bówén 2008 2017 44 3
Dabao, Yu Yu Dabao 于大寶 Yú Dàbǎo 2010 2017 43 16
Hui, Li Li Hui 李辉 Lǐ Huī 1984 1988 43 14
Haibin, Zhou Zhou Haibin 周海濱 Zhōu Hǎibīn 2003 2011 43 3
Xi, Wu Wu Xi 吳曦 Wú Xī 2011 2017 43 3
Cheng, Zeng Zeng Cheng 楊昊 Zēng Chéng 2009 2017 45 0
Hong, Xu Xu Hong 徐弘 Xú Hóng 1992 1998 41 3
Jiayi, Shao Shao Jiayi 邵佳一 Shào Jiāyī 2000 2010 41 8
Peng, Zhao Zhao Peng 趙鵬 Zhào Péng 2009 2013 40 5
Si, Shen Shen Si 申思 Shēn Sì 1995 2002 40 3
Zhi, Yang Yang Zhi 杨智 Yáng Zhì 2006 2016 40 0
Hongxiang, Lü Lü Hongxiang 呂洪祥 Lǚ Hóngxiáng 1983 1986 40 0
Hong, Qi Qi Hong 祁宏 Qí Hóng 2000 2003 39 11
Li Xiaopeng Li Xiaopeng 李霄鵬 Lǐ Xiāopéng 2000 2004 39 3
Yaokun, Zhang Zhang Yaokun 張耀坤 Zhāng Yàokūn 2004 2009 39 3
Xiangfu, Shen Shen Xiangfu 瀋祥福 Shěn Xiángfú 1977 1986 37 7
Yaodong, Tang Tang Yaodong 唐堯東 Táng Yáodōng 1985 1990 37 4
Jian, Liu Liu Jian 劉健 Liú Jiàn 2007 2013 37 4
Hao, Yang Yang Hao 楊昊 Yáng Hào 2009 2014 37 2
Qunli, Wu Wu Qunli 吳群立 Wú Qúnlì 1985 1993 36 6
Bin, Zheng Zheng Bin 鄭斌 Zhèng Bīn 2003 2008 36 1
Chen, Yang Yang Chen 楊晨 Yáng Chén 1995 2004 35 11
Peng, Han Han Peng 韓鵬 Hán Péng 2006 2014 35 10
Ke, Sun Sun Ke 孫可 Sūn Kě 2013 2016 35 7
Fusheng, Li Li Fusheng 李富胜 Lǐ Fùshēng 1975 1984 35 0
Zhihang, Rong Rong Zhihang onbekend 1973 1982 34 9
Sheng, Gao Gao Sheng 高昇 Gāo Shēng 1983 1990 34 3
Pu, Yang Yang Pu 楊璞 Yáng Pú 2001 2004 34 0
Feng, Gao Gao Feng 高峰 Gāo Fēng 1992 1997 32 9
Zhuoxiang, Deng Deng Zhuoxiang 鄧卓翔 Dèng Zhuōxiáng 2009 2011 32 8
Ning, Jiang Jiang Ning 姜寧 Jiāng Nìng 2008 2016 32 6
Yang, Cao Cao Yang 曹陽 Cáo Yáng 2002 2010 32 2
Hang, Ren Ren Hang 任航 Rén Háng 2014 2017 32 1
Dong, Wang Wang Dong 王棟 Wáng Dòng 2006 2009 30 4
Yi, Li Li Yi 李毅 Lǐ Yì 2001 2006 30 2
Xin, Wei Wei Xin 魏新 Wèi Xīn 2001 2005 30 0