Lijst van keizers van de Ly-dynastie

Wikimedia-lijst

Hieronder bevindt zich een lijst van de keizers van de latere Ly-dynastie.

Tempelnaam Regeernamen Echte naam Leven Regering Postume naam
Lý Thái Tổ Thuận Thiên (1010-1028) Lý Công Uẩn 974-1028 1009-1028 Thần vũ Hoàng đế
Lý Thái Tông Thiên Thành (1028-1034)
Thông Thụy (1034-1039)
Càn Phù Hữu Đạo (1039-1042)
Minh Đạo (1042-1044)
Thiên Cảm Thánh Vũ (1044-1049)
Sùng Hưng Đại Bảo (1049-1054)
Lý Phật Mã 1000-1054 1028-1054
Lý Thánh Tông Long Thụy Thái Bình (1054-1058)
Chương Thánh Gia Khánh (1059-1065)
Long Chương Thiên Tự (1066-1068)
Thiên Thống Bảo Tượng (1068-1069)
Thần Vũ (1069-1072)
Lý Nhật Tôn 1023-1072 1054-1072 Ứng thiên Sùng nhân Chí đạo Uy khánh Long tường Minh văn Duệ vũ Hiếu đức Thánh thần Hoàng đế
Lý Nhân Tông Thái Ninh (1072-1076)
Anh Vũ Chiêu Thắng (1076-1084)
Quảng Hựu (1085-1092)
Hội Phong (1092-1100)
Long Phù (1101-1109)
Hội Tường Đại Khánh (1110-1119)
Thiên Phù Duệ Vũ (1120-1126)
Thiên Phù Khánh Thọ (1127-1127)
Lý Càn Đức 1066-1127 1072-1127 Hiếu từ Thánh thần Văn vũ Hoàng đế
Lý Thần Tông Thiên Thuận (1128-1132)
Thiên Chương Bảo Tự (1133-1138)
Lý Dương Hoán 1116-1138 1128-1138 Quảng nhân Sùng hiếu Văn vũ Hoàng đế
Lý Anh Tông Thiệu Minh (1138-1140)
Đại Định (1140-1162)
Chính Long Bảo Ứng (1163-1174)
Thiên Cảm Chí Bảo (1174-1175)
Lý Thiên Tộ 1136-1175 1138-1175 Thể thiên Thuận đạo Duệ văn Thần võ Thuần nhân Hiển nghĩa Huy mưu Thánh trí Ngự dân Dục vật Quần linh Phi ứng Đại minh Chí hiếu hoàng đế
Lý Cao Tông Trinh Phù (1176-1186)
Thiên Tư Gia Thụy (1186-1202)
Thiên Gia Bảo Hựu (1202-1204)
Trị Bình Long Ứng (1204-1210)
Lý Long Trát (Lý Long Cán) 1173-1210 1175-1210 ?
Lý Huệ Tông Kiến Gia (1211-1224) Lý (Hạo) Sảm 1194-1226 1211-1224 ?
Lý Chiêu Hoàng Thiên Chương Hữu Đạo (1224-1225) Lý Phật Kim (Lý Thiên Hinh) 1218-1278 1224-1225 ?

Stamboom bewerken

Ly Chieu HoangLy Hue TongLy Cao TongLy Anh TongLy Than TongLy Nhan TongLy Thanh TongLy Thai TongLy Thai To

  

1
Lý Thái Tổ
1009 - 1028
 
 
2
Lý Thái Tông
1028 - 1054
 
 
3
Lý Thánh Tông
1054 - 1072
 
 
   
4
Lý Nhân Tông
1072 - 1127
  Sùng Hiền Hầu  
 
5
Lý Thần Tông
1128 - 1138
 
 
6
Lý Anh Tông
1138 - 1175
 
 
7
Lý Cao Tông
1175 - 1210
 
 
8
Lý Huệ Tông
1210 - 1224
 
 
9
Lý Chiêu Hoàng
1224 - 1225
 

Noot: De jaartallen duiden op de periode dat de keizer in kwestie regeerde.