Lijst van gevarenklassen in GHS

Wikimedia-lijst
Deze lijst is verschillend van de ADR-gevarenklassen en -labels, die in het Europese wegvervoer gebruikt wordt

Dit is de lijst van gevarenklassen volgens GHS die in de Europese Unie gehanteerd wordt.

InleidingBewerken

Gevaarlijke stoffen of mengsels moeten volgens GHS ingedeeld worden in één of meerdere gevarencategorieën van één of meerdere gevarenklassen. Op basis van de indeling schrijft het GHS dan de etikettering voor: welk pictogram, signaalwoord en bijhorende gevarenaanduidingen (H-zinnen) en voorzorgsmaatregelen (P-zinnen) op het etiket moeten vermeld worden.

De bepaling van de indeling en etikettering van een stof is in principe de verantwoordelijkheid van de bedrijven. Ze moet aan het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen worden gezonden, dat een inventaris van de indelingen en etiketteringen bijhoudt; deze inventaris is openbaar.

Voor bepaalde stoffen zal een geharmoniseerde indeling voor de ganse EU worden bepaald: dit zijn in de eerste plaats de zogenaamde CMR-stoffen (kankerverwekkende, mutagene en/of voortplantingstoxische) en de stoffen die behoren tot de categorie "sensibilisatie van de luchtwegen, cat. 1". Ook de actieve stoffen die in pesticiden of biociden gebruikt worden krijgen een geharmoniseerde indeling. Voor andere stoffen kan een geharmoniseerde indeling bepaald worden als dat nodig zou blijken. De geharmoniseerde indelingen worden opgenomen in bijlage 6, deel 3 van de verordening. Bij de inwerkingtreding van de verordening - op 20 januari 2009 - bestaat deze bijlage uit de lijst van (een paar duizend) gevaarlijke stoffen die opgenomen waren in bijlage I van de Richtlijn 67/548/EEG betreffende de indeling, etikettering en verpakking van gevaarlijke stoffen (deze bijlage is meteen ook opgeheven want volledig overgenomen in de GHS-verordening).

Lijst van de indelingenBewerken

Naar fysische gevarenBewerken

Klasse Onderverdeling (categorieën) Pictogram Signaalwoord Opmerkingen
1. Ontplofbare stoffen instabiele ontplofbare stoffen   Gevaar
subklasse 1.1   Gevaar stoffen, mengsels en voorwerpen met gevaar voor massa-explosie
subklasse 1.2   Gevaar stoffen, mengsels en voorwerpen met gevaar voor scherfwerking, maar zonder gevaar voor massa-explosie
subklasse 1.3   Gevaar stoffen, mengsels en voorwerpen met gevaar voor brand en hetzij een gering gevaar voor luchtdrukwerking, hetzij een gering gevaar voor scherfwerking, of beide, maar zonder gevaar voor massa-explosie
subklasse 1.4   Waarschuwing stoffen, mengsels en voorwerpen die geen groot gevaar opleveren
subklasse 1.5 (geen) Gevaar zeer weinig gevoelige stoffen of mengsels met gevaar voor massa-explosie
subklasse 1.6 (geen) (geen) extreem weinig gevoelige voorwerpen zonder gevaar voor massa-explosie
2. Ontvlambare gassen Categorie 1   Gevaar zeer licht ontvlambaar
Categorie 2 (geen) Waarschuwing licht ontvlambaar
3. Ontvlambare aerosolen Categorie 1   Gevaar zeer licht ontvlambaar
Categorie 2 (geen) Waarschuwing licht ontvlambaar
4. Oxiderende gassen Categorie 1   Gevaar kan brand veroorzaken of bevorderen; oxiderend
5. Gassen onder druk Geen onderverdeling   Waarschuwing samengeperst, vloeibaar gemaakt, opgelost of sterk gekoeld vloeibaar gemaakt
6. Ontvlambare vloeistoffen Categorie 1   Gevaar vlampunt < 23°C en beginkookpunt <= 35°C
Categorie 2   Gevaar vlampunt < 23°C en beginkookpunt > 35°C
Categorie 3   Waarschuwing vlampunt >= 23°C en <= 60°C
deze categorie omvat ook gasolie, diesel en lichte stookolie met een vlampuntbereik tussen 55 en 75°C
7. Ontvlambare vaste stoffen Categorie 1   Gevaar het onderscheid tussen categorie 1 en 2 ligt in de resultaten van de verbrandingssnelheidstest. Het pictogram, de H- en P-zinnen zijn gelijk voor beide categorieën.
Categorie 2   Waarschuwing
8. Zelfontledende stoffen en mengsels Type A   Gevaar Gevaar op ontploffing bij verwarming
Type B    Gevaar Brand- of ontploffingsgevaar bij verwarming
Typen C en D   Gevaar Brandgevaar bij verwarming
Typen E en F   Waarschuwing idem
Type G (geen) (geen)
9. Pyrofore vloeistoffen Categorie 1   Gevaar ontbrandt bij blootstelling aan de lucht binnen vijf minuten
10. Pyrofore vaste stoffen Categorie 1   Gevaar ontbrandt bij blootstelling aan de lucht binnen vijf minuten
11. Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels Categorie 1   Gevaar kunnen bij blootstelling aan lucht zonder toevoer van energie voor zelfverhitting zorgen; ontbranden slechts na lange tijdsduur (uren of minuten))
Categorie 2   Waarschuwing idem; slechts in grote hoeveelheden voor zelfverhitting vatbaar
12. Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen Categorie 1   Gevaar heftige reactie; spontane ontbranding mogelijk; of grote gasontwikkeling
Categorie 2   Gevaar gemakkelijke reactie
Categorie 3   Waarschuwing langzame reactie
13. Oxiderende vloeistoffen Categorie 1   Gevaar kan brand of ontploffing veroorzaken; sterk oxiderend
Categorie 2   Gevaar kan brand bevorderen; oxiderend
Categorie 3   Waarschuwing idem, maar minder gevaarlijk
14. Oxiderende vaste stoffen Categorie 1   Gevaar kan brand of ontploffing veroorzaken; sterk oxiderend
Categorie 2   Gevaar kan brand bevorderen; oxiderend
Categorie 3   Waarschuwing idem, maar minder gevaarlijk
15. Organische peroxiden Type A   Gevaar Gevaar op ontploffing bij verwarming
Type B    Gevaar Brand- of ontploffingsgevaar bij verwarming
Typen C en D   Gevaar Brandgevaar bij verwarming
Typen E en F   Waarschuwing idem
Type G (geen) (geen)
16. Bijtend voor metalen Categorie 1   Waarschuwing corrosieve stoffen

Naar gezondheidsgevarenBewerken

Klasse Onderverdeling (categorieën) Pictogram Signaalwoord Opmerkingen
1. Acute toxiciteit Categorie 1   Gevaar Dodelijk bij inslikken/bij contact met de huid/bij inademing
Categorie 2   Gevaar idem, maar minder toxisch
Categorie 3   Gevaar giftig
Categorie 4   Waarschuwing schadelijk
2. Huidcorrosie en huidirritatie Categorie 1A, 1B, 1C   Gevaar bijtend voor de huid
Categorie 2   Waarschuwing irriterend voor de huid
3. Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1   Gevaar ernstig oogletsel (onomkeerbaar)
Categorie 2   Waarschuwing ernstige oogirritatie (omkeerbaar)
4. Sensibilisatie van de luchtwegen of van de huid Inhallatieallergeen Categorie 1   Gevaar
Huidallergeen Categorie 1   Waarschuwing
5. Mutageniteit in geslachtscellen Categorie 1A of 1B   Gevaar stoffen waarvan bekend is of waarvan verondersteld wordt dat ze erfelijke mutaties veroorzaken. Onderverdeeld in categorie 1A (gegevens bij mensen bekend) en 1B (gegevens vooral van dierproeven)
Categorie 2   Waarschuwing stoffen die ervan verdacht worden mutageen te zijn
6. Kankerverwekkendheid Categorie 1A of 1B   Gevaar stoffen waarvan bekend is of waarvan verondersteld wordt dat ze kanker veroorzaken. Onderverdeeld in categorie 1A (gegevens bij mensen bekend) en 1B (gegevens vooral van dierproeven)
Categorie 2   Waarschuwing stoffen die ervan verdacht worden kankerverwekkend te zijn
7. Voortplantingstoxiciteit Categorie 1A of 1B   Gevaar stoffen waarvan bekend is of waarvan verondersteld wordt dat ze effecten hebben op de vruchtbaarheid of het ongeboren kind. Onderverdeeld in categorie 1A (gegevens bij mensen bekend) en 1B (gegevens vooral van dierproeven)
Categorie 2   Waarschuwing stoffen die ervan verdacht worden effecten te hebben op de vruchtbaarheid of het ongeboren kind
Aanvullende categorie voor effecten op of via lactatie (geen) (geen) Kan schadelijk zijn via de borstvoeding
8. Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling Categorie 1   Gevaar betrouwbare gegevens bekend bij mensen of dieren
Categorie 2   Waarschuwing op basis van dierproefgegevens verondersteld schadelijk voor de mens
Categorie 3   Waarschuwing tijdelijke effecten m.n. narcotische werking en irritatie van de luchtwegen
9. Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling Categorie 1   Gevaarlijk betrouwbare gegevens bekend bij mensen of verondersteld op basis van dierproefgegevens
Categorie 2   Waarschuwing op basis van dierproefgegevens verondersteld schadelijk voor de mens
10. Aspiratiegevaar Categorie 1   Gevaar kan dodelijk zijn als het bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt

MilieugevarenBewerken

Klasse Onderverdeling (categorieën) Pictogram Signaalwoord Opmerkingen
1. Gevaar voor het aquatisch milieu Acute toxiciteit, Categorie 1   Waarschuwing zeer giftig voor waterorganismen
Chronische toxiciteit, Categorie 1   Waarschuwing zeer giftig voor waterorganismen, met langdurige gevolgen
Chronische toxiciteit, Categorie 2   (geen) giftig
Chronische toxiciteit, Categorie 3 (geen) (geen) schadelijk
Chronische toxiciteit, Categorie 4 (geen) (geen) kan op lange termijn effecten hebben op waterorganismen

Aanvullende gevarenklasse van de EUBewerken

Klasse Onderverdeling (categorieën) Pictogram Signaalwoord Opmerkingen
1. Gevaar voor de ozonlaag geen (geen) Gevaar dit zijn de stoffen die zijn opgenomen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen, en de wijzigingen daarvan.

Zie ookBewerken

ReferentieBewerken