Jan Willem van Sypesteyn

schrijver

Jhr. Jan Willem van Sypesteyn (Haarlem, 8 oktober 1816 - 's-Gravenhage, 26 februari 1866) was directeur van het Koninklijk Huisarchief en krijgsgeschiedkundige.

FamilieBewerken

Van Sypesteyn, lid van de familie Van Sypesteyn, was een zoon van jhr. Cornelis Ascanius van Sypesteyn (1785-1841), inspecteur der belastingen; trouwde in 1812 Cornelia Anna Druyvesteyn (1788-1852), lid van de familie Druyvesteyn. Hij trouwde in 1853 met jkvr. Adriana Wilhelmina van Vredenburch, lid van de familie Van Vredenburch. Uit dit huwelijk werden onder anderen de volgende kinderen geboren:

LoopbaanBewerken

In 1832 werd hij cadet der genie in Medemblik Even later werd hij door koning Willem I benoemd tot page. In de navolgende jaren was hij als militair betrokken bij de vestingbouw en verdedigingswerken. Tot 1863 bleef hij, als kapitein der genie, in dienst van het ministerie van Oorlog. Op 1 februari 1863 werd hij toegevoegd aan mr. Guillaume Groen van Prinsterer, belast met het beheer van het koninklijk huisarchief. Daar zette hij zich in voor ordening en catalogisering van de verzameling en zorgde ook voor aanwas van stukken, onder andere door portretten van leden van de verschillende takken Van Nassau toe te voegen.

Vanaf 1849 publiceerde hij verschillende historische studies, met name over krijgsgeschiedenis. Hij overleed op 49-jarige leeftijd. Na zijn overlijden werden zijn historische verzamelingen geveild.

BibliografieBewerken

 • Geschiedenis van het regiment Hollandsche Hussaren, vroeger regiment Hussaren van Van Heeckeren, vervolgens regiment Bataafsche Hussaren en daarna 2de en 11de regiment Hussaren. Eene bijdrage voor de Nederlandsche krijgsgeschiedenis van het belangrijk tijdvak van 1784-1814. 's-Gravenhage, 1849.
 • Bijdrage voor de geschiedenis van het Nederlandsche Artillerie-Korps bevattende eene opgave van de namen der opperbevelhebbers en bevelhebbers van dat korps ter plaatsing in den Militairen Spectator medegedeeld. Breda, 1849.
 • De verdediging van Nederland in 1672 en 1673. Bijdragen tot de staats- en krijgsgeschiedenis van het vaderland voor een groot deel uit onuitgegeven stukken zamengesteld. 's-Gravenhage, 1850.
 • Het leven en karakter van Jean Baptiste Graaf Du Monceau, Oud-Maarschalk van Holland. 's-Hertogenbosch, 1852.
 • Geschiedenis van het regiment Nederlandsche rijdende artillerie. Zaltbommel, 1852.
 • Biographisch album. Verzameling van portretten met levensberigten van verdienstelijke mannen uit de geschiedenis van het Nederlandsche zee en krijgswezen en van de kolonien. 's-Gravenhage / Rotterdam, 1857-1862.
 • Het leven van Menno baron van Coehoorn. Beschreven door zijnen zoon Gosewijn Theodoor van Coehoorn. Uitgegeven en met aanteekeningen vermeerderd door J.W. van Sypesteyn in naam van het Friesch Genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde. Leeuwarden, 1860.
 • Nederland en Brandenburg in 1672 en 1673. 's-Gravenhage, 1863.
 • Geschiedkundige bijdragen. 3 delen. 's-Gravenhage, 1864-1865.

VernoemingenBewerken

In de gemeente Utrecht werden onder meer de Van Sypesteynkazerne en de Van Sijpesteijnkade naar hem vernoemd.

LiteratuurBewerken

 • J. Tideman, 'Jhr. J.W. van Sypesteyn', in: Notulen der vergadering van het Kon. Instituut van Ingenieurs van den 10den April 1866. 's-Gravenhage, 1866.
 • D. Veegens, 'Levensbericht van Jonkheer Jan Willem van Sypesteyn', in: Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Leiden, 1869.
 • Catalogus eener hoogst belangrijke verzameling handschriften betreffende Ne√™rlands krijgs- en zeewezen, de geschiedenis der stad Haarlem, genealogie en heraldiek, origineele brieven en andere autographen door Vorsten van Oranje-Nassau, Nederlandsche staatslieden ..., benevens eene zeldzame verzameling pamfletten ..., nagelaten door ... Jhr. J.W. van Sypesteijn ...¬†: waarvan de verkooping zal plaats hebben op Woensdag 14 April [1869] door ... C. van Doorn en Zoon, Boekhandelaars te 's Gravenhage . 's-Gravenhage, 1869.
 • Catalogus van eenen Nederlandschen historischen atlas, bevattende portretten van Graven van Holland, ... Vorsten en Vorstinnen van Oranje, portretten en platen betreffende Nederlands zeewezen en Nederlands krijgswezen te land, verzameld door ... J.W. van Sypesteijn ..., waarvan de verkooping zal plaats hebben op Donderdag 15 April 1869 ... door ... C. van Doorn en Zoon, Boekhandelaars te 's Gravenhage. 's-Gravenhage, 1869.