Hello world (programma)

programma

Een Hello world-programma is een eenvoudig computerprogramma dat niets anders doet dan de tekst "Hello world" op het scherm tonen.

Een grafische versie van Hello world in Perl

Een dergelijk programma wordt meestal als eerste voorbeeld gebruikt in een cursus programmeren in een bepaalde programmeertaal of -omgeving. Het wordt tevens gebruikt om na te gaan of de nodige basisprogrammeeromgeving aanwezig is en functioneert. Dit basisvoorbeeld wordt vervolgens in de cursus gebruikt als opstapje naar het schrijven van geavanceerdere programma's. In het verlengde hiervan gebruiken ook verschillende cursussen en boeken van computertalen een Hello world-variant als eerste kennismaking en startvoorbeeld.

Voor zover bekend werd de eerste versie van Hello world gebruikt door de makers van de programmeertaal C om hun programmeertaal te laten zien. Het toont de basale geschiktheid van een programmeertaal aan om via een uitvoerapparaat met een gebruiker te communiceren.

In 1974 kwam het voor in een intern memorandum van Bell Labs door Brian Kernighan: Programming in C: A Tutorial (Programmeren in C: Een leertekst).[1] Hierin werd het aangeduid als "een eenvoudig C-programma".

main( ) {
    printf("hello, world");
}

De taal C was in die tijd nog volop in ontwikkeling, en toen het programma in 1978 voor het eerst gepubliceerd werd, in The C programming language (De programmeertaal C) van Kernigan & Ritchie[2], was het als volgt geworden:

#include <stdio.h>

main()
{
 printf("hello, world\n");
}

Sindsdien is het gebruikelijk een nieuwe programmeertaal zo voor eerste kennismaking te presenteren. De lijst die nu volgt, geeft ook (arbitraire) uitwerkingen in programmeertalen die al eerder dan C bestonden.

'Hello world' in verschillende programmeertalenBewerken

ABAPBewerken

 REPORT HELLO.
 WRITE 'Hello world'.

Active Server PagesBewerken

Korte notatie:

 <%="Hello world"%>

Lange notatie:

 <%
 Response.Write("Hello world")
 %>

Algol 68Bewerken

 BEGIN
  print (("Hello world", new line));
 END

APLBewerken

HELLO
[1] ’HELLO WORLD’
∇

AutoIt3Bewerken

 Msgbox (0, "Hello world", "Hello world" )

AWKBewerken

 BEGIN { print "Hello world" }

BASICBewerken

 10 PRINT "Hello world"

BetaBewerken

 (# do 'Hello world' -> putline #);

BooBewerken

 print "Hello world"

BrainfuckBewerken

++++++++++[>+++++++>++++++++++>+++>+
<<<<-]>++.>+.+++++++..+++.>++.<<++++
+++++++++++.>.+++.------.--------.>+
.>.

CBewerken

 #include <stdio.h>
 
 int main(void)
 {
  printf("Hello world\n");
  return 0;
 }

C/ALBewerken

 message('Hello world');

C++Bewerken

 #include <iostream>
 using namespace std;
 
 int main()
 {
  cout << "Hello world" << endl;
  return 0;
 }

C#Bewerken

 class HelloWorld {
 	static void Main() {
 		System.Console.WriteLine("Hello world");
 	}
 }

CamlBewerken

 print_string "Hello world"; flush std_out;;

CleanBewerken

 module hello
 
 Start = "Hello world"

ClipperBewerken

 ? "Hello world"

of

 @ 3,20 SAY "Hello world"

COBOLBewerken

Mogelijk voorbeeld volgens de COBOL '68, COBOL '74 en COBOL '85 (ANSI) standaarden:

 000010 IDENTIFICATION DIVISION.
 000020 PROGRAM-ID.  HELLOWORLD.
 000030 DATE-WRITTEN. 10/08/04 00:04.
 000040 AUTHOR.    UNKNOWN AUTHOR.
 000050
 000100 ENVIRONMENT DIVISION.
 000200 CONFIGURATION SECTION.
 000210 SOURCE-COMPUTER. MAINFRAME.
 000220 OBJECT-COMPUTER. MAINFRAME.
 000230
 000300 DATA DIVISION.
 000310 WORKING-STORAGE SECTION.
 000320 01 TEXT PIC X(12)
 000330  VALUE "HELLO, WORLD".
 000410
 000500 PROCEDURE DIVISION.
 000600 MAIN-LOGIC SECTION.
 000700 MAIN-LOGIC-BEGIN.
 000710   DISPLAY TEKST.
 000600 MAIN-LOGIC-END.
 000700   STOP RUN.

Niet al deze code hoeft in alle gevallen gebruikt te worden. In de COBOL 2002 (ISO) standaard zijn bepaalde taalelementen zelfs afgeschaft. Onderstaand programma zal in COBOL 2002 hetzelfde resultaat hebben:

 PROGRAM-ID.   HELLOWORLD.
 DATE-WRITTEN.  10/18/12 12:50.
 AUTHOR.     UNKNOWN AUTHOR.
 
 PROCEDURE DIVISION.
  DISPLAY "Hello world"
  STOP RUN.

CPS/PL1Bewerken

PUT LIST ("Hello world");

DBewerken

 import std.stdio;
 
 public int main(in char[][] args) {
   writefln("Hello world");
   return 0;
 }

ExpectBewerken

 send_user "Hello world\n";

F#Bewerken

 printfn "Hello World"

FortranBewerken

   PROGRAM HELLO
   WRITE (*,100)
   STOP
 100 FORMAT ('HELLO, WORLD' /)
   END

- of -

   PROGRAM HELLO
   PRINT *,'HELLO, WORLD'
   END

Merk op dat onderkast (kleine letters) aanvankelijk niet werd gebruikt.

GMLBewerken

 draw_text(0,0,"Hello world");

- of -

 show_message("Hello world");

HaskellBewerken

main :: IO ()
main = putStrLn "Hello world"

GDScriptBewerken

func _ready():
	print("Hello world")

Google GoBewerken

 package main
 
 import "fmt"
 
 func main() {
   fmt.Println("Hello world")
 }

INTERCALBewerken

DO ,1 <- #13
PLEASE DO ,1 SUB #1 <- #238
DO ,1 SUB #2 <- #108
DO ,1 SUB #3 <- #112
DO ,1 SUB #4 <- #0
DO ,1 SUB #5 <- #64
DO ,1 SUB #6 <- #194
DO ,1 SUB #7 <- #48
PLEASE DO ,1 SUB #8 <- #22
DO ,1 SUB #9 <- #248
DO ,1 SUB #10 <- #168
DO ,1 SUB #11 <- #24
DO ,1 SUB #12 <- #16
DO ,1 SUB #13 <- #162
PLEASE READ OUT ,1
PLEASE GIVE UP

JavaBewerken

 public class HelloWorld {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello world");
  }
 }

JavaScriptBewerken

 document.write('Hello world');

Of:

 console.log('Hello world');

Of:

 alert('Hello world');

Of:

 document.body.innerHTML = 'Hello world';

JavaScript BookmarkletBewerken

 javascript:'Hello world'

of

 javascript:alert("Hello world")

Javascript Node.js HTTP-serverBewerken

var http = require('http');
http.createServer(
 function (request, response) {
  response.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'});
  response.end('Hello World\n');
 }
).listen(8000);
console.log('Server running at http://localhost:8000/');

LispBewerken

 (print "Hello world\n")

Liberty BASICBewerken

 notice "Hello world"

LuaBewerken

print("Hello World")

MalbolgeBewerken

 ('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%eB@@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
 `CB]V?Tx<uVtT`Rpo3NlF.Jh++FdbCBA@?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${z@>

OberonBewerken

 MODULE Hello;
 IMPORT 
 Out;
 PROCEDURE Do*;
 BEGIN
 Out.String("Hello world"); 
 Out.Ln	
 END Do;
 END Hello.


Objective-CBewerken

 #include <Foundation/Foundation.h>
 int main (int argc, const char *argv[])
 {
    NSAutoreleasePool *pool = [[NSAutoreleasePool alloc] init];
    NSLog (@"Hello world");
    [pool drain];
    return 0;
 }

PascalBewerken

 program helloworld(output);
 begin
 writeln('Hello world')
 end.

PerlBewerken

 print "Hello world\n";

PHP: Hypertext PreprocessorBewerken

Korte notatie:

 <?="Hello world"?>

Lange notatie:

 <?php
 echo "Hello world";
 ?>

PietBewerken

 

PL/1Bewerken

 Hello: proc options(main);
   put list ('Hello world');
 end Hello;

PL/SQLBewerken

 begin
   dbms_output.put_line('Hello world');
 end;

PrologBewerken

 write('Hello world'), nl.

PythonBewerken

Python 2Bewerken

 print "Hello world"

Python 3Bewerken

 print("Hello world")

قلبBewerken

 (قول "مرحبا يا عالم!")

RPGBewerken

 I       'HELLO WORLD'    C     HELLO
 C           DSPLY     HELLO
 C           RETRN

RubyBewerken

 print "Hello world"

RustBewerken

fn main() {
  println!("Hello World!");
}

SASBewerken

data _null_;
 put "Hello world";
run;

of:

%put Hello world;

ScalaBewerken

Een versie die in een command-line-interface gestart kan worden:[3]

// Hello World in Scala

object HelloWorld {
 def main(args: Array[String]) {
  println("Hello, world!")
 }
}

Een versie met een grafische gebruikersomgeving:

import swing._

object HelloWorld extends SimpleSwingApplication {
 def top = new MainFrame {
  title = "Hello world"
  contents = new Button {
   text = "Click Me!"
  }
 }
}

Seed7Bewerken

 $ include "seed7_05.s7i";
 
 const proc: main is func
  begin
   writeln("Hello world");
  end func;

ShelltalenBewerken

 echo Hello world

Deze vorm werkt in (bijna) alle shelltalen: de Bourne-shell, korn-shell, Bourne again shell, POSIX-shell, C-shell en de DOS- en Windows-shells. In sommige shelltalen kan het volgende alternatief gebruikt worden:

 printf "Hello world\n"

SwiftBewerken

 print("Hello, World!")

TclBewerken

 puts "Hello world"

Visual BasicBewerken

 MessageBox.show("Hello world")

of

 MsgBox("Hello world")

of

 Debug.print("Hello world")

Visual Basic scriptBewerken

 MsgBox("Hello world")

Visual DialogScriptBewerken

 info Hello world

WebAssembly Text FormatBewerken

Door het importeren van "console.log" van javascript

(module
 (import "console" "log" (func $log (param i32) (param i32)))
 (import "js" "mem" (memory 1))
 
 (data (i32.const 0) "Hello World") ;; string in global memory schrijven
 (func (export "helloWorld")
   i32.const 0
   i32.const 11
   call $log
 )
)

Het bovenstaande kan dan na compileren naar een .wasm bestand gebruikt worden in javascript:

function consoleLogString(offset, length) {
 var bytes = new Uint8Array(memory.buffer, offset, length);
 var string = new TextDecoder('utf8').decode(bytes);
 console.log(string);
}

var memory = WebAssembly.Memory({initial: 1});

var importObject = {
 console: {
  log: consoleLogString
 }, js: {
  mem: memory
 }
};

WebAssembly.instantiateStreaming(fetch("log.wasm"), importObject)
 .then(obj => {
  obj.instance.exports.helloWorld();
 });

Hello world in verschillende opmaaktalenBewerken

HTMLBewerken

 <html>
  <head>
   <title>
    Hello world
   </title>
  </head>
  <body>
   <p>Hello world</p>
  </body>
 </html>

Of zonder titel:

 <html>
  <body>
   <p>Hello world</p>
  </body>
 </html>

LaTeXBewerken

 \documentclass{article}
 \begin{document}
  Hello world
 \end{document}

XMLBewerken

 <?xml version="1.0"?>
 <tekst>Hello world</tekst>

Externe linkBewerken

Zie de categorie Hello World van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.