Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening

(Doorverwezen vanaf Gecoro)

De Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) is een gemeentelijk adviesorgaan in Vlaanderen, dat wordt benoemd voor een periode van zes jaar (gelijklopend met de termijn waarmee de leden van de gemeenteraad worden verkozen). De bevoegdheden van de GECORO zitten verankerd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

De GECORO kan advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening. Dit kan zowel op eigen initiatief als op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

De voorzitter en secretaris van de GECORO worden voorgedragen door het schepencollege maar ze worden, net als alle andere leden, benoemd door de gemeenteraad.

Het aantal leden van het adviesorgaan is afhankelijk van de grootte van de gemeente. Er geldt een wettelijk vastgesteld man/vrouwevenwicht in de GECORO, dat stelt dat maximaal 2/3 van de leden van hetzelfde geslacht mogen zijn.

Het Waalse equivalent van dit orgaan is de Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (CCATM).

bewerken