Hoofdmenu openen

Gebruiker:MarieClairette/Jozef Rulof

Mee bezig Mee bezig
Aan dit artikel of deze sectie wordt de komende uren of dagen nog druk gewerkt.
Klik op geschiedenis voor de laatste ontwikkelingen.

JOZEF RULOF, Karma en Oorzaak en Gevolg


Attentie: Dit overleg is nog volop in ontwikkeling en vraagt enorm veel tijd voor een in alle opzichten passende en kloppende wijziging van het onderwerp. Voor de continuïteit van de wijze van taalgebruik en -vorm, en de volgorde die er is in de te behandelen onderwerpen, wordt overwogen een concept aan te reiken dat een totale wijziging van de bladzijde inhoudt, waardoor de informatie en het doel van informatie meer eer aangedaan wordt..
Onderstaande overweging heb ik geplaatst om duidelijk te kunnen maken hoe enorm ingewikkeld een en ander is en het zelfs in principe onmogelijk is om datgene waar een heel oeuvre voor nodig is om één en ander uit te leggen, dit in enkele regels te doen zonder afbreuk te doen aan de begrippen die in dit oeuvre aan bod komen.
Karma en Oorzaak en Gevolg

Dit overleg is gestart eind juli 2008, en is een verklarende uiteenzetting voorafgaand aan een eventueel nieuw te plaatsen tekst, in overleg en samenwerking met de beheerder, welke een gewijzigde, niet aanstootgevende tekst zal worden van de bladzijde in Wikipedia over Jozef Rulof, zoals die nu bestaat. Eerst dan is de tekst in overeenstemming met de beginselen van Wikipedia.


Aanleiding: de uitwerking van bepaalde ongenuanceerde uitspraken bij de te beknopte uitleg over dit onderwerp op de lezers.

In een forum op internet over het werk van Jozef Rulof heb ik de uitspraken bij dit thema op de bladzijde van Jozef Rulof in Wikipedia aangekaart en deze heeft heftige discussies opgeleverd, die zeer pijnlijk waren. Als dit binnen de "kringen" van "Rulofianen" (de echt geïnteresseerde en in principe "afgestudeerde" lezers van de boeken van Jozef Rulof: de boeken zijn immers ook pittige studieboeken en vergelijkbaar met de geestelijk-wetenschappelijke werken van Steiner, waarmee de antroposofie geïntroduceerd werd in de universitaire wetenschappen) al plaats vindt, hoe gaat het er dan aan toe in de wereld van de mensen die anti-Rulof zijn?


Hoe kunnen heftige en vooral pijnlijke reacties voorkomen worden, en waarom is dat belangrijk?

Verdergaand op dat wat er de afgelopen jaren dus plaats vond in Dendermonde: degenen die het werk van Jozef Rulof naar waarde weten te schatten en het daarom willen beschermen tegen laster (omdat de wereld het werk nog niet voldoende kent of niet heeft begrepen om wat voor redenen dan ook), moeten ook zorg willen dragen voor hoe Jozef Rulof's naam in de publiciteit gebracht en gebruikt wordt, en daarmee zijn werk, en er op toezien dat men zeer zorgvuldig omgaat met het verwoorden van dat waar zo ongelooflijk veel boeken voor nodig waren om het uit te leggen. Losse kreten of beknopte teksten, hoe goed bedoeld ook, zijn meestal geen ondersteuning van het werk van Jozef Rulof. Uit hun verband gerukte regels scheppen eerder onbegrip, verwarring, afkeer, pijn of zelfs haat. In feite is de complete tekst van de boeken maar net toereikend om het meest belangrijke uitgelegd te krijgen en had er veel en veel meer geschreven kunnen worden, zoveel is er nog aan onwetendheid over hoe een en ander "werkt" in de mens, het heelal, hoe alles in elkaar zit, wat liefde werkelijk is. De diepte van alles en ook de liefde is onmetelijk en al nauwelijks te bevatten met de boeken die er zijn. Bovendien moet het ook te doorvoelen en te beredenen zijn voor de mens voor zover als hij op dit moment geëvolueerd is. Daarom zal niet ieder mens zijn boeken begrijpen, invoelen, erin meegaan. Maar zoals met alles waar je aan toe bent komen ook deze boeken op je weg.

We hebben dus te maken met een schat aan kennis, die nog nauwelijks bekend is op de wereld, en de tijd al duizenden jaren vooruit is. Wat in onze zgn New Age-boeken en geschriften staat, is een fractie van wat er in de boeken van Jozef Rulof weergegeven wordt. Alleen de boeken van de antroposoof, arts en wetenschapper Rudolf Steiner zijn enigszins vergelijkbaar.

Laten we dus zuinig zijn op wat via Jozef Rulof aan de wereld is geschonken, zodat diens geestelijke wetenschappen behouden kunnen blijven voor de wereld, voor Wikipedia, en dus voor allen die de boeken nog niet kennen, opdat zij deze ook eens zouden willen en kunnen gaan lezen. Iemand die zich tegen het zere been geschopt voelt gaat niet verder lezen. Teksten behoren neutraal, doch vooral all-round en daarmee ook uitnodigend te zijn.


Hoe verreikend en verrijkend is de waarheid in Wikipedia over dat wat er aan informatie vermeld wordt over Jozef Rulof in werkelijkheid, en hoe werkt dit uit op degenen die deze informatie aangereikt krijgen?

Zou het de bedoeling zijn van deze bladzijde in Wikipedia om Jozef Rulof juist in een kwalijk daglicht te stellen, argwaan te kweken, dan zou het eerlijker zijn dit al meteen in de eerste regels kenbaar te maken, zodat eventueel elders een andere bladzijde in Wikipedia geopend kan worden met een inhoud die een diepere waarheid bevat. Een feit is nu eenmaal dat de aangegeven thema's heikele onderwerpen zijn in de wereld waarin we nu leven en waarover boeken vol geschreven staan en daardoor nooit en te nimmer in enkele alinea's besproken of uitgelegd kunnen worden. Niet eens bij benadering. Door dit wel te doen op de Jozef Rulof bladzijde in Wikipedia ontstaat het vermoeden dat het doel van het plaatsen van deze bladzijde juist ook is om ergernis, afkeer, argwaan, minachting en afkeur te bewerkstelligen. Dit gebeurt namelijk. Als dit niet de bedoeling is dan is het van het hoogste belang hierin belangrijke wijzigingen of aanvullingen aan te brengen.


De waarschuwende kop bovenaan de bladzijde in Wikipedia over Jozef Rulof

Omdat de neutraliteit van de boeken van Jozef Rulof al heel lang wordt aangevochten door degenen die niet verder willen, durven of kunnen kijken dan de geestelijke horizon die zij kennen, en omdat het proces tegen het werk van Jozef Rulof in Dendermonde nog maar nauwelijks voorbij is, weliswaar met een "vrijspraak" en daarmee van alle aantijgingen, is deze ingevoegde en waarschuwende kop op te vatten/uit te leggen als een hint naar wat er in de (recente) geschiedenis heeft afgespeeld en doet vermoeden te maken te hebben met een vanuit Wikipedia argwanende wijze van meekijken. Daarnaast doet doet veronderstellen dat de guillotine gereed staat voor liquidatie van deze bladzijde: a. Door de beheerders van Wikipedia. B. Door de schrijvers van de bladzijde, die niet zuiver de bron weergeven, noch kunnen weergeven om redenen waarop ik verderop terug kom. C. Door autoriteiten van buiten Wikipedia, zoals daar zijn de bestaande wetgeving en de daaraan verbonden rechters en rechtsgeleerden. Is deze kop wel zo neutraal als de doet vermoeden? Neutraal betekent volgens de wetten van Wikipedia dat zowel de voor- als tegenstanders zich niet moeten kunnen storen aan hetgeen er gepubliceerd/geplaatst wordt. Is dit dus een waarschuwende of waar(heid)schuwende kop?


Waarheid is een verworvenheid in de werkelijk vrije democratie die we kennen, die zich steeds verder ontwikkelt, ontvouwt, en informatie dient dit begrip, die verworvenheid en die ontwikkeling eer aan te doen.

In de wereldgeschiedenis is waarheid al vaker aangevochten. Dat de aarde rond is weten we inmiddels wel, en kunnen we zelfs bewijzen door ruimtevluchten. Maar in de tijd dat men alleen een horizon zag was de aarde "dus" plat, en zou men in de ruimte gevallen zijn vanaf die rand. Mensen die anders beweerden, ook al bleek het achteraf inderdaad de waarheid te zijn, werden gemakshalve maar vermoord, en ook deze tijd kent vergelijkbare vormen van "iets of iemand om zeep helpen". In Dendermonde is het tij gelukkig gekeerd en de dreiging rondom het "om zeep helpen" van de boeken van Jozef Rulof afgewend. Op een indirecte, meer subversieve en ik hoop daarnaast toch ook ongewilde wijze vindt "het om zeep helpen" van het werk van Jozef Rulof ook plaats door de teksten over hem in Wikipedia. Subversief is een ander woord voor "ondermijning van het gezag". Dat wat de kracht van de oorspronkelijke teksten (de autoriteit van het geestelijk wetenschappelijke) is wordt door het alleen plaatsen van "slogans", "kreten", en andere dubieuze uitdrukkingsvormen voor wat enorme thema's zijn die gevoelig liggen op een verhulde wijze ondermijnd. Het heeft slechts de schijn van een bijdrage tot uitleg. Het effect is datgene wat het blijkt te zijn: aanstootgevend en daarmee niet waarachtig. Waarheid is een rijke verworvenheid en dient geëerd en geacht te worden. Dit geldt voor de totale bladzijde in Wikipedia over Jozef Rulof.


Horizon

Wanneer mensen nu, vandaag 2008, niet verder kunnen kijken dan de inmiddels achterhaalde en ingesleten geestelijke horizon die hun wereld nog heeft of is, wil dit niet zeggen dat de diepere waarheid over de geestelijke wereld die inmiddels bekend is vanuit vele boeken, geschriften en ervaringen (waaronder BDE's, zie "Pim van Lommel") dan ook maar verzwegen moet worden, of ingekleed in woorden en begrippen die tot nu toe aanvaard zijn, of ingekort in hapbare brokjes, en daarmee platgetreden, en gewoon eindigt aan hun horizon. Het is belangrijk en een taak voor eenieder die ervan weet om mensen nieuwsgierig te maken naar datgene wat er aan schoonheid voorbij die horizon te zien is. Positieve informatie kan mensen niet afschrikken, angstig maken, of op het verkeerde been zetten. Met de informatie die er nu is in Wikipedia gebeurt dit wel. Er is hiermee dus iets niet in orde, dat is duidelijk. Overigens zijn er steeds meer signalen aan die gewaande horizon, welke de algemene ontwikkeling van de mensheid betreft, dat het leven veel en veel meer is dan men tot op heden op zijn gunstigst gezien nog maar vermoedde. Men begint eindelijk echt wakker te worden.


Het evolutieproces en het daaraan verbonden diepere denken wat leidt tot bewustwording en het kennen, nemen en dragen van verantwoordelijkheden, en het daaruit voortvloeiende weer leefbaar worden van deze wereld

Over die bewustwording schrijft oa. Jozef Rulof, om de mens te helpen met het versnellen van een evolutieproces dat al veel te lang is tegengehouden door het eenzijdige rationele, aards-wetenschappelijke, materialistiche en alleen fysieke denken. Jozef Rulof gaat zelfs verder hierin. Hij schrijft, en dat wil ik ook onderschrijven, dat de meeste mensen nog helemaal niet denken. De mens handelt vanuit "iets" wat een geschoold, maar niet gewetenvol denken is. Een en een is twee, maar volgens Rulof is één en één gewoon één, en daarna kan het drie worden, vandaaruit weer twee, of zelfs alles. Het geheel is meer dan de som van de delen.....

Het werkelijke denken is dus niet, mag niet, "vast", niet star, niet dogmatisch zijn, is bij een emotioneel-, mentaal- en geestelijk gezond functionerend mens voortdurend in beweging en ontwikkeling, en verre van abstract. Ook niet geschoolde, of laag geschoolde mensen kunnen diep denken. In het diepste gevoel ben je op een heel diep niveau aan het denken in de betekenis die Jozef Rulof aan denken geeft, maar die de meeste mensen zijn/hebben afgeleerd, door juist het rationele, schoolse denken. In vooral de westerse wereld, ofwel daar waar men op een westerse wijze leeft, is er daardoor een afgescheiden "zijn" ontstaan vanuit dit rationele, koude, vaak harteloze denken van zijn oorspronkelijke en natuurlijke "zelf", waar de mens verbonden is met zijn gevoel, waar hij gevoel is, ziel, zijn diepere zelf, de kern, de bron, waarin en van waaruit alles één is. Denken ontwikkelt zich, wordt ruimtelijk. Maar dan is het een denken binnen het kader van een evolutieproces, met meer dimensies dan die de meeste universitaire wetenschappen kennen of erkennen.

Ook Pim van Lommel, cardioloog en wetenschapper, spreekt hierover in zijn boek "Eindeloos bewustzijn". Het is een bekend gegeven dat mensen die de boeken van Rulof gelezen hebben door hun persoonlijke ervaringen met de dimensies waarin men hierdoor en hierin opgetrokken wordt tijdens het lezen helemaal mee kunnen gaan in wat er verteld en uitgebeeld wordt in wat te zien is in bijvoorbeeld de VPRO-uitzending "Boeken" (zie onderstaande links).

Dat dit evolutieproces tegen is gehouden blijkt wel uit een nog steeds bestaande, en dagelijks getoonde, onmenselijke, barbaarse, monsterlijke houding en handelwijze van de mensheid in het algemeen, en de nog zeer recente vormen van het meest gruwlijke waar de mens toe in staat blijkt te zijn: de talloze genociden, die voor het gemak verzwegen worden.

Wat de mens doet met de planeet waarop we leven getuigt van een soms nog wel zeer primitief denken, van een onontwikkeld denken, een niet verder kijken dan die reeds genoemde horizon en waardoor alles naar de verdoemenis gaat als het niet verandert. Dit is geen doem-scenario van een zwartkijker, dit is pure realiteit van mij als een mens die de aarde en het leven zo intens lief heeft, en alles zo totaal is gaan liefhebben door de boeken van Jozef Rulof. Die bewustwording en de daaraan gekoppelde verantwoordelijkheidsgevoelens worden juist door o.a. de boeken van Jozef Rulof ontwikkeld op een unieke en onnavolgbare wijze. Met andere woorden: hoe onvoorstelbaar belangrijk is het werk van Jozef Rulof voor een verdergaan van de mensheid, de leefbaarheid van de wereld op alle niveaus.


Nogmaals het effect van de tekst in Wikipedia op de zoekende mens

De tekst in Karma Oorzaak en Gevolg is voor Rulofianen op de een of andere wijze wel te categoriseren, omdat zij de inhoud van de boeken in zich meedragen, en van daaruit wel snappen wat er precies bedoeld wordt.

Als niet-lezer van de boeken (en dat zijn degenen die in Wikipedia komen snuffelen) is dat wat er staat ronduit kwetsend. Iedere vrouw zal zich gediscrimineerd voelen, iemand die aan te wijzen is als een voormalige moordenaar en nu boete doet, zijn straf uitzit. Mannen gaan vrij-uit. Tenzij ze een moord begaan. Dan moeten ze "terug" komen als vrouw, om het weer goed te maken middels een geboorte.

Dit staat er, kort door de bocht genomen. En in deze tijd gaan de meeste mensen kort door de bocht, vanwege een gebrek aan tijd en ruimte om ergens dieper over na te willen denken. Alles moet vooral snel geconsumeerd kunnen worden. Dat kort door de bocht gaan levert gegarandeerd botsingen op: ook dat is oorzaak en gevolg. Door de tekst in Wikipedia zo te plaatsen levert dat al een vorm van oorzaak en gevolg op. Wees dus voorzichtig met wat je zegt, hoe je het zegt. Botsingen voorkomen is beter dan alweer een bladzijde weg uit Wikipedia met informatie over Jozef Rulof en diens werk als gevolg van de pijn en het ongenoegen die botsingen nu eenmaal opleveren die niet hij maar de "vertalers", de "inkorters" veroorzaken.

Ik ben het als kenner, vertegenwoordiger en zorgdrager van en voor het werk van Jozef Rulof ook niet eens met de tekst op de Jozef Rulof bladzijde: ik voel me als vrouw door de inhoud van deze regels vernederd, simpelweg ingedeeld in een categorie die valt onder zware criminaliteit, en verder ook omdat de tekst niet overeenkomt met datgene wat ik juist uit de boeken van Jozef Rulof weet en heb begrepen, doorleefd, doorvoeld. Dat gaat zo veel en veel verder, dieper, en wordt vanuit een diep respect, inzichtelijk weten en begrijpen verwoord. Die korte zinnetjes in Wikipedia geven een te beperkt en daardoor scheef beeld van wat Jozef Rulof hierover vertelt en verlagen alles wat erover in de boeken staat tot een gortdroge, zakelijke, koude, en vooral meedogenloze opsomming.


Nogmaals: het geheel is meer dan de som van de delen.

Wanneer je een mens ontleedt, in delen uit elkaar haalt, en je probeert er weer een mens van te maken, dan is de mens wel al overleden. Zo sterft ook de bezielde tekst van het werk van Jozef Rulof indien deze in flarden opgedeeld wordt.


Het totale oeuvre als uitleg en voor het kunnen ervaren van de essentie ervan

Een Meester in de geestelijke wetenschappen heeft, zoals al gezegd, een totaal oeuvre nodig om uit te leggen wat de schrijver van de tekst in Wikipedia dus met enkele zinnen meent te kunnen weergeven. Als dit werkelijk had gekund dan hadden de Meesters, die via het medium Jozef Rulof alle kennis hebben doorgegeven, dit beslist ook in die enkele regels samengevat. Dat had veel papier, tijd en ellende bespaard, en als het zo simpel was, dan waren we inmiddels al veel en veel verder.

Deze uiteenzetting over Karma en Oorzaak en Gevolg en de eraan gekoppelde tekst in Wikipedia is lang maar noodzakelijk om ook maar een poging te kunnen wagen om bij degenen die niet thuis zijn in het werk van Jozef Rulof een beter begrip te creëren over het essentiële in en van het werk van Jozef Rulof. Die essentie mis ik op de bladzijde in Wikipedia.


De boeken van Jozef Rulof vallen niet onder het begrip "leer"

De boeken van Jozef Rulof kunnen niet gecategoriseerd worden als zijnde een leer. Een leer is een begrip dat duidt op een aanleren, een opgelegd iets, een geloof, iets wat jou aangepraat wordt, een verstandelijk gebeuren. De inhoud van de boeken van Jozef Rulof werkt diep in op de gevoelsbeleving/gevoelservaring en brengt een contact tot stand met hogere en diepere dimensies die voor alleen het "verstand" niet te bevatten zijn.

Lees ook hierboven: Het evolutieproces en het daaraan verbonden diepere denken... etc.; of kijk via de link in Karma en Oorzaak en Gevolg B. -hierna volgend- naar VPRO-Boeken: het betreft een tv-uitzending hiervan op 7 december 2007 over en met Pim van Lommel in verband met BDE's, Bijna Dood Ervaringen, en hogere dimensies zoals die daarin beschreven worden door iemand die een BDE ervaring heeft gehad. Pim van Lommel is cardioloog en wetenschapper.

Dat ondergaan van die gevoelservaringen creëert een weten, dat met je meegaat in je dagelijkse leven, waardoor je verder kunt in het leven, omdat het ver voorbij die horizon laat kijken.

Dat weten maakt zelfstandig, onafhankelijk, vrij, en maakt je zelfs los van de boeken. De kennis en het weten van wat in de boeken staat is een onlosmakelijk, gelukkig, verrijkt, liefdevol, vredevol, ontwaakt deel van jezelf geworden waarmee je anderen heel vaak tot steun kunt zijn in moeilijke en minder moeilijke tijden, door je positieve en krachtige houding, je positieve en dus liefdevolle, ruimtelijke denken en spreken. Natuurlijk kunnen de boeken altijd herlezen worden en het verrassende is dat de inhoud dan op een andere wijze nog dieper in en tot je door dringt.

Karma en Oorzaak en Gevolg, B. Ziekte, pijn, ongeluk

Op de homepage van Jozef Rulof in Wikipedia worden aan Karma etc. de woorden "ziekte", "pijn", en "ongeluk" nog toegevoegd.


Water...........

Net zomin als je water van de zee, het water van de rivieren, leidingwater, of "water" uit de Amsterdamse grachten in één en hetzelfde glas kunt schenken en laten drinken, kun je de genoemde onderwerpen zoals ziekte, pijn en ongeluk onder één en dezelfde noemer plaatsen en aanbieden als "gezond", "veilig", "betrouwbaar".


De bron.........

Alleen daar, waar het water ontspringt, nl. in de bron, is dit het meest pure en ook zuivere water. Al het andere "water" is in zekere zin al vervuild, zijn er (afval)stoffen bijgekomen, of is het vermengd met zeezout. Ook leidingwater bevat tegenwoordig stoffen die de grenzen van het tolereerbare overschreden hebben, zo wijst een recent onderzoek uit van het Londense drinkwater, waar veel te hoge metingen zijn van o.a. anti-depressiva, die via de urine in het drinkwatersysteem terecht komen en vandaaruit weer bij de mens. Anti-depressiva behoren tot die stoffen die niet afbreekbaar zijn. Ook leidingwater, hoe betrouwbaar het ook lijkt, is dus niet altijd zuiver, "onschuldig"/veilig water. In die metafoor (water in dit geval) meegaand kunnen alle vormen van beknopte of geminimaliseerde uitleg van de ware bron, nl. de oorspronkelijke teksten, als "niet zuiver" en daarmee als niet of slechts gedeeltelijk betrouwbaar gekenmerkt worden.


Het ontstaan van ziekten........

Het ontstaan van ziekten wordt door de boeken van Jozef Rulof (de bron) wederom breed uitgemeten waardoor en alleen daardoor er het juiste begrip groeit over hoe ziekten in de wereld gekomen zijn. Het is dermate complex en ingewikkeld dat het onmogelijk is dit beknopt uit te leggen, laat staan dit in één adem (regel) met elkaar in verband te brengen. Het heeft in principe niets met het karma, oorzaak en gevolg te maken wat hier bedoeld wordt.


Goed of fout.........

Het woord "fout" als oorzaak van karma is eveneens niet juist omdat (een) "fout" in de wereld een begrip is wat staat tegenover "goed". Er is geen "goed", er is geen "fout", er is alleen dat wat "juist" is. Ook deze stelling is aanvechtbaar, en daarom niet perfect. Wat voor de een goed is kan voor de ander niet goed zijn, en heeft deze een betere oplossing. Goed is dat wat je kent als je nog niet weet wat wellicht beter is, en is voortdurend in verandering, beweging, ook door een groeiende gewetensvorming, veranderende normen en waarden, esthetica, ethiek, leefomstandigheden.


Bewustwording.....

Dat wat bedoeld wordt is in principe een vorm van onbewustzijn, waaruit we leren, inzicht krijgen, bewust worden over hoe het beter kan, wat beter is, of juist, op dat moment.

Jozef Rulof's woorden zijn dan ook: "Er is alleen leven, opgang en ontwaking".Conclusie......:

De begrippen "Karma en Oorzaak en Gevolg" zijn dermate ingewikkeld dat met het aardse verstandelijke beredeneren van wat er met ons als mens gebeurt, wat we meemaken, doormaken, tegenkomen in het leven, onmogelijk de diepte van hetgeen er plaats vindt kunnen doorgronden. Het risico van een verkeerd inschatten met de gegeven formule hier in Wikipedia is daarom zo groot dat we dit over moeten laten aan Hogere Intelligenties, die we na dit leven ontmoeten en ons uitleg geven over het waarom van het leven dat we hadden.


De kern van alles is en blijft "Liefde" en niet "Straf". .......

Tot de tijd dat we overgaan naar een hogere dimensie kunnen we zelf begrip op leren brengen voor het leven zoals het zich aan ons manifesteert door de boeken van Jozef Rulof te lezen. Eenvoudiger of enigzins eenvoudiger en een goede inleiding zijn de boeken over:

"Emed" van Wilhelmina Mulder-Schalekamp. De boeken van Omraam Mikhael Aivanhof: http://www.prosveta.nl De boeken van Rudolf Steiner: http://www.abc-antroposofie.nl De website over Bijna-Dood-ervaringen: http://www.bijnadoodervaring.nl De website van VPRO-boeken; een uitzending met en over Pim van Lommel en BDE's: http://player.omroep.nl/?aflid=6048041 De films op Trancedent30 (youtube): http://www.youtube.com/trancedent30 Een artikel in "Zachariël" over Christiane Feuerstack, een antroposofe, over "Karma": http://www.zachariel.nl/artikelen/zachfeuerstack.htm--MarieClairette 18 aug 2008 14:13 (CEST)