Een confix is in de hedendaagse morfologie een bijzonder soort affix, welks betekenis minder abstract is dan die van traditionele affices. Bijvoorbeeld:

  • -craat in aristocraat, democraat, plutocraat, etc.
  • bio- in talloze samenstellingen als bio-ingenieur, bio-eieren, biobrandstof, etc.

Men kan niet opperen dat het in deze gevallen om samenstellingen gaat; confices zijn namelijk geen vrije morfemen, dus gaat het om afleidingen. Anderzijds hebben deze morfeempjes een duidelijk lexicale betekenis, in tegenstelling tot de grammaticaal functionerende overige soorten affigering. Dientengevolge dient men ze als een afzonderlijk soort affix te beschouwen.