Dit artikel gaat over het CAK. Voor de Hongaarse gemeente, zie Cák.

Het CAK (oorspronkelijk een afkorting van Centraal Administratie Kantoor) is een Nederlands publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Het is belast met wettelijke, administratieve taken op het gebied van zorg en welzijn, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Een belangrijk deel van de taken omvat het vaststellen en innen van wettelijk verplichte eigen bijdragen. Deze eigen bijdragen zijn veelal afhankelijk van inkomen en vermogen. Het CAK wisselt voor deze taken op grote schaal gegevens uit met zorgkantoren, zorginstellingen, gemeenten, Belastingdienst, UWV en de SVB.

Logo van het CAK.

Taken bewerken

Het CAK voert de volgende wettelijke taken uit:

  • Het namens de zorgkantoren betalen van vergoedingen aan zorgaanbieders voor geleverde zorg.
  • Het vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • Het vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015).
  • Het afgeven van officiële verklaringen aan personen die naar het buitenland willen reizen met medicijnen die onder de Opiumwet vallen.
  • De uitvoering van verschillende regelingen voor mensen die geen Nederlandse zorgverzekering hebben. Dit betreft bijvoorbeeld mensen die door wanbetaling of administratieve problemen onverzekerd zijn, gemoedsbezwaarden, onverzekerbare vreemdelingen en mensen die in andere landen verblijven, maar in Nederland recht hebben op zorg.
  • Het Nationaal Contactpunt grensoverschrijdende zorg (NCP): voorlichting van burgers over de regels voor medische behandeling in een ander EU-land dan waar ze woonachtig zijn.

De regelingen voor onverzekerden zijn op 1 januari 2017 overgeheveld van het takenpakket van het Zorginstituut Nederland naar het CAK.

Eerder verstrekte het CAK ook de Compensatie van het Eigen Risico (CER) uit de Zorgverzekeringswet. Voorheen verder eveneens de algemene tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Deze regelingen zijn echter in 2014 afgeschaft. Ook stelde het CAK de ouderbijdrage op grond van de Jeugdwet vast. Deze wet werd in 2016 afgeschaft. Het CAK handelde voor deze regelingen de jaren erna nog wel klachten, bezwaren en de financiële afhandeling af.

Rechtsvorm en naam bewerken

Tot 1 januari 2013 was het CAK een besloten vennootschap die publieke taken uitvoerde (materieel privaatrechtelijke zbo). De naam ervan luidde Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK-BZ) BV. Bij de overgang naar publiekrechtelijke vorm heeft het ministerie van VWS meer zeggenschap over het CAK verkregen. In de benodigde wettelijke wijzigingen is ook de naam ‘Centraal Administratie Kantoor’ geschrapt waardoor CAK formeel dus een betekenisloze afkorting is geworden. Het bestaan van het CAK en de regels rondom wettelijke taken, beheerskosten en toezicht zijn sinds 2015 vastgelegd in de Wet langdurige zorg. Daarnaast staan er regels over het CAK in de Zorgverzekeringswet en verschillende andere wetten.

Huisvesting bewerken

Vanaf het ontstaan in 1968 was het CAK op verschillende locaties in de Haagse regio gehuisvest. In 2012 is de huidige, centrale, locatie in het Haagse Beatrixkwartier betrokken.

Externe links bewerken