Adviescollege toetsing regeldruk (ATR)

Adviescollege toetsing regeldruk
(Doorverwezen vanaf Actal)
De opmaak van dit artikel is nog niet in overeenstemming met de conventies van Wikipedia. Mogelijk is ook de spelling of het taalgebruik niet in orde. Men wordt uitgenodigd deze pagina aan te passen.

Verouderd Dit artikel bevat verouderde informatie en zou bijgewerkt moeten worden. U wordt uitgenodigd om dit artikel bij te werken.

ATR (Adviescollege toetsing regeldruk)[1] is een onafhankelijk adviescollege dat gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan regering en Staten-Generaal over de effecten van (voorgenomen) wet- en regelgeving op de regeldruk.

Het gaat daarbij om de regeldrukeffecten voor (1) ondernemers, (2) burgers, en (3) professionals in de sectoren zorg, onderwijs, sociale zekerheid en veiligheid. De regeldrukeffecten bestaan uit de kosten die betrokkenen moeten maken om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, én uit de ervaren regeldruk. Die ervaren regeldruk ontstaat vooral als wettelijke verplichtingen niet goed aansluiten op hoe ondernemers en professionals hun werk hebben georganiseerd en hoe burgers hun leven hebben ingericht.

Het college van ATR bestaat uit drie leden:

Het college wordt ondersteund door een secretariaat onder leiding van dr. R.W. (Rudy) van Zijp.

Toetsingskader bewerken

ATR brengt zijn adviezen uit in een vroege fase van het wetgevingsproces, namelijk voor of tijdens de (internet)consultatie. In zijn adviezen hanteert het college een toetskader dat bestaat uit vier vragen:

(1) Zijn nut en noodzaak onderbouwd?

(2) Zijn er minder belastende alternatieven (om hetzelfde doel te bereiken)?

(3) Is de voorgenomen regelgeving in de praktijk werkbaar?

(4) Zijn de regeldrukeffecten goed en volledig in beeld gebracht?

Eindoordeel bij toetsing bewerken

Bij wijze van samenvattend oordeel voorziet ATR in principe elk advies van een dictum. ATR hanteert er vier:

  1. Het college adviseert het voorstel in te dienen / vast te stellen.
  2. Het college adviseert het voorstel in te dienen / vast te stellen, nadat met de adviespunten rekening is gehouden.
  3. Het college adviseert het voorstel niet in te dienen / vast te stellen, tenzij met de adviespunten rekening is gehouden.
  4. Het college adviseert het voorstel niet in te dienen / vast te stellen.

Permanente status bewerken

In 2017 is ATR gestart als tijdelijk college met een mandaat tot 1 juni 2021. Na een positieve evaluatie in 2020 is het mandaat van ATR met 1,5 jaar verlengd tot 1 december 2022. Vervolgens heeft het kabinet geconstateerd dat de problematiek waarover ATR adviseert, niet van tijdelijke aard is. De instellingswet om ATR een permanente status te geven, wordt momenteel door het Parlement behandeld. In de tussentijd is het mandaat van ATR opnieuw tijdelijk verlengd.

Verder heeft ATR naar aanleiding van zes moties uit de Tweede Kamer de bevoegdheid gekregen om te adviseren over bestaande wetgeving van de nationale overheid, over beleidsregels en overige regels van instanties die zijn belast met uitvoering en handhaving, en (op hun verzoek) over de regelgeving van medeoverheden (provincies, gemeenten, waterschappen)

Internationaal bewerken

ATR is lid van

  • RegWatchEurope, een Europees samenwerkingsverband van zusterorganisaties.