17e eeuw

de 17e periode van 100 jaar, dus bestaande uit de jaren 1601 tot en met 1700
(Doorverwezen vanaf Zeventiende eeuw)
Overzicht van de jaren in en rond de 17e eeuw
Jaren 90 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599
Jaren 00 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609
Jaren 10 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619
Jaren 20 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629
Jaren 30 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639
Jaren 40 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649
Jaren 50 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659
Jaren 60 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669
Jaren 70 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679
Jaren 80 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689
Jaren 90 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699
Jaren 00 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709

De 17e eeuw (van de christelijke jaartelling) is de 17e periode van 100 jaar, dus bestaande uit de jaren 1601 tot en met 1700. De 17e eeuw behoort tot het 2e millennium.

Benamingen voor eeuw bewerken

Belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen bewerken

 
Het Oost-Indisch Huis te Amsterdam
Zeevaart en kolonialisme
 • Opkomst en bloeitijd van de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). 1770 Nederlandse schepen varen naar de Oost; 41 van hen vergaan tijdens de reis.
 • De VOC sticht een verversingstation aan Kaap de Goede Hoop, dat in de loop van de eeuw uitgroeit tot de Kaapkolonie.
 • Walvisvaart bij Spitsbergen. De Noordsche Compagnie en later ook particuliere reders uit De Rijp roeien de kolonie Groenlandse walvissen daar bijna uit. In het walvisstation Smeerenburg wordt uit het walvisvet traan gekookt.
 • Drie Engelse oorlogen maken duidelijk bij wie in de komende eeuwen de heerschappij op de zeeën zal berusten.
 • Een galjoen is een verdere ontwikkeling van de kraak en verschilt hiervan doordat de zeer hoge en gekromde vooropbouw, het voorkasteel, vervangen wordt door een lage, smalle en ver naar voren uitstekende boeg waarachter een loodrechte voorkant van de eigenlijke romp oprijst. De combinatie van lagere voorkant en hoge achterkant levert het typische silhouet op van het 17e-eeuwse zeilschip.

Europa bewerken

 • De Dertigjarige Oorlog tussen het protestantse noorden van Europa en het katholieke zuiden, maakt van Duitsland een groot kerkhof. Koning Gustaaf II Adolf legt met klinkende militaire overwinningen het fundament voor de Zweedse heerschappij over het Oostzeegebied.
 • Engeland wordt geregeerd door het Schotse huis Stuart. De koningen uit dit huis komen regelmatig in conflict met het parlement vanwege hun katholieke en autocratische neigingen. Een van de twistpunten is de bescherming van rechten van arrestanten. Deze worden ten slotte in 1679 gedefinieerd in de Habeas corpus Act, waarmee een universeel beginsel is geboren. Uiteindelijk wordt de Nederlandse stadhouder Willem III van Oranje-Nassau uitgenodigd om het eiland als constitutioneel vorst te besturen, samen met zijn vrouw Mary Stuart.
 • Rusland krijgt na de Tijd der troebelen een nieuwe dynastie: het huis Romanov.
 • In de Slag bij Rocroi (1643) behaalt Frankrijk aan de eigen noordgrens een verrassende overwinning op Spanje, waarmee Frankrijk de hegemonie op het continent overneemt. Het zal die de volgende zestig jaar niet meer afstaan. Het land ontwikkelt zich onder de Bourbons tot een absolute monarchie. De adel verliest haar land en haar macht, en verwordt tot een geldverslindende hofadel. De godsdienstvrijheid wordt in twee stappen, in 1629 en 1685 teruggedraaid. De buitenlandse handel wordt door het protectionisme beperkt. Door de voortdurende oorlogen ontstaat een groot rijk binnen verdedigbare grenzen, maar met overal om zich heen vijandelijke mogendheden.
 • Europa wordt getroffen door een aantal pestepidemieën. De joden krijgen daarvan de schuld en worden het slachtoffer van pogroms.
 • De Midden-Italiaanse stad Castro en haar omgeving zijn het toneel van oorlogen tussen het hertogdom Parma en de Kerkelijke Staat. Ten slotte laat de paus de stad helemaal verwoesten.

Spaanse Nederlanden bewerken

 • De 17e eeuw brengt voor de Zuidelijke Nederlanden een aaneenschakeling van oorlogen, vernielingen, belegeringen, plunderingen en blokkades. Geprangd tussen de grootmachten, is het gebied overgeleverd aan strijdende legers in steeds wisselende allianties.
 • Vanaf 1620 vormt de Antwerpenaar Abraham Verhoeven zijn onregelmatig uitgegeven pamfletten om tot een regelmatig verschijnende krant, de eerste die in de Zuidelijke Nederlanden verschijnt. Hij blijft de "Nieuwe Tijdinghen" tot 1629 uitgeven. Daarna geeft hij de "Wekelijckse Tijdinghen uyt verschiyde quartieren": een verandering niet alleen van naam, maar ook van periodiciteit en van drukformaat.
 • De Engelse jezuïeten bouwen vanuit Sint-Omaars in huidig Frans-Vlaanderen hun voortreffelijk onderwijssysteem voor jongens over de hele Zuidelijke Nederlanden uit.

Republiek der Verenigde Nederlanden bewerken

 • De lucratieve Oostzeehandel legt de basis voor de Gouden Eeuw van de Nederlandse republiek.
 • In de Noordelijke Nederlanden woedt een voortdurende machtsstrijd tussen Rekkelijken en Preciezen, tussen kooplieden en dominees en tussen het rijke Holland en de minder welvarende landgewesten. Scherpe botsingen doen zich voor in 1618, 1651 en 1672.
 • De eerste krant verschijnt in de Republiek onder de naam "Courante uyt Italien ende Duytschlandt" tussen 1618 en 1639. Hij bevat nieuws over handel en oorlog, maar ook over natuurrampen.
 • Studenten aan universiteiten en academies verenigen zich met streekgenoten in naties.

Azië en Afrika bewerken

 • In Japan begint de Edo-periode. Het land sluit zich onder de heerschappij van de shoguns vanaf 1639 volledig af van de buitenwereld. Alleen de kooplieden van de VOC hebben sinds 1641 een handelspost op het eiland Decima bij Nagasaki.
 • De Mantsjoes bouwen in het vendelsysteem een staand leger op waarmee ze de Ming-dynastie verdrijven en vervangen door de Qing-dynastie.
 • In zijn bloeiperiode omvat het Mogolrijk bijna geheel het Indische subcontinent. Het telt aan het einde van de 17e eeuw waarschijnlijk tegen de 150 miljoen inwoners.
 • De Tweede Lange Oorlog tussen het Turkse en het Perzische Rijk wordt in 1619 beëindigd. Beide rijken zijn de uitputting nabij en er breekt voor beide een tijd van verval aan.
 • De Beni Hassan en andere Arabische krijgersstammen overheersen de autochtone Berberse Sanhajastammen van het gebied dat tegenwoordig in Zuid-Marokko, de Westelijke Sahara en Mauritanië ligt, vooral na de Char Bouba oorlog. Het gevolg van die oorlog is dat de Arabische taal en cultuur komen te domineren en de Berberse stammen in meer of mindere mate worden gearabiseerd. Het Arabische dialect dat de Beni Hassan spreken wordt de nieuwe taal van de regio en wordt nog steeds gesproken in de vorm van het Hassania-arabisch.
 • De Portugezen verspreiden de casave vanuit Amerika over Afrika en Zuid- en Zuidoost-Azië.

Godsdienst bewerken

Wetenschap bewerken

Innovatie bewerken

Bioscoopjournaal uit juli 1957. In de papiermolen in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem vindt een demonstratie plaats van het maken van geschept papier zoals dat in de 17e eeuw gebeurde.
 • Uitvinding van de Hollandse kijker door Hans Lippershey. De Italiaanse geleerde en uitvinder Galileo Galilei bouwt zelf een verbeterde versie en bestudeert daarmee diverse hemellichamen, wat leidt tot een revolutie in het wereldbeeld van de mens. Later bouwt Christiaan Huygens telescopen die gewild zijn in heel Europa.

Amerika bewerken

Kunsten bewerken

 • Overgang naar de Barok. Voorbeelden in de schilderkunst zijn de Spaanse schilder Velázquez en de in Duitsland geboren Vlaming Peter Paul Rubens.
 • In de gereformeerde Noordelijke Nederlanden is vanitas een veel voorkomend thema in de schilderkunst. Het Latijnse woord betekent ijdelheid en leegheid. Met bijvoorbeeld schedels, gedoofde kaarsen, verwelkte bloemen, zeepbellen, vergane boeken, muziekinstrumenten, klokken of omgevallen glazen wordt de ijdelheid, tijdelijkheid en zinloosheid van het aardse gevisualiseerd.
 • In de schilderkunst worden de historiestukken populair. In de Zuidelijke Nederlanden is Rubens de voornaamste meester, in de Noordelijke Nederlanden Rembrandt.
 • De commedia dell'arte, het Italiaanse volkstoneel, wordt nog spectaculairder door het inlassen van elementen uit de fabels en de mythologie en het gebruik van mechanische trucs ("kunst- en vliegwerk"). De spelersgezelschappen trekken door heel Europa. Na 1660 spelen Italianen, afwisselend met Molière, in het Petit-Bourbon-theater in Parijs, eerst
 • De kwabstijl is een decoratiestijl, die wordt toegepast op meubels, schilderijlijsten en vooral op zilverwerk. Kenmerkend zijn de organische vormen.

Muziek bewerken

 • De Renaissancemuziek vindt haar hoogtepunt in de kerkmuziek van Palestrina en de opera's van Monteverdi.
 • De barokmuziek kan in het bijzonder gedijen door de bloeiende muziekcultuur aan de diverse Europese vorstenhoven. Veel rijke hooggeplaatsten hebben musici/componisten in dienst en/of fungeren als hun mecenas. Veel hoogtijdagen en festiviteiten worden opgeluisterd door speciaal voor die gelegenheid in opdracht gecomponeerde werken. Ook ten behoeve van kerkelijke erediensten worden in het tijdperk van de barok nieuwe muziekvormen ontwikkeld.
 • De instrumenten die over de periode 1580 tot 1680 door de Antwerpse familie Ruckers - Couchet worden gebouwd, zijn representatieve voorbeelden van de Vlaamse instrumentenbouw uit die tijd. Het gaat om klavecimbels met één of twee klavieren, maar ook om spinetten en virginalen. De opmerkelijke klank van de klavecimbels van Ruckers en Couchet evenals
 • De Amsterdamse stadsorganist Jan Pieterszoon Sweelinck geeft in de Oude Kerk concerten voor de burgerij, een noviteit die navolging krijgt van Franz Tunder en Dietrich Buxtehude in Lübeck.
 • Populair zijn opera's met thema's uit de Griekse en Romeinse mythologie.

Bouwkunst bewerken

Stad en land bewerken

Overzeese handel bewerken

 • Europa maakt kennis met producten als koffie, thee, suiker en cacao.
 • De commerciële tabaksteelt in Europa komt op. Tussen 1610 en 1620 wordt voor het eerst in Nederland en Engeland tabak geteeld. Het eerste in Veere, gevolgd door Amersfoort rond 1615. Van daaruit verspreidt de teelt zich over de Utrechtse Heuvelrug en later naar de Betuwe.
 • De Portugezen nemen de cassave uit Brazilië mee naar Afrika.

Suriname bewerken

 • In deze eeuw staat Suriname in Engeland bekend als "Specklewood Country" oftewel letterhoutland. Vanwege het voorradig zijn van zoveel letterhout wordt het land zelfs zo aangeduid op de oudste landkaart. Naast suiker is letterhout een gewild ruil- of betaalmiddel, aangezien er nog geen geld is in Suriname.
 • De geïsoleerde, landinwaarts gelegen Jodensavanne groeit vanaf 1640 uit tot een joodse pseudo-staat waar religieuze vrijheid heerst en waar de inwoners vrijgesteld zijn van veel burgerplichten, in ruil voor een prompte belastingbetaling.

Innovatie bewerken

 
Uitvinding jakobsstaf
 • De uitvinding van de jakobsstaf verbetert de navigatie op zee.

Militair bewerken

Mode bewerken

 • In de Nederlanden wordt de fardegalijn gedragen door vrouwen met een hoge sociale status. Zij volgen de Spaanse mode die door Isabella van Spanje (15661633) naar de lage landen wordt gebracht, waar de verdegaal aan de lokale smaak wordt aangepast.
 • Mannen dragen de uit Spanje afkomstige pofbroek.
 • Kroatische huursoldaten baren opzien in Parijs met hun rond de nek geknoopte zakdoeken of halsdoeken. De cravate wordt vervolgens een begrip in de modewereld als de jonge koning Lodewijk XIV er een van zijde draagt. Charles II
introduceert de cravate in Engeland en zijn koloniën.

dieren bewerken

 • De Engelse volbloed ontstaat als in Engeland drie hengsten worden uitgekozen, die aan de wieg komen te staan van de volbloed: Darley Arabian, een Arabier; Godolphin Barb, een Berber, en Byerley Turk, een Turks paard (of Turkoman) dat waarschijnlijk is buitgemaakt op Ottomaanse troepen en meegevoerd naar Engeland. Deze hengsten worden gekruist met de snelste merries met als doel de snelste paarden te fokken voor de wedrennen, die vanaf die tijd zeer populair zijn.

Belangrijke personen bewerken

 
Rembrandt van Rijn
 
Michiel de Ruyter door Ferdinand Bol in 1667. Hij draagt zijn Orde van de Heilige Michaël

Bibliografie bewerken

 • WILLS J.E. 1688 Een jaar in de wereldgeschiedenis, Ambo, Amsterdam, 2001.
Zie de categorie 17th century van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.