Wikipedia:Wikipedia als bron in de Nederlandstalige rechtspraak

Staat/
organisatie 
Rechtbank Datum Vonnis/link Artikel (vermoedelijk) Commentaar/citaat
Vlag van Nederland Nederland Rechtbank Almelo 2007-10-31 LJN: BB9756, Nr. 77348 HA ZA 06-369 Jansen & Tilanus "Het feit dat er op Wikipedia een artikel over het merk JANSEN & TILANUS is te vinden (...) is naar het oordeel van de rechtbank niet voldoende om aan te nemen dat dat merk een merk is dat bij de overgrote meerderheid van het publiek bekend is."
Vlag van Europa EU Harmonisatiebureau voor de interne markt,
Kamer van Beroep
2007-09-24 Zaak R 243/2007-2 "Zoals blijkt uit bijgevoegde informatie (‘wikipedia’) is de koper van Bosegeluidsapparatuur een consument die een product van hoge kwaliteit met navenante prijs zorgvuldig selecteert."
Vlag van Nederland Nederland Hoge Raad 2007-06-05 LJN:AZ8803,
Nr. 01642/06
Speed (drugs), Amfetamine "Speed is een verzamelnaam voor meerdere stoffen, namelijk amfetamine en wekaminen, die stimulerend werken op het centrale zenuwstelsel."
Vlag van Nederland Nederland Rechtbank Arnhem 2007-05-30 LJN:BA6045,
Nr. 154752
Dagblad "[V]ooralsnog dient op grond van de door BDU aangevoerde bronnen te worden aangenomen dat een dagblad in Nederland dagelijks, dan wel vijf tot zes maal per week, verschijnt." - de bedoelde bronnen zijn Van Dale, Wikipedia, de statuten van De Nederlandse Dagbladpers, de CAO voor dagbladjournalisten, Cebuco en PCM Uitgevers
Vlag van Nederland Nederland Hoge Raad 2007-03-30 LJN:AZ5686,
Nr. R06/013HR
en:Third gender "De geraadpleegde internet-encyclopedie Wikipedia bevat een vrijwaringsclausule waarin er op wordt gewezen dat, hoewel vrijwel iedereen die deelneemt ernstig probeert correcte informatie te verstrekken, er wat dat betreft geen garantie gegeven kan worden."
Vlag van Europa EU HvJ EG 2007-02-13 Zaak C-112/05
(Commissie ./. Duitsland)
es:Volkswagen Conclusie van advocaat-generaal.
Vlag van Nederland Nederland Hoge Raad 2006-09-29 LJN:AY5693,
Nr. C05/247HR
Hernia nuclei pulposi
Vlag van Nederland Nederland Hoge Raad 2006-09-19 LJN: AX9404, nr. 02590/05 Slaap (anatomie) "De slaap is een bekende kwetsbare plek in de schedel."
Vlag van Nederland Nederland Rechtbank 's-Gravenhage 2006-06-29 LJN:AZ2550,
Nr. AWB 05/8898
Sharia (?) "De rechtbank is van oordeel dat verweerder in het bestreden besluit niet heeft kunnen volstaan met de stelling dat hetgeen eiser op dit punt naar voren heeft gebracht niet strookt met de algemene informatie, nu verweerder uitsluitend heeft verwezen naar voornoemde internetbron [wikipedia.org]. Voornoemde bron kan naar het oordeel van de rechtbank, zonder nadere motivering van verweerder, niet als betrouwbare bron worden aangemerkt."
Vlag van Europa EU HvJ EG 2006-01-17 Zaak C-145/05
(Levi Strauss & Co. ./.Casucci SpA
es:Jeans Conclusie van advocaat-generaal.
Vlag van Nederland Nederland Hoge Raad 2005-11-01 LJN:AU1959,
Nr. 00013/05
Botbreuk "Duidelijk werd wel, na raadpleging van een medische encyclopedie en internet [drie sites waaronder Wikipedia], dat de duur van het herstel van een gebroken bot varieert van enkele weken tot enkele maanden en dat er sprake kan zijn van [...]. Al deze factoren zijn van invloed op de behandeling [...] die moet worden toegepast en de duur van het herstel."
Vlag van Nederland Nederland Hoge Raad 2010-11-02 NJ 2010/601, LJN BN6787, nr. 08/04791 Rijvaardigheid "Op de wikipedia.nl staat [...] Dit gegeven is niet alleszeggend omdat Wikipedia geen bron is om op blind te varen, maar daar komt bij dat in talloze andere bronnen de aangehaalde kennis wordt gestaafd."
Vlag van Nederland Nederland Nationale Ombudsman 2008-02-11 AB 2008/154, LJN BD0808, nr. 2008/011 Bestuur "Besturen is, naar de mening van verzoeker, [...]. Deze omschrijving van verzoeker, was afgeleid van die van de omschrijving van het begrip bestuur op Wikipedia."
Vlag van Nederland Nederland Rechtbank Dordrecht 2011-09-27 LJN BT6175 Rangeren "Het Openbaar Ministerie heeft voor de vraag, of het rangeerproces voor deze treinwagens afgesloten was, ten eerste verwezen naar de betekenis van het woord 'rangeren' in het woordenboek van Van Dale, Wikipedia en het Handboek Railgoederenvervoer."
Vlag van Nederland Nederland Hoge Raad 2010-12-21 RvdW 2011/87, LJN BL0336, zaaknr. 08/02103 Tweedegraads brandwond "Een vluchtige blik op internet (Wikipedia) leert reeds dat bij tweede graadbrandwonden wordt onderscheiden in twee categorieën: oppervlakkige en diepe."
Vlag van Nederland Nederland Rechtbank Amsterdam 2011-04-29 Prg. 2011/147, LJN BQ3831, zaaknr. 10-20032 "Uit door Duwo aangehaalde (Wikipedia-)literatuur blijkt sinds het einde van de jaren '80 daadwerkelijk ook ‘andere jongeren’ in onzelfstandige woonruimten van het X werden gehuisvest."
Vlag van Nederland Nederland Rechtbank Zutphen 2011-03-31 LJN BP9770, 120503 / KG ZA 11-75 "De zoekopdracht ‘[ontvoering eiseres sub 1]’ op Google levert honderden verwijzingen op naar de ontvoering van [eiseres sub 1], waaronder [...] een tot op de dag van vandaag geactualiseerd feitelijk relaas van de gang zaken bij de ontvoering en de nasleep daarvan op Wikipedia."
Vlag van Nederland Nederland Gerechtshof 's-Gravenhage 2011-07-12 LJN BR1364, 200.062.687/01 en:Yellow Pages "Door YPM aangedragen stellingen en materiaal die niet zijn toegesneden op de Britse situatie, zijn dus niet relevant; dit geldt bijvoorbeeld voor het Wikipedia-lemma en het materiaal betreffende de Amerikaanse Yellow Page Assocation."
Vlag van Nederland Nederland Rechtbank Utrecht 2011-02-14 LJN BR0470, 16/711938-10 Prostitutie in Utrecht "De raamprostitutie in Utrecht vindt voornamelijk plaats langs de Vecht aan het Zandpad, ook bekend als de Rode Brug."
Vlag van Nederland Nederland Rechtbank Zutphen 2011-06-20 LJN BQ9507, 06/950630-10 "De enkele onderbouwing door middel van een artikel afkomstig van een website als Wikipedia is onvoldoende om een verklaring van een deskundige op het gebied van forensische geneeskunde ter zijde te schuiven."
Vlag van Nederland Nederland Rechtbank 's-Gravenhage 2011-01-11 LJN BP2563, AWB 10/28990 Dagestan
Vlag van Nederland Nederland Raad van State 2011-07-25 BR3849, 201011728/1/V1 Electroconvulsietherapie "[...] kan uit de door hem overgelegde stukken - te weten een deel van een artikel van Peter Hughes uit het Psychiatric Bulletin en een uitdraai van Wikipedia - ook niet worden afgeleid dat deze therapie, of de wijze waarop die in Soedan wordt toegepast, in strijd is met artikel 3 van het EVRM."
Vlag van Nederland Nederland Rechtbank Den Haag 2011-04-20 zaaknr. 351377 Pink ribbon
Vlag van Nederland Nederland Hoge Raad 2010-04-13 JIN 2010/414, rolnummer 08/02866 Molotovcocktail, en:Molotov cocktail "Het komt mij voor dat het oordeel van het Hof dat de mededeling van verdachte dat zij een dergelijk voorwerp bij [slachtoffer] naar binnen zou werpen een bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht oplevert geen blijk geeft van een verkeerde rechtsopvatting en ook niet onbegrijpelijk is."
Vlag van Nederland Nederland Hoge Raad 2009-12-22 RvdW 2010/120, LJN BK2670, 08/04686 J Croftybom "[V]erdachte heeft uit de beschrijving op internet-encyclopedie Wikipedia, waarnaar in de toelichting op het middel wordt verwezen, wel kunnen opmaken dat de croftybommen, als ze al niet direct exploderen, in ieder geval na enige tijd [...] exploderen."
Vlag van Nederland Nederland Hoge Raad 2009-12-22 RvdW 2010/118, LJN BK3336, 08/08237 J Croftybom "De gevaren die zijn verbonden aan een crofty-bom zijn op Wikipedia opgesomd: [...]"
Vlag van Nederland Nederland Gerechtshof Amsterdam 2009-12-03 NTFR 2009/2757, LJN BK6798, DK 08/00280 de:Rosine
Vlag van Nederland Nederland Rechtbank Haarlem 2010-04-14 NTFR 2010/1290, LJN BM4439, 08/6366 Telecommunicatie "Voorts verwijst eiseres naar de definitie in Wikipedia."
Vlag van Nederland Nederland Rechtbank Breda 2010-04-07 GST 2010/96, LJN BM3401, 09/3287 GEMWT Growshop "[T]ijdens de zienswijzenprocedure en de bezwarenprocedure bleek dat de definities in Van Dale en Wikipedia onvoldoende houvast boden"
Vlag van Nederland Nederland Rechtbank Arnhem 2010-04-21 LJN BM2158, 186535 vermoedelijk Doundoun "De [XX], ook bekend als [XXX], is volgens de door [gedaagde] overgelegde pagina van Wikipedia de algemene naam voor een categorie Afrikaanse basttrommels, die samen met de djembé vorm kregen in West-Afrika."
Vlag van Nederland Nederland Gerechtshof Leeuwarden 2010-09-14 LJN BN7197, 107.000.251/01 Materiaal
Vlag van Nederland Nederland Centrale Raad van Beroep 2010-09-01 LJN BN5815, 09/4781 WAO "Evenmin is gebleken dat hij ten tijde van de datum in geding voor deze klachten onder behandeling stond. Het enkel overleggen van adresgegevens - uit Wikipedia - van I-Psy is daartoe onvoldoende."
Vlag van Nederland Nederland Hoge Raad 2012-03-06 LJN BU3606, 11/00945 Hypothermie "iemand die te water raakt in ijskoud water zal in het algemeen binnen enkele minuten te koud zijn om zelf nog actief te kunnen zwemmen"
Vlag van Nederland Nederland Rechtbank Rotterdam 2011-11-17 LJN BU5000, 10/950666-11 Objectivisme (Ayn Rand) "Volgens de officier van justitie betreft het bezwaar van de verdachte niet de richting van het onderwijs op de door hem genoemde scholen. Zij heeft verwezen naar de omschrijving van objectivisme in Wikipedia (2 november 2011) waaruit zij het volgende heeft geciteerd..."
Vlag van Nederland Nederland Hoge Raad 2011-11-22 LJN BQ3106, 09/02189 Internetforum "Uitgaande van dit laatste kan mijns inziens een uitlating gedaan op een internetforum ook worden aangemerkt als "in zijn tegenwoordigheid" (in de betekenis van 'in het bijzijn') gedaan. Immers, op een internetforum (dat bestaat uit digitale publieke discussiepagina's op het Wereldwijde web) kan vrijwel iedereen op ingedeelde onderwerpen reageren per formulier."
Vlag van Nederland Nederland Rechtbank Amsterdam 2012-05-09 BX0924 Conversiestoornis "Uit algemene informatie over conversiestoornissen die op het internet beschikbaar is, is het de rechtbank bekend dat het gaat om een psychische aandoening die zich op verschillende manieren kan uiten."
Vlag van Nederland Nederland Gerechtshof Den Haag 2013-01-22 BY8716, IER 2014/3 en:My Little Pony "Volgens Simba c.s. is My Little Pony gemaakt door drie Amerikanen, namelijk Bonnie Zacherle, Charles Muenchinger en Steve d'Aguanno. Dit blijkt, aldus Simba c.s., uit de Engelstalige wikipedia-website. Hasbro c.s. merken op dat Simba c.s. nalaat te vermelden dat op deze website, direct achter de namen van deze personen, staat vermeld dat zij voor Hasbro werkten ('while working for Hasbro')."
Vlag van Nederland Nederland Raad van State 2013-04-17 BZ7755 Kamsalamander "Dat de veldinventarisatie ondeugdelijk zou zijn, omdat de kamsalamander in augustus in elk geval niet in de poel aanwezig is en ook larven dan niet kunnen worden gevonden, hebben [A] en [B] niet met concrete gegevens onderbouwd. De verwijzing door [A] en [B] ter zitting naar de Wikipedia-pagina voor de kamsalamander, is in dit verband niet afdoende."
Vlag van Nederland Nederland Rechtbank Den Haag 2013-09-30 RBDHA:2013:13157 vermoedelijk en:Libyan Civil War (2011)
Vlag van Nederland Nederland Rechtbank Den Haag 2013-05-29 CA1572 "In wat verzoekster heeft aangevoerd, zoals het ter zitting overgelegde mailbericht ‘geluidssterkte, dB(A) en afstand’ met daarin vooral een samenvatting van informatie van de website Wikipedia, ziet de voorzieningenrechter onvoldoende aanleiding voor het oordeel dat deze gestelde geluidsnorm niet binnen de grenzen van een redelijke beleidsbepaling blijft."
Vlag van Nederland Nederland Rechtbank Zeeland-West-Brabant 2013-06-04 CA2540 MDMA "Op internet (Wikipedia) wordt vermeld dat de hoeveelheid werkzame stof per tablet varieert van 40 tot 196 mg MDMA met een gemiddelde van 80 mg."
Vlag van Nederland Nederland Gerechtshof 's-Hertogenbosch 2013-07-09 GHSHE:2013:2993 en:Reverse engineering, en:Decompiler "Het hof heeft zich vrij geacht om in dit verband Wikipedia [...] te raadplegen, niet bij wijze van bewijs, doch teneinde meer inzicht te verkrijgen omtrent datgene wat Bubble met "decompileren" bedoelt."
Vlag van Nederland Nederland Rechtbank Den Haag 2013-07-19 RBDHA:2013:11273, JAAN 2013/182 Tunnel "Rijkswaterstaat heeft zelfs gewezen op nog diverse andere definities van het woord tunnel, zoals opgenomen in het document van Rijkswaterstaat ‘Specifieke Aspecten Tunnel Ontwerp’ (SATO) – een document dat volgens Rijkswaterstaat bij alle marktpartijen bekend is –, in het woordenboek Van Dale en op Wikipedia, maar ook in deze definities wordt nergens een minimale lengte vermeld."
Vlag van Nederland Nederland Gerechtshof Den Haag 2013-09-24 GHDHA:2013:3617 Combat 18 (vermoedelijk ten onrechte als Wikipedia geïdentificeerd) "Aangezien naar het oordeel van het hof niet zonder meer kan worden uitgegaan van de juistheid en betrouwbaarheid van informatie die op de site van Wikipedia dan wel elders op internet is gepubliceerd, heeft het hof (tevergeefs) getracht nadere informatie in te winnen over “Combat 18”."
Vlag van Nederland Nederland Rechtbank Den Haag 2013-09-30 RBDHA:2013:13157 en:Libyan Civil War (2011) "Ter onderbouwing van zijn standpunten heeft eiser verwezen naar [...]
  • een publicatie van Wikipedia, inhoudende een overzicht van incidenten in Libië in de periode oktober 2011 en tot en met november 2012."
Vlag van Nederland Nederland Raad van State 2013-09-30 RVS:2013:1434 "Daarbij is van belang dat de door de vreemdeling ingeroepen algemene informatie over de politieke situatie in Rusland en de Russische maffia, volgens de vreemdeling toegankelijk via de websites www.wikipedia.nl en www.wikileaks.org, niet is toegespitst op de vraag of bescherming mogelijk is."
Vlag van Nederland Nederland Rechtbank Rotterdam 2013-09-11 RBROT:2013:7945 Koude-warmteopslag "Zij heeft slechts gesteld dat WKO’s destijds “nog niet op grote schaal” werden toegepast, maar die stelling, overigens betwist door Geocomfort, is te weinig specifiek en niet onderbouwd. De overgelegde print van een Wikipedia-pagina biedt die onderbouwing niet."
Vlag van Nederland Nederland Centrale Raad van Beroep 2013-10-15 CRVB:2013:2043 "Dit wordt niet anders door het door appellant in hoger beroep overgelegde uittreksel uit Wikipedia, waarin slechts in het algemeen melding wordt gemaakt, dat van ongehuwde mannen wordt verwacht dat zij op vrijdag, juist na de hoogste zonnestand van die dag, het middaggebed gezamenlijk in de moskee verrichten."
Vlag van Nederland Nederland Rechtbank Gelderland 2013-11-27 RBGEL:2013:4796, Computerrecht 2014/40 en:Processor Value Unit "Een PVU is een Processor Value Unit, een meetinstrument van IBM dat onder meer haar licentiecontracten stroomlijnt"
Vlag van Nederland Nederland Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 2013-12-03 GHARL:2013:9059, WR 2014/60 Studentencomplex Cambridgelaan "Blijkens de door [appellante] overgelegde informatie uit Wikipedia is "het studentencomplex aan de [adres wooncomplex] de eerste opgeleverde mogelijkheid tot studentenhuisvesting op het Utrechtse universiteitsterrein de Uithof ""
Vlag van Nederland Nederland Rechtbank Oost-Brabant 2014-08-14 RBOBR:2014:2262 de:Betriebserlaubnis "Bovenvermelde informatie van Wikipedia [...] onderschrijft de uitleg die in voormelde e-mail wordt gegeven."
Vlag van Nederland Nederland Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 2014-05-20 GHARL:2014:4058 Fraude "Voor de uitleg van het begrip fraude heeft zij onder meer aansluiting gezocht bij de definitie daarvan in Wikipedia. Nu omtrent de invulling die aan dit begrip moet worden gegeven in de grieven niets is aangevoerd dat daarmee in strijd is, gaat het hof er met de Hypotheekshop overeenkomstig de in Wikipedia gegeven definitie vanuit dat [...]"
Vlag van Nederland Nederland Rechtbank Den Haag 2014-04-09 RBDHA:2014:7168 "Eiser vreest voor zijn leven in Italië omdat daar veel Libanese mensen wonen en acht daarbij van belang dat sprake is van vriendschappelijke betrekkingen tussen Italië en Libanon. Hiertoe verwijst eiser naar een pagina op Wikipedia."
Vlag van Nederland Nederland procureur Hoge Raad 2014-06-10 PHR:2014:583, FutD 2014-1488, V-N 2014/35.13 en:Mahr + een onbekende pagina "Wikipedia geeft als definitie: ‘In Islam, a mahr (…) is a mandatory payment, in the form of money or possessions paid by the groom, or by groom’s father, to the bride at the time of marriage, that legally becomes her property’." ... "Het Libanese rechtsstelsel is gebaseerd op het Franse recht behoudens voor wat betreft het familierecht. Wikipedia meldt: ‘Lebanon also incorporates sharia law for Muslims in family matters only.’"
Vlag van Nederland Nederland Rechtbank Den Haag 2014-02-26 RBDHA:2014:7234, JAAN 2014/148 "Zo heeft zij met verwijzing naar een (niet overgelegd) Plan van Aanpak en een historische pagina van Wikipedia betoogd dat het inzaaien van de holes 1 en 9 al in 2006 zou hebben plaatsgevonden en dat [B] een deel van de grondwerken voor de holes 2 tot en met 8 in samenwerking met [C] zou hebben uitgevoerd. Hiervan heeft [A] (nader) bewijs aangeboden."
Vlag van Nederland Nederland Rechtbank Den Haag 2014-09-09 BDHA:2014:11184, JONDR 2014/1110 Turbo (belegging) "De uitleg van ‘turbo (belegging)’ op Wikipedia vermeldt weliswaar dat ABN de ‘turbo’ heeft geïntroduceerd en de naam heeft geregistreerd als merk om vervolgens in de rest van de uitleg de term generiek te gebruiken" ... "Alles afwegend is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat gelet op het aanzienlijke aantal voorbeelden van generiek gebruik waaronder door de (voormalig) merkhouder(s) en licentienemers zelf,[...]"
Vlag van Nederland Nederland Rechtbank Limburg 2014-08-28 RBLIM:2014:7551, JAAN 2014/192 "Daarnaast stelt de voorzieningenrechter vast dat niet alleen wordt verwezen naar onbetrouwbare, niet-objectieve, bronnen zoals wikipedia, maar dat ook beweringen dat informatie achterhaald is niet nader wordt onderbouwd met verwijzing naar objectieve bronnen."
Vlag van Nederland Nederland Gerechtshof 's-Hertogenbosch 2014-12-16 GHSHE 2014:5351, UDH:IR/12212 en:Dahabshiil "Het stuk over Dahabshiil op Wikipedia is weliswaar betrouwbaarder, maar bevat bij een zorgvuldige lezing (zie met name onder de kop ‘Controversies’) onvoldoende aanknopingspunten voor de juistheid van voormelde beweringen."
Vlag van Nederland Nederland Rechtbank Amsterdam 2015-01-15 RBAMS:2015:140 Blonderen "Bijgaand treft u een overzicht van de sterktes, die Wikipedia aangeeft voor het blonderen en ik heb ook contact gehad met apotheker (…), die mij een kopie stuurde uit zijn farmacopee. Uit beide overzichten komt naar voren dat sterk geconcentreerde oplossingen van waterstof peroxide irriterende brandwonden kunnen veroorzaken en dat er voorzichtigheid is geboden met de hoofdhuid al bij 9%."
Vlag van Nederland Nederland Rechtbank Gelderland 2015-02-23 RBGEL:2015:1129 Speed (drug) "Het is een feit van algemene bekendheid dat, hoewel speed op korte termijn doorgaans een oppeppend effect heeft, een bekend na-effect is dat het vermoeidheid veroorzaakt en bij veelvuldig gebruik zelfs tot chronische vermoeidheid kan leiden."
Vlag van Nederland Nederland Rechtbank Noord-Nederland 2015-03-31 RBNNE:2015:1602, WR 2015/113 Pony (dier) "De kantonrechter acht de enkele verwijzing naar woordenboeken en een niet geautoriseerde encyclopedie door Wold en Waard mede in het licht van het verweer van [gedaagde] ontoereikend, nu in de (wetenschappelijke) literatuur geen eenduidigheid bestaat omtrent het verschil tussen een pony en een paard."
Vlag van Nederland Nederland Rechtbank Zeeland-West-Brabant 2015-11-20 RBZWB:2015:7266 de:Personalausweis (Deutschland) "Via www.google.nl is gezocht naar ‘[naam]’. Hier is uit naar voren gekomen dat ‘[naam]’ een fictief persoon is, waarvan de beeltenis en de gegevens sinds 1978 worden gebruikt door de Duitse autoriteiten, onder meer in verband met de afgifte van diverse identiteitsbescheiden. Het kopie identiteitsbewijs [nummer ID-kaart 1] van [naam] is gelijk aan een ‘personalausweis’ met nummer [nummer ID-kaart 2], dat is te zien op internetsite Wikipedia."
Vlag van Nederland Nederland Hoge Raad 2015-09-29 HR:2015:2398 en:Radar detector "Onduidelijk is hoe betrouwbaar die informatie is. Dat geldt ook voor het niet volledige en mogelijk gedateerde overzicht dat door Wikipedia wordt verschaft."
Vlag van Nederland Nederland Raad van State 2015-12-29 201501565/1/V2, RVS:2015:4071 en:Timeline of the 2014 Israel-Gaza conflict "Uit het door de vreemdeling overgelegde overzichtsartikel 'Timeline of the 2014 Israel-Gaza conflict' van Wikipedia, dat uitsluitend ziet op de zomer van 2014, kan niet worden afgeleid dat de mate van willekeurig geweld dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar de Gazastrook louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op een bedreiging van zijn leven of persoon[...]"

Zie ookBewerken


  Deze lijst is (mogelijk) incompleet. U wordt uitgenodigd op bewerken te klikken om de lijst uit te breiden.