Hoofdmenu openen

Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen/Archief/2013 08

Wikipedia:Humor en onzin/De WikicirkelBewerken

Dit was allesbehalve een WP:PUNT-stukje, maar gewoon een poging tot humor. Het was nu eenmaal slecht weer op vakantie gisteren en ik verveelde me. Er is geen achterliggende betekenis of zo. mountainhead / ? 1 aug 2013 09:22 (CEST)

  Niet uitgevoerd, het doel zal niet een PUNT-actie geweest zijn maar een pagina gemaakt uit verveling heeft geen zodanige relevantie dat het het terugplaatsen waard is. De tekst is niet dermate van belang dat ik het nodig vind het terug te zetten in de archiefruimte van Humor en onzin. JurriaanH overleg 1 aug 2013 10:00 (CEST)

Netwerk Bedrijfsethiek NederlandBewerken

Kan het artikel Netwerk Bedrijfsethiek Nederland worden teruggeplaatst svp? Want dan kan ik er nog wijzigingen in aanbrengen. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Amvdboogaard (overleg · bijdragen)

Het slagschip Yamato en Operatie Ten-gōBewerken

Deze pagina werd nog voor ik de kans kreeg het een en ander uit te leggen verwijderd. Er is me verteld dat er problemen zouden zijn met de licentie, aangezien er 2 verschillende op de website van Japanologie KU Leuven vermeld stonden, maar de moderator heeft er blijkbaar over gekeken dat er onderaan de standaard licentie bij stond dat deze licentie van toepassing was indien er geen andere licentie aangegeven stond op het einde van het artikel, wat er dus wel degelijk staat. De reden waarom ik dit artikel probeer te posten is omwille van een opdracht van het KU Leuven uit om artikels op de website Japanologie te verbeteren en proberen plaatsen op wikipedia. In het begin waren er inderdaad problemen met de licentie, maar die is enkele maanden geleden aangepast, dus de problemen zouden nu opgelost moeten zijn. Nu is mijn vraag of het artikel nog teruggeplaatst kan worden en wat er eventueel nog zou moeten veranderen. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Brii Ov Dovahkiin (overleg · bijdragen) 3 aug 2013 16:22‎ (CEST)

 • Ik heb het verzoek gehonoreerd. De op de website vermelde licentie is CC-BY-SA. De website waarvan het artikel afkomstig is moet dan wel als bron vermeld worden (daarop slaat het "BY"-gedeelte van de licentie). Ik heb ook meteen een samenvoegvoorstel boven het artikel geplaatst. Er is namelijk al een artikel over het schip (Yamato (slagschip)) en aangezien een groot deel van dit nieuwe artikel ook over het schip gaat, kan dat beter in dat bestaande artikel worden verwerkt. Misschien blijft er dan nog stof over voor een apart artikel over de operatie Ten-gō. In geen geval kan de naam van het artikel blijven zoals die nu is. Het lidwoord moet komen te vervallen en we zetten ook nooit twee onderwerpen in de titel. Er zijn dus nu twee mogelijkheden: alle informatie wordt ingevoegd in Yamato (slagschip) en dit artikel wordt weer opgeheven, of de informatie over de operatie blijft in een apart artikel, dat dan de naam Operatie Ten-gō krijgt (met een redirect Operatie Ten-go).  Wikiklaas  overleg  3 aug 2013 16:53 (CEST)
  • Heel hard bedankt alvast, ik zal later een kijkje nemen naar het andere artikel en zien of ik daar eventueel de informatie in kan verwerken, voorlopig zal ik de website Japanologie al als bron toevoegen, dan is daar geen discussie meer over. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Brii Ov Dovahkiin (overleg · bijdragen) 4 aug 2013 12:13‎ (CEST) PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.

Johann Gottlieb CrabbendamBewerken

Verzoek tot terugplaatsing van het lemma Johan Gottlieb Crabbendam.

Het gaat over de grootste misdaad uit de Nederlandse geschiedenis, nl. de door de Nederlandse overheid uitgelokte massamoord op Nederlandse communisten (meer dan 2000 doden; grootste misdaad als de massamoord op de Joodse Nederlanders als een Duits misdrijf wordt gekwalificeerd). De massamoord was een voortzetting van de vooroorlogse samenwerking tussen Nederlandse Inlichtingendiensten met de Gestapo bij de bestrijding van het communisme. De vervolging van de communisten begon op eigen initiatief van burgemeesters, hoofdcommissarissen en Inlichtingendiensten vanaf de eerste dag van de bezetting voort te zetten nota bene nog voordat de Sicherheitsdienst zich hier gevestigd had. Dit onderwerp is zowel door Loe de Jong als door alle naoorlogse geschiedschrijvers verzwegen, hetgeen de indruk maakt van een collectieve geschiedvervalsing. Vorig jaar augustus is het lemma Johan Gottlieb Crabbendam, een van de grootste massamoordenaars, op verzoek van de moderator Robotje verwijderd door Moiramoira met als argument dat het gebaseerd was op een boek dat door hen als complottheorie werd bestempeld. Dit was een ongeëvenaard staaltje van censuur waarbij een moderator zich het recht toe eigende om een werk dat gezien het grote aantal bronvermeldingen (ongeveer 1000) mijns inziens als een wetenschappelijk werk gekwalificeerd moet worden en waarbij een andere moderator deze procedure aanvaardde.

Door privéomstandigheden was ik niet in staat om te reageren. En dat werd verergerd doordat Robotje een soort oorlog tegen mij voerde door voor een hele reeks feitjes steeds te eisen dat ik het bladzijdenummer opgaf. Dat vergde teveel tijd en bovendien is dat ongebruikelijk: veel lemma’s noemen helemaal geen bron en als ik voor ieder gegeven de eis van Robotje zou volgen had ik zeker 100 verwijzingen naar bladzijdenummers moeten vermelden, een gedetailleerdheid die ongewenst wordt geacht. Voor enkele kleine details ben ik teruggevallen op krantenberichten en andere via internet toegankelijke bronnen. Het is niet ongebruikelijk binnen Wikipedia om dit te doen, want er wordt bijv. in geen enkele biografie aangegeven uit welke bron de juiste spelling van de naam plus voornamen of de geboorte- en sterdata afkomstig zijn (meestal is niet de burgerlijke stand gebruikt, dus zou zo een bronvermelding eigenlijk terecht zijn). Daarom was het in mijn lemma ook niet zinvol om voor iedere scheet een bron te noemen (Robotje eiste bijv. een bron voor het behalen van een HBS-diploma; ik had dat uit een krant die een lijst gaf van geslaagden voor een examen). Het huichelachtige in het eisen van gedetailleerde bronvermeldingen door Robotje blijkt wel uit het feit dat in het door hem gecreëerde lemma Ton Hardonk (burgemeester) geen enkele bronvermelding heeft: de door Robotje tot in het absurde opgevoerde eisen aan mij met betrekking tot bronvermeldingen gelden niet tot in de lichtste vorm voor zijn eigen lemma’s. En deze bronloosheid geldt voor een hele reeks lemma’s van Robotje.

Wikipedia is een samenwerkingsverband en als een lemma door iemand niet als juist wordt beoordeeld (ik maak ook foutjes) kan die het lemma aanpassen met informatie die zijns inziens wel juist is. En daarna kan eventueel een discussie volgen.

Een lemma behoort gebaseerd te zijn op een serieuze bron (behalve kennelijk voor moderatoren). Het boek Vuile o0rlog in Den Haag van de auteur Harthoorn was uitgegeven door de uitgeverij Van Gruting, die alleen serieuze boeken uitgeeft. De twee moderatoren hebben zich het recht toegemeten om boeken met een wetenschappelijke status te beoordelen en daarmee een vorm van censuur uit te oefenen. In dit geval gaat het om een werk dat door een reeks van historische instituten met internationale faam kennelijk wel als serieus wordt beschouwd. Ik heb kort geleden eens nagezocht in welke bibliotheken het boek is opgenomen. Naast de openbare bibliotheken van Amsterdam en Den Haag, wat weinig relevant is omdat die ook fictie opnemen, heb ik de volgende instituten kunnen achterhalen: Universiteit van Leiden, Universiteit van Groningen (ik kreeg via internet geen toegang tot de catalogi van andere universiteiten), Haags Gemeentearchief, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Nederlands Instituut voor militaire historie. Dit zijn instituten met een hoog wetenschappelijk gehalte en de meeste met internationale faam. Zulke instituten zullen niet zo gauw een boek met complottheorie opnemen. Als Robotje en Moiramoira menen een lemma als complottheorie te kunnen bestempelen en het te verwijderen, tegen de mening van historische topinstituten in, kan ik die actie niet anders bestempelen als een vorm van censuur die tegen de geest en richtlijnen van Wikipedia als open bron ingaat.

Crabbendam was een soort massamoordenaar vergelijkbaar met Adolf Eichmann, met die verschillen dat het aantal slachtoffers van Eichmann duizenden malen groter was, maar ook dat Crabbendam vrijwillig mensen opspoorde terwijl Eichmann alleen maar lijstjes voorgeschoteld kreeg. In mijn contacten met nabestaanden van verzetsmensen werd dit boek met grote instemming ontvangen en werd me verteld dat men dit alles al lang geweten had, maar dat tot Harthoorn’s werk de bewijzen nagenoeg volledig verborgen zijn gebleven, omdat niemand er onderzoek naar wilde doen. Die instemming blijkt bijv. uit de bewerkingen op het door mij gecreëerde lemma Isaac John Nooter, vermoedelijk de eerste gearresteerde communist toen de Sicherheitsdienst nog niet eens in Nederland geïnstalleerd was. Crabbendam was een door de Duitsers benoemde belangrijke figuur in een door de Nederlandse overheid, waarschijnlijk minister van Justitie Gerbrandy, geïnitieerde actie om Nederlandse communisten in handen van de Sicherheitsdienst te spelen. Daardoor zijn duizenden communisten in de concentratiekampen verdwenen en zijn er meer dan tweeduizend om het leven gekomen. De Nederlandse regering draagt aldus een belangrijke verantwoording voor de massamoord op de communisten. Nog erger is dat diens bijdrage aan de massamoord na de oorlog door de Nederlandse regering werd goedgekeurd door hem te promoveren naar een toppositie in de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Harthoorn is vanwege zijn boek uitgebreid geïnterviewd in het blad van de Stichting 1940-1945 voor verzetsgepensioneerden. Daar neemt men zijn werk dus zeer serieus. Ook in het blad Natzweiler berichten van de Stichting vriendenkring van oud-Natzweilers heeft er aandacht aan besteed, dus die nabestaanden van gevangen uit dat Nacht-und-Nebelconcentratiekamp nemen dat werk zeer serieus. Dat blijkt ook uit het feit dat op hun website http://www.natzweiler.nl/literatuur. Voor mij zeggen die reacties uit voormalig-verzetskringen meer dan de censuuropmerkingen van Robotje en Moiramoira. De verwijderingsactie met de toevoeging complottheorie is uitermate kwetsend voor de laatste overlevende verzetsmensen en de nabestaanden van de vermoorden en exconcentratiekampgevangenen. Robotje en Moiramoira mogen dan wel een minachting voor linkse verzet hebben, maar dat betekent nog niet dat hun ideeën de norm voor Wikipedia moeten zijn.

Verder wijs ik ook op het volgende. Het verwijderen van het lemma Crabbendam met de toevoeging complottheorie is vergelijkbaar met het verwijderen van het lemma Adolf Eichmann met een toevoeging complottheorie en dat laatste zou zondermeer als ''Holocaustontkenning'' worden opgevat. Holocaustontkenning is een vorm van beledigende discriminatie. In de Nederlandse discriminatiewetgeving wordt naast discriminatie op raciale of godsdienstige grondslag ook politieke grondslag genoemd. Zie bijv. het lemma Holocaustontkenning of de website http://www.annefrank.org/ImageVaultFiles/id_11696/cf_21/12vragen.pdf. Waarschijnlijk valt de verwijdering van het lemma wettelijk gezien onder beledigende discriminatie op politieke grondslag.

En als we het letterlijk over Holocaustontkenning hebben: Harthoorn behandelt verschillende zeer vroege arrestaties van Joodse communisten en hoe hun behandeling verschillend was van de andere gevangenen. Verder bepaalde hij het Joodse aandeel in de Nederlandse Volks Militie en de arrestatie van de ouders van de Joodse schrijfster Chaja Polak. Op deze wijze heeft de verwijdering onder het motto complottheorie ook nog een antisemitisch aspect. Harthoorn geeft een lijst van namen van mede door toedoen van de Duitse handlanger Crabbendam vermoorde mensen.

Samenvattend: de verwijdering gaat tegen het samenwerkingsprincipe van Wikipedia, moderatoren mogen geen wetenschappelijke werken beoordelen op hun waarde, het is een vorm van censuur, het is een vorm van geschiedvervalsing door in navolging van Loe de Jong het initiatief van de Nederlandse overheid tot de massamoord op communisten te verzwijgen, de term complottheorie is kwetsend en beledigend voor de vermoorde verzetsmensen en hun nabestaanden, het is een vorm van discriminatie op politieke grondslag en het heeft een antisemitisch aspect.

Ik overweeg om dit geval van censuur in de stijl van Hitler-Duitsland, Stalin-Rusland of het huidige Noord-Korea te vermelden in de Engelstalige Wikipedia. Ik ben ervan overtuigd dat het internationaal grote verbijstering zal opwekken dat de Nederlandse Wikipedia zulke geschiedvervalsende en beledigende censuur wordt toepast.KeesKnoest (overleg) 7 aug 2013 12:42 (CEST)

  Tegen Toe maar alweer forse beschuldigingen en nu in de richting van moderatoren van de Nederlandstalige Wikipedia. Wat KeesKnoest echter vergeet te vermelden is dat het boek van Harthoorn zeker geen standaard historisch werk over de Tweede Wereldoorlog is. Harthoorn is ook geen historicus. Het boek van Harthoorn moet, volgens zijn eigen uitgever gezien worden als "een eerbetoon aan de communistische verzetsmensen (waaronder zijn vader) die veel offers hebben gebracht en daarvoor nooit publieke erkenning hebben gekregen". Dat is een legitiem doel voor een schrijver, maar maakt het werk minder geschikt om daar uitsluitend of hoofdzakelijk artikelen in Wikipedia op te baseren. In het verwijderde artikel over Crabbendam worden zware beschuldigingen geuit in de richting van de historicus Loe de Jong, van het BVD-hoofd Louis Einthoven en van de BVD-medewerker Dick Engelen. Op de overlegpagina van het verwijderde artikel heb ik gevraagd om in het artikel exact aan te geven waarop die gegeven waardeoordelen waren gebaseerd. KeesKnoest heeft in zijn reactie slechts volstaan met een algemene verwijzing naar het werk van Harthoorn. Dat is, gelet op de zwaarte van de gegeven oordelen, nmm volstrekt onvoldoende. Wikipedia is niet het platform om - zonder deugdelijke onderbouwing - allerlei beschuldigingen rond te strooien en reputaties te beschadigen. Overigens in reactie op het bovenstaande, opname van een werk in een universiteitsbibliotheek biedt geen enkele garantie dat de inhoud van het desbetreffende werk ook voldoet aan welke wetenschappelijke maatstaf dan ook. Gouwenaar (overleg) 7 aug 2013 13:25 (CEST)
Gouwenaar heeft gelijk. Het is geen standaard historisch werk, want in de standaard historische werken wordt de massamoord op de communisten verzwegen (probeer bij Loe de Jong maar eens de arrestaties van communisten in de periode mei-augustus 1940 terug te vinden, zoals die van Isaac John Nooter, of de eerste moord op een Nederlandse burger: de communist Pieter Philippus van den Berg in augustus 1940). Gouwenaar gaat voorbij aan het oordeel van internationaaal gerenommeerde instituten, die het werk wel de moeite waard vinden. Zelfs het Nederlands Instituut voor militaire historie, dat men toch niet van communistische sympathie kan beschuldigen, neemt het werk serieus. Gouwenaar komt expliciet met een censuur-argument: Hij wil alleen standaard historische werken als bron accepteren en daarmee kritische literatuur wegcensureren. Als de regels van Wikipedia serieus worden genomen, dan is ieder historisch werk met goede bronvermeldingen aanvaardbaar, zeker tot een andere studie over hetzelfde onderwerp verschenen is. Mocht er ooit een andere studie verschijnen die tot andere conclusies komt dan kunnen de conclusies uit beide werken genoemd worden totdat er een in wetenschappelijke kringen een consensus ontstaat welke lezing de juiste is. Zo werkt dat in censuurvrije kringen.KeesKnoest (overleg) 7 aug 2013 17:30 (CEST)
Als het boek is geschreven met als doel een eerbetoon te brengen aan... dan is dat niet een goede bron te noemen; want wat is dan objectieve informatie en wat is gekleurde informatie? Wikipedia is een objectieve encyclopedie en dient ook dergelijke bronnen te gebruiken. Dqfn13 (overleg) 7 aug 2013 17:48 (CEST)
@Dqfn: Dus als iemand een boek schrijft om de vermoorde Joden niet te vergeten, dan zijn vanwege dat doel de originele onderzoeksresultaten in dat boek niet objectief en mogen dan niet als bron gebruikt worden? Dan mag er wel heel veel uit Wikipedia verwijderd worden! En dat gaat ook op voor allerlei leerboeken die in diverse faculteiten aan universiteiten worden gebruikt. Het gaat erom dat in een studie gebruik wordt gemaakt van originele bronnen (documenten) en dat daarnaar wordt verwezen. In het bedoelde boek worden zelfs veel letterlijke citaten uit documenten vermeld. Zijn letterlijke citaten inderdaad onbruikbaar?KeesKnoest (overleg) 7 aug 2013 18:45 (CEST)
Die boeken worden doorgaans niet geschreven met het doel de Jodenvervolging niet te vergeten, maar om het gebeuren objectief te beschrijven. Sowieso als een boek controverse oproept is het beter om het niet te gebruiken. Dqfn13 (overleg) 7 aug 2013 19:05 (CEST)
Je schrijft duidelijk over iets waar je geen verstand van hebt; je hebt het boek niet gelezen. Het bedoelde boek is een wetenschappelijke studie dat mijns inziens objectief is. Op verschillende plekken staat nietmalse kritiek op de communisten, bijv. dat ze Piet Wapperom valselijk beschuldigden van verraad en hem na de oorlog wilden vermoorden. Boeken over de Jodenvergassing werden en worden nog steeds op kleine schaal controversieel genoemd, mag je dan niet naar die boeken verwijzen? Je begeeft je op een pad dat aan de holocaustontkenners doet denken (ik neem aan dat dat niet je bedoeling is). Het is voor mij verbijsterend om te merken dat een positief oordeel door wetenschappelijk-historische instituten en de nabestaanden van verzetsmensen als irrelevant wordt beschouwd. Met die verzetsmensen bedoel ik geen communisten, maar bijv. leden van de Ordedienst die toch als fel anticommunistisch moeten worden beschouwd (de gevangenen in Natzweiler waren meeest leden van de Ordedienst, zie de website van de vereniging van oudgevangenen). Wat hier gebeurt doet sterk denken aan de antisemitische reacties uit de jaren vijftig op de beschrijving van het lot van de Joden. De moderatoren hier achten zichzelf superieur aan de historici bij het NIOD, IISG en universiteiten en negeren de mening uit de kringen van het voormalig verzet. Overigens als niet naar een boek verwezen mag worden dat iemand eert, dan mogen de meeste biografieën van sportmensen, wetenschappers, kunstenaars en politici wel verwijderd worden, omdat ze veelal van dat soort boeken gebruik maken, maar op dat argument ga je niet in. De betrouwbaarheid van een boek hangt niet af van de reden waarom een boek geschreven is.KeesKnoest (overleg) 7 aug 2013 19:30 (CEST)
Het feit dat het boek te vinden is in sommige collecties betekent nog niet dat daarmee de desbetreffende instellingen een waardeoordeel uitspreken over het wetenschappelijk gehalte van het werk van Harthoorn, die geen historicus maar van origine een fysicus is. De waarde van een bron wordt mede bepaald door het oordeel van gerenommeerde vakgenoten (historici) over het desbetreffende werk. Kan KeesKnoest bronnen aangegeven waaruit bijvoorbeeld blijkt wat de inhoudelijke waardering is van een instituten als het NIOD en het IISG voor dit werk van Harthoorn? Het opnemen van een werk in hun collecties betekent niet dat daarmee een stempel "betrouwbaar" of "gezaghebbend" op het werk wordt gedrukt. Integendeel, ik ken nogal wat werken in hun collecties die zeker door henzelf niet op die manier betiteld zullen worden. Kwalijker vind ik dat Knoest hierboven en passant moderators van Wikipedia beschuldigt van discriminatie en antisemitisme. Ik vind dit een vorm van morele chantage die onacceptabel is. Het dringt kennelijk niet tot hem door, dat een artikel ook verwijderd kan worden omdat de gebruikte bron onvoldoende gezaghebbend is om op grond daarvan zulke zware beschuldigingen te doen in de richting van de door Harthoorn op de korrel genomen personen. Let wel, het boek van Harthoorn was nog maar net uit in 2011, toen gebruiker KeesKnoest hier de ideeën van Harthoorn begon te verspreiden in o.a. in de artikelen Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, Willem Visser, Salomon Jean René de Monchy, Karel Henri Broekhoff, Julius Barmat, enz. Daarbij gebruikte hij zelfs de door de uitgever van Harthoorn verwijderde passages uit het boek, die door de uitgever verwijderd werden omdat dit ook voor hem te gortig werd. Volgens KeesKnoest was het in 2011 net verschenen werk van Harthoorn dus al zo gezaghebbend, dat de beschuldiging zonder meer overgenomen dienen te worden in Wikipedia. Ik vind het prima dat mensen een kruistocht willen voeren tegen al dan niet vermeend onrecht in deze wereld, maar gebruik daar niet Wikipedia voor als platform. Gouwenaar (overleg) 7 aug 2013 19:43 (CE
PARDON? Waar haal je het gore lef vandaan om zelfs maar te denken dat ik de holocaust zou ontkennen? De holocaust heeft ook niks te maken met de vervolging van de communisten en ook dat ontken ik hier niet! Ik zie dit als een verpakte PA, een volgende keer zal ik om een blokkade verzoeken.
Ik zeg alleen dat als er controverse is over een boek dat dat boek niet als bron gebruikt kan worden. Blijkbaar is jouw enige doel hier om dat boek te promoten en het aritkel over Crabbendam weer terug te krijgen op Wikipedia. Waarom denk ik dat? Heel simpel, je haalt er dingen aan de haren bij, dingen die niks met het artikel of de beoordeling te maken hebben.
Het IISG (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis) gaat over de Sociale/communistische geschiedenis en dan heeft die uiteraard een boek dat daar mee te maken heeft in de collectie. Het instituut heeft een archieffunctie en ook soort van bibliotheek, een normaal archief of bibliotheek heeft altijd wel objecten in de collectie zitten waar ze het niet mee eens zijn. Dqfn13 (overleg) 7 aug 2013 20:03 (CEST)
Ik beweer niet dat je de holocaust ontkend (goed lezen), maar wel dat je iets soortgelijks lijkt te doen met betrekking tot de massamoord op de communisten (kun je je voorstellen dat deze ontkenningen hen al zeventig jaar net zo woest maken als jij nu bent?). De enigen die het boek controversioneel maken zijn de moderatoren hier. Buiten Wikipedia is het boek niet controversioneel, maar wordt met instemming ontvangen.KeesKnoest (overleg) 7 aug 2013 22:02 (CEST)
@Gouwenaar, je moet toe de point blijven. Dat ik geaccepteerd heb dat een oud mansuscript dat in een archief ligt niet als bron mag gebruiken heeft niets met dit te maken. Een werk is gezaghebbend tot het moment dat iemand kans ziet het onderuit te halen. Het lot van de communisten werd als complottheorie betiteld en dat doet sterk denken aan soortegelijke termen die over het lot van de Joden werden geuit. Die term. door de moderatoren gebruikt is wettelijk strafbaar. Ik kan niet begrijpen dat je strafbare handelingen binnen Wikipedia verdedigt. Harthoorn beschrijft het lot van (meest) communistische Joden en daarmee komt door deze (holocaust-)ontkenning impliciet een soort antisemitisme tot uiting.KeesKnoest (overleg) 7 aug 2013 22:02 (CEST)

Er is veel gespeculeerd over de rol van London bij de bestrijding van het linkse verzet. Zie ook de Velser Affaire. Ook de naam van Hannie Schaft is daarbij genoemd. Maar bewezen is nooit iets. Wat is het probleem om het artikel terug te plaatsen met deze toevoeging? De toon van jullie discussie gaat de verkeerde kant opTechnische Fred (overleg) 7 aug 2013 20:25 (CEST)

Voor zover ik weet wordt dit najaar een studie over de Velser affaire gepubliceerd. Mogelijk wordt het werk van Harthoorn daarbij voor enige details gebruikt. Harthoorn laat zien dat een van de opdrachtgevers van Hannie Schaft, beschreven door Connie Braam, een Sicherheitsdienstmedewerker is afkomstig van de Haagse Politie Inlichtingendienst.KeesKnoest (overleg) 7 aug 2013 22:02 (CEST)
We kunnen dus hoog of laag springen, enkel het werk van Harthoorn is duidelijk onvoldoende. Al was het enkel vanwege de achtergrond van de schrijver. Dat er geen andere bronnen genoemd worden, het werk OO is en geen collegiale toetsing heeft ondergaan, maakt het werk alleen maar meer ongeschikt als 'enige' bron voor zeer zware beschuldigingen. Wikipedia is geen plaats om op basis van één werk mensen aan de schandpaal te nagelen. Zo simpel is het. Dan is de vraag om meer bronnen totaal niet 'overbodig'. Er wordt hier een groot beroep op de wetenschappelijke achtergrond van de man gedaan en gesuggereerd dat het een zwaar wetenschappelijk werk zou zijn. Dat is goed en aardig maar dan zou men ook moeten weten dat je de universiteit uitgegooid wordt als je een werk op basis van één bron zonder peer reviews levert. Hetzelfde geldt voor dit artikel; Als je mensen zwart wilt maken mag je met verdomd goede onderbouwing komen en dat is niet een boekje van een man wiens vader zelf tot de groep behoort die hij probeert te 'eren'. Als dat niet duidelijk is, is meneer zelf verre van wetenschapper. Mvg, Fontes 7 aug 2013 20:27 (CEST)
Zullen we proberen tot een normale vorm van overleg te komen? Ik twijfel niet op voorhand aan de goede intenties van de schrijver. Ik heb het boek nog niet gelezen en heb dus nog even geen oordeel. In de tweede wereldoorlog is veel gebeurd waarbij Nederlandse gezagdragers een niet zo fijne rol hebben gespeeld. Over de rol van de Nederlandse Politie is een boek verschenen waar ik behoorlijk van ben geschrokken: http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/2943880/2011/10/03/Niet-geld-maar-diepe-haat-was-drijfveer-van-jodenjagers.dhtml. Is het mogelijk om een lemma te schrijven waarin de kwestie in neutrale termen wordt beschreven? Technische Fred (overleg) 7 aug 2013 21:10 (CEST)
In zekere zin heb je gelijk dat een werk onvoldoende is. Maar als beroepshistorici collectief systematisch weigeren onderzoek naar dit onderwerp te doen, dan blijft het enige boek de waarheid. In wetenschappelijke literatuur is dat ook het geval. Er wordt bijv. uitgebreid gepubliceerd over het Higgs-deeltje, maar onafhankelijke bevestiging is er nog niet en is ook moeilijk te verwachten omdat er maar een machine is en dus ook maar een onafhankelijke onderzoeksgroep. Dan wordt dat als waarheid aanvaard totdat er bevestiging of ontkrachting gevonden wordt. Peer-review is ongebruikelijk voor boeken; het is gebruikelijk voor artikelen in tijdschriften. Door de omvang van het onderzoek (500 blz tekst) lijkt het me niet makkelijk te publiceren als artikel of zels een reeks artikelen. Overigens wordt zijn vader, behalve een subhoofdstuk dat duidelijk alleen naar eigen familiebronnen verwijst, nauwelijks genoemd. Het manco ligt niet bij Harthoorn, maar de gemeenschap van historici die collectef een stuk Nederlandse geschiedenis verzwijgt. De zeer zware beschuldigingen worden aangetoond met behulp van verwijzing naar publiek toegankelijke documenten. Er staat weinig in het werk van Harthoorn waarvan niet aangegeven wordt uit welke documenten of literatuur het afkomstig is (er staan niet voor niets 1000 bronvermeldingen in). Als iemand bezwaren heeft, behoort hij de documenten te controleren. Je kunt niet informatie weigeren omdat de groep die het behoort te controleren weigert het te controleren. Ik kan niet begrijpen dat een boek dat vrijwel alleen de inhoud van publiek toegankelijke documenten beschrijft en makkelijk te controleren valt niet als bron gebruikt mag worden. Overigens ben ik best bereid om nu wel veel verwijzingen naar bladzijden in het boek van Harthoorn te plaatsen met in veel gevallen een vermelding van de documenten waar het op gebaseerd is (ik heb nu even tijd). In Wikipedia wordt regelmatig gebruik gemaakt van journalistieke onderzoeken; die zijn altijd zonder peer-review. En als van meerdere krantenartikelen gebruik wordt gemaakt dan kunnen die vaak toch tot dezelde journalist herleid worden omdat er veel gekopieerd wordt. Bij het weigeren van dit soort lemma's haal je de informatievoorziening door Wikipedia onderuit. Hat lijkt me redelijk dat bij dit soort lemma's vermeld wordt dat bevestiging door een andere bron ontbreekt. Dat is overigens een enorme belediging voor de beroepsgroep historici, omdat ze bijna zeventig jaar de tijd heeft gehad om hier onderzoek naar te doen en dat nog nooit heeft gedaan. In het geval van Engelen werd zelfs een promotie zonder peer-review toegstaan; niemand krijgt toegang tot het archief van de BVD om te bepalen hoe selectief de keuze van Engelen was. Toch wordt hier Engelen als serieuze te citeren bron aangevoerd. Overigens zijn er wel meer schokkemde boeken over de politie verschenen, waarbij ook zijdelings verwezen wordt naar de schunige rol van de Politie Inlichtingendienst (zie: Handhaven onder de nieuwe orde over de Rotterdamse politie).KeesKnoest (overleg) 7 aug 2013 22:02 (CEST)
Kees Knoest begint in zijn eerste bijdrage moderatoren te beschuldigen van discriminatie en antisemitisme en beschuldigt hen van minachting voor [het] linkse verzet om tot slot te spreken over een censuur als in Hitler-Duitsland, Stalin-Rusland of het huidige Noord-Korea. Dat lijkt mij niet het toonbeeld van een normale wijze van collegiaal overleg. Het probleem hier is dat Harthoorn geen gezaghebbend historicus is (hij is in de jaren zeventig gepromoveerd in de natuurwetenschappen en in de jaren tachtig op een onderwerp in de economische statistiek). Als dit werk als enige bron gebruikt wordt om de reputaties van de historicus Loe de Jong, van het BVD-hoofd Louis Einthoven en van de BVD-medewerker Dick Engelen zwaar te beschadigen dan is dat nmm strijdig met de regels die we hier in acht plegen te nemen. KeesKnoest erkent ook dat er behalve de door hem gebruikte bron - het werk van Harthoorn - geen enkel andere historische studie bestaat, die deze beweringen ondersteunt. Ja, dan kan je de gemeenschap van historici wel beschuldigen van het verzwijgen van de waarheid, maar tot dusver is Harthoorn kennelijk de enige roepende in de woestijn. Zodra het werk van Harthoorn ook door gerenommeerde historici onderschreven wordt is het vroeg genoeg om er hier kond van te doen. Gouwenaar (overleg) 7 aug 2013 23:03 (CEST)
 • Niet uitgevoerd - Per Robotje hier en per Gouwenaar direct hierboven. Wutsje 7 aug 2013 23:19 (CEST)

NEOBewerken

Deze pagina werd verwijderd omwille van 'promo en auteursrechtenschending'. Ik had echter op de beoordelingspagina al aangegeven dat ik het artikel best wel wilde verbeteren als een moderator tot de conclusie zou komen dat het inderdaad niet past in deze vorm. Moderator Blueknight heeft de pagina echter verwijderd. De moderator zei wel dat de pagina kon terugkeren in een bewerkte vorm. Kan de pagina teruggeplaatst worden zodat het artikel herwerkt kan worden of kan ik de brondata van de laatste versie voor de verwijdering krijgen? Er stonden onder andere bronvermeldingen in die niet gecontesteerd waren en die dus gemakkelijk hergebruikt kunnen worden. Mvg, Grutman (overleg) 7 aug 2013 11:31 (CEST)

Het had minder moeite en tijd gekost als er gedurende de twee weken beoordeling aan gewerkt was. Dqfn13 (overleg) 7 aug 2013 17:37 (CEST)
Waarom zou iemand hier moeite insteken als het artikel alsnog verwijderd kan worden? Ik heb eerst het oordeel van de moderatoren afgewacht, er waren immers ook stemmen dat het lemma niet encyclopedisch zou zijn. Dat één iemand een pagina nomineert voor verwijdering hoeft geen reden te zijn dat er iets mis is met het artikel, daarom wacht ik liever het oordeel van de moderator af. Mijn inziens worden artikels als deze veel te snel verwijderd, terwijl de klager, Zanaq in dit geval, met dezelfde energie het artikel had kunnen verbeteren (door die enkele letterlijk overgenomen zinnen te verwijderen). Om het met de woorden van gebruiker Mvuijlst te zeggen: Als de huidige pagina te "promo" aanvoelt, dan is de oplossing daarvoor niet "verwijderen die handel", maar wel "aanpassen die pagina". Grutman (overleg) 7 aug 2013 19:27 (CEST)
Je lijkt het probleem met de auteursrechtenschending te onderschatten. Die zit namelijk in de geschiedenis van het artikel ingebakken.
Ik was toevallig tegelijk met BlueKnight de lijst aan het afhandelen (de dag was bijna om en dit moest nog). Op het moment dat ik op "verwijderen" klikte bleek dat BlueKnight vlak daarvoor al hetzelfde had gedaan. Het lag dus niet aan de moderator. Misschien is er best een stukje over het project te schrijven dat wél informatief is maar het verwijderde artikel stond vol met holle frasen over dingen die het project "tracht" en waarnaar het "streeft": "internationale uitstraling versterken", "een ontmoetingsplek scheppen". Een informatief artikel zou feiten en geen ambtelijke taal of projectontwikkelaarsjargon moeten bevatten. Het probleem hier is waarschijnlijk zoals zo vaak dat het stuk geschreven werd door iemand die er van binnenuit naar kijkt en niet in staat is er voldoende afstand van te nemen. Als je voortdurend om je heen mensen hoort over een "handicap voor zijn statuut van internationale hoofdstad" (Brussel), dan is het moeilijk om gewoon te schrijven dat men een groot conferentiegebouw wil. BlueKnight schreef: "kan opnieuw aangemaakt worden in een meer encyclopedische vorm." Dat denk ik ook. Maar dan wel door iemand die met twee benen op de grond staat.  Wikiklaas  overleg  7 aug 2013 20:16 (CEST)
 • Uitgevoerd - Teruggeplaatst als Gebruiker:Wormke-Grutman/NEO, zodat verzoeker aldaar het artikel kan ombouwen tot een versie zonder auteursrechtelijke problemen en vooral ook zonder promotioneel getint projectontwikkelaarslingo. Gelieve bij terugplaatsing in de artikelnaamruimte de nieuwe versie s.v.p. ook opnieuw op de beoordelingslijst te plaatsen. Wutsje 7 aug 2013 23:56 (CEST)

Lijst van bekende personen die voor hun veertigste zijn overledenBewerken

 • Lijst van bekende personen die voor hun veertigste zijn overleden - gaarne terugplaatsen, dit artikel is verwijderd op grond van pov van de dienstdoende moderator die beweert dat er onvoldoende zware argumenten tot behoud zijn gegeven; kennelijk was de moderator het inhoudelijk oneens met de argumenten voor behoud en heeft hij daarom het artikel verwijderd; dit kan zo absoluut niet; graag herstellen dus d.m.v. terugplaatsen van dit artikel - Bob.v.R (overleg) 8 aug 2013 11:25 (CEST)
 •   Niet uitgevoerd. Het getal 40 is niet in bronnen terug te vinden en eveneens niet goed te onderbouwen: voorlopig OO. Het argument voor draagvlak is niet overtuigend: er bestaat bijvoorbeeld veel interesse voor de artikelen die Story schrijft maar dat maakt de onderwerpen waarover die artikelen gaan daarmee nog niet encyclopedisch. Mvg, BlueKnight 8 aug 2013 22:15 (CEST)

Discussie verplaatst naar overlegpagina

Lijst van bekende personen die voor hun veertigste zijn overleden (2)Bewerken

Lijst van bekende personen die voor hun veertigste zijn overleden graag terugplaatsen. De gevraagde bron voor de leeftijd van 40 jaar: 59 Famous People Who Died Before Age 40. Verder vergelijkt Blueknight, die het vorige terugplaatsingsverzoek afgewezen had een lijst met E-personen met een Story-artikel. Dat houdt natuurlijk geen steek, je gaat geen appels met druiven vergelijken. Indien deze lijst niet zou hebben thuisgehoord op Wikipedia had hij in de eerste weken van zijn bestaan moeten verwijderd worden. Op dit moment is er veel te veel werk in gestoken om zomaar klakkeloos met één pennentrek te worden geliquideerd. Uit respect voor de vele uren arbeid die de talrijke gebruikers in de lijst gestoken hebben vraag ik de uitgebreide mening van meerdere moderatoren. Sonuwe () 9 aug 2013 00:21 (CEST)

 • Niet uitgevoerd - Ik zie geen nieuwe argumenten. Van "liquideren met één pennentrek" is geen sprake: aan de verwijdering is een uitgebreide uitwisseling van argumenten vooraf gegaan. Ook een artikel dat al jaren bestaat, kan alsnog NE worden bevonden. Die link naar de site van die Discovery Company levert overigens slechts opnieuw een lijstje op, wederom zonder enige vorm van duiding - de zin Dying young is truly tragic, but at least these people made their mark on society before checking out early kan toch bezwaarlijk als zodanig worden beschouwd. Wutsje 9 aug 2013 00:38 (CEST)

Discussie verplaatst naar overlegpagina

Centrale tendensBewerken

Er bestond een artikel Centrale tendens dat genomineerd werd op 25 juli 2013 om 18u09. Dat artikel bevatte een voor zover ik het me herinner nogal warrig stukje copy-paste uit een cursus. De term centrale tendens bestaat manifest wel (zie bv [1]), ik dacht dus dat het een goed idee was om het artikel te behouden en te verbeteren. Op 26 juli 2013 om 16:35 was het artikel al verwijderd. Ik maakte op 29 juli 2013 een volledig nieuw artikel aan. Dat kreeg geen "verbetering gevraagd"-template tot --voor zover ik zie-- 7 augustus 2013 om 23u46 (er stond wel "Geplaatst: 25-07-2013", maar aangezien het vorige artikel (dat dus volledig andere inhoud bevatte) op 26 juli verwijderd werd, kan dat niet kloppen). De reden in de template was dezelfde als voor het vorige artikel: "volkomen onduidelijk". Het volledig nieuwe artikel waarvan de inhoud anders was dan wat er stond, werd dan verwijderd op 8 augustus 2013 om 04u45.

De reden voor verwijdering was dat "centrale tendens" geen term is om het centrum van een verdeling te benoemen, en dat mediaan en gemiddelde dat bijvoorbeeld wel zijn. De verwijderreden gaat verder: "In het artikel wordt ook niet uitgelegd hoe een centrale tendens gedefinieerd of berekend wordt, dus wat schieen we hiermee op? Voor alle zaken die met "centrale tendens" bedoeld kunnen worden bestaan statistische grootheden die dat nauwkeuriger doen." Dit komt neer op zeggen "waarom zouden we spreiding houden, als we al variantie en standaardafwijking e.d. hebben?" -- terwijl de bronnen bij het artikel aangeven aan dat "centrale tendens" net een verzamelnaam is voor mediaan, modus, rekenkundig, meetkundig, harmonisch, gewogen, getrimd, Winsorgemiddelde etc., net zoals standaardafwijking en variatiecoëfficient soorten spreiding zijn.

Daar nog naast wordt de term ook gebruikt als een maat of er bij bepaalde data een neiging is om rond een centrale waarde te zitten[2].

tl;dr: een artikel werd genomineerd wegens "volkomen onduidelijk", verwijderd na één dag, vier dagen later nieuw aangemaakt, en niet meer aangeraakt of besproken tot een paar uur voor het uiteindelijk verwijderd werd. Kan dit artikel teruggeplaatst worden? -- Mvuijlst (overleg) 8 aug 2013 16:49 (CEST)

 • een lemma over verschillende maten en manieren om het centrum van een verdeling te bespreken, is zeker E en gewenst. Maar het is er ook al: centrummaat (de interwikilink van het Engelse artikel wijst ook hierheen). Twee lemma's lijkt me overbodig; centrale tendens zou een redirect kunnen worden naar het al bestaande centrummaat. CaAl (overleg) 8 aug 2013 22:10 (CEST)
  • Daar kan ik geheel vrede mee nemen. Ik heb het aspect van "centrale tendens" dat daar niet vermeld stond, overgenomen (dat van die clustering rond een centrum). -- Mvuijlst (overleg) 8 aug 2013 23:31 (CEST)
 • Naar afgehandeld verplaatst: Mvuijlst heeft de suggestie van CaAl inmiddels overgenomen en uitvoering van dit verzoek is dus niet meer nodig. Wutsje 9 aug 2013 04:47 (CEST)

Stem voor dierenBewerken

Aanmaker is nieuw en wil het aanpassen. Kan het op het kladblok van de aanmaker gezet worden? Dan help ik hem/haar wel even op weg. Natuur12 (overleg) 11 aug 2013 13:32 (CEST)

Reeds uitgevoerd, zie hier. JurriaanH overleg 11 aug 2013 13:34 (CEST)

Lijst van bestemmingen van KLM CityhopperBewerken

Waarom is dit artikel verwijderd? Het is nuttig en informatief, ik denk dat het voor veel mensen interessant is waarheen Cityhopper vliegt, ik ben één van die mensen.

Groet,

Robin Augustinus – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 83.87.30.129 (overleg · bijdragen) 7 aug 2013 19:35‎ (CEST) PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.

Het artikel zal opnieuw verwijderd worden omdat het het jaar er op al weer verouderd is. De lijsten van bestemmingen van verschillende vliegmaatschappijen zijn dit jaar verwijderd omdat ze meestal zwaar verouderd waren. Daarnaast is een up-to-date lijst meestal wel aanwezig op de internetsite van de vliegmaatschappij zelf. Dqfn13 (overleg) 7 aug 2013 19:45 (CEST)
Wat was de vraag precies? Of het artikel dat om 19:26 door een moderator verwijderd was en dat je, inclusief verwijdersjabloon, om 19:32 weer terugplaatste, weer verwijderd kon worden? Jazeker, dat wil ik best doen.
  Uitgevoerd - Anoniem teruggeplaatst artikel weer verwijderd.  Wikiklaas  overleg  7 aug 2013 20:29 (CEST)

Ik snap de logica niet helemaal. Ten eerst: een pagina met alle NS stations is wel aanwezig (Lijst van spoorwegstations in Nederland), waarom is de pagina voor KLM Cityhopper bestemmingen nog niet nuttig? Ten tweede: de bestemmingen kloppen nog prima. Actueel houden is helemaal niet lastig, omdat er niet tot nauwelijks van bestemmingen wordt gewisseld (Zo klopt nog perfect dat Florence binnenkort toegevoegd gaat worden als bestemming). Ten derde: Ik kan nergens een pagina vinden met Cityhopper bestemmingen. Alleen met KLM bestemmingen, maar daar gaat het niet over. En daarnaast, als we de logica gebruiken dat het op een andere site te vinden is, kan je heel Wikipedia verwijderen.

De lijst van NS stations is een overzicht van de gebouwen, niet van de bestemmingen: er staan ook voormalige stations in en ook stations die nog open moeten gaan. Het actueel houden mag misschien niet lastig zijn, maar het wordt niet uitgevoerd. Dit jaar zijn artikelen verwijderd waar al meer dan 2 jaar niks aan gedaan was. Als er geen pagina is over de Cityhopper bestemmingen, dan is er dus geen bron voor en dus betreft het Origineel Onderzoek, iets wat op Wikipedia niet gewenst is. Dqfn13 (overleg) 7 aug 2013 21:17 (CEST)
(na bwc) Je wilt toch niet serieus een "bestemming" (keuze) vergelijken met een "station" (gebouw)? En wat bedoel je ermee dat nog steeds klopt dat Florence binnenkort toegevoegd gaat worden aan de bestemmingen? Hoewel niet iedereen het zich realiseert is Wikipedia geen spoorboekje of site waar je de actuele stand van zaken opzoekt, ook al doet een heel leger van medewerkers hier z'n best om in artikelen over voetbalverenigingen de selectie van het jaar ervoor te verwijderen zodra de selectie van het nieuwe jaar bekend is (naar mijn smaak een weinig encyclopedisch verschijnsel maar ik ben geen voetballiefhebber dus ze doen maar). Wat zeker niet de bedoeling is is dat iemand met Wikipedia een vliegreis probeert te plannen. Het leed zou niet te overzien zijn als hordes reizigers er op de luchthaven achter komen dat de vrijwilligers van Wikipedia het schema een jaar lang veronachtzaamd hebben. Dat soort efemere gegevens wordt bijgehouden en gepresenteerd door de maatschappijen en die doen dat uit bittere noodzaak prima.  Wikiklaas  overleg  7 aug 2013 21:37 (CEST)
Kortom: Wikipedia is geen reisgids. EvilFreD (overleg) 7 aug 2013 21:54 (CEST)
Daarvoor hebben we namelijk Wikivoyage. W\|/haledad (zegt u het maar) 12 aug 2013 16:19 (CEST)

Deloitte FiduciaireBewerken

Beste,

Uw medewerker JurgenNL haalt de pagina Deloitte Fiduciaire er telkens af op basis van een beslissing die in april is genomen. Toen had een andere moderator de pagina offline gehaald, omdat er maar 1 zin in stond en ik eigenlijk nog bezig was aan het artikel. Nu wilde ik het artikel, waarvan de encyclopedische waarde buiten kijf staat, opnieuw publiceren, maar dat werd telkens geweigerd omwille van 'zelfpromotie'. Ik vraag me dan af hoe Deloitte Nederland er wel is in geslaagd om hun pagina op Wikipedia te plaatsen: http://nl.wikipedia.org/wiki/Deloitte. Gelieve de pagina opnieuw online te plaatsen en mij op zijn minst de mogelijkheid te geven om het artikel verder aan te passen indien u van mening bent dat het nog niet objectief genoeg zou zijn.

Met vriendelijke groeten,

Frederik Fred1102 (overleg) 9 aug 2013 10:48 (CEST) Fred1102 (overleg) 9 aug 2013 11:12 (CEST)

Zij zijn daar niet in geslaagd: het artikel is aangemaakt door een waarschijnlijk onafhankelijke reguliere gebruiker. Het wordt zeer sterk afgeraden dat men schrijft over zichzelf of onderwerpen waar men beroepsmatig of persoonlijk nauw bij betrokken is, zie WP:NIET en WP:ZP. Als het onderwerp echt encyclopedisch relevant is, dan zal iemand anders er vanzelf over gaan schrijven. Het artikel Deloitte Fiduciaire is overigens niet verwijderd, dus kan ook niet teruggeplaatst worden. — Zanaq (?) 9 aug 2013 11:46 (CEST)
Het artikel is nu overigens wel verwijderd geworden. — Zanaq (?) 10 aug 2013 14:01 (CEST)
De "andere moderator" verwijderde het artikel nadat het twee weken ter beoordeling had gestaan op de beoordelingslijst. Die versie van het artikel was inderdaad erg kort maar werd verwijderd met als argumenten "NE" (niet relevant voor deze encyclopedie) en "promo" (het was een poging om een bedrijf onder de aandacht te brengen). Los daarvan was de inhoud onbegrijpelijk omdat het een aaneenschakeling van jargonwoorden betrof. Een onderwerp wordt niet automatisch relevanter door de tekst erover langer te maken. En ook de versies die op 8 augustus 15:32, 8 augustus 17:23 en 9 augustus 17:48 verwijderd werden (je weet wel van volhouden) stonden bol van het jargon, afgewisseld met lovende taal over bedrijf en mentaliteit. Het is duidelijk dat iemand hier heeft geprobeerd een bedrijf zo gunstig mogelijk af te schilderen en ook dat dit gebeurd is door iemand die zich zo met het bedrijf vereenzelvigt dat die er onmogelijk op een objectieve manier over kan schrijven. Wie al denkt dat het niet nodig is alle vaktermen uit te leggen is ongeschikt om zo'n artikel te schrijven. Het is nu dus vier keer verwijderd. Een vijfde poging om het opnieuw in deze of een vergelijkbare vorm aan te maken zal ongetwijfeld tot gevolg hebben dat de naam van het bedrijf wordt geplaatst op de lijst van namen die beveilgd zijn tegen aanmaken.  Wikiklaas  overleg  11 aug 2013 15:03 (CEST)
  Niet uitgevoerd - Was eigenlijk al wel duidelijk dat dit een "nee" was en is daarmee afgehandeld.  Wikiklaas  overleg  12 aug 2013 16:05 (CEST)

Ronald Rombouts + Frans Roemgens + Rini Mettes + Léon MeysBewerken

Allen Lachsteen lemma's, die daarna uitgebreid en aangevuld waren. Allen Ew en minstens een beginnetje nu. - Agora (overleg) 11 aug 2013 18:58 (CEST)

 • De eerste twee heb ik teruggeplaatst; over hen werd nog iets meer gemeld dan dat ze bij een club onder contract stonden. Over die andere twee wordt in het artikeltje zo bitter weinig gemeld dat ik graag zou willen dat een andere moderator daar nog eens naar kijkt.  Wikiklaas  overleg  12 aug 2013 01:34 (CEST)
  • Volgens was het nu sowieso al voldoende voor een beginnetje, maar als er nog een regel of twee aan tekst bij moet dan valt dat ook nog wel te regelen. Agora (overleg) 12 aug 2013 10:13 (CEST)
   • tevens Ad Smolders, idem. Sinds wanneer moet er tekstueel nog wat anders in een lemma staan dan ook in een infobox? Die diende juist niet ter vervanging. - Agora (overleg) 12 aug 2013 13:14 (CEST)

  Uitgevoerd - vallen onder beginnetjes. Beginnetjes worden doorgaans niet verwijderd, maar het lijkt me slim om ze toch wat te aanvullen. Mvg, BlueKnight 16 aug 2013 22:24 (CEST)

KlasCementBewerken

Genomineerd en verwijderd wegens "reclame, NE en POV".

Reclame. KlasCement is een gratis site die gedurende jaren een door vrijwilligers werd gerund met hulp van de overheid, en sinds 2013 is het een onderdeel van het Vlaams Ministerie voor Onderwijs. KlasCement wordt rechtstreeks bij het doelpubliek (leraars) gepromoot door de Vlaamse Regering zelf. Het artikel op Wikipedia was een neutrale opsomming van diensten en geschiedenis.

NE. Encyclopedische waarde lijkt voor de hand liggend: KlasCement is een begrip bij Vlaamse leraars (meer dan 1/3 van alle leraars en een overgrote meerderheid van de leraars in de lagere school hebben er een account) en komt al jaren zowel in media als vakliteratuur aan bod.

POV. In één van de twee negatieve reacties op de nominatie maakte Paul Brussel gewag van copyvio. Het ging om een tekst die recent toegevoegd was aan het artikel en die erg leek op wat hier staat. Het is niet duidelijk welke versie er eerder was (op Wikipedia of op de site van Onderwijs), maar wat er stond, is in alle geval verwijderd.

De andere negatieve reactie was van ZeaForUs. Die verwijst naar zijn argument bij de nominatie van start.be ("zelfde laken een pak"). Hij zegt daar "we doen hier niet aan gratis reclame. Als deze gasten reclame willen kunnen ze aankloppen bij Amazon, Google, de tv en vele andere media die zich daar sterk voor maken" -- wat gezien het duidelijke verschil tussen start.be (een commercieel bedrijf) en KlasCement (een overheidsdienst, die zelfs vóór hij een overheidsdienst werd gratis was) een vreemde redenering is.

Om deze redenen had ik graag het artikel teruggeplaatst gezien. -- Mvuijlst (overleg) 14 aug 2013 18:28 (CEST)

Een artikel dat auteursrechtenschending bevat, moet niet worden teruggeplaatst; dan maar een nieuw lemma beginnen, zonder dergelijke schendingen uiteraard. Paul Brussel (overleg) 14 aug 2013 18:32 (CEST)
Zoals ik schreef: de tekst waarvan je zei dat hij een auteursrechtenschending was, is er uit weg. Het artikel bestond al vele jaren vóór dat stuk tekst erin gezet werd, en het is verre van bewezen wat er eerst was, de tekst op Wikipedia of de tekst op de website van het Vlaams Ministerie van Onderwijs.
Dat gezegd zijnde: maak ik dan best gewoon een volledig nieuw artikel aan (waarin ik gegarandeerd ongeveer dezelfde tekst zal zetten als de versie de verwijderd is, dus zonder die misschien-wel-misschien-niet-copyvio)? Of zal ik dan het verwijt krijgen dat ik een artikel opnieuw aanmaak dat net verwijderd is? -- Mvuijlst (overleg) 14 aug 2013 18:39 (CEST)
Je kunt terugplaatsing op je eigen kladblok vragen, dat bewerken, dan een nieuw artikel plaatsen, dat (als alle andere nieuwe artikelen) opnieuw voor beoordeling kan worden voorgedragen. Paul Brussel (overleg) 14 aug 2013 18:44 (CEST)
@Mvuijlst: dat laatste waarschijnlijk, onder verwijzing naar NE en Reclame.  Wikiklaas  overleg  14 aug 2013 19:01 (CEST)
Is er nog iemand anders in de zaal? Iemand? Zijn de argumenten die ik hierboven schreef nonsens? Lucht? Hebben jullie het artikel eigenlijk wel gelezen? -- Mvuijlst (overleg) 15 aug 2013 00:24 (CEST)
Vraag 1: ja. Vraag twee: ikke, The Banner. Vraag 3: ja. Vraag 4: ja. Vraag 5: ja. The Banner Overleg 15 aug 2013 01:12 (CEST)
Als je niet beseft dat op deze manier reageren niet constructief is, dan is er iets ernstigs mis. Je zegt dat mijn argumenten nonsens zijn en lucht, wat jouw goed recht is, maar je weigert in dialoog te gaan, en je doet onophoudelijk negatief. Dat is geen manier om je op Wikipedia te gedragen. Quand tous les dégoûtés s'en vont, il n'y a que les dégoûtants qui restent, en ik krijg de indruk dat het voor jou niet snel genoeg kan gaan. - Mvuijlst (overleg) 15 aug 2013 09:17 (CEST)
Hmmm, het stelselmatig volledig voorbij gaan aan andersmans argumenten is ook niet bepaald positief te noemen. Ik geef echter eaxt antwoord op de vragen die je stelde. Als je daar niet blij van wordt, dat is dan jammer. The Banner Overleg 17 aug 2013 00:20 (CEST)
Ja, dat artikel heb ik eigenlijk wel gelezen. Paul Brussel (overleg) 15 aug 2013 00:26 (CEST)
OK, hoe kan je dan spreken van een auteursrechtenschending als het volgens jou en nergens bewezen stuk dat misschien, eventueel zou auteursrechten kunnen geschonden hebben, al een tijd uit het artikel verwijderd was? Laat het mij zo stellen: zelfs als was dit een commercieel initiatief (quod non), dan nog hoor ik graag het argument voor NE, als meer dan 1/3 van alle leraars van Vlaanderen actief lid zijn. En kan iemand mij uitleggen hoe je in 's hemelsnaam "reclame" kan maken voor een gratis dienst van een overheid? De indruk die ik hier krijg, is een "tag team" van een aantal gebruikers die meer dan gemiddeld vooringenomen zijn. -- Mvuijlst (overleg) 15 aug 2013 00:29 (CEST)
Ook 'propaganda' voor niet-commerciële en overheidsdiensten kun je aanmerken als reclame. Maar maak anders gewoon een nieuw lemma aan, en dan zien we wel weer. Paul Brussel (overleg) 15 aug 2013 00:36 (CEST)
(1) Je blijft maar herhalen wat de problemen zouden zijn [op die copyvio komt je nu niet meer terug, 't is toch altijd dat], maar je geen niet aan op welke manier en waar. En zelfs als er een probleem zou zijn met "propaganda" (wat een woord, voor een gratis site voor leraars), wat hier niet het geval is, dan nog is de oplossing niet "verwijder het artikel", maar wel "verbeter het artikel, of zeg desnoods waar het mis loopt". (2) Dat zelf aanmaken, daar laat ik me niet meer aan vangen. Dan wordt het genomineerd omdat ik te snel een artikel aangemaakt heb dat net verwijderd was -- bedrijfsmecenaat werd om die reden op de lijst gezet. Ik hoor graag eerst een advies over het terugplaatsen. En als het enigszins kan van een niet-betrokken persoon -- rechter en partij, weetjewel: 't gaat toch niet echt op dat hetzelfde kleine clubje mensen dat beslist om dingen te verwijderen, ook een oordeel velt over al dan niet terugplaatsen. -- Mvuijlst (overleg) 15 aug 2013 00:44 (CEST)
Met belangstelling wacht ik het niet-NE en van reclame gespeende artikel af. Paul Brussel (overleg) 15 aug 2013 01:15 (CEST)
Als je niet zegt wát de problemen zijn, niet antwoordt op vragen, en niet ingaat op argumenten, dan kan ik weinig met je tussenkomsten. Wat ik hierboven schreef over NE, reclame en POV: heb je daar specifieke problemen mee? -- Mvuijlst (overleg) 15 aug 2013 01:24 (CEST)
Jij wilt een artikel schrijven, dan moet je niet aan ons vragen hoe dat te doen. The Banner Overleg 15 aug 2013 01:40 (CEST)
Oh, zijn we nu plots in een jij-tegen-ons-verhaal terechtgekomen? Wat tekenend. En ik dacht dat we hier allemaal samen waren om een encyclopedie te schrijven en elkaar te helpen. -- Mvuijlst (overleg) 15 aug 2013 08:55 (CEST)

  Niet uitgevoerd - Bij terugplaatsing komt de geconstateerde copyvio ook terug, opvraagbaar via bewerkingsgeschiedenis en in strijd met de licentie die onderaan iedere pagina staat. Het is daarom het beste om een nieuw artikel te starten, als het onderwerp voldoende encyclopedisch is. Mvg, BlueKnight 16 aug 2013 22:32 (CEST)

Okay, mag ik dan de versie net voor verwijdering in mijn userspace? Alvast bedankt. (Al is ondertussen duidelijk dat de vermeende copyvio er geen is, en is het jammer dat de geschiedenis die teruggaat tot dacht ik 2005-2006 verloren gaat, maar goed.) -- Mvuijlst (overleg) 16 aug 2013 23:03 (CEST)
Ik heb serieus overwogen om aan dat laatste verzoek te voldoen. Zanaq heeft me er echter onlangs terecht op geattendeerd dat het terugplaatsen van slechts één versie in strijd is met de regels van Wikipedia zelf. Ook gebruikers die een bonafide bijdrage aan een artikel leveren horen in de bewerkingsgeschiedenis terug te vinden zijn. Copyvio was niet een van de redenen voor verwijderen en ik had daar bij verwijderen verder niet naar gekeken. Ik heb vanavond het artikel even voor een paar minuten teruggeplaatst om makkelijk door de geschiedenis te kunnen lopen en te bekijken welke versies ik er uit zou moeten laten om de schending van de auteursrechten er uit te halen. Vergelijking met de website van KlasCement gaf me echter de indruk dat juist de bewerkingen van Mvuijlst zelf daar ernstig door geïnspireerd werden. Is er iemand die daar een helderder licht op kan laten schijnen?  Wikiklaas  overleg  17 aug 2013 01:18 (CEST)
Dit is natuurlijk complete nonsens: een artikel bestaat jaren, op een bepaald moment wordt op de site van de Vlaamse overheid door dezelfde persoon die (eerst) het Wikipedia-artikel aanpaste een tekst geplaatst die uiteraard (zelfde auteur) erg lijkt op het artikel, en de conclusie is maanden later "dit is een schending van het auteursrecht" door de persoon op Wikipedia. Die persoon wordt niet gecontacteerd, maar maanden later wordt het artikel verwijderd. **Niet** om redenen van copyvio, maar wel wegens NE, POV en reclame -- en zijn we het ondertussen eens dat die drie redenen baarlijke nonsens waren?
In de discussie wordt gewag gemaakt van copyvio (ik herhaal: geïnsinueerd en niet bewezen, en als je wil, bewijs ik het tegendeel) en plots mag het om die reden niet teruggeplaatst worden. En nu mag het ook niet teruggeplaatst worden in een aangepaste versie op basis van de laatste versie omdat dát tegen de regels zou zijn. En ga je insinueren (zonder kans voor mij om dat te weerleggen, want ik mag de laatste versie niet zien) dat *ik* "ernstig geïnspireerd werd" door de site van KlasCement. Uit het blote hoofd: euh ja, inderdaad, dat is zo. Bronnen lezen, en citeren, zo werkt het meestal. En als ik letterlijk citeer, dan is dat met bron, tussen aanhalingstekens, zoals het hoort.
En uiteraard oordelen hier dezelfde mensen die oordelen over het verwijderen van de artikels in de eerste plaats. Zo kan een eerlijk systeem niet werken, als één klein groepje judge, jury and executioner is. Maar goed, geen erg. Ik maak gewoon een nieuw artikel aan. -- Mvuijlst (overleg) 17 aug 2013 11:44 (CEST)

DoutreligneBewerken

Doutreligne is een merk van Piano's, net zoals Yamaha, Kawai, Roland, enzoverder dat zijn. De tekst poogt een objectieve omschrijving te geven van wat er specifiek is aan dit merk. Uiteraard kan dit niet zonder de fabrikant te vermelden. Bij vergelijking met pagina's over andere pianomerken is dit artikel helemaal niet commercieel. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 77.109.86.38 (overleg · bijdragen)

Het artikel is nog niet verwijderd. Uw bezwaar dient u dan ook op de beoordelingslijst te plaatsen. Waar het overigens weinig kans maakt, omdat de voornaamste reden voor verwijdering lijkt te zijn dat de tekst gekopieerd is. Dat betekent auteursrechtenschending, en dat is altijd reden voor verwijdering. Groet,  LeeGer  17 aug 2013 17:02 (CEST)
  Niet uitgevoerd - Een artikel dat van elders hierheen gekopieerd is en daarmee auteursrechten schendt, kan niet worden teruggeplaatst. Ik zag dat al tweemaal eerder een artikel over hetzelfde onderwerp verwijderd is, waarvan één maal na een beoordelingssessie.  Wikiklaas  overleg  17 aug 2013 17:20 (CEST)

Safdar ZaidiBewerken

Vriendelijk verzoek om mijn artikel Safdar Zaidi terug te plaatsen. Ik heb alle tekst verwijderd die gaat over een boek dat in december in Suriname uitkomt. Hannabaran (overleg) 18 aug 2013 05:02 (CEST)hannabaran

 •   Niet uitgevoerd - Begrijp niet hoe je uit een verwijderd artikel alle tekst over een in december te verschijnen boek hebt kunnen verwijderen. Het boek moet bovendien het debuut worden van deze "schrijver" maar zonder boek is er geen schrijver om een artikel over te maken. Het relaas over zijn leven is erg persoonlijk gekleurd en nergens wordt duidelijk waar die informatie vandaan komt. Artikel was naar mijn mening terecht verwijderd.  Wikiklaas  overleg  18 aug 2013 16:26 (CEST)

Lijst van bekende personen die voor hun veertigste zijn overleden (3)Bewerken

Verzoek: gaarne de Lijst van bekende personen die voor hun veertigste zijn overleden terugplaatsen, zodat deze van naam kan worden gewijzigd in Lijst van bekende personen die zijn overleden voordat zij de middelbare leeftijd bereikten en vervolgens verder kan worden aangepast zodat de inhoud in overeenstemming gebracht wordt met de nieuwe naam. Toelichting: binnen Wikipedia is een bekend begrip de middelbare leeftijd; volgens de Oxford English Dictionary begint deze bij 45 jaar. We hebben hier dan dus een lijst gekregen die eindigt op een punt dat wordt onderbouwd met behulp van bronnen. Vanzelfsprekend zal in de inleiding van het artikel (de lijst) een en ander worden toegelicht. Bob.v.R (overleg) 11 aug 2013 14:11 (CEST)

Zomaar een vraag die bij mij opkomt: bijvoorbeeld Antoine de Saint-Exupéry en Amy Winehouse hebben gemeen dat ze beide voor hun 45e levensjaar stierven. Wat maakt die toevalligheid encyclopedisch relevant dat die samen op een lijst zouden moeten staan? Er is geen enkel verband te ontdekken, behalve misschien een misplaatste fascinatie voor "bekend persoon" en (voortijdige) dood. Ik zie daarom werkelijk niet waarom een lijst van dat soort toevalligheden dan wel encyclopedisch relevant zou zijn. Spraakverwarring (overleg) 11 aug 2013 14:28 (CEST)
De leeftijd die een encyclopedisch relevant persoon heeft bereikt, lijkt mij een encyclopedisch relevant feit. Mkr (overleg) 11 aug 2013 14:47 (CEST)
Zomaar een gedachte die bij mij opkomt: de vraag die Spraakverwarring hierboven stelt zou je in feite kunnen stellen voor elk artikel dat het karakter heeft van een lijst, en dat zijn er nogal wat. Bijvoorbeeld in 1971 worden allerlei zaken behandeld die niets met elkaar te maken hebben, maar wel allen plaatsvonden in 1971. Bob.v.R (overleg) 11 aug 2013 14:52 (CEST)
@Mkr Die leeftijd kan dan ook keurig in het artikel over die persoon. Een lijst van personen die voor hun 45e overleed is echter onzinnig, ik veronderstel dat dan ruwweg de helft van de biografieën op Wikipedia wel in die lijst kan. Een lijst is zinnig als er een encyclopedisch relevant feit aan ten grondslag ligt, het overlijden voor je 45e is niet dusdanig bijzonder dat dat op zichzelf een encyclopedisch relevante eigenschap is die zich leent voor een lijst.
@Bob.v.R: vragen beantwoorden met een wedervraag is wel een beetje makkelijk. De jaarlijsten staan niet ter discussie nu. Mijn oprechte vraag is wat de encyclopedisch relevante eigenschap is die het verband legt tussen bijvoorbeeld Antoine de Saint-Exupéry en Amy Winehouse? Ik zie het eerlijk niet. Spraakverwarring (overleg) 11 aug 2013 14:57 (CEST)
@Spraakverwarring Uiteraard kan die leeftijd in het artikel van een persoon vinden, maar ik kan mij zo voorstellen dat iemand wil weten welke bekende personen op jonge leeftijd zijn gestorven. Die personen kan je moeilijk vinden als hun leeftijd alleen in hun artikel staat, want daar kijk je alleen in als je al weet of vermoedt dat die persoon op jonge leeftijd is overleden. Een overzichtslijst is dan dus zeer handig en past mijns inziens in een encyclopedie. Dat twee personen die allebei bijvoorbeeld 32 jaar oud zijn geworden verder geen overeenkomende eigenschap hebben, lijkt mij ook niet nodig. Ik vind het eerder genoemde voorbeeld van 1971, en dan met name personen die bijvoorbeeld overleden zijn in dat jaar (Lijst van personen overleden in 1971), dan ook zeker relevant en het gaat er niet om dat die pagina ter discussie gesteld wordt, het gaat alleen om een zeer vergelijkbaar geval. Ook voor die informatie geldt dat het in het artikel van die personen ook al vermeld staat in hun eigen artikel en dat de personen verder weinig met elkaar te maken hoeven te hebben, maar dat zo'n pagina handig is voor iemand die wil weten wie er in 1971 is overleden. Zulke overzichtslijsten zijn dus zeker niet onzinnig. Mkr (overleg) 11 aug 2013 15:16 (CEST)
Misschien hanteren we een andere definitie van encyclopedische relevantie. Maar het simpele feit dat bijvoorbeeld Cleopatra VII en Frédéric Chopin allebei 39 jaar oud werden is slechts louter toeval en niet meer dan dat, het is geen een overeenkomstige eigenschap die je kunt duiden met een wetenschappelijke verklaring. Zo'n lijst suggereert dan een verband dat er in werkelijkheid helemaal niet is, dat lijkt me niet de bedoeling van een encyclopedie. Spraakverwarring (overleg) 11 aug 2013 15:27 (CEST)
Ik zeg niet dat het encyclopedisch relevant is dat ze allebei even oud (39 jaar) zijn geworden, maar ik zeg wel dat het encyclopedisch relevant is dat Cleopatra 39 jaar is geworden en dat het relevant is dat Chopin 39 jaar is geworden. Daarom ook dat voorbeeld van 1971. Het is niet relevant dat Jo Cals in hetzelfde jaar is overleden als Glenda Farrell, maar het is voor beiden wel relevant dat ze in 1971 zijn overleden. Met die lijsten hoeft mijns inziens ook helemaal geen verdere overeenkomstige eigenschap aangeduid te worden, het gaat erom dat de lijsten het vinden van informatie vergemakkelijken. Mkr (overleg) 11 aug 2013 15:39 (CEST)
Wat betreft die bron, we hebben het hier over een Engels woordenboek. In hoeverre dat op zich als een autoriteit op het gebied van de levensverwachting gezien kan worden, heb ik zo mijn twijfels. Verschillende bronnen geven ook verschillende definities. zo is de ondergrens volgens weer een ander woordenboek 40, en volgens de US Census ligt de ondergrens op 35. (allemaal info uit het Engelse Wikipedia-artikel over middelbare leeftijd) Daarbij zijn dat dan westerse leeftijden. Of de middelbare leeftijd in Afrika ook op dat niveau ligt, dat waag ik te betwijfelen. En daarbij ook nog de aantekening dat de middelbare leeftijd in de loop der tijd ook nog eens verschuift. Waar lag de ondergrens van middelbare leeftijd rond 1900? Of wat was die grens in Egypte in 30 v. Christus? Want daar kun je natuurlijk onmogelijk de grens aanhouden van wat men in het Europa van 2013 als middelbare leeftijd beschouwd. Kende men toen eigenlijk wel zoiets als middelbare leeftijd? Of gemiddelde levensverwachting? En wat doe je als mensen in het ene land (Nigeria bijvoorbeeld) geboren worden, maar in een ander land (VS bijvoorbeeld) overlijden? Welke middelbare leeftijd houd je dan aan?  LeeGer  11 aug 2013 17:37 (CEST)
alweer? Hoeveel pogingen gaan hiervoor ondernomen worden. - Agora (overleg) 11 aug 2013 18:53 (CEST)
 • Om voor de hand liggende redenen ga ik dit verzoek niet zelf afwijzen, maar dat is wat mij betreft wel wat de volgende mod die zijn of haar hoofd op dit hakblokje komt leggen mag gaan doen, alleen al om de hier door collega Wikiklaas helder en inzichtelijk uiteengezette redenen. Daar zou ik nog aan willen toevoegen dat de vergelijking met de Lijst van personen overleden in 1971 mank gaat: dat is geen zoveelste lijstje van "bekende" doden, maar een afsplitsing van 1971, het overzichtsartikel waarop iedere relevante gebeurtenis in dat jaar kan en mag worden vermeld. Daar is niets arbitrairs aan: iemand is in 1971 overleden of niet. Deze lijst staat dan ook niet voor niets in de categorie Lijsten van overleden personen naar jaar: er wordt niet geselecteerd op of ze toen ze stierven jong, middelbaar of oud waren, maar enkel op het jaar van overlijden. En wat die middelbare leeftijd betreft: LeeGer legt hierboven prima uit wat daarmee het probleem is. Zie overigens ook hét woordenboek van het Nederlandse taalgebied, Van Dale, waarin het begrip middelbaar in dit verband wordt gedefinieerd als niet meer jong en ook niet oud, ca. 40 tot 60 jaar oud (VD(14, 2005)). Merk op: jong, oud en circa - het arbitrair zijn van die leeftijdsgrenzen wordt dus ook door VD nadrukkelijk gesignaleerd. Wutsje 11 aug 2013 23:35 (CEST)
    • Ik kan het niet laten om hier even op te reageren. Ik vind dat de vergelijking wel terecht en ik heb moeite met de bewering "dat is geen zoveelste lijstje van "bekende" doden, maar een afsplitsing van 1971, het overzichtsartikel waarop iedere relevante gebeurtenis in dat jaar kan en mag worden vermeld. Daar is niets arbitrairs aan: iemand is in 1971 overleden of niet.". Oké, relevante gebeurtenissen uit 1971 mogen vermeld worden, maar niet-relevante gebeurtenissen blijkbaar ook, tenzij ik de relevantie van de geboorte van de Amerikaanse zangeres Tweet totaal onderschat. Naar mijn idee staat daar gewoon een (mogelijk incompleet) lijstje van alle bekende personen die in 1971 geboren zijn, zij het of de geboorte van die persoon wel of niet relevant is. Volgens mij gaat dat ook wel op voor de overlijdens in 1971. Het overlijden van Jim Morrison lijkt me een relevante gebeurtenis, maar dat van Appel Ooiman niet. Dus naar mijn idee is het geen verzameling van relevante gebeurtenissen, maar het zoveelste lijstje van bekende doden, gesorteerd naar overlijdensdatum in 1971. En dat is maar goed ook, want volgens mij is de discussie of een bepaald overlijden relevant is erg moeilijk. Daarom kunnen we maar beter elke geboorte en elke overlijden als relevant zien. En áls overlijdens dan per definitie relevant zijn, waarom zou je ze dan alleen sorteren naar moment van overlijden en niet naar leeftijd bij overlijden? Dat die leeftijd er toe doet, leid ik af uit het gegeven dat die leeftijd bij elke overleden persoon in 1971 tussen haakjes vermeld staat. En dan kom ik bij het herhalen van de vraag: waarom is het zinniger om (alle) overleden personen te sorteren naar overlijdensdatum dan te sorteren naar leeftijd bij overlijden? Clausule (overleg) 12 aug 2013 23:50 (CEST)
  • Betreffende de vraag die Spraakverwarring hierboven aan mij stelde: ik sluit mij helemaal aan bij de door Mkr, in de diverse bovenstaande bijdragen, gegeven reacties. Betreffende de verwijzing van Wutsje naar de eerdere afwijzing door Wikiklaas: de situatie is nu anders omdat nu bedoeld wordt een terugplaatsen zodat de lijst kan worden bewerkt tot een lijst die niet meer bevat de door diverse gebruikers als arbitrair geziene grens van het veertigste levensjaar. (Men meende zelfs de grens van 40 te zien als rechtvaardiging om deze lijst te betitelen als 'eigen onderzoek'.) De beoogde bewerking is het vervangen van de grens 'voor hun veertigste levensjaar' door 'voor het bereiken van de middelbare leeftijd' waarbij een externe bron aangeeft welke leeftijd als het startpunt van de middelbare leeftijd kan worden gehanteerd. Bob.v.R (overleg) 12 aug 2013 00:17 (CEST)
   (na bwc) De stellige indruk die ik heb, is dat die vondst vooral is ingegeven door een inmiddels toch wat hardnekkig aandoend verlangen deze lijst hoe dan ook en onder welke benaming dan ook tóch weer op deze wiki geplaatst te krijgen. En wat die "externe bron" betreft: daar zijn er dus meer van en wat die in de allereerste plaats leren, is dat exacte criteria voor het begrip middelbare leeftijd niet bestaan. Zie ook hierboven. Met het ene arbitraire criterium door het andere vervangen schiet dit project niets op. Wutsje 12 aug 2013 00:33 (CEST)
   • Je wilt dus werkelijk voor iedere vermelding afzonderlijk gaan zoeken naar een betrouwbare bron die aantoont wat de ondergrens was voor de middelbare leeftijd in die plaats en dat jaar? Want zoals ik hierboven al uitlegde, een enkele bron die aangeeft wat de middelbare leeftijd is in het Engeland van nu, volstaat natuurlijk niet. Dat zou immers een al net zo willekeurig gekozen grens zijn als de leeftijd van 40. De ondergrens van de middelbare leeftijd in het Engeland van nu is immers niet dezelfde als die in China in het jaar 500. Om maar eens een voorbeeld te noemen. Wat nu gezien wordt als middelbare leeftijd, dat was daar en toen wellicht hoogbejaard. Je zult voor iedere vermelding bij datum en plaats van overlijden (als je tenminste de plaats van overlijden gebruikt, en niet de plaats van geboorte) moeten uitzoeken wat de ondergrens van de middelbare leeftijd was. Voor de sterfgevallen van de westerse wereld van de laatste ...tig jaar is dat wellicht nog wel te doen. Maar daarna wordt het toch een stuk lastiger denk ik.  LeeGer  12 aug 2013 00:28 (CEST)
  • In dat tijd dat hierover gediscussieerd is had dat al makkelijk gekund volgens mij. Natuur12 (overleg) 12 aug 2013 00:29 (CEST)
 • Persoonlijk vind ik dit soort lijsten volstrekt NE, maar het heeft mij wel verbaasd dat deze is verwijderd, de meeste collega's lijken dol op dit soort lijsten. De argumenten om juist deze lijst wel te verwijderen leken mij niet in overeenstemming met wat gangbaar is voor dit soort lijsten, van mij hoeft de lijst niet terug, maar, en dat is geloof ik ook al eerder opgemerkt, dan is er nog een hele lijst van lijsten die ook weg kunnen. Peter b (overleg) 12 aug 2013 00:44 (CEST)
  • Mij heeft het ook verbaasd, mede gelet op het grote aantal gebruikers dat bezwaar maakte tegen verwijdering. Zelf heb ik weinig bijgedragen aan het tot stand komen van deze lijst, maar het is m.i. een gedegen opgezette lijst waar diverse vrijwilligers veel tijd in hebben gestoken. Daarnaast is inmiddels (zie OP) aangetoond dat met enkele honderden raadplegingen per dag dit is een lijst die door de lezer als een interessante lijst wordt gezien. Bob.v.R (overleg) 12 aug 2013 01:01 (CEST)
  • @Peter b: om mij worden die stuk voor stuk voorgedragen ter verwijdering. NE is NE. Wutsje 12 aug 2013 01:05 (CEST)
   • Wutsje haalt me de woorden uit de mond. Maar die andere lijsten stonden hier niet ter beoordeling. Wat ook al eerder aangehaald is, is dat het grote aantal gebruikers dat zich roert geen argument voor verwijderen is, en geen argument tegen (het wordt steeds maar weer herhaald, net zoals deze hele discussie het steeds opnieuw oprakelen is van argumenten die al lang zijn ontkracht).  Wikiklaas  overleg  12 aug 2013 01:20 (CEST)
 • Een vraag die in mij op kwam aan zij die menen dat 40 jaar (of een middelbare leeftijd) een arbitraire grens is en daarom NE: Stel dat dat de lijst niet alleen mensen zou bevatten die jong zijn overleden, maar dat het een lijst is die alle mensen bevat die zijn overleden gesorteerd op de leeftijd die ze bereikt hebben. Past de lijst dan wel in de encyclopedie? En zo nee, waarom niet? En kom dan niet aan met het argument "Zo'n lijst is veel te lang", want daar zijn oplossingen voor, zoals het opsplitsen in deellijsten als: Lijst van bekende personen die 27 jaar zijn geworden, lijst van bekende personen die 75 jaar zijn geworden, lijst van bekende personen die 102 jaar zijn geworden, etc. Het is natuurlijk veel werk om een lijst aan te maken van iedereen die 75 jaar is geworden, maar het is wel een oplossing om van de problematische arbitraire leeftijdsgrens af te zijn als gewoon alle leeftijden vermeld worden. Mkr (overleg) 12 aug 2013 10:57 (CEST)
 • In een analogie van een rechtbank zou dit verzoek minachting van het hof zijn. Keer op keer het NE/OO lijstje proberen door te drukken. Dat dit verzoek nr3 in enkele dagen is zou al tot directe weigering moeten leiden. Ik ben het kinderachtige gedoe iig meer dan zat. Mg, Fontes 12 aug 2013 11:32 (CEST)
  • @LeeGer Ik begrijp nog altijd echt niet waarom het nou zo per se nodig is dat er een andere overeenkomst tussen die betreffende personen zou moeten zijn dan slechts de leeftijd die ze bereikt hebben. Voor mij staat gewoon de vindbaarheid van de informatie voorop. Maar goed, bovenstaande discussie hoeft natuurlijk niet opnieuw herhaald te worden. Ik wilde alleen maar even melden dat als die leeftijdsgrens het probleem is, dat wel te verhelpen is.
  • @Fontes. Als ik het goed begrepen heb, was de leeftijdsgrens de reden dat het artikel verwijderd is en dat het verzoek tot terugplaatsing niet gehonoreerd is. Als het probleem met die leeftijdsgrens verholpen wordt, vind ik het niet vreemd dat er een nieuw verzoek ingediend wordt. Mkr (overleg) 12 aug 2013 11:41 (CEST)
    • Verholpen? Het probleem was niet enkel het arbitraire 'we hebben met een groep gebruikers na overleg besloten dat'. Bovendien is die arbitraire grens hier gewoon vervangen door een andere arbitraire grens. Blijkbaar weet men niet wat arbitrair is of is men niet in staat deze lijst zonder te schrijven. Los daarvan staan alle reeds tig keer genoemde bezwaren nog open. relevantie, bijeen geplukt niet correlerende entiteiten die 'toevallig' in dezelfde arbitraire afbakening vallen. Daar is de E nog niet van aangegeven (het verweer tot nu toe is 'er zijn vast mensen die dat interessant vinden'). Maar waarom zou ikze allemaal herhalen, omdat ze het andere oor toch weer net zo hard uit lijken te gaan? Daarom is dit een aanfluiting. Mvg, Fontes 12 aug 2013 12:45 (CEST)
   • Wat er voor een lijst op Wikipedia perse nodig is, is een encyclopedisch relevant selectiecriterium. Een behaalde leeftijd is geen relevant criterium. Vindbaarheid van informatie mag bij jou voorop staan. Op Wikipedia staat in de eerste plaats encyclopedische relevantie voorop. Verder is het probleem met de leeftijdsgrens niet opgelost, dus nieuwe verzoeken indienen is dan ook zinloos, en vooral minachting van de afhandelende moderatoren en tijdsverspilling.  LeeGer  12 aug 2013 11:55 (CEST)
    • Fontes vindt het kennelijk nog steeds plezierig om gebruikers die het niet met hem eens zijn te kleineren. Inhoudelijk levert zijn bijdrage echter geen enkele bijdrage aan het overleg, tenzij het zijn bedoeling was om hier te melden dat hij dit derde verzoek niet zorgvuldig heeft gelezen. Bob.v.R (overleg) 12 aug 2013 12:05 (CEST)
     • Kleineren? Pardon. Ik ben het gedram gewoon zat. Wou je beweren dat je hier niet loopt te drammen dan? Inhoudelijke meerwaarde leveren, hmm ja... Vroeg jij je dat maar eens af bij dit lijstje. Feit blijft dat je slechts een arbitraire grens hebt vervangen door een andere om vervolgens alle herkauwde non-argumenten (voorbeeld: ik snap het ook niet, er waren zoveel tegenstemmen bij de verwijdering) weer op te werpen nadat dit slechts DRIE keer binnen enkele dagen al door verschillende moderators is afgeschoten. Ja daar wordt ik moe van, als je dat niet begrijpt, soit maar dat is jouw probleem. Mvg, Fontes 12 aug 2013 12:44 (CEST)
 • De nadruk die door Wikiklaas en anderen wordt gelegd om op de verwijderlijst vooral niet te letten op hoeveel steun of weerstand er is voor een verwijdernominatie zou in theorie overigens vreemde gevolgen kunnen hebben. Een artikel zou worden verwijderd op grond van argumenten die de dienstdoende moderator doorslaggevend acht; vervolgens zou iemand een peiling kunnen organiseren en daarmee de verwijdering ongedaan maken; vervolgens nomineert iemand het artikel weer ter verwijdering, enzovoorts. Bob.v.R (overleg) 12 aug 2013 18:29 (CEST)
  • Dat is een onjuiste voorstelling van zaken: Wikiklaas en anderen kijken bij elke beoordeling die ze doen juist wel naar de hoeveelheid steun en weerstand. Het is alleen een misverstand om te denken dat die getalsmatig uitgedrukt kan worden. Je zou allang hebben moeten begrijpen dat "geen stempagina" ook betekent "geen stemmen tellen". Dat is hier al zo vaak uitgelegd dat ik me afvraag hoe daar in godsnaam nog een misverstand over kan bestaan.  Wikiklaas  overleg  12 aug 2013 18:36 (CEST)
   • We hadden meer stemmen is het enige harde (maar nutteloze) feit waar ze nog op terug kunnen vallen. Mvg, Fontes 13 aug 2013 08:04 (CEST)

Uit de discussies komt naar voren dat deze lijst in een behoefte voorziet (in de afgelopen 4 maanden gemiddeld 200 raadplegingen per dag voor deze lijst, toen deze nog niet was verwijderd) en dat er nog geen andere lijst bestaat (behalve misschien voor zeer hoge leeftijden) waarin overleden personen zijn gesorteerd op bereikte leeftijd. Mocht de dienstdoende moderator zich niet kunnen vinden in de definitie van 'middelbare leeftijd' zoals gegeven in de Oxford Dictionary (hetgeen nog steeds moet blijken), dan zouden we uitkomen op een structuur waarbij alle bereikte levensjaren worden meegenomen (zie eerder overleg), dus geen knip meer. Ook dan zou naar mijn mening terugplaatsen door een moderator de beste oplossing zijn, zodat de geschiedenis van het artikel behouden blijft, en waarna er kan worden gewerkt aan de nieuwe opzet. Bob.v.R (overleg) 14 aug 2013 14:47 (CEST)

Aanvullende opmerking: er is een gebruiker die stelde dat naar zijn mening de bereikte leeftijd geen relevant criterium is waarop zou 'mogen' worden gesorteerd. Ik ben het daarmee oneens, volgens mij 'mag' dat wel in een encyclopedie. Bob.v.R (overleg) 14 aug 2013 15:00 (CEST)
Mijn wc pot voorziet ook in een behoefte. Dat betekent nog niet dat ie een plaats verdient op Wikipedia. De definitie van 'middelbare leeftijd' zoals gegeven in de Oxford Dictionary is een prima definitie voor de vermeldingen waarop ie van toepassing is, de sterfgevallen in het hedendaagse Engeland. De vraag is wat je met al die andere vermeldingen gaat doen? Dat is al eerder gevraagd maar daar heb je nog steeds geen antwoord op gegeven. De beste oplossing voor dit artikel is natuurlijk dat hij blijft waar hij is.  LeeGer  14 aug 2013 17:42 (CEST)
Beetje flauw om op een relevant argument te reageren met een woordspeling. Maar mijn inhoudelijke reactie is dat is gebleken dat op Wikipedia dit voor de lezers kennelijk in een behoefte voorziet, gezien het grote aantal raadplegingen per dag. Betreffende de afbakening van deze lijst: 'jong' was niet concreet genoeg en een expliciete leeftijd vonden sommigen (een minderheid weliswaar, maar okay) te arbitrair. Als we met de definitie van middelbare leeftijd ook niet uit de voeten kunnen, dan lijkt mij het beste dat het artikel wordt teruggeplaatst zodat, met behoud van de geschiedenis, kan worden gewerkt aan een opzet 'zonder knip'. Bob.v.R (overleg) 14 aug 2013 18:17 (CEST)
(na bwc) Ik heb hierboven al laten zien dat de definitie van "middelbaar" die de Oxford hanteert verschilt van die van Van Dale. Dat begrip is dus onscherp en daarmee ongeschikt als opnamecriterium. Wat nu echter wordt voorgesteld, is feitelijk een Lijst van bekende overledenen, gesorteerd op bereikte leeftijd. Moet ik echt nogmaals uitleggen waarom een zichzelf serieus nemende encyclopedie daar niet aan moet beginnen? Wutsje 14 aug 2013 18:21 (CEST)
Ik volsta met het herhalen van mijn uitleg over de kwestie rond "middelbare leeftijd": Wat betreft die bron, we hebben het hier over een Engels woordenboek. In hoeverre dat op zich als een autoriteit op het gebied van de levensverwachting gezien kan worden, heb ik zo mijn twijfels. Verschillende bronnen geven ook verschillende definities. zo is de ondergrens volgens weer een ander woordenboek 40, en volgens de US Census ligt de ondergrens op 35. (allemaal info uit het Engelse Wikipedia-artikel over middelbare leeftijd) Daarbij zijn dat dan westerse leeftijden. Of de middelbare leeftijd in Afrika ook op dat niveau ligt, dat waag ik te betwijfelen. En daarbij ook nog de aantekening dat de middelbare leeftijd in de loop der tijd ook nog eens verschuift. Waar lag de ondergrens van middelbare leeftijd rond 1900? Of wat was die grens in Egypte in 30 v. Christus? Want daar kun je natuurlijk onmogelijk de grens aanhouden van wat men in het Europa van 2013 als middelbare leeftijd beschouwd. Kende men toen eigenlijk wel zoiets als middelbare leeftijd? Of gemiddelde levensverwachting? En wat doe je als mensen in het ene land (Nigeria bijvoorbeeld) geboren worden, maar in een ander land (VS bijvoorbeeld) overlijden? Welke middelbare leeftijd houd je dan aan?  LeeGer  14 aug 2013 18:26 (CEST)
Ik weet die ondergrenzen niet en of er in die tijd van middelbare leeftijd werd gesproken of van levensverwachtingen. Ik denk dat het zelfs onmogelijk is om van de Romeinse Tijd vast te stellen wat toen de gemiddelde levensverwachting per gebied was. Je zult het alleen kunnen schatten. Maar goed, daar voorzag de lijst ook in, omdat de namen waren gerangschikt naar leeftijd bij overlijden. Iemand die bij de geïnteresseerd was naar bekende historische figuren die voor hun 25e overleden waren konden ook op de lijst terecht. Hij hoefde alleen maar alle personen die een hogere leeftijd bereikt hadden - en die stonden allemaal netjes bij elkaar - te negeren. Als alle namen op alfabetische volgorde gesorteerd waren, was de lijst ook veel minder (of niet) bruikbaar. De enige gebruikers die met de oude lijst niet geïnformeerd werden, waren zij die op zoek waren naar personen die na hun 40e maar voor hun 45e overleden waren. Maar dat kan gemaakt worden. En als een arbitraire grens trekken niet mag - en waar staat dat op Wikipedia:Geen origineel onderzoek? - dan kun je ook álle overleden personen op hun bereikte leeftijd sorteren.
@Wutsje. Ik heb je standpunt hierboven gelezen, maar ik ben het er niet mee eens. Een lijst van overledenen gesorteerd op bereikte leeftijd is even zinvol of zinloos als een lijst met overledenen gesorteerd op moment van overlijden. Dat de lijst van personen die zijn overleden in 1971 in feite een verlenging is van het artikel 1971 begrijp ik, maar dat alle overlijdens in dat jaar relevante gebeurtenissen zijn, lijkt me niet. Als je dat vindt zou je ook een paar relevante overlijdens kunnen vermelden in het artikel van 1971 en de lijst van overleden personen in 1971 verwijderen. Enfin, nu val ikzelf in herhaling, want dat heb ik hierboven in een reactie ook al geschreven. Overigens, bestaan er encyclopedieën met het lemma 1971? (Een boek als "Het aanzien van ..." is uiteraard geen encyclopedie.) Ondanks dat Wikipedia het artikel 1971 bevat, en talloze andere artikels die niet in andere encyclopedieën bestaan (zoals Snorlax), durf ik Wikipedia een 'zichzelf serieus nemende encyclopedie' te noemen. Clausule (overleg) 14 aug 2013 19:30 (CEST)
Ik ga hier niet meer op in, het is inmiddels allemaal wel gezegd en het wachten is nu op een moderator die niét met een grote pisboog om dit verzoek heenloopt. Wel nog het volgende: als het dan werkelijk zo belangrijk is om dit soort informatie te ontsluiten (want meer is het niet: met kennis heeft dit niets te maken), stel dan een al dan niet verborgen categorieboom Overleden op <xx>-jarige leeftijd voor, waarin dan álle doden waarover artikelen zijn onder kunnen worden gebracht. Het opnamecriterium is glashelder, de kwestie bekend/onbekend doet er niet meer toe en een Lijst van bekende doden die tot aan de jongste dag bijgehouden moet worden wordt er overbodig door. Voor mijn part stelt u dan ook Overleden in <jaar> (en Geboren in <jaar>) voor, want voor overzichten daarvan - die er nu niet zijn - zijn cats eveneens veel handiger dan lijsten. U moet er mogelijk alleen wel even voor in de slag met degenen op dit project die vinden dat "we" daar niet op moeten categoriseren, maar ik heb de indruk dat het de voorstanders van dodenlijstjes niet aan energie ontbreekt, dus dat zal vast geen probleem zijn. Wutsje 14 aug 2013 20:11 (CEST)
Inderdaad, ook ik denk dat er voldoende draagvlak is om óók op deze wijze (gesorteerd op bereikte leeftijd) de informatie over overleden bekende personen te ontsluiten. Een lijst heeft daarbij als voordeel dat de doodsoorzaak wordt gegeven en dat indeling in tijdvakken mogelijk is, zoals in de verwijderde lijst. Maar ook werken met categorieën is een serieuze mogelijkheid, lijkt mij. Ik ben benieuwd hoe Clausule en anderen over beide mogelijkheden denken. Bob.v.R (overleg) 15 aug 2013 00:19 (CEST)
Dit lijkt me een slecht plan. Op Wikipedia categoriseren we op relevante zaken en niet op triviale feiten, zoals op welke leeftijd iemand is overleden. Ik zou er dan ook niet teveel moeite in gaan steken, en me er gewoon bij neerleggen dat deze lijst voltooid verleden tijd is.  LeeGer  15 aug 2013 00:26 (CEST)
Het lijkt mij juist een prima plan: de lijst blijft weg, de liefhebbers van dit soort trivia kunnen dan op de pagina's die vrijwel niemand nog volgt gezellig met de categorista's gaan debatteren en deze pagina blijft verstoken van voortdurend herhaalde terugplaatsverzoeken die vrijwel geen moderator wil afhandelen. Wutsje 15 aug 2013 00:38 (CEST)
De categoriestructuur misbruiken voor zaken die niet de bedoeling zijn een goed plan? Als we een keer toestaan dat de categoriestructuur voor dit soort trivialiteiten wordt gebruikt is het einde zoek. Jarenlang weten we de onzinnige categoriestructuur zoals die op de Engelstalige Wikipedia compleet is doorgeslagen hier te weren. Dan kun je dat beter niet vanwege een paar lastige figuren gaan omgooien.  LeeGer  15 aug 2013 00:44 (CEST)
Hap!   :-)   Wutsje 15 aug 2013 00:53 (CEST)
Dat sorteren op bereikte leeftijd 'niet relevant' zou zijn is jouw persoonlijke mening. Anderen vinden dit wel relevant. Bob.v.R (overleg) 15 aug 2013 00:50 (CEST)
Dat is geen persoonlijke mening, dat is gewoon een feit. Niet iedereen is relevant. Daarvoor dient er toch iets meer aan de hand te zijn dan dat persoon x is overleden op .. jarige leeftijd. Dat iemand is overleden op .. jarige leeftijd is informatie die je in een artikel noemt als iemand al E is, maar niet dusdanig relevant dat je erop gaat categoriseren. Net zoals we ook niet categoriseren op andere persoonlijke eigenschappen of kenmerken.  LeeGer  15 aug 2013 01:00 (CEST)
Je hebt je mening gegeven, LeeGer. Nu ben ik benieuwd naar de mening van Clausule en anderen. Bob.v.R (overleg) 15 aug 2013 01:06 (CEST)
Ik ben het met LeeGer eens dat de categorieën voor deze informatie niet echt geschikt zijn. Hoewel de lijst maandelijks een paar duizend raadplegingen had, zit lang niet iedereen te wachten op informatie over overlijdens. (Dat blijkt onder andere uit deze hele discussie.) Door het opnemen van deze informatie in de categorieën zou iedereen daar ongewild mee geconfronteerd worden. Door deze informatie weer te geven in een lijst, val je er alleen de geïnteresseerden mee lastig en alle anderen niet. En zoals Bob hierboven al aangaf, kun je met een lijst extra informatie toevoegen als doodsoorzaak (zoals de lijst had) en duiding (die de lijst (nog) niet had).
En nog even een ander puntje: in het verleden is de lijst ook als eens (of twee keer) voorgedragen ter verwijdering. Is nog na te gaan op welke gronden het artikel destijds behouden is? Clausule (overleg) 16 aug 2013 01:03 (CEST)
Zoals gezegd kan ik me ook prima vinden in lijsten, mits we daarmee dit 'gedoe' hebben afgerond en ons weer kunnen richten op de inhoud. In dat geval lijkt me, zoals ik al opmerkte, terugplaatsen van het artikel (ter verdere bewerking) het beste. Bob.v.R (overleg) 16 aug 2013 14:13 (CEST)
De encyclopedische relevantie van een lijst van personen die voor een bepaalde arbitraire leeftijd zijn overleden ofwel bij toeval op dezelfde leeftijd overleden is nog altijd niet aangetoond, ik zie dan ook niet in waarom terugplaatsen "het beste" zou zijn. Spraakverwarring (overleg) 16 aug 2013 18:53 (CEST)
Pfff Spraakverwarring, de toegevoegde waarde, voor de daarin geïnteresseerde lezer, van een dergelijke lijst, met uitsluitend personen waarover een Wikipedia-artikel bestaat (dus E personen), is naar mijn mening evident. Merk op dat ook in een artikel als 1923 (en enkele honderden vergelijkbare artikelen) wordt vermeld wie in dat jaar zijn overleden, ondanks het feit dat ook al in de biografieën deze informatie te vinden is. Het gaat dus om het via een bepaalde ingang kunnen terugvinden van informatie. In het ene geval is dat het jaar van overlijden, in het andere geval is dat de bereikte leeftijd. Hoe zou de relevantie van de lijsten waar we het nu over hebben volgens jou verder nog moeten of kunnen worden aangetoond? Bob.v.R (overleg) 16 aug 2013 19:11 (CEST)
Aanvullende opmerking richting Spraakverwarring: je hebt over dit onderwerp op 11 augustus vragen gesteld, zie hierboven. Ik sluit mij aan bij de diverse door Mkr hierop gegeven reacties (zie eveneens hierboven). Groeten, Bob.v.R (overleg) 16 aug 2013 20:06 (CEST)
Het lijkt mij het beste als u zich er nu eindelijk bij neerlegt dat de lijst niet terugkomt. Om de simpele reden dat de lijst op Wikipedia niet thuishoort. De argumenten daarvoor gaan we maar niet herhalen, die zijn de afgelopen weken al vele malen genoemd. Mocht u echt een dergelijke lijst aan willen leggen, dan adviseer ik u een eigen website te beginnen.  LeeGer  16 aug 2013 22:35 (CEST)
LeeGer, als u kennelijk geen argumenten heeft (behalve de losse flodder hierboven zoals "Dit is gewoon een feit.") dan vraag ik me in alle ernst af wat uw bijdrage toevoegt aan deze discussie. Als er geen categorieën komen maar lijsten, dan heeft u uw zin gekregen wat betreft de categorieën en kunnen de 200 lezers per dag die deze informatie willen raadplegen weer worden bediend. We zouden dan kunnen overgaan tot de orde van de dag. Echter, als u blijft doorgaan met het afschieten van losse flodders dan blijven in de weer met dit 'gedoe'. Terwijl de moderatoren juist op zoek zijn naar argumenten, zo heb ik begrepen. Bob.v.R (overleg) 17 aug 2013 01:20 (CEST)
Ik herhaal: De argumenten daarvoor gaan we maar niet herhalen, die zijn de afgelopen weken al vele malen genoemd. Mocht u ze vergeten zijn, dan leest u gerust de discussies op de beoordelingslijst, bij het eerste afgewezen terugplaatsverzoek, het tweede afgewezen terugplaatsverzoek en hierboven bij het derde terugplaatsverzoek nog eens na. FDat ik ze niet voor de zoveelste keer ga herhalen betekent niet dat ze er niet meer zouden zijn. En ik ga ze niet voor de zoveelste keer herhalen omdat bij u blijkbaar het kwartje toch niet wil vallen. Al herhalen we de argumenten nog duizend keer.  LeeGer  17 aug 2013 01:49 (CEST)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Zal ik nog een keer uitspringen of denken jullie toch binnenkort in deze smalle ruimte nog tot een conclusie te kunnen komen, zodat we de boel kunnen archiveren? Ik geloof dat alles wel gezegd is, niet?  Wikiklaas  overleg  17 aug 2013 03:12 (CEST)
Voor de goede orde: het verzoek is nog steeds dat het artikel wordt teruggeplaatst, maar inmiddels met een ander doel dan gesteld in de oorspronkelijke aanvraag. Bob.v.R (overleg) 17 aug 2013 07:29 (CEST)
Beoordeling van argumenten voor en tegen gaarne dus alleen voor zover betrekking op het uiteindelijke doel, zoals vastgesteld gedurende dit overleg. Wikiklaas, is dit voldoende duidelijk zo? Anders dan geef ik een extra toelichting. Groet, Bob.v.R (overleg) 17 aug 2013 07:33 (CEST)
Opmerking: hier en op de OP heeft Clausule diverse relevante vragen gesteld, waarop nog steeds geen enkele reactie is ontvangen. Dus het lijkt me het beste dat op die vragen alsnog wordt geantwoord. Bob.v.R (overleg) 17 aug 2013 08:22 (CEST)
@Wikiklaas: ik denk dat het goed zou zijn als er iemand een knoop doorhakt want het moge inmiddels toch, na een uitgebreide verwijderlijstdiscussie en 2 afgewezen terugplaatsverzoeken met eveneens uitgebreide discussie, wel duidelijk zijn dat er ook in deze derde discussie geen consensus zal ontstaan tussen voor- en tegenstanders van de gewraakte lijst. Alles is zo onderhand is inderdaad wel gezegd. Spraakverwarring (overleg) 17 aug 2013 09:40 (CEST)
Ik kan niet anders dan het met dat laatste heel erg eens zijn (ik denk ook dat dat wel duidelijk was bij de laatste vraag die ik stelde). Ik heb echter bij het verwijderen van de lijst in een eerder stadium een knoop doorgehakt en die keuze daarna een aantal keren verdedigd. Ik heb daarmee inmiddels de schijn van partijdigheid tegen me en zal een eindoordeel dus overlaten aan een moderator die hier nog fris in staat.  Wikiklaas  overleg  17 aug 2013 12:30 (CEST)
Wikiklaas, dat is heel zuiver van je. Nogmaals (!!!) is mijn vraag nu of voldoende duidelijk is wat het nieuwe doel is van dit terugplaatsverzoek. Het gaat dus kortgezegd over het komen tot een overzicht (middels lijsten of middels categorieën, want die optie staat ook nog open nu) zonder 'knip'. Allerlei argumenten van LeeGer, jouzelf en anderen gericht tegen eerdere verzoeken zijn hierdoor komen te vervallen. Ook is nogmaals mijn suggestie dat er een reactie komt op vragen van Clausule die nog openstaan.
Inderdaad valt het mij ook tegen dat hierover inmiddels geen consensus is ontstaan, in ieder geval meen ik mij constructief te hebben opgesteld. Helaas zijn er in de loop van dit proces allerlei kwalificaties gebruikt door diverse tegenstanders van deze lijst, die de sfeer geen goed deden, maar soit. Bob.v.R (overleg) 17 aug 2013 12:49 (CEST)
  Opmerking. Ik neem terloops nota van de opmerking van Wikiklaas, en ben het er helemaal eens mee dat op deze pagina voortaan best beslist wordt door moderatoren die geen schijn van partijdigheid hebben. -- Mvuijlst (overleg) 18 aug 2013 13:57 (CEST)
 • Ik heb me nog niet in de discussie gemengd, dus hopelijk willen beide partijen geloven dat ik 'onpartijdig' ben. Na uitgebreid lezen van dit verzoek, incl de herformulering ervan, en aanverwante pagina's, vind ik de argumenten voor-verwijderen sterker dan die tegen.   Niet uitgevoerd dus. CaAl (overleg) 18 aug 2013 14:12 (CEST)

Gelet op de uitgebreide discussie lijkt het me redelijk als de weigering dit terugplaatsverzoek uit te voeren in meer detail zou worden toegelicht. Bob.v.R (overleg) 18 aug 2013 14:32 (CEST)

 • Waarom? Bovenstaand zijn uitgebreide argumenten voor en tegen geweest. Ik heb een afweging gemaakt en in mijn optiek wogen de argumenten voor verwijderen zwaarder. Ik kan dan wel de argumenten gaan copy-pasten, maar zie de meerwaarde daar niet van. CaAl (overleg) 18 aug 2013 15:38 (CEST)

Een reactie die geen recht doet aan de gedegen onderbouwing en motivering van dit terugplaatsverzoek. Maar goed, het is jouw keuze. Bob.v.R (overleg) 18 aug 2013 18:00 (CEST)

De botte wijze waarop CaAl dit redelijke en onderbouwde terugplaatsverzoek 'afhandelt' draagt wat mij betreft absoluut niet bij aan een positieve werksfeer op Wikipedia. Heb dan in ieder geval het lef om in te gaan op de argumenten. Bob.v.R (overleg) 20 aug 2013 13:28 (CEST)
Wat Wikiklaas eerder al schreef, begint inmiddels ook voor mij te gelden: "Ik begin langzaamaan wel wat genoeg te krijgen van het gedrein over deze lijst". Zoals bij de afhandeling aangegeven, heb ik alle voor- en tegenargumenten gelezen. Vervolgens heb ik een afweging gemaakt (en dat is per definitie een POV-proces). In mijn afweging waren de argumenten voor verwijderen sterker dan die tegen. Ik kan dan wel gedetailleerd die argumenten gaan herhalen (voorbeeld: "Mijn oprechte vraag is wat de encyclopedisch relevante eigenschap is die het verband legt tussen bijvoorbeeld Antoine de Saint-Exupéry en Amy Winehouse? Ik zie het eerlijk niet." vind ik een sterk argument; "waarom moet deze lijst wel weg terwijl andere NE-lijsten niet genomineerd zijn" vind ik een zwakke drogreden), maar ik zie daar de meerwaarde niet van. Het is niet zo dat ik door middel van die herhaling jou wel kan overtuigen, we zullen hoe dan ook verschillend tegen deze zaak aan blijven kijken (en dat hoeft verder geen probleem te zijn). Ik vind het jammer dat je dat als "bot" wilt bestempelen, maar als je dat per sé wilt: VJVEGJG.
Om de Utrechtse jurist mr. F. Visser te citeren: "dit is mijn uitspraak en daar zult u het mee moeten doen". CaAl (overleg) 20 aug 2013 14:01 (CEST)
In ieder geval bedankt dat je hier nog op reageerde. In mijn ogen is een afwijzing van (het in wikipedia hebben van) een lijst van overleden personen gesorteerd op bereikte leeftijd, sowieso iets volkomen absurds, dat geef ik eerlijk toe. Ik vermoed dat de wikipedia-gemeenschap hier hetzelfde over denkt als ik (en sowieso 200 lezers per dag). Wat betreft jouw voorbeeld van een sterk argument: in mijn ogen is dat nu juist een voorbeeld van een zwak argument. Toelichting: van de personen die zijn overleden in 1971 is in het algemeen het enige verband dat ze zijn overleden in 1971. Ik heb geen moderator gezien die daarom wil dat dit lijstje verdwijnt uit het artikel 1971. (Idem voor personen geboren in 1971). Evenzo is het enige verband (los van toevalligheden) van mensen die 38 zijn geworden, het feit dat ze 38 zijn geworden. Waarom mag een lezer wel zien welke bekende personen zijn overleden in 1971, maar mag hij niet worden geïnformeerd over welke bekende personen 38 zijn geworden?? Algemeen: van zaken die in een lijst staan zal gelden dat ze voldoen aan het criterium van de lijst! Overige verbanden zijn toevalligheden. Mij lijkt het feit dat personen dezelfde leeftijd hebben bereikt voldoende aanleiding om ze toevallig aan te treffen in dezelfde lijst, maar ik heb begrepen dat sommigen daar (vreemd genoeg) anders over denken. Groet, Bob.v.R (overleg) 20 aug 2013 18:42 (CEST)
Aanvullend: de in 1971 overleden personen staan zelfs in een aparte lijst, los van 1971. Dit maakt de afwijzing van dit terugplaatsverzoek alleen maar bizarder dan het toch al was. Bob.v.R (overleg) 20 aug 2013 18:53 (CEST)
Een lijst dient men te baseren op een encyclopedisch relevant selectiecriterium. 1971 als jaar is een relevant selectiecriterium. Overlijden op xx jarige leeftijd is dat niet. De mensen op die lijst zijn E, maar zijn dat vanwege prestaties of gebeurtenissen tijdens hun leven, niet omdat ze op xx jarige leeftijd overleden. Maar dit is u ook pas 100 keer uitgelegd.  LeeGer  20 aug 2013 19:55 (CEST)
De consequent zure en denigrerende commentaren van LeeGer beschouw ik in dit project als sfeerverlagend, dat geldt zeker voor dit ongevraagde commentaar. En hoe vaak LeeGer ook een mening presenteert als een feit: het blijft een mening!!! Maar ik heb al eerder getracht dit duidelijk te maken aan hem of haar, kennelijk zonder dat het tot de betrokkene doordringt. Jammer. Bob.v.R (overleg) 20 aug 2013 21:35 (CEST)
Ik zie geen bezwaar tegen deze (inmiddels verwijderde) lijst, mits het echt bekende personen betreft die ook een lemma hier hebben. De leeftijd is alleen een beetje een probleem. Iemand die net 41 is, zou dan niet op de lijst komen. Vandaar waarschijnlijk dat men het in 'middelbare leeftijd' wil veranderen, maar dat is ook weer een ruim begrip. Sommigen vinden 53 nog middelbaar. Zelf zou ik een 'lijst van personen die op jonge leeftijd zijn overleden' prefereren. Maar dan is het probleem ook een beetje de leeftijd. 35 is dan een mooi voorbeeld. Overlijdt er nu een zeer bekend iemand die net 36 is, dan kan dat gewoon op de lijst. Is het iemand die net genoeg bekend is om een lemma hier te hebben, dan wordt 35 strikt aangehouden. Zo zou ik het doen. Maar verder wens ik jullie succes, ik denk dat dit een heel lastige zaak is. En als het aan mij ligt komt er zo'n lijst terug, maar hoe dat mogen jullie uitvechten, ik heb hier alleen aangegeven wat ik vind. Met vriendelijke groet, - Richard kw Overleg 20 aug 2013 22:00 (CEST)

KNVB BekerBewerken

In het midden van een discussie over het samenvoegen van kleine artikel over de KNVB-beker werden ineens KNVB beker 1931/32 en KNVB beker 1927/28 verwijderd. Waarom is mij niet duidelijk, want soortgelijke artikelen zijn allemaal correcte, zij het korte, artikelen met meer gegevens dan vereist voor een beginnetje. Dus gaarne terugplaatsing in de hoop dat zij samengevoegd dan wel uitgebreid kunnen worden. The Banner Overleg 22 aug 2013 04:15 (CEST)

 •   Uitgevoerd - een sessiebehandelaar neemt aan dat na twee weken dit geregeld is. Dat was dus niet zo. Bij deze teruggeplaatst. Vervang alsjeblieft zelf de verwijdersjablonen door samenvoegsjablonen als je wilt. Met vriendelijke groet,   MoiraMoira overleg 22 aug 2013 08:52 (CEST)

JikōjiBewerken

Artikel verwijderd dor Wikiklaas op basis van twee redenen:

 • "In de afgelopen twee weken was er niet significant iets aan het artikel gedaan"
 • "Volgens de eerste regel is Jikōji een tempel maar vrijwel niets in het artikel ging over de tempel"

Ik herschrijf graag het artikel in deze zin:

Jikōji (kanji: 慈光寺; vertaling: Tempel van het Licht van Mededogen) is een boeddhistische tempel die door Adriaan Peel in 1977 werd opgericht. In 1979 werd hij ingehuldigd als eerste Europese tempel die behoort tot de Japanse Reine Landschool (Jōdo-Shinshū of Shin-Boeddhisme). De tempel is gelegen in het gebouw van de vzw Centrum voor Shin-Boeddhisme in Berchem (Antwerpen).
Blikvanger is het staande Amida Boeddha beeld van de hand van Kokei Eri (江里康慧), verfraaid door middel van de kirikanetechniek (截金) door Sayoko Eri (江里佐代子) en op 3 november 1985 ingehuldigd.
Activiteiten
 • Jikōji publiceert sinds 1978 het kwartaalblad Ekō (kanji: 回向; vertaling: verdienstenoverdracht).
 • De vzw Centrum voor Shin-Boeddhisme is in 1983 opgericht met als doelstelling: de kennis, de studie en de beleving van het boeddhisme te ondersteunen en te bevorderen, in samenwerking en overleg met de Jōdo-Shinshū Hongwanji-ha. Het centrum is lid van de BUB (Boeddhistische Unie van België) die o.a. tot doelstelling heeft de dialoog en de samenwerking tussen de verschillende boeddhistische scholen te bevorderen. In dit kader werkt het Centrum samen met de overige lid-organisaties rond o.a. de Opleiding Postgraduaat Boeddhistische Filosofie en Ethiek en de Opleiding Begeleiding in de zorgsector.

Dat is niet-controversiële informatie, geen reclame, en ik kan er bronnen bij zetten die niet van Jikōji zelf zijn. De eerste Shin-boeddhistische tempel in Europa lijkt me behoorlijk vanzelfspreken E. -- Mvuijlst (overleg) 18 aug 2013 13:44 (CEST)

Als het dan zo simpel is, waarom heb je dat dan niet gewoon gedaan in de twee weken dat het artikel ter beoordeling stond? Die twee weken zijn er niet alleen voor om de discussie uitgebreid te kunnen voeren maar juist om ook de tijd te geven het artikel te verbeteren. Het artikel is niet beveiligd tegen aanmaken en ik heb het verwijderd omdat er vrijwel niks over de tempel in stond, dus terugplaatsen heeft helemaal geen zin. Ook in het voorstel dat je hierboven doet laat je je weer verleiden tot het geven van meer informatie over de club dan over de tempel. Op die manier wordt het niks. De tempel is een gebouw; de gebruiker is een vereniging (vzw) onder de naam Centrum voor Shin-Boeddhisme. Ik bepaal uiteraard niet of het wordt teruggeplaatst of niet maar ik reik je hier wel een beter werkbaar alternatief aan.  Wikiklaas  overleg  18 aug 2013 16:39 (CEST)
Hou het misschien een béétje intellectueel eerlijk, Wikiklaas. De nominatie was wegens het heerlijk newspeakerige "werk in uitvoering". Ik argumenteerde dat het volgens mij niet zo was. Eén gebruiker, "The Banner" deed een stukje over "reklame en blabla", zoals hij/zij wel meer doet. De eerste die rept over "er staat vrijwel niets over de tempel" ben jijzelf, en wel meer dan twee uur nadat je het artikel zelf verwijderd hebt! Als het zó open en dicht duidelijk was, waarom heb je er geen woord over gezegd in de twee weken dat de nominatie er stond?
Bovendien is het aantoonbaar nonsens, dat je zegt "er staat vrijwel niets over de tempel in", en dat kan iedereen die aan de ondertussen verwijderde tekst kan, gewoon zien. Dit ging over de tempel:
 1. Jikōji (kanji: 慈光寺; vertaling: Tempel van het Licht van Mededogen) is een boeddhistische tempel (...)
 2. In 1979 werd hij ingehuldigd als eerste Europese tempel (..)
 3. De tempel is gelegen (...)
 4. Blikvanger is het staande Amida Boeddha beeld (..)
 5. Jikōji publiceert sinds 1978 (...)
En dit ging over activiteiten:
 1. De vzw Centrum voor Shin-Boeddhisme is in 1983 opgericht (...)
 2. Jikōji-Centrum voor Shin-Boeddhisme is lid van de BUB (Boeddhistische Unie van België) (...) In dit kader werkt het Centrum samen met (...)
Méér dan een "schijn van partijdigheid"[3] , me dunkt.-- Mvuijlst (overleg) 18 aug 2013 17:25 (CEST)
...maar als je écht nog zin hebt om te proberen je gelijk te halen: leg misschien even beknopt uit hoe de oplossing voor "dit artikel bevat zaken die niet met het onderwerp te maken hebben" niet is "verwijder de overbodige inhoud" (het ging om drie zinnen) maar wel "verwijder het hele artikel". -- Mvuijlst (overleg) 18 aug 2013 17:43 (CEST)
Deze pagina is in het leven geroepen om gemotiveerde verzoeken voor het terugplaatsen van verwijderde artikelen te doen, niet voor het voeren van intellectuele debatten of het halen van gelijk. Als het daar wél om gaat, dan haak ik af. Ik had al gezegd dat het beslissen over terugplaatsen niet aan mij is omdat ik het verwijderverzoek inwilligde. De motivering schreef ik bij het afhandelen van de lijst en werd opgeslagen toen ik dat dagdeel af had; het artikel werd om 01:21 (UTC) verwijderd, het dagdeel sloot ik acht minuten later af, om 03:29 (CEST); ná de tempel hoefde ik alleen nog een vergeten redirect te verwijderen, de rest had BlueKnight al behandeld. Het is niet aan de moderator van dienst om eigenhandig alle genomineerde artikelen te verbeteren, al maak ik wel eens een uitzondering (epa bijvoorbeeld). Ik vertrouw erop dat je het verder wel zonder mij afkunt dan.  Wikiklaas  overleg  18 aug 2013 18:53 (CEST)
Ik zal mijn uiterste best doen om het ook zonder jouw constructieve bijdrages te redden. -- Mvuijlst (overleg) 18 aug 2013 19:53 (CEST)

  Uitgevoerd - Artikel kan encyclopedisch zijn vanwege lange historie en het feit dat het de eerste Europese tempel is. Echter, dit wordt niet gestaafd door onafhankelijke bronnen. Daarom twee weken extra beoordelingstijd gegeven om onafhankelijke bronnen toe te voegen. .marc. (overleg) 22 aug 2013 11:46 (CEST)

Finding DoryBewerken

Ik verzoek hierbij tot een hernieuwde beoordeling van het vannacht door collega Wikiklaas verwijderde artikel Finding Dory. Het gaat hier om een met betrouwbare bronnen ondersteund artikel over een in 2015 uitkomende Disney-film dat reeds in april van dit jaar werd behouden bij een eerste beoordelingssessie. Sindsdien is het artikel uitgebreid, onder meer met nieuw bekend geworden stemacteurs als Ellen DeGeneres, Albert Brooks, Diane Keaton, Eugene Levy en Ty Burrell die allen een artikel hebben op de Nederlandstalige Wikipedia. Tevens is de film - die weliswaar nog uit moet komen - inmiddels beschreven op negen anderstalige Wikipedia's. Het artikel is aan de hand van de beoordelingslijst van 30 juli jl. alsnog verwijderd en aangezien ik überhaupt de nominatie niet helemaal snap opper ik dan ook voor een herziene beoordeling, desnoods met een derde beoordelingssessie. Het hek is van de dam als we prima verifieerbare artikelen die beschreven zijn in vele andere Wikipedia-versies gaan verwijderen onder de noemer 'gebrek aan relevantie' en de Nederlandstalige Wikipedia zou zijn eigen geloofwaardigheid mijns inziens absoluut geen dienst bewijzen met een dergelijk beleid. Met vriendelijke groet, Velocitas(↑) 13 aug 2013 17:29 (CEST)

Voor, er wordt hier op deze Wikipedia -naar mijn mening- te veel gebruik gemaakt van het argument glazen bol. Gebruiker:Leeger wil naar mijn mening te vaak toekomstige feiten over films de kop in drukken met als argument dat releasedatums vaak onzeker zijn. Terwijl dat naar mijn mening zelfs als de releasedatum wordt uitgesteld z'n filmartikels E blijven. Een datum veranderen is maar een kleine moeite.   Druyts.t overleg 13 aug 2013 18:23 (CEST)
Tja, van het wereldkampioenschap voetbal 2022 is zelfs nog geen datum bekend. Een lemma over een film zonder dat daar een (geplande) releasedatum staat vermeld is zinloos. Het woord "gepland" geeft sowieso aan dat een datum nog verschoven kan worden. In afwachting der afhandeling van dit verzoek heb ik de vergeten overlegpagina van Finding Dory even laten staan, waar ook een discussie over die releasedatum te lezen valt. Velocitas(↑) 13 aug 2013 18:59 (CEST)
Het is voor mij meer nieuws of reclame dan een encyclopedisch lemma. Zie ook Wikipedia:Wat Wikipedia niet is. Misschien vermelden als opvolger in het lemma 'Finding Nemo'?  Groucho NL overleg 13 aug 2013 19:06 (CEST)
Hoezo wordt er teveel gebruik gemaakt van het argument glazen bol als het om een film gaat die de eerste anderhalf jaar nog niet bestaat? Bij uitstek een reden om dat argument wel te gebruiken. En hoezo kunnen betrouwbare bronnen een nog niet bestaand onderwerp ondersteunen? Want geen enkele van die bronnen kan garanderen dat de film op de geplande datum ook bestaat. Geen enkele bron kan garanderen dat alle geplande acteurs dan ook echt meegedaan hebben. Acteurs kunnen ineens andere plannen hebben waardoor ze moeten afzeggen, of ze kunnen ineens overlijden. De markt voor animatiefilms kan volgend jaar zomaar inzakken waardoor de film voorlopig wordt uitgesteld. Er kunnen stakingen komen waardoor de film een hele tijd vertraging oploopt. Of andere zaken die we nu nog helemaal niet kunnen voorzien. Filmmateriaal kan bij een brand verloren gaan, etc. Vandaar dan ook dat argument glazen bol, omdat dit een toekomstige film is. En bronnen over toekomstige zaken zijn per definitie niet betrouwbaar, want we kunnen immers de toekomst niet voorspellen.  LeeGer  13 aug 2013 19:09 (CEST)
Verder stond er in het artikel ook niets dat dusdanig noemenswaardig was dat een artikel zo ver voor de voorspelde releasedatum rechtvaardigde. Standaard informatie over vermoedelijke verhaallijn en de vermoedelijke acteurs. Dat kan rustig nog een behoorlijke tijd wachten.  LeeGer  13 aug 2013 19:12 (CEST)
LeeGer, wat maakt een film anders dan een sportevenement? Bronnen over toekomstige zaken zijn betrouwbaar zolang ze handelen over zaken die al uit de officiële hoeken zijn bevestigd. Dat vermeld je als encyclopedie. De titel, de verhaallijn, de stemacteurs. Dat er van alles kan gebeuren is geen argument voor verwijdering. Dat geldt namelijk voor ieder onderwerp. Groucho, je hebt het artikel duidelijk niet gelezen. Het zijn bevestigde en verifieerbare zaken die toevallig in de toekomst liggen. Niet onbetrouwbaar, geen speculatie. Velocitas(↑) 13 aug 2013 19:18 (CEST)
Dat is nu juist wel een argument voor verwijdering. Vandaar ook de verwijzing naar Wikipedia:Wat Wikipedia niet is#Een glazen bol, want daar staat: "Een artikel over een toekomstige gebeurtenis is alleen Wikipediawaardig als het bijna zeker is dat de gebeurtenis zal plaatsvinden". En dat is hier dus ook van toepassing. En als je toekomstige sportevenementen NE vindt, dan nomineer ze gerust. Maar Finding Dory wordt mogelijk in de toekomst een film. Dat het een toekomstig sportevenement wordt, dat lijkt me bijzonder onwaarschijnlijk, en kan dan ook geen argument zijn voor terugplaatsing. En toekomstige zaken en verifieerbaar? Dat zijn twee zaken die niet te verenigen zijn. Als iets nog niet bestaat, dan zijn bronnen erover ook nog niet verifieerbaar. Het bestaat immers nog niet. Men kan hooguit de producent die de film wil gaan maken napraten bij de promotie voor zijn te produceren film.  LeeGer  13 aug 2013 19:36 (CEST)
Het artikel gaat dan ook over een toekomstige film en staat in de categorie met dezelfde naam. De zaken die reeds bekend zijn vallen onder het kopje verifieerbaar. Waar je je op baseert als je zegt dat het niet bijna zeker is dat de film er ook daadwerkelijk komt weet ik niet, maar de kans lijkt mij groot als je de media-aandacht, de toezeggingen en de bevestigde onderdelen leest. Velocitas(↑) 13 aug 2013 19:50 (CEST)
Bij zaken die nog moeten plaatsvinden stel ik mij in eerste instantie altijd twee vragen: "is het onderwerp ook nog relevant als het niet doorgaat?" en "hoe waarschijnlijk is het dat deze gebeurtenis doorgaat?" De antwoorden bij Finding Dory luiden: "De film is niet relevant als de film gecancelled wordt" en "het is nog lang niet zeker dat de film daadwerkelijk uitkomt". EvilFreD (overleg) 13 aug 2013 19:26 (CEST)
Dat ben ik niet met je eens. Indien een groot project als een Disney-film wordt geannuleerd en grote toezeggingen afgezegd moeten worden lijkt me dat niet helemaal irrelevant. Voor je tweede opmerking verwijs ik naar mijn reactie op LeeGer die hierboven staat. Velocitas(↑) 13 aug 2013 19:50 (CEST)
Sorry hoor, maar dat is dagelijkse praktijk in Hollywood. Er worden geregeld filmplannen in de ijskast gezet, of compleet geannuleerd. En dan is het in Hollywood als zoeken naar een speld in een hooiberg naar filmplannen waarbij geen grote toezeggingen waren gedaan. En noem nu hier eens een enkel feit dat overeind zou blijven staan als encyclopedisch relevant indien de hele film er uiteindelijk niet mocht komen?  LeeGer  13 aug 2013 20:13 (CEST)
Sorry, Velocitas, maar ik heb het artikel WEL gelezen, ook al is het verwijderd. Ik heb juist de moeite genomen de laatste verwijderde versie in te zien. Ik blijf erbij dat het reclame is voor een film die gepland is. Ik vind het geen stijl om nu op de man te gaan spelen.  Groucho NL overleg 13 aug 2013 19:48 (CEST)
Dat was niet zo bedoeld, Groucho. Velocitas(↑) 13 aug 2013 19:50 (CEST)

Compromis: titel zodanig hernoemen dat het duidelijk is dat het niet om de film gaat maar om het produceren van een film die inmiddels in de gang gezet is (en dus niet in de toekomst plaatsvindt). Als dit compromis akkoord is voor beiden dan kan dit artikel w.m.b. direct teruggeplaatst worden en hiernaar hernoemd worden. Mvg, BlueKnight 16 aug 2013 22:37 (CEST)

Waarom? Wat staat er in het artikel dat zo bijzonder is dat het het vermelden waard is? Het was de zoveelste standaard filmaankondiging van een nog te produceren film. Een film is pas relevant als hij uitkomt, tenzij uit het artikel blijkt dat hij ook voor die tijd al relevant is. Dat is hier niet het geval. Plus dat het dus nog tot eind 2015 duurt voor deze uitkomt, mits er niets gebeurt waardoor de release wordt uitgesteld. Dus waarom zouden we een NE artikel terugplaatsen?  LeeGer  16 aug 2013 22:46 (CEST)
Als je op deze manier gaat oordelen over zaken die uitvoerig in onafhankelijke bronnen besproken worden, dan zit je gevaarlijk dicht bij OO en "ik wil het niet want het interesseert me niet" aan. Ik las er bijvoorbeeld een paar dagen geleden nog in The Guardian een artikel over[4], da's toch een duidelijke indicatie dat het ook nu al relevant genoeg geacht wordt? -- Mvuijlst (overleg) 18 aug 2013 10:13 (CEST)
Niks OO, heb je het artikel eigenlijk wel gelezen voordat je hier een oordeel kwam vellen? Er stond niets relevants in het artikel, en wat er in het artikel stond wordt pas relevant zodra de film uitkomt, en dat is pas eind 2015.  LeeGer  18 aug 2013 12:21 (CEST)
Nu schiet je echt door, LeeGer. Het artikel bevatte al het relevante dat bekend is en in ieder artikel over een film staat: (stem)acteurs, geplande releasedatum (door jou verwijderd), regisseur en verhaallijn. BlueKnight, in het artikel en via de categorie toekomstige film wordt duidelijk dat het om een film gaat die nog uit moet komen. Daar staan er overigens meer. Het is in die zin vergelijkbaar met spellen als GTA V en FIFA 14: het spel is nog niet uit, de releasedatum kan nog wat dagen verschillen, maar er wordt dusdanig over gepubliceerd dat je het geen glazen bol meer kunt noemen.
Als dit artikel niet teruggeplaatst wordt onder de noemer "niet relevant", terwijl maar liefst negen (!!) andere Wikipedia-versies de film beschrijven, dan heeft dat weinig meer met "eigen richtlijnen" te maken, dan moet de Nederlandstalige gemeenschap mijns inziens bij zichzelf te rade gaan en zich afvragen of fundamenteel nog wel alles klopt en er met een dergelijke verwijdering niet aan hét doel van dit project wordt geknaagd: het verspreiden van verifieerbare en middels genoeg publicaties relevante kennis, waar in dit geval aantoonbaar vraag naar is. Velocitas(↑) 18 aug 2013 13:05 (CEST)
" De vraag was: "En noem nu hier eens een enkel feit dat overeind zou blijven staan als encyclopedisch relevant indien de hele film er uiteindelijk niet mocht komen?" En je antwoord is precies wat ik bedoel. Die gegevens zijn relevant voor daadwerkelijk bestaande films. Voor een toekomstige film die nog bijna anderhalf jaar op zich laat wachten, als hij dan tenminste ook echt uitkomt, dient het artikel ook iets te vermelden dat overeind blijft zelfs als de film nooit wordt uitgebracht. Want standaardgegevens als regisseur, acteurs en verhaallijn van (nog) niet bestaande films zijn immers NE.  LeeGer  18 aug 2013 14:02 (CEST)
Kun je dat ergens mee hard maken? Of is dat een persoonlijke opinie? -- Mvuijlst (overleg) 18 aug 2013 15:17 (CEST)
Dat Wikipedia niet bedoeld is voor niet bestaande zaken? Dat lijkt me wel zo overduidelijk dat dat geen nadere verklaring behoeft. Maar anders kijk eens naar de argumentatie hierboven.  LeeGer  18 aug 2013 15:35 (CEST)
"Lijkt me overduidelijk", okido. OO dus. De argumentatie hierboven draait in cirkels, trouwens. Een film die nooit uitgekomen is maar waar in secundaire bronnen voldoende neutrale informatie over te vinden is, verdient een artikel. Als "lijkt me overduidelijk" tegenwoordig al een argument is: het "lijkt me overduidelijk" dat als deze film niet zou doorgaan, een artikel -- gezien de overdaad aan bronnen en de mensen die erbij betrokken zijn -- even relevant zal zijn. -- Mvuijlst (overleg) 18 aug 2013 16:17 (CEST)
Je gaat net zo min in op mijn opmerkingen. Maar als de film niet doorgaat dan heeft de film zoveel aandacht gehad (= over gepubliceerd) dan er genoeg verifieerbare informatie voorhanden is om een lemma in een encyclopedie te rechtvaardigen. Je denkt toch niet dat alle negen andere Wikipedia-versies het artikel gaan verwijderen als het de film uiteindelijk onverhoopt geen doorgang zou vinden? Ik kan me best voorstellen dat er mensen zijn die informatie willen inwinnen over een geannuleerde Disney-film. Maar daarover speculeren is pas glazen bol.
Een film die nog uit moet komen bestempelen als iets dat niet bestaat en daarom niet in een encyclopedie zou thuishoren is natuurlijk je reinste flauwekul. Alsof alles dat in de toekomst ligt of "niet bestaat" niet in een encyclopedie zou horen. Dan kun je nog heel wat beoordelingslijsten gaan vullen, want er is gewoon heel veel dat pas in de toekomst plaatsvindt maar wel beschreven staat op Wikipedia. Erg? Nee, maar je moet er wel betrouwbare bronnen voor hebben. Velocitas(↑) 18 aug 2013 15:52 (CEST)
Het is naar mijn mening veelzeggend dat de Duitstalige Wikipedia geen artikel heeft over deze geplande film. In het algemeen lijken onze 'germanofone' collega's de lat wat betreft encyclopedische relevantie wat hoger te leggen dan de 'anglofonen', en zijn zij ook minder geneigd alles maar neer te zetten wat ook in de Engelstalige encyclopedie staat, waaronder treurige trivia c.q. inhoudsloze informatie als - onderstreping van mij:
'It was also announced that Nemo and the "Tank Gang" would return, as well as many other original characters from Nemo, in addition to several new ones that have yet to be announced.[7] However, no other specific casting information was revealed.[3] It is unknown if Jacques will reappear for the sequel because his voice actor, Joe Ranft, died in a car accident in 2005 during production of Cars.' (en:Finding Dory)
Niet alle verifieerbare informatie is ook encyclopedisch relevant, en we bevinden ons ook in goed gezelschap als we een artikel over deze mogelijke film nu niet opnemen. Paul B (overleg) 18 aug 2013 16:08 (CEST)
Op de:wp staat de informatie over Finding Dory onder een kopje "Fortsetzung" bij "Findet Nemo". Dan maar de hele zwik onder een hoofding "vervolg" pleuren bij Finding Nemo? -- Mvuijlst (overleg) 18 aug 2013 16:17 (CEST)

:::::De "hele zwik" geeft een wat onjuiste voorstelling van zaken. Zoveel relevants valt er nog niet over de film te zeggen. Maar vermelding in een kleine alinea op "Finding Nemo" is een beter idee dan nu al een artikel voor deze film.  LeeGer  20 aug 2013 21:16 (CEST)

Samenvoegen is iets anders dan verwijderen: als het elders genoemd wordt (en dus E is) moet daar een redirect heen. Als het niet E is moet het helemaal nergens genoemd worden. — Zanaq (?) 20 aug 2013 21:18 (CEST)
Laat maar dan.  LeeGer  20 aug 2013 21:22 (CEST)

  Niet uitgevoerd - Een verwachte premiere in november 2015 vind ik wel erg ver weg om een encyclopedisch artikel over een vervolg nu al te rechtvaardigen. Indien iemand dit wil invoegen in Finding Nemo kan ik het artikel terugplaatsen binnen een gebruikersnaamruimte. .marc. (overleg) 22 aug 2013 12:30 (CEST)

PSV Fans UnitedBewerken

Verzoek tot terugplaatsing van de pagina PSV Fans United. Dit omdat de tekst na de eerste opmerkingen van gebruikers is gecorrigeerd. Het lijkt mij dat deze automatisch na de 2 weken periode is verwijderd zonder een oordeel van een moderator. PSV_Fans_United – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door PFU (overleg · bijdragen) 23 aug 2013 om 09:01

Automatische verwijderingen bestaan niet, er is door een levende en denkende moderator over geoordeeld. En ik kan mij zijn oordeel goed voorstellen omdat het artikel naar mijn mening promo was. Met de gerede twijfel over de encyclopedische waarde sluit ik mij aan bij zijn oordeel.   Tegen terugplaatsing. The Banner Overleg 23 aug 2013 09:52 (CEST)
 •   Niet uitgevoerd artikel heeft twee weken ter beoordeling gestaan en uit promotint tekst bleek weinig encyclopedische relevantie tevens als zelfstandig lemma-onderwerp. U kunt desgewenst een korte neutrale vermelding opnemen van de supportersvereniging in het hoofdlemma van de voetbalvereniging. Conclusie van degene die het lemma verwijderde en de opinie hierboven deel ik.   MoiraMoira overleg 23 aug 2013 10:01 (CEST)
  [na bwc]   Niet uitgevoerd Er was kritiek op 2 punten: copyvio en zelfpromotie. De copyvio is inderdaad aangepakt, de zelfpromotie niet. Het wordt zeer sterk afgeraden dat men schrijft over zichzelf of onderwerpen waar men beroepsmatig of persoonlijk nauw bij betrokken is, zie WP:NIET en WP:ZP. Als het onderwerp echt encyclopedisch relevant is, dan zal iemand anders er vanzelf over gaan schrijven.. CaAl (overleg) 23 aug 2013 10:02 (CEST)

Piet van WingerdenBewerken

Piet van wingerden herlplaatsen, zijn lijnaquarellen zijn zeer bijzonder. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 86.94.37.164 (overleg · bijdragen) 23 aug 2013 21:49 (CEST)

Op 5 november 2010 werd voor het laatst een artikel over deze persoon verwijderd, nadat het in 2009 na een beoordelingssessie als NE (irrelevant) werd beoordeeld, en daarna nog driemaal opnieuw werd aangemaakt. De laatste versie die werd verwijderd was 1 minuut eerder aangemaakt door 86.94.37.164 (overleg | bijdragen | bloks), die in de bewerkingssamenvatting schreef: "Piet van Wingerden definitief opnemen als kunstschilder in de Wikipedia status", en de eerste regel van het artikel luidde: "Ik wil nog eens de nadruk vestigen op de door mij gemaakte lijnaquarellen". Vrijwel exact hetzelfde was gebeurd op 13 februari van hetzelfde jaar, toen vanaf hetzelfde IP een artikel werd aangemaakt met in de bewerkingssamenvatting: "'Mijn website www.pietvanwingerden.nl geef de erkenning voor de encyclopedische bevestiging in de wikipedia status." (Ook dat artikel werd na een minuut verwijderd). Er is dus weinig twijfel mogelijk: het artikel werd door het hoofdonderwerp ervan zelf aangemaakt en dat is dezelfde die nu om terugplaatsing verzoekt. Ik heb de inhoud van de voorgaande verwijderde versies even bekeken. De eerste, van 26 juli 2009, geeft een kort maar bijzonder (persoonlijk) gekleurd beeld van de man; in alle overige versies staat niets anders dan dat hij relevant genoeg zou zijn voor de encyclopedie ("op grond hiervan ben ik van mening dat het geheel wel degelijk een belangrijke cq. grote encyclopedische betekenis is, en derhalve in aanmerking komt voor de encyclopedische wikipedia status."; 86.94.37.164 in de laatste verwijderde versie). Ik ben van mening dat Van Wingerden daar zelf niet over kan oordelen. Veelzeggend is dat behalve hijzelf nog niemand anders een artikel over hem is gestart. Mijn conclusie:
  Niet uitgevoerd - Op grond van bovenstaand relaas.  Wikiklaas  overleg  24 aug 2013 00:43 (CEST)

Tobias HaitzBewerken

Recent als NE verwijderd en gisteren z'n eredivisiedebuut gemaakt. [5]. Er was al een aardig lemma. Agora (overleg) 25 aug 2013 14:42 (CEST)

The goldfish interpretationBewerken

I heard about this new theory in science and I could not find it on Wikipedia so I made a page. I do not understand why it is immediatly taken down. It is not a POV. I heard this theory is now tested by CERN. And if the moderator is right and the information is none-sense, please let this moderator tell why it is. Gebruiker:82.171.203.68

  Not done - the article what you've posted is English. This is the Dutch Wikipedia. JurgenNL (overleg) 26 aug 2013 18:41 (CEST)

Robert Hoofs, Murat Önal en Delano CohenBewerken

Wederom 3 Gebruiker:Lachsteen lemma's die daarna bijgewerkt waren, Ew zijn en minimaal beginnetjes zijn. Sinds wanneer moet er trouwens andere info in de tekst staan dan in een infobox? Sjablonen en boxen dienden juist niet om informatie te vervangen. - Agora (overleg) 26 aug 2013 10:38 (CEST)

  Opmerking Hallo Agora, hierover lopen de meningen uiteen. Een encyclopedie bevat een artikeltekst en niet enkel info in sjabloon die terugkomt in een zin als intro. Omdat ik een van de moderatoren ben die verwijdersessies doe moet me van het hart dat gebruiker Lachsteen voor problemen blijft zorgen. Een enorme massa lemmata met fouten en vaak inhoudsloos. Hij is vele malen aangesproken maar gaat door. Alle respect voor je opknapwerk en ook ik heb diverse lemma's gered door bronnen zoeken, taalfouten er uit halen en ook wel door aanvullen maar deze waren niet behoudbaar toen ik ze tegenkwam bij een sessie. In een stonden ook vreemde zaken overigens. Met vriendelijke groet,   MoiraMoira overleg 26 aug 2013 10:51 (CEST)
Daarover heb ik met Gebruiker:Romaine die nogal van de sjablonen en boxen is inderdaad al flinke discussies gehad. Wat Lachsteen betreft heb je gelijk, al heb ik wel de indruk dat z'n latere werk al stukken beter werd en het kwartje nogal laat gevallen is (gebrek an communicatie was de grootste ergernis). Maar wat voor vreemde zaken kwam je dan tegen? Daar wil ik dan nog wel een blik op werpen. Dacht dat ze zo wel aardig waren. Agora (overleg) 26 aug 2013 10:57 (CEST)
Bij Robert Hoofs was geplaatst dat hij tegenwoordig een woningruilwebsite had, dus bevatte promo voor de persoon. Ik kreeg net via wiki-wijzigingencontrolekanaal door dat er ook een oningelogde bewerker is die dezelfde problemen geeft van collega Natuur12 en die had daarover ook al collega ErikvanB gesproken - ik kan me herinneren dat ik die ook herhaald ben tegengekomen en zoek het verder uit.   MoiraMoira overleg 26 aug 2013 11:02 (CEST)
Die had ik er bijgezet, alleen niet de site zelf maar het systeem. Maar het kan natuurlijk ook kort dat hij nadien zelfstandig ondernemer is. Heeft allemaal wel wat pers gehad. Agora (overleg) 26 aug 2013 11:05 (CEST)
Ah vandaar. Inmiddels heb ik het IP-adres gevonden - 84.24.67.54 (overleg | bijdragen | bloks) gaat door waar Lachsteen is opgehouden helaas. Ik zal deze bewerker eerst eens aanspreken.   MoiraMoira overleg 26 aug 2013 11:07 (CEST)
Gedaan inmiddels. Die koppeling maakt me droef want dit is een stroom ellende helaas die maar doorgaat.   MoiraMoira overleg 26 aug 2013 11:28 (CEST)
Klopt, dat ip (volgens mij wederom Lachsteen) is bijna weer terug bij af. Agora (overleg) 26 aug 2013 11:49 (CEST)
En het wordt nog erger - zie nu hier. Komt er binnenkort geen heldere verklaring die wel klopt dan is het einde oefening ben ik bang.   MoiraMoira overleg 26 aug 2013 14:27 (CEST)
En dat is nu afgehandeld dus de eindeloze stroom is gelukkig nu over. Ik zet de drie artikeltjes wel even terug en hoop dat jij er ff naar wil omkijken Agora?   MoiraMoira overleg 26 aug 2013 21:10 (CEST)
  Uitgevoerd Agora (overleg) 26 aug 2013 21:29 (CEST)
    MoiraMoira overleg 26 aug 2013 21:30 (CEST)

KEI-weekBewerken

Is vandaag verwijderd met als motivering "NE en reclame". Dat laatste klopt in ieder geval niet (er werd niets aangeprezen met het doel potentiële klanten over te halen tot aanschaf van producten en diensten) en het eerste bestrijd ik, zoals ik dat ook in de discussie op de beoordelingslijst heb gedaan. Werd in april op basis van deze discussie juist nog behouden. Nogmaals, het betreft hier een al sinds 1969 bestaand fenomeen, dat geldt als de grootste introductieweek van Nederland (dit jaar ruim 5000 deelnemers) en die bovendien zeker niet alleen in de studentenwereld bekend is, maar net zo goed daarbuiten, vanwege de impact ervan op het culturele leven in de stad Groningen. Een rondje Google buiten wp levert momenteel bijna 100.000 hits op (link) en in de gecombineerde archieven van het NvhN/DvhN en de LC (link) zijn er nu bijna 1200 artikelen over te vinden. De algemene stelling dat introductieweken NE zouden zijn, is dan m.i. als verwijderreden onvoldoende, zeker als het vermeende promotionele karakter van de tekst (die overigens inderdaad wel wat compacter kan, waarvoor ik best wil zorgen) slechts is gesteld en niet is aangetoond. Gaarne herbeoordeling. Wutsje 29 aug 2013 15:48 (CEST)

en wie wenst zich nou niet neer te leggen bij de beslissing na een nominatie? [6]   Agora (overleg) 29 aug 2013 16:27 (CEST)
Het verschil tussen u en mij is dat ik na deze beslissing over de nominatie netjes de gebruikelijke en wenselijke weg volg, in plaats van het artikel geheel op eigen houtje en ondanks bezwaren daartegen herhaalde malen leeg te halen en te veranderen in een redirect. Wutsje 29 aug 2013 20:46 (CEST)
Hij is leuk, maar proberen deelnemers te werven is ook reclame maken. Mag van mij zelfs op slot gezet worden tegen heraanmaak. The Banner Overleg 29 aug 2013 16:57 (CEST)
Werd in februari dit jaar behouden nadat een tiental mensen zich had uitgesproken, dus geen gebrek aan discussie. Onbegrijpelijk waarom Agora dan meerdere keren (8 maart, 2 april en 15 augustus) op eigenhoutje de pagina leegmaakt en verandert in een redirect naar introductietijd. Dat zo'n pagina zich makkelijk leent voor het maken van reclame door de organisatie van het evenement is waar maar dat geldt voor elk terugkerend evenement en ook voor elke pagina over een bedrijf. Als men vindt dat er reclame gemaakt wordt of gepoogd wordt deelnemers te werven, dan kan die reclame of werving ook verwijderd worden (terugdraaien naar een eerdere, behouden versie). Ik plaats de pagina dan ook terug om Wutsje en anderen de gelegenheid te geven de reclame eruit te verwijderen en er een objectief artikel van te maken dat dan over twee weken weer beoordeeld kan worden. Het argument NE werd in februari verworpen. De verwijderreden voor de laatste nominatie door Agora was "reclame". Over dit evenement dat inderdaad in Groningen en ver daarbuiten bekend is moet ook een niet wervend stuk te schrijven zijn.  Wikiklaas  overleg  29 aug 2013 19:03 (CEST)
Pardon? Waarom betrek je mij hier nu weer bij? Als je de discussie bij de beoordeling gelezen had dan moest dat duidelijk zijn. Daarnaast lever je hier nu half werk. Je plaats het terug en zet een sjabloon er op maar je nomineert het vervolgens niet opnieuw op de lijst en je handelt hier het verzoek niet af. Agora (overleg) 29 aug 2013 19:27 (CEST)
  Uitgevoerd - (na bwc) @Agora: met het nomineren ben ik nog bezig maar als ik dat goed wil doen, dan kost dat tijd. Voor een overzicht van de eerdere sessies en argumenten, zie weldra de nieuwe nominatie.  Wikiklaas  overleg  29 aug 2013 19:32 (CEST)

Yasin TorunogluBewerken

Artikel is verwijderd wegens NE, dat lijkt me een inschattingsfout. Ik ken de inhoud van het artikel niet, maar het had zeker als beginnetje kunnen blijven staan. Deze wethouder van Eindhoven staat bovendien op de kandidatenlijst van de PvdA van de laatste Tweede Kamerverkiezingen en had in de Kamer kunnen komen per 3 september aanstaande, maar koos er deze keer voor zijn beurt voorbij te laten gaan. Hij is als enige van de wethouders van Eindhoven NE bevonden, door dienstdoend moderator. Vriendelijk verzoek deze beslissing te heroverwegen. - Aiko 30 aug 2013 10:21 (CEST)

 • Uitgevoerd - Als vijf van de zes wethouders van Eindhoven - de vijfde stad van Nederland - E zijn bevonden, dan is de zesde dat ook, lijkt me (al zou dit artikel op zichzelf nog best wat aanvulling kunnen gebruiken). Wutsje 30 aug 2013 10:32 (CEST)
  • Dankjewel Wutsje. Hartelijke groeten, - Aiko 30 aug 2013 10:38 (CEST)
   • En aangevuld. - Aiko 31 aug 2013 12:33 (CEST)

STCW-FBewerken

Als aanmaker van een heel deel artikels van de verdragen ben ik wel geïnteresseerd welke informatie al in het artikel stond en wat er met te doen valt om een nieuw artikel aan te maken. De tekst mag gerust in mijn naamruimte ergens geplaatst worden, mocht het verzoek gehonoreerd worden. Bedankt bij voorbaat! Noplaar (overleg) 31 aug 2013 23:24 (CEST)

1) Als je een verzoek plaatst, doe het dan liefst niet onder afgehandeld, want dan trekt het weinig aandacht. 2) Dit onderwerp zelf is ongetwijfeld relevant. Ik plaats daarom het volledige artikel eerst terug en verplaats het daarna naar jouw naamruimte, zodat de geschiedenis bewaard blijft maar je er ongestoord aan verder kunt werekn. Denk daar dus ook aan bij een eventueel verzoek later tot terugplaatsen in de hoofdnaamruimte.  Wikiklaas  overleg  1 sep 2013 00:53 (CEST) - Het staat nu hier. 1 sep 2013 00:57 (CEST)
Oei sorry, met snel zijn had ik dat niet opgemerkt. Alvast bedankt. Nu eens kijken wat ik er aan toe kan voegen om het artikel alsnog te kunnen plaatsen in de hoofdartikelruimte. Noplaar (overleg) 2 sep 2013 21:01 (CEST)

FarmalineBewerken

Is vandaag verwijderd met als motivering 'reclame'. Het gaat hier om een pagina van een online apotheek. Apoheken mogen sowieso al geen reclame maken volgens de Orde der Apothekers omdat ze het beroep van Apotheker niet willen commercialiseren of het gebruik van geneesmiddelen stimuleren. In een wereld die voortdurend evolueert , moderniseert en digitaliseert was het een kwestie van tijd voor de eerste online apotheek zou onstaan. Ik heb hier ook nog een artikel over klaarstaan (online apotheek). Het artikel over Farmaline was in een neutraal standpunt geschreven, er werden enkel feiten vermeld. Het ging niet om een louter commercieel artikel aangezien onze grootste concurrenten ook vermeld werden.

Daarbij zijn er nog andere webshops die blijkbaar wel een wiki-pagina mogen hebben (bvb Coolblue).– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 188.118.27.109 (overleg · bijdragen)

 • Natuurlijk is het wel zo dat als apotheken geen reclame mogen maken, een artikel op Wikipedia een handige manier is om dat via een omweg toch te doen. ErikvanB (overleg) 29 aug 2013 16:27 (CEST)
Hey ik heb het artikel geëvalueerd, ik mis toch relevante inhoud. Veel vh artikel is algemene informatie, die ik ga overnemen op het artikel apotheker. Over het bedrijf zelf wordt niet genoeg gezegd (ps: een online apotheek zonder Cialis en Viagra !?) MADe (overleg) 29 aug 2013 16:29 (CEST)
Opmerking: Inmiddels is ook Online apotheek aangemaakt. ErikvanB (overleg) 29 aug 2013 19:47 (CEST)
Dit betrof auteursrechtenschending van de site van het bedrijf Farmaline en is dientengevolge direct verwijderd.   MoiraMoira overleg 2 sep 2013 16:47 (CEST)
In het verweer hierboven worden "onze concurenten" genoemd, wat betekent dat de enige auteur van het artikel zelf bij Farmaline betrokken is. Dat was in het artikel te merken: het las als een van binnenuit geschreven folder. Het diende klaarblijkelijk vooral als een vehikel voor een serie links eronder, die rechtstreeks naar de bestelpagina's van Farmaline linkten. Dat dit niet als reclame bedoeld was, wordt hier alleen met de mond beleden.
  Niet uitgevoerd -  Wikiklaas  overleg  3 sep 2013 02:47 (CEST)