Hoofdmenu openen

Jacob BinckesBewerken

Vandaag werd het artikel Jacob Binckes aangepast op basis van het onlangs (februari jl.) verschenen boek "Verzwegen zeeheld; Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld" van Jan de Vries (zie ter informatie o.a. hier en hier) Ik kan niet beoordelen hoe betrouwbaar deze zeer recente publicatie is. Het lijkt mij verstandig dat degenen die meer ingevoerd zijn in deze periode van de Nederlandse geschiedenis dan ik hier eens met een kritisch oog naar zouden willen kijken. Te meer omdat de indruk wordt gewekt dat hier - wat overigens niet verboden is - gebruik gemaakt wordt van eigen werk. Dat kan mits vastgesteld kan worden dat de resultaten van het gepubliceerde onderzoek betrouwbaar gevonden worden binnen dit specifieke vakgebied. Gouwenaar (overleg) 14 mrt 2018 22:33 (CET)

Beste Gouwenaar, ik ben geen kenner van de zeegeschiedenis in die tijd, maar bij wat ik zie gaan niet meteen alarmbellen rinkelen. De Vries heeft eerder over Benckes/Binckes geschreven in geredigeerde regionale historische publicaties, aan het boek is een tentoonstelling gekoppeld in het Fries Scheepvaartmuseum en het boek is gepubliceerd bij een bekende uitgever van maritieme geschiedenis. Zowel het museum als de uitgever zullen niet zomaar hun reputatie te grabbel willen gooien.
De geplaatste tekst lijkt me ook aanzienlijk objectiever dan de huidige, met onder andere nog de zin "Jacob en zijn broers zochten het, gedreven door vaderlandsliefde en de zucht naar avontuur, hogerop.", die mij meteen aan de nationalistische, scheldende (en dus geblokkeerde) Gebruiker:GoudenEeuw doet denken. Die blijkt inderdaad de aanmaker te zijn van het oorspronkelijke artikel. Wel denk ik dat je op de overlegpagina terecht het punt van de naamswijziging aankaart. Die bevreemdde mij ook. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 15 mrt 2018 09:11 (CET).

Scorpion, scorpio of schorpioenBewerken

Ik heb overeenkomstig gebruiker Bever op de overlegpagina van het lemma Scorpion (wapen) mijn bedenkingen weergegeven over de juistheid van de titel "scorpion". Het komt op mij over als een anglicisme, maar ik heb te weinig verstand van Romeins wapentuig om er iets zinnigs over te kunnen zeggen. Aanmaker Sindala lijkt niet echt meer actief te zijn op Wikipedia, anders had hij een en ander kunnen toelichten. Input is gewenst op de desbetreffende overlegpagina. Wimpus (overleg) 30 mrt 2018 15:48 (CEST)

Gewoon wijzigen. Scorpio wordt in meerdere Nederlandse publicaties op Google books gebruikt, Socrpion levert nauwelijks bruikbare resultaten op. Sir Iain overleg 30 mrt 2018 23:15 (CEST)
Dan is het nog de vraag of schorpioen niet de voorkeur heeft. Wimpus (overleg) 30 mrt 2018 23:58 (CEST)
Het gaat hier over een Romeins stuk wapentuig dat geen pendant heeft in de moderne geschiedenis. Het is dus in feite slechts bekend onder de naam die de Romeinen gebruikten. Dat Engelsen en Fransen er een woord in de eigen taal van maken, betekent niet dat er een Nederlandstalig woord voorhanden is. De logische keus is dan om in het Nederlands de Romeinse term te gebruiken. De vertaling "schorpioen" zou slechts zinnig zijn als het wapentuig onder die naam in de Nederlandstalige literatuur over Romeinse wapens bekend was. Daarvan blijkt uit het stuk niks. "Scorpion" is natuurlijk volstrekte onzin; die term is zonder goede reden uit het Engels overgenomen. Omdat de zaak zo helder is, ben ik zo vrij geweest om de titel en de inhoud van het stuk aan te passen. WIKIKLAAS overleg 31 mrt 2018 00:29 (CEST)
Bedankt, Wikiklaas. De reden dat ik het over schorpioen had, heeft te maken wat ik eerder schreef op desbetreffende overlegpagina:
"In het Latijn zie je dus "scorpio, gen. -onis". Dit is een afleiding van een alternatieve Oudgriekse vorm "σκορπίων". De gewone vorm "σκορπίος" voor het legerwerktuig, levert in het Latijn de bijvormen "scorpios" en "scorpius" op. In de Gids voor gymnasiasten van Wolhrab en Van Wageningen (1935) (waar hoofdzakelijke de Oudgriekse of Latijnse begrippen worden gebruikt) heet dit legerwerktuig "scorpio". In het latijnsch woordenboek van (dezelfde) Van Wageningen en Muller (1929, p. 861) wordt voor dit legerwerktuig ook "scorpio" (met daarbij "scorpios" en "scorpius") gebruikt en vertaald met "de schorpioen of catapult (een krijgsmachine)". Diezelfde Nederlandse naam "schorpioen" zie je ook in de Dikke Van Dale (2015) met de uitleg "een­ar­mi­ge ka­ta­pult = ona­ger"."
Ik had voor de rest nog niet echt andere werken doorgenomen om te bekijken of schorpioen in de desbetreffende betekenis zou voorkomen. Wimpus (overleg) 31 mrt 2018 00:39 (CEST)

Uniforme spelling?Bewerken

 
handtekening Banninck Cocqk (1630)

Gisteren en vandaag voerde Happytravels op veel plaatsen in Wikipedia een uniforme spelling van de naam "Frans Banninck Cocq" door, omdat dit 'de correcte' spelling zou zijn, hetgeen hij baseert op een publicatie van Dudok van Heel uit 2009. Dit lijkt mij nogal discutabel. Er bestond in de 17e eeuw geen uniforme schrijfwijze van namen. In de diverse bronnen (zowel primaire als niet-primaire bronnen) komen dan ook tig varianten van deze naam voor. Het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (RKD) geeft de voorkeur aan Frans Banning Cocq. Een spelling die ik ook aantref in het Allgemeines Künstlerlexikon. Bij het rijksmuseum kom ik zowel de variant Frans Banning Cocq als de variant Frans Banninck Cocq tegen. Zelf ondertekende hij zijn trouwinschrijving als F. Banninck Cocqk, weer een andere variant dus. Graag stel ik deze kwestie hier aan de orde. Is er reden om te kiezen voor de een of de andere naamsvariant? Gouwenaar (overleg) 29 mrt 2018 12:44 (CEST)

Als diverse bronnen diverse varianten gebruiken is er niet snel een overtuigende reden om geforceerd een variant als de juiste te beschouwen. Het stelselmatig corrigeren van lemma's naar zo'n juiste variant lijkt me dan ook geen goed idee. Peter b (overleg) 29 mrt 2018 12:54 (CEST)
Dudok van Heel (The Rijksmuseum Bulletin 2009:48) wijst er op dat er verwarring zou kunnen ontstaan met een andere regentenfamilie Banningh (ook Benningh). In 1626 zou, aldus Dudok van Heel, zijn naam op zijn "degree certificate" in Poitiers als "Franciscus Bannink" correct zijn geschreven, weer een nieuwe variant dus. Hij werd echter niet als Franciscus, maar als Frans ingeschreven d.d. 27 februari 1605. Gouwenaar (overleg) 29 mrt 2018 13:29 (CEST)
Hoe divers de namen geschreven werden in die tijd blijkt bijvoorbeeld ook uit de trouwinschrijving van de ouders van Frans. Zijn vader wordt op 30 augustus 1603 Jan Jansz Kock genoemd en zijn moeder Lijsbet Frans Benningsdr. Kortom van een uniforme spelling in die tijd was geen sprake. Gouwenaar (overleg) 29 mrt 2018 14:44 (CEST)
Eens met Peter b. Mocht er toch gekozen worden voor een uniforme spelling, dan zou mijn voorkeur uitgaan naar hoe de persoon zijn naam zelf schreef. HRvO (overleg) 29 mrt 2018 16:45 (CEST)
Dudok van Heel verwijst ook naar de doopinschrijving van Frans, waar zijn grootmoeder van moederskant getuige was, t.w. Marijtje Bennincks, weer een andere naamsvariant. Wmb behoeft er niet gekozen te worden voor een uniforme schrijfwijze (die heeft immers nooit bestaan) en zou volstaan kunnen worden met de vermelding dat er sprake is van diverse manieren waarop deze naam in het verleden werd geschreven. De vermelding in het artikel: Frans Banninck Cocq "De familie Banningh Cocq, met een h, is een andere dan die van Banninck Cocq" is aperte onzin. Twee verschillende families met deze namen hebben nooit bestaan (familie is feitelijk ook nog een te groot woord, het betreft slechts één persoon met deze naam). De kwestie die Dudok van Heel aansnijdt in zijn artikel in 2009 is een totaal andere, dat is nl de vraag of de moeder van Frans Banning Cock, een telg is uit de Amsterdamse familie Banninck of Benningh/Banningh. Dat zijn wel twee verschillende families. Kennelijk is dit niet helmaal goed begrepen c.q. geïnterpreteerd.Gouwenaar (overleg) 29 mrt 2018 17:09 (CEST)

Mijn bron is: S.A.C. Dudok van Heel, Frans Banninck Cocq's Troop in Rembrandt's "Night Watch": The Identification of the Guardsmen, in: The Rijksmuseum Bulletin, jaargang 57, 2009, nr. 1 (hier, ga naar p. 46 + 48). Op p. 46 schrijft Dudok van Heel: "One of the most remarkable results is the change in the captain's name - from Frans Banning Cocq to Frans Banninck Cocq". Op p. 48 schrijft hij over hem: "He signed himself Frans Banninck Cocq". Op zijn "degree certificate" staat inderdaad "Franciscus Bannink", maar dat is blijkbaar niet de naam die hijzelf gebruikte. In de tekst komt dan ook eerst de opmerking over de schrijfwijze op zijn diploma en daarna de opmerking hoe hij zijn naam zelf schreef. De naam Frans Banninck Cocq staat dus op de "Nachtwacht". In de 18e eeuw werd die schrijfwijze onleesbaar en werd 'Frans Banning Cock' aangehouden. In 1947, na verwijdering van de vernislaag plus restanten van oudere vernislagen kwam de schrijfwijze 'Frans Banninck Cocq' tevoorschijn. Je ziet nu dat het Rijksmuseum, waar het schilderij hangt, nu ook de schrijfwijze 'Frans Banninck Cocq' hanteert. Zo geeft het Rijksmuseum zelf als titel voor het schilderij: "Schutters van wijk II onder leiding van kapitein Frans Banninck Cocq, bekend als de 'Nachtwacht', evenals "Officieren en andere schutters van wijk II in Amsterdam onder leiding van kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburch, bekend als de 'Nachtwacht'" Opgemerkt wordt dat deze titels gepubliceerd zijn door wetenschappelijke medewerkers. Er is een zoals Dudok van Heel het schrijft "ruling family" Banningh en een die Banninck heet. Dit zijn volgens Dudok van Heel twee verschillende families. Hierboven wordt opgemerkt dat deze twee families (Banninck en Banningh) nooit bestaat hebben. De bron zegt dat dit echter wél het geval is. Dudok van Heel is een autoriteit op het gebied van genealogie in Nederland. Hij schreef ook voor het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde het standaardwerk (in twee delen) 'Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten'. Als Frans Banninck Cocq dan niet de enige correcte naam zou zijn, dan toch zeker de voorkeursnaam. Het lijkt mij geen zin hebben om Frans Banning Cock aan te houden als al sinds 1947 overtuigend is aangetoond dat de naam op het schilderij Frans Banninck Cocq is en deze naam ook door het Rijksmuseum gehanteerd wordt. Wikipedia zou een eensluidende schrijfwijze moeten gebruiken in al zijn lemma's, omdat het anders niet te volgen is. Natuurlijk kan toegevoegd worden in het lemma over deze persoon dat in de literatuur ook andere schrijfwijzen voorkomen. mvg. Happytravels (overleg) 29 mrt 2018 21:56 (CEST)

(na bwc) Je leest mijn opmerking totaal verkeerd. Ik geef aan dat Dudok van Heel de vraag stelt tot welke familie zijn moeder behoort Banninck of Benningh/Banningh, twee totaal verschillende families (letterlijk zeg ik: "Dat zijn wel twee verschillende families"). Maar in jouw tekst stond een geheel andere bewering, nl. "De familie Banningh Cocq, met een h, is een andere dan die van Banninck Cocq". En dat nu klopt van geen kant, die families hebben nimmer bestaan. Dat heb ik dan ook verwijderd uit de tekst van het artikel. Gouwenaar (overleg) 29 mrt 2018 22:25 (CEST)
Okido. Nou begrijp ik het. Sorry voor het verkeerd lezen hierboven. Ben nu gehaast. groet Happytravels (overleg) 29 mrt 2018 22:28 (CEST)
Er is sinds 1996 ook een Frans Banninck Cocq-penning, eveneens een reden om dezelfde schrijfwijze te hanteren voor de naamgever. Happytravels (overleg) 30 mrt 2018 07:56 (CEST)
Opgemerkt wordt hierboven dat hij zijn trouwinschrijving ondertekende met F. Banninck Cocqk, de weergave van die handgeschreven naam is als afbeelding hierboven toegevoegd. Volgens mij is het laatste gedeelte van zijn naam geen k maar een poging tot een sierlijke krul. Dat zou dan overeenkomen met de opmerking van Dudok van Heel dat hijzelf zijn familienaam schreef als Banninck Cocq. Ik laat het echter graag aan experts op dit gebied over of het daadwerkelijk bedoeld is als een krul, maar het lijkt mij wel. Happytravels (overleg) 30 mrt 2018 08:00 (CEST)
Wat dit betreft zou je wel eens gelijk kunnen hebben, maar voor deze discussie is dat verder minder relevant. Zie onderstaande zes punten. Gouwenaar (overleg) 30 mrt 2018 09:35 (CEST)
  1. Dat er twee families "Banningh Cocq" (met een h) en "Banninck Cocq" (met een k) zouden hebben bestaan is hiermee, hoop ik, afdoende weerlegd. Er was slechts één persoon met deze dubbele naam (in welke variant dan ook geschreven).
  2. Dat de naam van een schilderij wordt aangepast aan de daarop aangetroffen naam is volstrekt logisch, maar zegt in het geheel niets over de al dan niet correcte spelling van de naam. Het is niet meer en niet minder dan de op het schilderij aangetroffen naamsvariant.
  3. Over de al dan niet correcte spelling van namen in de 17e eeuw kan geen enkel waardeoordeel worden gegeven omdat iedere vorm van standaardisering ontbrak (die zou pas in het begin van de 19e eeuw in Nederland ingevoerd gaan worden). Zoals aangegeven in de con­tem­po­rai­ne bronnen zijn tig varianten van de beide familienamen Banning en Cocq te vinden, die geen van allen als "goed" of "fout" kunnen worden bestempeld. Zo werd bijvoorbeeld de grootvader van Frans Banninck Cock bij zijn huwelijksinschrijving in 1578 volgens het stadsarchief Frans Bening genoemd en ondertekende hij als Frans Baninck en werd bij zijn begrafenis in 1582 zijn naam als "Frans Bennijnck" genoteerd. In 1583 werd de naam "Frans Benning" gebruikt.
  4. Voor Wikipedia is het dan van belang om na te gaan of hedendaagse gezaghebbende bronnen een voorkeur hebben voor de ene of de andere variant. Ondanks het feit dat het Rijksmuseum de titel van het schilderij heeft gewijzigd, kom ik in hun (digitale) beschrijvingen beide varianten nog volop tegen als het gaat om zijn familienaam. Kennelijk heeft ook het Rijksmuseum niet besloten om - waar het gaat om de aanduiding van de persoon - aan slechts één variant de voorkeur te geven. In nog sterkere mate geldt dit voor het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (RKD), dat in verreweg de meeste gevallen in hun digitale beschrijvingen de naam Frans Banning Cocq gebruikt.
  5. Ook in diverse recente literatuur tref ik aan dat bij de titel van het schilderij de naam "Banninck Cocq" wordt gebruikt en voor de aanduiding van de persoon "Banning Cocq".
  6. Kortom de naam "Banninck Cocq" is zeker niet "fout", maar is het nodig dat Wikipedia voor de troepen uitloopt door zelf te kiezen voor één voorkeursvariant? Gouwenaar (overleg) 30 mrt 2018 08:23 (CEST)
Dank voor je uitgebreide reactie. Zou je mij de link(s) willen laten toekomen van het Rijksmuseum waar ze ook de schrijfwijze 'Banning Cocq' hanteren? Alvast bedankt. Welke recente literatuur van het Rijksmuseum bedoel je? Ik vind de schrijfwijze Banning Cock op de site van het Rijksmuseum alleen in een titel van twee prenten van Houbraken, Bij de een staat op die prent zelf Banning Kok en op de ander staat niets vermeld, maar is verder een exacte kopie van de vorige. Ik kan mij voorstellen dat hier Banning Cocq gehanteerd wordt. Dan vind ik het gebruik van Banning in de titel dus opportuun. Maar het gaat dus om de schrijfwijze in lopende tekst. En eerlijk gezegd lijkt mij de kwestie omtrent de namen van zijn grootvader niet relevant. Wat denk je trouwens van mijn opmerking over die krul op het eind van zijn geschreven naam, waarvan de afbeelding hierboven staat? Ook alvast bedankt. De gegegevens van het RKD moet ik nog napluizen. Happytravels (overleg) 30 mrt 2018 11:21 (CEST)
Allereerst op de "krul" heb ik al gereageerd, maar dat is je kennelijk ontgaan. Voorbeelden bij het Rijksmuseum zijn er, zoals ik aangaf, in voldoende mate, zie o.a. (wel even naar beneden scrollen en de bijgevoegde beschrijving raadplegen door op "objectgegevens" te klikken) hier, hier, hier, hier, hier,hier (een aardig voorbeeld dat in de titel van het werk "Frans Banninck Cocq" wordt gebruikt, maar in de beschrijving van de persoon "Frans Banning Cocq"), enz. enz. De naam van zijn grootvader is in dit verband natuurlijk uiterst relevant. In de eerste plaats omdat hij naar hem werd vernoemd en zowel diens voor en achternaam heeft gekregen c.q. is gaan gebruiken en in de tweede plaats omdat het illustreert dat van enige uniformiteit wb de spelling van deze naam in die tijd geen enkele sprake was. De reden van de grootschalige wijziging werd door jou opgegeven als zou er sprake zijn van een aantoonbare "correcte naam", dat is dus niet het geval. Voor het werk kan dat wel gelden, maar niet voor de persoon. Wat de literatuur betreft, zie bijv. "De 250 rijksten van de Gouden Eeuw", waar – evenals op de website van het Rijksmuseum tot op de dag van vandaag – de naam "Banninck Cocq" gebruikt wordt in de titel van het schilderij, maar de naam "Banning Cocq" als aanduiding van de persoon gebruikt wordt. Gouwenaar (overleg) 30 mrt 2018 12:33 (CEST)
Dank voor je uitgebreide toelichting. Ik zal je info nagaan. Dat zal wellicht pas na Pasen worden. Prettig Pasen in elk geval! Happytravels (overleg) 30 mrt 2018 12:44 (CEST)
Inmiddels heb ik uitgebreid kennis genomen van het "Handschrift aangaande de dorpen en heerlijkheden van Purmerland en Ilpendam, met bijlagen. Kopiën, geschreven door Frans Banninck Cocq" (onderdeel van het archief van de Familie De Graeff). In de door hemzelf geschreven documenten komen zijn naam en handtekening veelvuldig voor. Inderdaad schrijft hijzelf zeer consequent zijn naam als Fr. Banninck Cocq. De krul varieert en heeft meer weg van een s of van een sz. Ik zal in ieder geval dit aanpassen, waar nodig. Gouwenaar (overleg) 30 mrt 2018 16:42 (CEST) Aanvulling: inderdaad wordt in een aantal gevallen de naam geschreven als Frans Banninck Cocqsz of Frans Banninck Cocqssoon en is het dus geen krul, maar de verwijzing dat hij een zoon is van [Jan] Cocq. Gouwenaar (overleg) 30 mrt 2018 16:58 (CEST)
Dank voor al je zoekwerk. Ik zag er inderdaad ook een s is, maar wist het niet te plaatsen. Indertijd, zoals je weet, werd met een s (zoon van) aangegeven. Maar moet alweer weg, tot na Pasen. Happytravels (overleg) 30 mrt 2018 17:56 (CEST)

Voorlopige conclusiesBewerken

Mijn voorlopige conclusies zijn de volgende:

  1. Van een uniforme spelling van de familienamen Banning(h)/Banninck en Cocq is geen sprake, noch in de primaire, noch in de niet-primaire bronnen.
  2. Wel spelde Banninck Cocq zelf zijn naam op uniforme wijze. De constatering van Dudok van Heel "He signed himself Frans Banninck Cock" onderschrijf ik dan ook. De aan de naam regelmatige toegevoegde "sz" doet voor deze discussie niet terzake.
  3. Een bron als het Rijksmuseum heeft daar waar het gaat om de titel van het schilderij de Nachtwacht ("Schutters van wijk II onder leiding van kapitein Frans Banninck Cocq") deze spellingsvariant overgenomen. Voor de vermelding van de persoonsnaam elders geldt dit echter niet. Zelfs bij de objectbeschrijving van de Nachtwacht wordt door het Rijksmuseum als persoonsnaam "Frans Banning Cocq" vermeld.
  4. Ik aarzel dus sterk of Wikipedia hierbij wel het voortouw zou moeten nemen en zelf een voorkeur zou moeten uitspreken voor een van de varianten. Persoonlijk vind ik dat als bijvoorbeeld het Rijksmuseum een dergelijke keuze zou maken, Wikipedia zou moeten volgen en niet omgekeerd.

Graag zou ik de opvatting van andere collega's mbt mijn voorlopige conclusies willen vernemen. Gouwenaar (overleg) 31 mrt 2018 14:03 (CEST)

Naam van de persoon en titel van het schilderij apart bezien zoals het Rijksmuseum dat doet is het meest logisch. Spellen van de persoonsnaam zoals de drager dat zelf consequent deed is dan de volgende logische stap. Wikipedia kiest niet, Wikipedia volgt. JanB46 (overleg) 31 mrt 2018 14:30 (CEST)
Ik deel je conclusies 1-3 geheel. Conclusie 4 deel ik niet geheel. Alleen al doordat een artikel maar één titel kan hebben, spreekt Wikipedia een voorkeur uit. Dat wil niet zeggen dat ik vind dat de naamvarianten niet in andere artikelen voor mogen komen. Integendeel, daarvoor hebben we nou juist de redirects. HRvO (overleg) 31 mrt 2018 14:33 (CEST)
@HRvO, wmb geen verschil van mening. Mijn bezwaren hadden specifiek betrekking op de in andere artikelen toegepaste uniformering. Gouwenaar (overleg) 31 mrt 2018 14:55 (CEST)
Dan zijn we het geheel eens :-) HRvO (overleg) 31 mrt 2018 22:17 (CEST)

Ik heb het rijksmuseum gevraagd waarom er door hen een verschillende wijze van spelling gebruikt wordt als het gaat om de titelbeschrijving van de Nachtwacht (Banninck Cocq) en de beschrijving van de afgebeelde personen (Banning Cocq). Gouwenaar (overleg) 3 apr 2018 16:46 (CEST)

Ik ben zeer benieuwd naar hun antwoord. HRvO (overleg) 3 apr 2018 18:23 (CEST)
Ik ook, ik meld het wel zodra ik een reactie heb gekregen. Gouwenaar (overleg) 3 apr 2018 20:41 (CEST)
Uit de opmerking aan het begin van dit kopje dat er geen uniforme schrijfwijze is, zou je kunnen concluderen dat dan elke schrijfwijze mag, zolang het maar ooit gebruikt is, maar ik zou willen opmerken dat het feitelijk slechts om twee mogelijkheden gaat: Banninck Cocq of Banning Cocq. Ik begrijp dat het Rijksmuseum is gevraagd waarom er een verschillende schrijfwijze wordt gehanteerd voor de naam op het schilderij en de persoon, maar het blijkt dat voor de naam van de persoon het Rijksmuseum twee schrijfwijzen hanteert. Bij de links die werden gegeven over de schrijfwijze van de naam ontbreekt namelijk natuurlijk die over de Nachtwacht zelf (hier), waarbij in de lopende tekst tot tweemaal toe Banninck Cocq wordt geschreven. Bij de trefwoorden wordt dan, hoe vreemd, wel weer Banning Cocq geschreven. Bij de omschrijving staat dan weer Banninck Cocq. Diverse andere titels van werken in bezit van het Rijksmuseum hebben net als bij de Nachtwacht een naamsverandering ondergaan en hebben nu Banninck Cocq in de titel (hier). Opgemerkt werd dat in recente literatuur voor de titel Banninck Cocq wordt geschreven en voor de persoon Banning Cocq. Zelf vind ik dat voor de persoon beide schrijfwijzen gehanteerd worden. In elk geval is het wachten op de reactie van het Rijksmuseum. Happytravels (overleg) 3 apr 2018 21:03 (CEST)