Wikipedia:Arbitragecommissie/Archief/Zaken/Archief3

Deze pagina bevat gearchiveerde zaken van de Arbitragecommissie van de termijn 1 maart 2008 tot 31 augustus 2008. Gelieve deze pagina's niet meer te wijzigen.


Verzoek van KalsermarBewerken


Ik ben reeds weken in diep conflict met Gebruiker:Adri1973 en Gebruiker:Paul kuiper mbt paginas gaande over de geschiedenis van Israël. Zie de bewerkingen en overleg op Geschiedenis van Israël, Deir Yassin en Arabisch-Israëlische Oorlog van 1948. Het inhoudelijk conflict spitst zich toe op, in mijn ogen, zware pov edits van hun zijde. Voorbeelden hiervan zijn er genoeg te vinden en indien gewenst kan ik ze ook opgeven hier. Het overleggen gaat eindeloos door met dezelfde trant. Mijn bezwaren worden eenzijdig "ontkracht" verklaard en het reverten over en weer gaat maar door. Ja, ook van mijn kant en ja, ik begin hier goed pissig van te worden. Recentelijk wordt het persoonlijk gespeeld, zie hier, hier, hier (samenvatting). Ik ben in het overleg ook heus niet altijd een engel maar er kan niet worden gezegt dat in de encyclopaedienaamruimte er te zeer pov edits van mijn kant zijn op deze bewuste paginas. Ik heb altijd duidelijk uiteengezet waarom ik de edits van hun zijde pov vindt en er blijft nietemin gerevert worden, over en weer. Ik heb zelfs gevraagd niet te editten op de betreffende paginas totdat we overeenstemming hebben bereikt maar dat wordt ook niet gehonoreerd. Ik verzoek dringend aan de arbitragecommissie om deze zaak te behandelen daar mijn plezier hier (op WP) danig vergald wordt nu en ik (denk ik) een redelijk goede staat van dienst heb in de artikelen die ik aanmaak/bewerk. --Kalsermar 21 jan 2008 04:12 (CET)

AangenomenBewerken

De Arbitragecommissie heeft besloten het verzoek in behandeling te nemen. Namens de commissie, Dolledre Overleg 2 feb 2008 11:49 (CET)

OordeelBewerken

Het arbitrageverzoekBewerken

Op 21 januari meldt Kalsermar reeds weken in conflict te zijn met de gebruikers Adri1973 en Paul Kuiper op drie lemmata die alle de vroege geschiedenis van de Staat Israël tot onderwerp hebben: Geschiedenis van Israël, Deir Yassin en Arabisch-Israëlische Oorlog van 1948. Het conflict betreft editwars van weerszijden, stokkend overleg en falen tot overeenstemming te komen over neutrale feitenweergave ook na interventie van meerdere onpartijdige medegebruikers. Hierbij zijn meermalen harde woorden gevallen.
De Arbitragecommissie besloot op 2 februari om deze zaak in behandeling te nemen. Op 11 februari ontving de Arbitragecommissie een uitgebreid weerwoord van Adri1973 per email, die zij in haar behandeling heeft meegenomen. Paul kuiper was niet bereikbaar voor commentaar.

Analyse van het conflictBewerken

Het gaat in deze kwestie voor het grootste deel om inhoudelijke kwesties, namelijk passages die door één of beide partijen niet-neutraal (POV) bevonden worden en betwisting van aangehaalde bronnen. Op de overlegpagina's gaat het er hierbij stevig aan toe, en middelen als meermalen reverten en twijfelsjablonen worden niet geschuwd. Het artikel Deir Yassin is dan ook enige tijd beveiligd (tot 10 februari), en ook op de andere lemma's is in het verleden beveiliging toegepast. Steeds gaat het erom, dat de ene partij een te pro-Israëlische, de andere partij een te pro-Arabische visie wordt verweten. De debatten spitsen zich toe op het Palestijnse vluchtelingenvraagstuk en wreedheden die zouden zijn bedreven gedurende de oorlog van 1948-49.
De Arbitragecommissie wijst er met nadruk op dat inhoudelijke geschillen niet tot haar competentie behoren (zie Art. 1.2) en geeft deze schets dan ook alleen om de context aan te duiden. Brongebruik en neutrale feitenweergave zijn bij uitstek het domein van de bewerkende gebruikers. Indien gebruikers niet tot overeenstemming kunnen komen over een gezamenlijke tekst staan hen meerdere mogelijkheden open, waaronder het inroepen van vrijwillige bemiddeling. Een zodanige bemiddeling is intussen al door verschillende medegebruikers geprobeerd op de onderscheiden pagina's en is naar het oordeel van de Arbitragecommissie niet zonder effect gebleven.
Niettemin ziet de Arbitragecommissie aanleiding zich op enkele punten uit te spreken, met name waar het conflict een te persoonlijke en onwerkbare wending heeft genomen. Zo zijn er enkele malen uitlatingen gedaan die de grens van een persoonlijke aanval overschrijden en lijkt het overleg dermate vast te zitten dat aan sturing niet valt te ontkomen. De uitspraak richt zich op, en beperkt zich tot deze punten.

ProblemenBewerken
 • Visies. Kalsermar en Adri1973 lijken zich qua visie op het Arabisch-Israëlische conflict in twee kampen te bevinden, wat zich uit in de geschiedschrijving van de oorlog van 1948. Revertacties doen zich hier voor van beide partijen, waarbij het initiatief in eerste instantie ligt bij Kalsermar. Zo vond op het lemma Arabisch-Israëlische Oorlog van 1948 al op 22 september 2007 een revert door Kalsermar van Adri1973 plaats (geschiedenis) en werden daar ook andere gebruikers door Kalsermar gerevert. Adri1973 antwoordde hierop door meer bronnen aan te voeren, zodat op dit artikel inmiddels 37 referenties staan tegenover 1 op 20 september 2007. Hetzelfde geldt voor het artikel Deir Yassin, waar op het moment van de eerste bewerking door Adri1973 nog geen enkele referentie stond.
 • Bemiddeling. Op de overlegpagina's van de drie lemmata is door meerdere gebruikers een poging tot bemiddeling gedaan, door Geograaf, Peter Boelens en Woudloper. Woudloper deed op het overleg van Deir Yassin een oproep zich te beperken tot het bespreken van elkaars bronnen, waarop door beide partijen in principe positief is gereageerd.
 • Persoonlijke aanvallen. Op enige plaatsen zijn door contestanten opmerkingen gemaakt die mogelijk als persoonlijke aanval kunnen worden aangemerkt. Zo klaagde Kalsermar in een aanvullende email over deze edit waarin een vergelijking wordt gemaakt met de holocaustontkenning, en werd Adrie ook hier wegens een PA voor een uur geblokkeerd. Op 22 januari heeft Adri op zijn OP excuses aangeboden voor zijn uitlatingen. Anderzijds beschuldigde Kalsermar Adri van stalking, vandalisme en blindheid voor neutrale opinies, 11 januari.

Adri1973 heeft in zijn email van 11 februari een nadere verklaring van bovenstaande uitlatingen gegeven. Hij zegt ondermeer dat 'holocaustontkenning' niet letterlijk is bedoeld en niet gericht is tot Kalsermar persoonlijk.

ConclusiesBewerken
 • Er kan worden vastgesteld dat dit inhoudelijke conflict productief is gebleken in zoverre dat beide contestanten zich hebben verdiept in hun onderwerp, bronnen hebben aangevoerd en zich regelmatig over de interpretatie van die bronnen in debat hebben begeven. Zelfs zonder een oordeel te vellen over dat debat, is dus objectief een kwaliteitsverbetering vast te stellen.
 • Er is meermalen in dit conflict ingegrepen door derden, hetgeen tot resultaat heeft gehad, dat beide partijen in principe doordrongen zijn van de noodzaak meerdere kanten van de geschiedschrijving te presenteren en dat goed gedocumenteerd te doen. Tevens wordt erkend, dat het hier gaat om twee richtingen van geschiedschrijving (iets wat in Duitsland bekend staat als 'Historikerstreit'). Of het mogelijk is dat in één artikel te doen dan wel, dat meerdere artikelen noodzakelijk zijn, is aan de bewerkers. Daarmee is op dit punt ingrijpen van de Arbitragecommissie niet meer nodig.
 • De Arbcom oordeelt dat er door beide partijen fouten zijn gemaakt en betwistbare acties zijn ondernomen in woord en daad. Niettemin ziet zij deze als voortvloeiend uit een in wezen redelijke gedachtenwisseling over een zeer complexe kwestie.
MaatregelenBewerken
 • Verdere persoonlijke aanvallen of uitlatingen die als zodanig kunnen worden opgevat worden niet getolereerd. Op overtreding staat een blokkering van drie dagen, bij herhaling van een week.
 • Reverts op de gewraakte artikelen kunnen pas plaatsvinden nadat op de betreffende overlegpagina dit voornemen is aangekondigd en tenminste 24 uur is verstreken. Moderatoren wordt verzocht extra op deze pagina's te letten en geen reverts zonder overleg toe te staan.
 • De beveiliging van de artikelen kan worden opgeheven.
AanvullingBewerken

Het is de Arbitragecommissie gebleken dat een soortgelijk conflict zich nu ook op het lemma en overleg Al-Tantoera heeft voorgedaan. Naar het oordeel van de Arbitragecomissie gaat het hierbij nog steeds om dezelfde zaken en hetzelfde antwoord: maak afspraken over de gebruikte bronnen, geef elkaar de ruimte en word het eens over een artikeltekst waarin beide (of meerdere) visies zijn vertegenwoordigd. Het is niet de bedoeling dat de Arbcom in ieder soortgelijk geval opnieuw wordt geraadpleegd.

Namens de Arbitragecommissie,

Art Unbound 14 mrt 2008 00:25.


Vrij VlaanderenBewerken


Beste arbitragecommissie,

Drie weken geleden werd de pagina Vrij Vlaanderen genomineerd voor verwijdering, verbaasd was ik omdat dit artikel zeer deftig geschreven was maar het werd geplaats als reden 'ne'. Ik ging de discussie aan op de desbetreffende pagina: http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Te_verwijderen_pagina's/Toegevoegd_20080225 Tijdens de discussie maakte de tegenpartij duidelijk fouten die ik ook opmerkte maar toch werd de pagina uiteindelijk verwijderd door de moderator MoiraMoira. Ik wilde me wel bij de beslissing neerleggen maar zou toch graag de reden van deze absurde verwijdering willen weten. Ik ging naar de java chat van wikipedia en vroeg het rechtstreeks aan MoiraMoira, deze antwoorde droog maar correct, politieke partijen die geen zetels hebben vliegen er af. Ik ging niet akkoord met deze redenatie maar legde me neer bij de beslissing, en zette alle andere partijen die evenmin ooit zetels hebben behaald op de verwijderlijst. Dit leek me logisch, wikipedia wordt gemaakt door één maatschappelijke visie en niet willekeurig, had dus niets met wraak te maken maar met pure consequentie. De pagina's die ik nomineerde kan men hier zien: http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Te_verwijderen_pagina's/Toegevoegd_20080310 Graag zou ik hier ook bij willen opmerken dat deze pagina's vaak veel slechter waren geschreven dan de Vrij Vlaanderen pagina, maar opeens zonder duidelijke redenen kreeg ik een stortvloed van reacties over me heen. Vrij Vlaanderen mocht blijkbaar wel verwijderd worden maar andere nog kleinere en onduidendere partijen moesten blijven (volgens verschillende wikipedianen) 'omdat politieke partijen op wikipedia thuis horen'. Ja ik verschoot wel even toen ik deze zin las, u kunt wel raden waarom.

Maar daar bleef het niet bij, ik zelf kreeg een waarschuwing omdat ik zogezegd aan vandalisme deed??? Ik plaatste gewoon pagina's op de verwijderlijst die evenmin en zelfs minder aan de voorwaarden voldeden dan Vrij Vlaanderen wat redelijk unaniem was verwijderd. Als ik niet beter zou weten zou ik nog denken dat er een soort complot achter zit, want als een buitenstaander dit zou lezen zou hem dit zeker ook zeer vreemd overkomen. Op dit moment voel ik me een beetje onterecht behandeld, ik hoop dat u begrijpt waarom. Dat verklaart ook mijn soms harde en overbodige aanvallen op sommige mensen maar oneerlijkheid kan ik nogal moeilijk verdragen.

Omdat redelijk overleg niet meer kon, en omdat het hier over verschillende personen gaat, ben ik naar hier gekomen om deze zaak te verhelderen en een éénduidig, consequent en duidelijk antwoord te krijgen. Ik eis niet het terugplaatsen van de pagina Vrij Vlaanderen maar ik vraag wel dat alle politieke partijen op dezelfde manier worden behandeld. Politieke partijen zijn al iets gevoeligs, en zeer gevoelig voor wraakacties, dus op dat vlak is zeker consequentie en éénduidigheid nodig.

Vriendelijke Groeten Politieker 12 mrt 2008 14:16 (CET) En excuseert u zich mij voor het niet volledig correct plaatsen van deze pagina.

KennisnameBewerken

De commissie heeft kennis genomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten of zij het verzoek in behandeling zal nemen.
Met vriendelijke groet,
Namens de Arbitragecommissie,
Paul B 12 mrt 2008 17:52 (CET)

Afwijzing verzoekBewerken

De Commissie heeft kennis genomen van het verzoek van Gebruiker:Politieker. Hoewel de indiener spreekt van een conflict, stelt de Commissie vast dat de kern van het verzoek inhoudelijk is: de indiener vraagt om een oordeel over de behandeling van lemma's betreffende politieke partijen. Hierover doet de Arbitragecommissie geen uitspraak conform Artikel 1, lid 2 van haar Reglement.

Voorts stelt de Arbitragecommissie vast dat bij meningsverschillen over verwijdering van artikelen andere wegen openstaan, waaronder een formeel verzoek tot terugplaatsing (alhier). Naar haar oordeel is dan ook niet voldoende moeite gedaan het meningsverschil op andere wijze op te lossen, zoals vereist door Artikel 5, lid 2 van het Reglement.

Om deze redenen wijst de Arbitragecommissie het arbitrageverzoek af.

Over de gegeven waarschuwing kan zij niets dan vaststellen dat deze, gezien de praktijk in het verleden omtrent het plaatsen van soortgelijke artikelen op de verwijderlijst om een inhoudelijk debat te beslechten, niet ongewoon is.

Namens de Arbitragecommissie, met vriendelijke groet,

Paul B 18 mrt 2008 11:06 (CET)


Verzoek van FreestyleBewerken

 • [[Overleg:Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Freestyle|Overlegpagina]]

Ingekomen 18 februari 2008 per email


Geachte Arbitragecommissieleden,

Bij deze dien ik een verzoek in mijn blokkade ten gevolge van misbruik van sokpopperij op te heffen. Hoewel ik eerder per email heb toegezegd een brief te zullen sturen met kopie van mijn legitimatiebewijs zoals de ontsnappingsclausule voorschrijft, bleek bij mij een veel te grote weerstand hiertegen. Om deze reden heb ik alsnog besloten niet van de ontsnappingsclausule gebruik te maken. Een zwaarwegend argument hiervoor is de onrechtmatigheid ervan en de grote inbreuk op mijn privacy die ik hierbij ervaar. Het vragen naar een kopie van een legitimatiebewijs is wettelijk gezien slechts in zeer specifieke situaties gerechtvaardigd. Mijns insziens is Wikipedia op geen enkele wijze en in geen enkele situatie bevoegd hiertoe te verzoeken. Het misbruiken van sokpop-accounts mijnerzijds doet hier absoluut niets aan af.

Zoals te lezen op [1] heb ik mijn excuses aangeboden aan de gemeenschap en de belofte gedaan mij niet nogmaals van sokpopaccounts te bedienen. Mijn verzoek aan de arbitragecommissie is om de blokkade op te heffen en mij toestemming te geven een nieuwe account aan te maken (de andere accounts zijn sowieso niet meer toegankelijk voor mij), waarbij ik zal vermelden op mijn gebruikerspagina dat dit de nieuwe account is voor Freestyle. Voor zover er, en de mate waarin er misbruik is geweest van sokpopaccounts is de straf die mij hiervoor nu wordt gegeven, namelijk blokkade voor onbepaalde tijd, naar mijn mening niet in verhouding tot de ernst van hetgeen ik heb misdaan. Een verzachtende omstandigheid mag toch, neem ik aan, ook zijn dat ik mij jarenlang veel en positief heb ingezet voor Wikipedia, waarbij ik overigens in al die jaren nog nooit eerder een blokkade heb gekregen.

In mijn ogen is de huidige situatie hoe dan ook onwenselijk aangezien er nu en in de toekomst enkel verliezende partijen zijn: ik ben ongelukkig omdat ik niet meer kan bijdragen aan Wikipedia, Wikipedia en haar bezoekers moeten het zonder mijn medewerking stellen ('mijn' portalen worden bijv. niet meer bijgehouden om maar wat te noemen) en in december 2008, als ik weer anoniem mag bijdragen, zullen de vandalismecontroleurs veel extra werk aan mij krijgen omdat ik dan noodgedwongen veel bewerkingen zal moeten doen als anoniem.

Met vriendelijke groet,

<naam van Freestyle weggehaald om privacyredenen>


Afwijzing verzoekBewerken

 1. Gebruiker heeft zelf toegegeven misbruik te hebben gemaakt van sokpoppen; hij heeft hiervoor excuses aangeboden waarvan de Arbitragecommissie kennis heeft genomen;
 2. De gebruikelijke praktijk bij bewezen geachte sokpopperij is een blokkering voor onbepaalde tijd volgens de Richtlijnen voor Moderatoren, in combinatie met de zgn. "ontsnappingsclausule", die beschreven staat in Wikipedia:Blokkeringsmeldingen en waarvan gebruiker op de hoogte is;
 3. Het betreft hier een sinds jaren gebruikelijke praktijk, en het is dan ook niet aan de ArbCom maar aan de gemeenschap om deze staande praktijk indien gewenst te veranderen: de bevoegdheid van de ArbCom strekt zich niet uit tot het toetsen van door de gemeenschap vastgestelde richtlijnen en gewoonten aan rechtmatigheid of redelijkheid;
 4. Beoordeling van de rechtmatigheid van in de ontsnappingsclausule gestelde eisen in juridische zin gaat ver uit boven de competentie van de Arbitragecommissie, aangezien zij slechts gedrag en handelen van gebruikers binnen de context van Wikipedia onderzoekt;
 5. De Arbitragecommissie heeft weliswaar een zelfstandige bevoegdheid om inzake lange blokkeringen in te grijpen, maar ziet in de door Freestyle aangevoerde argumenten onvoldoende reden om op basis van bestaande richtlijnen en staande praktijk deze zaak in behandeling te nemen.

Namens de arbitragecommissie,

Robert (overleg) 20 mrt 2008 11:17 (CET)


KipfiletBewerken


Geachte arbitragecommissie,

Vast staat, naar mijn overtuiging, dat de wikipediaan achter Kipfilet misbruik heeft gemaakt van sokpoppen. Kipfilet is immers om die reden ook geblokkeerd voor onbepaalde tijd. In zijn blokkeerlogboek blokkeerde eerst Eve al voor één dag en gaf als reden: "misbruik van sokpoppen". In ditzelfde logboek stelt CaAl : "nu sokpopperij bevestigd is, kan blok voor onbepaalde duur". Een verzoek van Josq om deze blokkade op te heffen omdat er geen sprake zou zijn van misbruik van sokpopperij is vervolgens ook nog eens afgewezen [2].

De gebruikelijke praktijk bij bewezen geachte sokpopperij is een blokkering voor onbepaalde tijd volgens de Richtlijnen voor Moderatoren, in combinatie met de zgn. "ontsnappingsclausule". Het betreft hier een sinds jaren gebruikelijke praktijk en ik zie dan ook niet in waarom hier in deze situatie van moet worden afgeweken.

Het geheim houden van de identiteit achter Kipfilet veroorzaakt onnodig veel onrust en wantrouwen binnen de gemeenschap en het feit dat Kipfilet wel wordt geblokkeerd wegens misbruik van sokpopperij zonder dat hier de gebruikelijk consequentie aan wordt verbonden wekt sterk de indruk dat er met twee maten wordt gemeten en dat deze persoon in bescherming wordt genomen omdat het een 'welbekende wikipediaan' is.

Kipfilet mag dan zelf oorspronkelijk wellicht niet de intentie hebben gehad om misbruik te maken van zijn sokpop en het in eerste instantie als "grap" hebben gedaan, feit blijft dat zijn handelen veel mensen tegen de borst heeft gestuit en veel onrust heeft veroorzaakt binnen de gemeenschap. Hij heeft zich voorgedaan als sokpop van Erik Baas [3] en even later ook nog Waerth beschuldigd van sokpopperij [4] terwijl er op dat moment al erg veel spanning was tussen deze gebruikers. De huidige situatie waarbij dit handelen volledig zonder consequentie blijft voor de gebruiker achter Kipfilet en zijn identiteit niet wordt prijsgegeven is onterecht en onwenselijk. Hiermee wordt bovendien impliciet aangegeven dat het zich voordoen als sokpop van een ander en het onterecht beschuldigen van sokpopperij (als sokpop zijnde) straffeloos gedaan kan worden.

Ik verzoek u aan te bevelen voor de gebruiker achter Kipfilet de gebruikelijke blokkering voor onbepaalde tijd in combinatie met de zgn. "ontsnappingsclausule" alsmede het hierbij bekend maken van de identiteit achter deze sokpop. Mocht de commissie toch van mening zijn dat er géén sprake is van misbruik van sokpoppen verzoek ik het deblokkeren van Gebruiker:Kipfilet.

Met vriendelijke groet,

Emil76 11 apr 2008 19:22 (CEST)

Ook al vind ik deze zaak persoonlijk erg onrechtvaardig, ik denk dat de gemeenschap er meer mee is gebaat dat er z.s.m. een punt achter deze zaak komt. Om deze reden heb ik besloten dit verzoek aan de Arbcom in te trekken. Ik wil bij deze wel een oproep doen aan de wikipediaan achter Kipfilet om zich kenbaar te maken en zijn excuses aan te bieden. Het zou een positieve daad zijn die volgens mij erg gewaardeerd wordt door velen! Het is mijn sterke vermoeden dat als je je kenbaar maakt en excuses aanbiedt de vergevingsgezindheid in de gemeenschap in dat geval veel groter is dan je wellicht vermoedt. Emil76 11 apr 2008 21:01 (CEST)


functioneren Peter Boelens als moderatorBewerken


Geachte arbitragecommissie,

Bij dezen wil ik vragen om een onderzoek te beginnen naar het algemeen functioneren van de persoon die gebruik maakt van de nickname Peter Boelens als moderator op wikipedia.

Het zal ook de commissie niet ontgaan zijn dat er momenteel een stemming gaande is als gevolg van een door Castruccio begonnen afzettingsprocedure. Castruccio wordt echter door de gemeenschap - en op goede gronden - niet als serieuze medewerker beschouwd, zodat de procedure bij voorbaat kansloos is. Vermoedelijk is Castruccio een psychisch verward persoon - heel triest eigenlijk - en het zou de gemeenschap sieren indien hij daarom met clementie behandeld zou worden. Zo wordt in de door Castruccio opgestelde klacht ook de Armeense genocide erbij betrokken. Dit is dermate vergezocht dat de hele procedure zinloos is geworden.

Ik meen echter dat er volop reden is om het functioneren van Peter Boelens nader te onderzoeken. Pas als dat gedaan is kan de vertrouwensvraag opnieuw gesteld worden.

Mijn bezwaren tegen Peter Boelens als moderator betreffen onder meer de volgende punten:

zeer onzorgvuldig handelen ten opzichte van Gebruiker:X10Bewerken

 • [5] Is dit echt waar? Zijn er inderdaad opmerkingen van X10 geheel verwijderd? (Lees aub deze discussie in de kroeg compleet en ook alle gegeven links!)
 • "Jacob je bent een tien keer betere journalist dan mevrouw Klaver, ik zou zeggen mevrouw X10 mag wmb een eeuwige blok krijgen, dit is nog infamer dan het dreigen met juridische stappen. en Thor, ik weet niet wat jij als vakbroeders en zusters ziet, deze mevrouw zou daar iig niet bij moeten horen." Peter boelens 29 mei 2007 23:14 (CEST) [6]
 • Terwijl enkele verstandiger mensen proberen de emoties te beteugelen dient Peter Boelens een verzoek in tot permanente blokkade.
 • "wegens het op zeer dubieuze wijze proberen gelijk te krijgen op het lemma Vereniging Martijn en als dat niet lukt haar vriendinnetje een onheus artikel in de NRC te laten schrijven." Peter boelens 29 mei 2007 23:17 (CEST) [7]
 • Dit is vermoedelijk het slechtst onderbouwde blokkeringsverzoek - voor onbepaalde tijd - uit de geschiedenis van wikipedia. Links ontbreken! De tweede beschuldiging is totaal onbewijsbaar! Is Peter Boelens werkelijk jurist?! De laatste 'foute opmerking' van X10 dateert van juli 2006! [8]
 • Omdat Peter Boelens moderator is en als jurist gezag heeft binnen de gemeenschap - en natuurlijk omdat velen boos zijn over het artikel van Klaver - volgt er een heksenjacht: drie blokadeverzoeken kort na elkaar.
 • Ook 24 uur later is Peter Boelens nog niet bij zinnen gekomen:
 • "... Wat verwijt ik X10? Naast de onheuse bejegening van meerdere gebruikers, nauwelijks verdekte verdachtmakingen, staat vast dat zij voor publicatie bekend was met het artikel zoals dat door de NRC is geplaatst. Zij heeft niets gedaan om er voor te zorgen dat de andere gebruikers die bij het betreffende lemma waren betrokken een faire behandeling kregen, zij heeft niemand gewaarschuwd. Zij was betrokken bij de totstandkoming van dat artikel waarin twee gebruikers die het niet met haar eens waren gediskwalificeerd worden. Iemand die op een dergelijke wijze omgaat met haar collega's heeft in mijn visie hier niets te zoeken." Peter boelens 31 mei 2007 00:02 (CEST) [9] Hij gaat dus door met het uiten van onbewezen beschuldigingen. Uit Ciells commentaar blijkt dat het werkelijk ging om een verzoek voor onbepaalde tijd! [10]
 • Uit ervaring weet ik dat verzoeken tot langdurige blokkade van niet-moderatoren zelden serieus genomen worden. Meestal antwoorden moderatoren zelfs niet op een dergelijk verzoek, ook niet om uit te leggen hoe een en ander werkt. zie [11] en [12]
 • Ook een zeer zorgvuldig onderbouwd blokkeringsverzoek [13] wordt in korte tijd afgewezen. (Dit is geen verwijt aan MoiraMoira persoonlijk.)
 • Conclusie: Om de kans te optimaliseren dat iemand van wikipedia verwijderd wordt moet men
  1. moderator zijn
  2. geen dossier aanleggen, maar ongefundeerde beschuldigingen uiten.
   Hoewel de gemeenschap gelukkig zo verstandig was om drie maal in meerderheid tegen blokkade te stemmen is het volkomen begrijpelijk dat X10 zich als een heks achtervolgd voelde.
 • Moderatoren hebben kennelijk veel meer invloed op de publieke opinie; dit brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee, vooral in perioden van crisis. Tijdens een crisis blijkt Peter Boelens zo ongeveer de minst rationele factor op wikipedia.
 • Op hoofdlijnen sta ik nog steeds achter mijn standpunt op Overleg gebruiker:S.Kroeze#X10 en Overleg Wikipedia:Regelingen rond moderatoren/Bevestiging moderatorstatus/Juli 2007 (tweede ronde)#Peter boelens. (Lees aub ook hier de hele discussie en alle links!) Nuancering blijft natuurlijk altijd mogelijk. Aanvankelijk gedroeg zich X10 zich inderdaad onfatsoenlijk, maar dat was dus al weer een jaar geleden.
 • Het is vervolgens ijzingwekkend om een maand later te moeten constateren dat Peter Boelens iedere morele verantwoordelijkheid terzijde schuift, alsof hij in het geheel niet verantwoordelijk is voor zijn eigen daden en niet de persoon is die een voorstel tot permanente blokkade heeft ingediend, onderbouwd met onbewezen beschuldigingen. Dit grenst werkelijk aan het psychopatische:
  "Moi S. Kroeze, ik heb werkelijk geen idee hoe jij er bij komt dat ik een heksenjacht jegens X10 heb ontketend. Het verwijt dat je mij maakt snijdt diep, jouw bewering dat X10 geen beschuldigingen zou hebben geuit is aantoonbaar niet waar, maar daar wil ik het niet eens over hebben. Je mag uiteraard bezwaar tegen mij maken, maar dit is wel de meest vreselijke verwijt tegen mij dat ik tot nu toe onder ogen heb gehad. Dit doet echt vreselijk pijn, in hoeverre jij mevrouw kent weet ik niet, maar dat zij zich sinds het gedoe hier niet meer heeft gemeld zou je tot nadenken moeten stemmen." Peter boelens 12 jul 2007 00:57 (CEST) [14] (de markering is van mijn hand)
  Waar Peter Boelens wel gelijk in heeft is dat X10 insinuaties heeft geuit; dat geef ik in de loop van de discussie ook toe. Dat hij X10 ook verantwoordelijk heeft gehouden voor het artikel in NRC is hij geheel en al vergeten?! Alsof hij in het geheel niet in staat is zich in een ander mens te verplaatsen ... Ook het gegeven dat X10 besloten heeft wikipedia de rug toe te keren schijnt opeens te bewijzen dat zij schuldig was. Is dit een redenering van een jurist?

obstructie en intimiderend gedrag ten opzichte van Gebruiker:BoHBewerken

 • Op hoofdlijnen is op dit punt de analyse van Castruccio juist, hoewel dit verre van compleet is. Ik ben er namelijk van overtuigd dat er al sinds 13 februari sprake was van obstructie. zie Overleg:West-Friesland (historische regio)#verzoek aan beveiligende moderator: twijfel
 • Op louter formele gronden weigert Peter Boelens een twijfelsjabloon te plaatsen [15], hoewel mijn verzoek door meerdere personen gesteund wordt. Enkelen van hen, met name BoH en Notum-sit, hebben hun waarde voor wikipedia wel bewezen. Dit begint op pesterij te lijken. Ik herken de analyse van BoH:
  "@Peter. Je dient die gemeenschap wel erg selectief, Peter. Je lijkt pas wakker te schrikken als het Dolfy wat tegenzit. Waar ben je als hij aangeeft zich niet veel te laten liggen aan:
  1. Wikipedia:Verifieerbaarheid,
  2. Wikipedia:Bronvermelding,
  3. Wikipedia:Geen origineel onderzoek en
  4. Wikipedia:Bewerkingsoorlog?
  "Waar ben je met suggesties om dit in goede banen te leiden? Je zegt overleg, gooit een balletje op op 17 mrt 2008 23:59 en je moet gezien hebben dat dit leidde tot het toegeven van gebruik van de eigen fantasie. De actie die je daarop ondernam was ... niets. Moet je de gemeenschap dan niet beschermen tegen mensen die zelf artikelen verzinnen en daarmee tegen de grondgedachte in gaan van elke encyclopedie? En moet je niet in actie komen als diezelfde medewerker ingaat tegen een grondgedachte van specifiek deze encyclopedie, namelijk dat artikelen geen perssonlijk bezit zijn? Maar dat alles laat je achterwege, tot je uit je slaap ontwaakt op 22 mrt 2008 11:27 om Dolfy te deblokkeren. Want oh jee als hij zijn fantasieën niet langer met ons kan delen.
  "Kunnen jullie niet gezellig met z'n tweeën verhuizen naar een verhalen-site?
  "Nou ja, ik zal wel weer een ontwijkend antwoord krijgen. Welterusten, meneer de moderator, slaap zacht." BoH 22 mrt 2008 12:04 (CET) [16]
 • De woede van BoH hierover vind ik dan ook terecht. Lees aub de gehele discussie vanaf 11 febr 2008 op genoemde overlegpagina en ook de aldaar gegeven links!
 • Over de gebeurtenissen in februari en maart wil ik te zijner tijd nog meer gegevens toevoegen.

bagatelliseren van de problemen rond DolfyBewerken

 • Wie ook maar enigszins oplet wat er zoal gebeurt kan er niet omheen dat er al gedurende drie jaar vele klachten over Dolfy geuit worden. Daarbij zijn het niet de minste medewerkers die hier werkelijk horendol van worden. BoH pleit openlijk voor een permanente blokkade, ook Bessel Dekker ervaart de situatie als gekmakend:
  "Dit geharrewar is gekmakend, althans wat mij betreft, en ik neem het dan alleen nog van de zijlijn waar. Prima collega's als Woudloper wordt op deze manier mijns inziens een spaak in het wiel gestoken. ... Houdt dit nooit eens op? Ik denk serieus dat het antwoord luidt: "Nee, dit houdt nooit eens op." En dat vind ik een bijzonder ernstige zaak." Bessel Dekker 9 mrt 2008 14:13 (CET) [17] en steunt vervolgens het idee van een lange blokkade.
 • Ook PalaeoMal, iemand die min of meer unieke bijdragen levert en zich vrijwel nooit met blokkeringen bemoeit, twijfelt openlijk of hij wel moet blijven meewerken aan het project.
  "Misschien had dat nu maar wel gemoeten. Taaluniefanaten hebben niet automatisch gelijk omdat de tu iets beweert. De tu beweegt zich nl ook op terrein waar zij niet thuishoort. Ik heb hierboven slechts gemeend een constatering te moeten doen en ik blijf uiteraard achter de juistheid daarvan staan. De persoon waarmee de botsing plaatsvond is alleen al door zijn manier van handelen heel schadelijk voor wikipedia. Maar ik geef toe, ik ben in deze niet onbevooroordeeld meer. Na een aanvaring met dezelfde persoon op een voor buitenstaanders waarschijnlijk onbenullig overkomende spellingskwestie heb ik de wiki ook 'verlaten'. Ik ben daarna toch weer teruggekeerd maar, om eerlijk te zijn, ik ben niet zeker meer, mede door een aantal beschamende ontwikkelingen op ander gebied of het wel verstandig was om terug te keren. Ik heb het tot nu toe niet meer kunnen opbrengen om nog iets werkelijk inhoudelijks bij te dragen." Tom Meijer MOP 13 mrt 2008 20:55 (CET) [18] (zie ook de hieraan voorafgaande opmerkingen)
 • Ook Peter Boelens zal dergelijke opmerkingen voorbij zien komen. Maar de schuld van de problemen legt hij wel heel gemakkelijk bij 'de anderen':
  "Moi Tom, het eerste kopje op deze pagina is heel treffend voor de irritatie die Dolfy oproept, maar ook een voorbeeld van hoe communicatie ontspoort. Jij en Dolfy hebben onenigheid over een spellingskwestie, direct springen er mensen bovenop die Dolfy de huid vol schelden, gesproken wordt er dan niet meer. ... Dat jij de mening van Woudloper deelt, terwijl je zelf toegeeft niet alle edits te hebben nagelopen vind ik in dit verband merkwaardig. Ik heb geen verstand van jullie vakgebied, maar wel de indruk dat jullie beiden serieus streven naar kwaliteit. Bij kwaliteit hoort echter wel het serieus nemen van feiten ... Actieve gebruikers van beide soorten moeten we hun fouten gunnen, en als het af en toe te erg wordt corrigeren. Maar niet hun werk onmogelijk maken, dat vond ik bij Torero, en dat vind ik bij Dolfy." Peter boelens 8 dec 2007 00:37 (CET) [19] (Let hierbij ook op de denigrerende toon! Boelens heeft de indruk dat deze voortreffelijke medewerkers wel leuk bezig zijn.)
  Wie goed zoekt kan meer van dergelijke preken vinden. zie Overleg gebruiker:Woudloper/Archief 2007-3#Hautain Werkelijk actief meehelpen aan een oplossing hoeven we van Peter Boelens echter niet te verwachten.
  "@Woudloper:bedankt voor je reactie. Ik wil best van een afstandje meekijken, maar Dolfy is voor mij te vaak aanwezig omdat continu te kunnen doen." Peter boelens 15 dec 2007 10:55 (CET) [20]
 • En dat is dan ook wat hij doet: hij kijkt van een afstandje mee, terwijl uitstekende medewerkers en moderatoren diep gefrustreerd raken. Ook Bessel Dekker, op wie Peter naar eigen zeggen buitengewoon gesteld is. Op Overleg gebruiker:Dolfy schittert Peter Boelens vooral door afwezigheid. (Dit is makkelijk te controleren door de geschiedenis door te lopen.) Daarentegen is Peter Boelens nooit te beroerd om tijd vrij te maken om 'rechtbankje' te spelen nadat er een blokkadeverzoek in ingediend op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/RegBlok.
 • Ondertussen doet Woudloper zijn uiterste best om Dolfy te begeleiden. Men kan van mening verschillen over de wijze waarop - ik heb de grootste bewondering voor zijn schier eindeloze geduld - maar hij besteedt er hoe dan ook veel tijd aan. Als Woudloper faalt - niet verwonderlijk - en in wanhoop naar het blokkademiddel grijpt, toont dit Woudlopers boze bedoelingen, volgens Peter Boelens. [21] Toch is het Peter Boelens die in de volgende discussie afhaakt. Omdat Woudloper zo gemeen is - althans volgens Peter Boelens - kan van de heer Boelens niet verwacht worden dat hij inhoudelijk reageert. Overleg gebruiker:Peter boelens/archief10#Terugdraaien?
 • In ieder geval valt niet te ontkennen dat Woudloper bereid is mensen te begeleiden, zoals Torero. Peter Boelens schakelt pas werkelijk over naar de hoogste versnelling nadat het doek gevallen is.
 • Als iedereen zo slecht/onbekwaam/onzorgvuldig is zou van de bestrijder van het grote onrecht ook wel wat meer actie gevraagd kunnen worden. En een werkbare oplossing! Wat mij betreft gaat de arbitragecommissie overigens in dezen ook niet geheel vrijuit. Ik hoop dat de commissie zich in dit standpunt kan inleven.
 • Hier begint zich een patroon af te tekenen. Zodra het ingewikkeld wordt weigert Peter Boelens verantwoording af te leggen. Het moderatorschap brengt echter verantwoordelijkheid met zich mee!

ondermijnen van autoriteit en van diegenen die wel verantwoordelijkheid nemenBewerken

 • Gelukkig zijn er op wikipedia mensen, vrijwilligers, die bereid zijn verantwoordelijkheid te dragen en knopen door te hakken. Helaas hebben zij voortdurend te vrezen voor de kritische blik van Peter Boelens. Men leze het zakenarchief van de arbitragecommissie en de kroeg na iedere uitspraak van de commissie. Een ander goed voorbeeld is Overleg gebruiker:Josq#dolfy editwar.
 • Wie echter Wikipedia:Blokkeringsmeldingen/Blokpeilingen/Dolfy20080322 vergelijkt met [22] kan niet anders concluderen dan dat Josq zeer zorgvuldig heeft gehandeld. Op Overleg Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Blokkade Dolfy opheffen maakt Peter Boelens de balans op:
  "Een moderator dient voordat hij/zij gaat blokkeren enig onderzoek te doen, zeker bij een blok van een maand. Als Josq dat had gedaan dan had hij gezien dat Bart, aan wie hij feedback had gevraagd, in de laatste peiling voor een blok was. ..." Peter boelens 27 mrt 2008 23:55 (CET) [23]
 • Het kost weinig moeite om vast te stellen dat Bart Evanherk in het geheel niet aan Wikipedia:Blokkeringsmeldingen/Blokpeilingen/Dolfy20080309 heeft deelgenomen. Excuses van Peter Boelens voor een onterechte bschuldiging heb ik nog niet gezien. Ik hoop van ganser harte dat de commissie wil onderzoeken hoe vaak Peter Boelens dit soort onwaarheden verkondigt. Mijn indruk is dat het er verontrustend veel zijn.
 • Voortdurend hamert Peter Boelens - als een typische advocaat - op zorgvuldige procedures. Dat is nobel. Helaas zijn het vooral de 'haviken' geweest (Brya, Josq en ikzelf) die geprobeerd hebben een omissie in de regels aan te kaarten: het gegeven dat een peiling nergens aangekondigd hoeft te worden. zie Wikipedia:De kroeg/Archief 20080329#Dit probleem is eerder aangekaart, maar genegeerd; waarom?
 • Tekenend is deze discussie: Overleg Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/RegBlok/Archief3#Opmerking Men leze vooral ook de discussie op 6 dec 2007: [24] en volgende. Peter Boelens haalt alles uit de kast om Josq klem te praten. Vervolgens blijft urenlang onduidelijk of de peiling als geldig beschouwd zal worden. Ik doe een alleszins fair voorstel om te zorgen dat de peiling een effectieve looptijd heeft van 24 uur. Peter Boelens kan zich niet de moeite getroosten om zelfs maar te antwoorden, hoewel ik een reëel probleem signaleer en meteen ook een oplossing bied. Kennelijk is de nadruk op zorgvuldige procedures slechts een gelegenheidsargument.

extreme partijdigheid bij conflictenBewerken

 • Peter Boelens beroept zich graag op strikte neutraliteit. In sommige gevallen is dat ook zo; vooral als hij geen zin heeft om iets te doen. Daar staan echter gevallen van extreme partijdigheid tegenover. voor Torero, Dolfy, Daniel575; tegen X10, Ben Pirard en recentelijk BoH. Onverenigbaar met het moderatorschap!
 • Hierover wil ik nog nadere gegevens toevoegen.

VerzoekBewerken

Volgens Wikipedia:Moderator dient een moderator te handelen ten behoeve van het algemene nut van Wikipedia Wikipedia:Moderator. Ik ben er in zijn algemeenheid niet van overtuigd dat Peter Boelens handelt ten behoeve van het algemene nut. Ook twijfel ik aan zijn integriteit. Daarvoor is het aantal door hem verkondigde onwaarheden te groot. En ontloopt hij te vaak zijn eigen verantwoordelijkheid als hij daarop gewezen wordt. Alleen al zijn handelwijze ten opzichte van X10 en zijn onwil zich voor het gebeurde ook maar enigszins te verontschuldigen vind ik ronduit schokkend.
Reizende Roel heeft gelukkig destijds wel zijn excuses aangeboden. [25]

Ik verzoek de commissie:

 1. om de thans lopende peiling per ommegaande stop te zetten
 2. om een diepgaand onderzoek te beginnen naar het algemeen functioneren van Peter Boelens
 3. om van de uitkomsten van dit onderzoek uitvoerig verslag te doen
 4. om aan de uitkomsten van het onderzoek consequenties te verbinden dan wel de vertrouwensvraag aan de gemeenschap over te laten
 5. om aan Peter Boelens tijdelijk - lopende het onderzoek - de moderatorrechten te ontnemen

Ik hoop aan deze inventarisatie nog informatie toe te voegen. Deze zal ik per e-mail versturen. De verantwoordelijkheid voor het al dan niet openbaar maken van deze informatie leg ik geheel bij de commissie.

Ik wil hier benadrukken dat ik er niet op uit ben om Peter Boelens te laten blokkeren. Maar als moderator, een vertrouwensfunctie, acht ik hem totaal ongeschikt. Uiteraard heeft Peter Boelens ook goed werk verricht. Dat is nu alleen niet aan de orde.

Ten slotte wil ik nog één opmerking maken. Er is de afgelopen periode veel te doen geweest over dossiers. Allereerst wil ik erop wijzen dat er ook nu al talloze dossiers worden bijgehouden, van vandalen, van IP-adressen, van scholen, 'lastige gebruikers'. De gang van zaken rond X10 toont aan dat het ontbreken van een dossier de transparantie niet vergroot, integendeel. Was er wel een dossier geweest dan had iedereen duidelijk kunnen zien dat X10 zich aan de mores op wikipedia had aangepast.

Ik wens de commissie veel kracht en wijsheid toe bij het vervullen van haar zware taak in deze moeilijke periode. Ik dank de commissie voor haar niet-aflatende inzet.

Hoogachtend,

S.Kroeze 1 apr 2008 06:46 (CEST)
Sander Kroeze, in 1962 geboren te Arnhem, thans wonende te 's-Gravenhage

Afwijzing verzoekBewerken

De Arbitragecommissie heeft besloten het verzoek van gebruiker:S.Kroeze met betrekking tot het functioneren als moderator van gebruiker:Peter b niet in behandeling te nemen, om de volgende redenen:

 • het is niet de taak van de Arbitragecommissie om het functioneren van moderatoren te onderzoeken, tenzij in de context van een conflict of deblokkeringsverzoek als bedoeld in haar Reglement; als hier al sprake zou zijn van een conflict, komt dat volstrekt onvoldoende naar voren in het verzoek;
 • het is eveneens niet de taak van de Arbitragecommissie om het functioneren van moderatoren te beoordelen buiten de bovengenoemde context; die bevoegdheid komt in eerste instantie de gemeenschap toe;
 • in een procedure tot afzetting als moderator van Peter b hebben 103 geregistreerde gebruikers met een meerderheid van 86% besloten dat Peter b de moderatorstatus mag behouden; derhalve is zonder twijfel sprake van een uitspraak van de gemeenschap als bedoeld in artikel 4.3 van het Reglement; van gewijzigde omstandigheden kan geen sprake zijn daar een gemeenschapsuitspraak gaat voor een individueel bezwaar;

Namens de arbitragecommissie,

Robert (overleg) 12 apr 2008 01:58 (CEST)


Aanvullen en bijstellen verzoekBewerken

* Overleg


Rond het verzoek van Guido den Broeder aan de Arbitragecommissie betreffende Mig de Jong is een editwar (hier en voorafgaande twintig bewerkingen) uitgebroken. Het gaat hier om latere wijzigingen aangebracht door Guido den Broeder, hangende de vraag of de Arbitragecommissie dit verzoek in behandeling zal nemen.

Gezien het principiële karakter van de vraag lijkt het mij gewenst dat de Arbitragecommissie zich uitspreekt. Mag een verzoek door de indiener later aangevuld en bijgesteld worden? En zo ja, zijn daar beperkingen aan? Of anders gezegd is het verzoek het "eigendom" van de indiener (door hem naar eigen inzicht te wijzigen), of is het verzoek, als het eenmaal ingediend is het "eigendom" van de arbitragecommissie?

- Brya 15 apr 2008 08:36 (CEST)


JacobHBewerken


In het artikel Chronisch vermoeidheidssyndroom wordt gerefereerd aan publicaties van mij en anderen, maar de bronvermeldingen daarbij worden telkens door gebruiker:JacobH of diens kameraden verwijderd. Daarbij plaats hij tevens reclame door medewerkers van de Universiteit Utrecht terug, zodat hij zelf doet wat hij claimt te bestrijden.

Dit is een ernstige schending van de auteursrechten van mij en mijn mede-auteurs. Het staat de gemeenschap uiteraard vrij om geheel aan ons werk voorbij te gaan, maar eraan refereren zonder bronvermelding mag niet.

Ik verzoek de commissie, ervoor te zorgen dat deze schending ten spoedigste wordt opgeheven. Guido den Broeder

ingediend op 8 april 2008

AfwijzingBewerken

De Arbitragecommissie wijst de door Guido den Broeder ingebrachte zaak af omdat deze in haar mening haar mandaat te buiten gaat. De commissie is niet ingesteld om auteursrechtelijke kwesties op te lossen of te onderzoeken, noch heeft zij hier noodzakelijkerwijs de competenties voor in huis. Alhoewel zij van mening is dat de auteursrechtelijke kwestie naar voren gebracht door Guido den Broeder weldegelijk oplossing behoeft, is het niet aan haar hier onderzoek naar te starten, des te meer omdat zij zich daarmee op beleidsvormende wegen begeeft.

Bovendien kan, gezien de richtlijnen (WP:NIET#Platform) en de beslissing van de mentor (Gebruiker:Oscar/Mentoraat Guido den Broeder #7) die het aanbrengen van zelfreferenties afkeuren (algemeen) cq verbieden (voor Guido den Broeder), JacobH/ over de verwijdering van bedoelde bronvermeldingen weinig voor de voeten gelegd worden. Wel is de commissie van mening dat in voorkomend geval er van de bewerkingen van JacobH geenszins deëscalerende werking is uitgegaan. Zij roept betrokkenen dan ook op tot kalmte.

Namens de commissie, Niels? 24 apr 2008 22:30 (CEST)


MoiraMoiraBewerken


In het artikel Ambertoernooi is diverse malen van mijn werk als auteur van toernooiboeken gebruik gemaakt, maar de bronvermeldingen daarbij worden telkens verwijderd. Andere gebruikers begrepen uiteindelijk na uitleg dat het in elk geval gedurende de discussie beter was om daar niet mee te blijven doorgaan, maar vervolgens heeft gebruiker:MoiraMoira de bronvermeldingen opnieuw verwijderd en haar functie als moderator misbruikt om het artikel meteen zelf te beveiligen. Ook een bronvermelding van een toernooiboek door andere auteurs is door haar verwijderd; een andere, soortgelijke bron mocht evenwel blijven staan.

Dit is een ernstige schending van de auteursrechten van mij en mijn mede-auteurs. Het staat de gemeenschap uiteraard vrij om geheel aan dit toernooi voorbij te gaan, maar van ons werk gebruik maken zonder de bron (de officiële publicatie namens de organisator) te vermelden mag niet.

Ik verzoek de commissie, ervoor te zorgen dat deze schending ten spoedigste wordt opgeheven. Guido den Broeder 8 apr 2008 09:55 (CEST)

ZOU IEMAND ZO GOED WILLEN ZIJN MOIRA UIT HAAR ONZEKERHEID TE VERLOSSEN??? - De voorgaande niet ondertekende opmerking werd toegevoegd door Waerth (overleg|bijdragen)

Beste Waerth, vergeet mijn onzekerheid niet. Zolang de zaak niet is behandeld, duurt de overtreding voort. Niettemin geef ik de voorkeur aan zorgvuldigheid boven haast. Ik kan mij zeer goed voorstellen dat de commissie zich eerst terdege wil laten voorlichten, vooraleer men hiermee aan de slag gaat. Guido den Broeder 14 apr 2008 10:51 (CEST)

AfwijzingBewerken

De Arbitragecommissie wijst de door Guido den Broeder ingebrachte zaak af omdat deze in haar mening haar mandaat te buiten gaat. De commissie is niet ingesteld om auteursrechtelijke kwesties op te lossen of te onderzoeken, noch heeft zij hier noodzakelijkerwijs de competenties voor in huis. Alhoewel zij van mening is dat de auteursrechtelijke kwestie naar voren gebracht door Guido den Broeder weldegelijk oplossing behoeft, is het niet aan haar hier onderzoek naar te starten, des te meer omdat zij zich daarmee op beleidsvormende wegen begeeft.

Bovendien kan, gezien de richtlijnen (WP:NIET#Platform) en de beslissing van de mentor (Gebruiker:Oscar/Mentoraat Guido den Broeder #7) die het aanbrengen van zelfreferenties afkeuren (algemeen) cq verbieden (voor Guido den Broeder), MoiraMoira over de verwijdering van bedoelde bronvermeldingen weinig voor de voeten gelegd worden.

De van toepassing zijnde richtlijn vermeldt niets over de staat waarin een pagina beveiligd dient te worden. MoiraMoira valt derhalve als moderator hooguit te verwijten dat hiermee een schijn van partijdigheid kan worden gewekt. De commissie gaat er echter van uit dat MoiraMoira, ook gezien de in vorige paragraaf genoemde situatie, bij deze beslissing enkel het belang van de Wikipedia voor ogen had.

Namens de commissie, Niels? 24 apr 2008 22:30 (CEST)


MigdejongBewerken


In het artikel Frictiewerkloosheid wordt diverse malen aan de resultaten van mijn werk als wetenschapper gerefereerd, maar de bronvermeldingen daarbij worden telkens door Gebruiker:Migdejong of diens kameraden verwijderd. Dit is een ernstige schending van mijn auteursrechten. Het staat de gemeenschap uiteraard vrij om aan mijn wetenschappelijk werk geheel voorbij te gaan, maar aan mijn resultaten refereren zonder de bron te vermelden mag niet.

Ik verzoek de commissie, ervoor te zorgen dat deze schending ten spoedigste wordt opgeheven.

Moderator Gebruiker:Woudloper had daar in eerste instantie door de pagina te beveiligen althans tijdelijk voor gezorgd, maar een andere moderator, Gebruiker:Mwpnl, heeft vervolgens de bronnen zonder overleg van de beveiligde pagina verwijderd.

Ik verzoek de commissie tevens, te voorkomen dat dezelfde gebruiker(s) vervolgens hun acties herhalen, jegens mij of wie dan ook. Guido den Broeder 4 apr 2008 21:17 (CEST)

Ter aanvulling verzoek ik de commissie, om ervoor zorg te dragen dat moderator Gebruiker:Mwpnl zich voortaan houdt aan de richtlijn voor moderatoren. Door dat niet te doen, heeft hij de schending van mijn auteursrechten opnieuw in leven geroepen. Guido den Broeder 5 apr 2008 01:29 (CEST)

In verband met een bewerkingsoorlog op deze pagina: u kunt nakijken wat Guido den Broeder heeft toegevoegd en mig de jong heeft weggehaald door deze dif te bekijken: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Migdejong&diff=prev&oldid=12030929 Londenp zeg't maar 15 apr 2008 09:37 (CEST)
Hoewel het wel heel erg gedramatiseerd wordt met uitspraken als 'zeer kwetsend', zie ook ik er niet een persoonlijke aanval in. Thoth 15 apr 2008 09:40 (CEST)
Het staat ook al op de OP, en het is ook de Arb.com toegestuurd. Dat lijkt me allemaal wel weer genoeg.Mig de Jong 15 apr 2008 10:16 (CEST)


AfwijzingBewerken

De Arbitragecommissie wijst de door Guido den Broeder ingebrachte zaak af omdat deze in haar mening haar mandaat te buiten gaat. De commissie is niet ingesteld om auteursrechtelijke kwesties op te lossen of te onderzoeken, noch heeft zij hier noodzakelijkerwijs de competenties voor in huis. Alhoewel zij van mening is dat de auteursrechtelijke kwestie naar voren gebracht door Guido den Broeder weldegelijk oplossing behoeft, is het niet aan haar hier onderzoek naar te starten, des te meer omdat zij zich daarmee op beleidsvormende wegen begeeft.

Bovendien kan, gezien de richtlijnen (WP:NIET#Platform) en de beslissing van de mentor (Gebruiker:Oscar/Mentoraat Guido den Broeder #7) die het aanbrengen van zelfreferenties afkeuren (algemeen) cq verbieden (voor Guido den Broeder), Mig de Jong over de verwijdering van bedoelde bronvermeldingen weinig voor de voeten gelegd worden. Wel is de commissie van mening dat in voorkomend geval er van de bewerkingen van Mig de Jong geenszins deëscalerende werking is uitgegaan. Zij roept betrokkenen dan ook op tot kalmte.

De opmerking betreffende Mwpnl heeft de commissie niet in overweging genomen, gezien deze zaak handelde om vermeende auteursrechtenschendende bewerkingen door Mig de Jong. Ook de latere toevoegingen aan dit verzoek van de kant van Guido den Broeder heeft zij in dit kader niet beoordeeld.

Namens de commissie, Niels? 24 apr 2008 22:30 (CEST)


DolfyBewerken


VerzoekBewerken

Waarde arbiters, beste Eve, Venullian, Niels, Art, Chris, Dolledre en Jeroen,

Tot mijn grote spijt voel ik me genoodzaakt het gedrag en de situatie van gebruiker:Dolfy aan jullie voor te leggen.

Gedrag van DolfyBewerken

Dolfy is een ervaren gebruiker met zeer veel bewerkingen op zijn naam, hij is al vanaf januari 2005 actief. Dolfy komt echter voortdurend terecht in bewerkingsoorlogen, waarbij hij (en meestal de andere partij ook) terug blijven draaien totdat er beveiligd wordt. Als er al overleg gevoerd wordt is dat in de vorm van bewerkingscommentaren, naarmate het conflict vordert worden deze commentaren persoonlijker, waardoor het conflict verder escaleert. Het gaat hier niet om uitzonderingen, Dolfy voert sommige weken wel twee a drie bewerkingsoorlogen, soms meerdere tegelijkertijd.

Dolfy heeft in deze conflicten vaak een langere adem dan de andere partij, die het moe wordt of eindelijk overleg zoekt. In overleg vertoont Dolfy echter een totale onwil of onkunde zich in de argumenten van de andere partij in te leven of daar inhoudelijk op in te gaan. Zijn repliek bestaat meestal uit

 1. het al dan niet terecht wijzen op eerder gemaakte afspraken/regels;
 2. het aandragen van nieuwe regels (soms zelf verzonnen);
 3. het proberen te veranderen van het onderwerp.

Met het gevoel tegen een muur aan te lopen geeft de andere partij het meestal na een tijdje op. Het gevolg is dat Dolfy zijn zin bijna altijd krijgt, behalve in de gevallen waarin de andere partij de energie opbrengt een peiling/stemming te organiseren en daarbij zijn gelijk krijgt. Veel gebruikers hebben geen zin meer om met Dolfy discussies aan te gaan en berusten erin dat hij zijn zin krijgt. Sommige gebruikers hebben na een conflict met Dolfy tijdelijk of voor langere tijd besloten hun bijdragen geheel stop te zetten. Dit heeft ertoe geleid dat Dolfy een uitzonderingspositie heeft op de Nederlandse wikipedie. Door zijn gedrag heeft hij zichzelf een status als regelgever boven andere gebruikers verschaft. Ik wil erop wijzen dat deze situatie net als Dolfy’s gedrag volgens mij ingaat tegen de geest en richtlijnen van wikipedia.

Moderatoren die Dolfy aanspreken en proberen te overtuigen (velen, recentelijk o.a. troefkaart en ikzelf) lopen tegen dezelfde muur aan. Behalve de drie hierboven genoemde tactieken gebruikt Dolfy daarbij vaak nog een vierde: hij probeert de moderator inhoudelijk bij een conflict te betrekken waardoor deze niet meer onpartijdig is.

IngrijpenBewerken

Recentelijk is Dolfy nu een aantal malen geblokkeerd geweest door verschillende moderatoren, ook door mijzelf. De blok die vandaag gevallen is heeft een duur van 2 weken en langere blokkades liggen in het verschiet. Ik heb weinig hoop dat dit Dolfy’s gedrag gaat veranderen. Enkele gebruikers, waaronder Peter Boelens en ikzelf, hebben echter ook aangegeven dat Dolfy’s niet controversiële bewerkingen op prijs worden gesteld.

Ik heb al eens met Peter en MoiraMoira gebrainstormd over begeleiding, die ervoor zou moeten zorgen dat Dolfy wel zijn nuttige bijdragen kan blijven doen, maar niet in bewerkingsoorlogen terecht komt. Een ander idee is dat Dolfy’s monobook wordt aangepast zodat hij geen terugdraai- of ongedaan-maak-acties meer kan uitvoeren. Ik wil erop wijzen dat geen van beide opties voor mij of andere moderatoren open staan. De begeleiding niet omdat deze niet gaat werken zonder stok achter de deur, en moderatoren volgens de richtlijnen niet horen te dreigen met het blokkademiddel. De tweede omdat zulke aanpassingen niet door moderatoren gedaan mogen worden. De arbitragecommissie heeft echter wel de mogelijkheid dergelijke maatregelen (en waarschijnlijk vele andere, waar ik nog niet aan gedacht heb) te nemen.

Kern van dit verzoekBewerken

Mijn vraag aan jullie is daarom of jullie eens willen nadenken over een creatieve manier waarop we zowel de kool als de geit kunnen sparen, dat wil zeggen Dolfy een kans geven aan de wikipedie bij te dragen zonder dat hij hierbij voortdurend anderen frustreert, of door steeds langere blokkades uiteindelijk weggejaagd gaat worden. Uiteindelijk hebben jullie daartoe speciale mogelijkheden gekregen met als doel de opbouw van de encyclopedie te vergemakkelijken en te ondersteunen. Dit is misschien een geval waarbij daarvan gebruik kan worden gemaakt, afhankelijk van hoe jullie dat inschatten.

Met vriendelijke groet, Woudloper overleg 25 jan 2008 20:15 (CET)

LinksBewerken


KennisnameBewerken

De commissie heeft kennisgenomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten tot welke beslissing zij omtrent het al dan niet aannemen van deze zaak gekomen is. Gezien het aantal openstaande verzoeken zou dat enige tijd kunnen duren. Niels? 25 jan 2008 20:31 (CET)

AannameBewerken

De ArbCom heeft besloten om deze zaak in behandeling te nemen. De ArbCom zal zo spoedig mogelijk beginnen met de behandeling van deze zaak. We vragen echter wel geduld. --- jeroenvrp 31 jan 2008 01:45 (CET)

UitspraakBewerken

InleidingBewerken

Men kan er moeilijk naast kijken dat Dolfy door de band rigoureus de Taalunie volgt en dat daar inhoudelijk de meningen over verdeeld zijn. Bepaalde spellingscorrecties en paginahernoemingen worden vervolgens als “niet gangbaar en dus fout” gezien en teruggedraaid, veelal met even weinig overleg, als wat Dolfy wordt verweten, wat in veel gevallen tot bewerkingsoorlogen en blokkeringen leidt.

RichtlijnenBewerken

Wikipedia:Nederlandstalige titels

 • 23 mei 2004 13:02 (Puckly) verscheen de richtlijn met daarin o.a. “Als een persoon, land, stad, organisatie of boek beschreven wordt, wordt dus zoveel mogelijk de meest gangbare Nederlandse variant van de naam gebruikt”
 • 2 aug 2007 00:13 (Spraakmakker) verscheen de zin “Om te bepalen of een naam gangbaar is wordt verwezen naar Wikipedia:Buitenlandse geografische namen”

Wikipedia:Het benoemen van een pagina

 • 2 aug 2002 03:11 (node-c-226b.a2000.nl) verscheen de richtlijn, zij bevatte weliswaar een verwijzing naar gangbaarheid, maar dan enkel toegepast op persoonsnamen.
 • 12 jul 2005 15:18 (Minuteman) werden algemenere Principes vastgelegd waarbinnen gebruikelijkheid tot vandaag onderaan in de hiërarchie staat, en dus onder “Nederlandse spelling”. In volgorde worden dan voor die Nederlandse spelling dan de referenties “het Groene boekje”, “Van Dale” en “Taalunie” gegeven.

Wikipedia:Buitenlandse geografische namen

 • 12 dec 2005 11:06 (Fransvannes) verscheen de richtlijn die van meet af aan “gangbaarheid” als voorwaarde stelde: “Grondregel bij het benoemen van een pagina is dat de naam eenduidig, correct en gangbaar dient te zijn.” en zelfs een arbiter aan duidde “Om discussie over individuele namen te voorkomen is vervolgens de Taalunie in dit opzicht aangewezen als scheidsrechter.” Ook van meet af aan bevatte de richtlijn de “Taalunie-richtlijn”: “Staat er een vermelding in de Lijst van buitenlandse aardrijkskundige namen van de Taalunie => gebruik die vermelding, Staat er geen vermelding? => gebruik het endoniem.”

"Gangbaarheid" chronologisch samengevat

 • Richtlijnen vernoemen gangbaarheid minstens sinds 23 mei 2004.
 • Dat gangbaarheid lager moet ingeschat dan de spelling van de Taalunie, leest men 12 jul 2005
 • Dat gangbaarheid noodzakelijk is, leest men 12 dec 2005, samen met de “Taalunie-richtlijn”

Wikipedia:Bewerkingsoorlog#3RR-regel

 • Uit deze pagina blijkt dat blokkeringen wegens bewerkingsoorlog op de nl.wiki niet algemeen voorkomen en dat zij op andere wiki’s maximaal 24 uur bedragen.
ConclusieBewerken
 • De ArbCom onderstreept de Taalunie-richtlijn. Als de gemeenschap van mening is dat deze richtlijn dient te worden aangepast, dan is zij daar zelf voor verantwoordelijk.
 • De ArbCom heeft geconstateerd dat Dolfy de Taalunie-richtlijn strikt hanteert. Dat iemand een regel naleeft, kan je hem niet kwalijk nemen. Wat Dolfy wel kwalijk kan worden genomen, is het gebrek aan overleg meteen wanneer blijkt dat men het oneens is met een door Dolfy doorgevoerde, (door de Taalunie-richtlijn ondersteunde) naamswijziging. De Arbcom draagt Dolfy dan ook op om zodra blijkt dat er discussie ontstaat na een dergelijke naamswijziging, tot overleg over te gaan in bijvoorbeeld het Taalcafé of op een nieuwe pagina. Wanneer dit niet gebeurt, is een korte blokkade (van maximaal 1 dag) gerechtvaardigd. De verdubbelingsregel is hierop niet van toepassing.

Namens de Arbitragecommissie, Dolledre Overleg 9 mrt 2008 16:18 (CET)


Blokkering Guido den BroederBewerken


Op 9 apr 2008 om 01:00 CEST ontving de Arbitragecommissie een e-mail van Gebruiker:Guido den Broeder met een verzoek betreffende zijn blokkering. De commissie zal zo spoedig mogelijk nadere details geven. Paul B 9 apr 2008 21:40 (CEST)

AangenomenBewerken

De commissie heeft besloten het verzoek van gebruiker Guido den Broeder te behandelen. Gebruiker voldoet aan de gestelde voorwaarden in art. 6.2 c.q. 5.1 van het reglement van de Arbitragecommissie. In verband met de vrijwel gelijktijdige blokpeiling merkt zij op dat art. 4.3 van het reglement ("uitspraak van de gemeenschap") niet van toepassing is, aangezien het verzoek van de gebruiker bij de commissie werd ingediend vóór het opstarten van de peiling. Namens de Arbitragecommissie, Venullian 10 apr 2008 23:19 (CEST)

UitspraakBewerken

Op 9 apr 2008 om 00:25 CEST werd Guido den Broeder voor de duur van één week geblokkeerd door Chris naar aanleiding van een uitspraak die als bedreiging kon worden opgevat [26]. Op de vraag toelichting te geven bij deze uitspraak werd eerst niet, en daarna onduidelijk gereageerd. Uiteindelijk gaf Guido den Broeder te kennen dat de opmerking geenszins als bedreiging bedoeld werd. De arbitragecommissie is ervan overtuigd dat de blokkerende moderator handelde om de rust te bewaren op wikipedia, gezien het gedrag van Guido den Broeder in de dagen ervoor reeds geleid had tot arbcomverzoeken, bewerkingsoorlogen en paginabeveiligingen. Daarom acht zij de oorspronkelijke blokkering en de gekozen termijn niet onterecht.

Zij wil er echter op wijzen dat het mentoraat van Guido den Broeder met mentor Oscar ondertussen is voortgezet. Daarom is zij van mening dat de blokkade kan worden opgeheven zodat de mentor optimaal zijn werk kan doen. Namens de arbitragecommissie, Venullian 11 apr 2008 19:49 (CEST)

DeblokkadeBewerken

Conform deze uitspraak heb ik betrokkene zojuist gedeblokkeerd. Josq 11 apr 2008 19:58 (CEST)


Laster naar gebruiker:Markmu06 (ingetrokken)Bewerken


Geachte leden van de arbcom,

Donderdag 24 april 2008 heb ik (ondergetekende) plotseling een bericht op mijn overleg pagina gevonden, voor het feit dat ik gebruiker:GijsvdL zou hebben uitgescholden met zeer zware scheldwoorden, die als bedreigend ervaren kunnen worden. Kijk hier voor het betreffende bericht. Deze uitingen heb ik echter nooit gedaan. Echter beschuldigt gebruiker:GijsvdL mij hier wel van. Ook zou ik voor de uitingen mijn excuses hebben aangeboden; ook dit is niet gebeurd. Alles wijst erop dat gebruiker:GijsvdL of een andere gebruiker mij zwart wil maken. Ik verzoek jullie hierbij deze zaak in behandeling te nemen en hem grondig te onderzoeken en te achterhalen wie schuldig is voor deze laster.

Met vriendelijke groet, Phenoss (raadpleeg) 25 apr 2008 22:30 (CEST) Mark Mulder.

Beste Mark, het is technisch niet mogelijk dat iemand anders die mails heeft verstuurd. Om emails te versturen via Wikipedia moet je namelijk zijn ingelogd. MediaWiki hangt vervolgens de gebruikersnaam aan de mail. Ik kan desgewenst de headers van de mails publiceren, zeg het maar. GijsvdL 25 apr 2008 22:44 (CEST)
Sorry Gijs, maar als het klopt wat je zegt kan jij de enige zijn die schuldig is. Phenoss (raadpleeg) 25 apr 2008 23:31 (CEST)
Geachte Markmu06,
De Arbitragecommissie heeft kennis genomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij het verzoek in behandeling zal nemen.
Namens de Arbitragecommissie, Paul B 25 apr 2008 22:48 (CEST)
N.a.v. overleg met mede-Wikipediagebruikers trek ik bij deze mijn aanklacht in. Phenoss (raadpleeg) 26 apr 2008 18:29 (CEST)
Ik zou haast zeggen, das mooi, maar dan dien ik deze weer in. De ingediende klacht is imo zeer serieus, of Gijs zou zeer malicieus Markmu06 in een kwaad daglicht hebben willen plaatsen, of Markmu06 probeert op deze wijze zijn schandelijke mail aan Gijs te verdonkeremanen. Beide opties zouden imo reden moeten zijn om vergaande maatregelen tegen Gijs of Markmu06 te nemen. Persoonlijk heb ik geen reden om aan te nemen dat Gijs malicieus is, het intrekken van de klacht lijkt dat ook te bevestigen, maar dan zou wmb Markmi06 permanent geblokkeerd mogen worden. Peter b 26 apr 2008 18:36 (CEST)
Volgens deze wijziging is de e-mail gestuurd door Mark zelf. - Simeon 26 apr 2008 18:39 (CEST)
Ik heb de mail idd gestuurd en ik sta open voor eventuele strafmaatregelen. Phenoss (raadpleeg) 26 apr 2008 18:43 (CEST)
MarkMu06 heeft op zijn overlegpagina van mij een laatste kans gekregen op voorwaarde dat hij openheid van zaken gaf en zijn reglbok en arbcomverzoek zou intrekken. Dat heeft hij gedaan. Ik heb de andere partijen (Gijs en Sterkebak) tevens verzocht om hem met rust te laten. Hopelijk grijpt Markmu06 deze allerlaatste kans nu aan.   MoiraMoira overleg 26 apr 2008 19:04 (CEST)


BornesteraBewerken


Gebruiker Bornestera is voor onbepaalde tijd geblokkeerd met als motivering dat hij een ingelogde vandaal zou zijn. Op de wijze van editten van Bornestera valt zeer veel kritiek te leveren, maar een ingelogde vandaal is hij imo niet. Als de gemeenschap Bornestera langdurig wil blokkeren omdat zijn manier van editten als zeer onwiki kan worden beschouwd kan ik me dat voorstellen, maar dan dient dat wel te gebeuren via de procedure die daarvoor is voorzien. Het naar eigen inzicht benoemen tot ingelogde vandaal door een moderator, aan wiens intentie ik overigens niet twijfel, is imo geen aanvaardbare wijze van het oplossen van dit probleem. Omdat dit de tweede keer is dat op deze wijze een gebruiker voor onbepaalde tijd wordt geblokkeerd meen ik dat het zeer zinvol is dat de arbcom aangeeft of een dergelijke wijze van blokkeren in de visie van de arbcom toelaatbaar is. Naar mijn mening is dat niet het geval en zou Bornestera gedeblokkeerd moeten worden. Peter b 21 jul 2008 18:05 (CEST)

De commissie heeft kennis genomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten of zij de zaak aanneemt. Namens de Arbitragecommissie, Paul B 21 jul 2008 18:17 (CEST)

Aannemen zaakBewerken

De Arbitragecommissie stelt vast dat gebruiker:Bornestera niet kan worden aangemerkt als "ingelogde vandaal" in de zin van de richtlijnen voor moderatoren (een ordinaire vandaal die de moeite heeft genomen een account aan te maken). De belangrijkste reden hiervoor is dat de formulering van de "clausule" over ingelogde vandalen in de RvM duidelijk bedoeld is om geregistreerde gebruikers die zich gedragen als een gewone vandaal onder IP-nummer en die enkel duidelijk vandalistische bijdragen leveren, zonder overbodige procedure een permanente blokkering te kunnen opleggen. In het geval van Bornestera is daarvan naar het oordeel van de commissie geen sprake. Gebruiker voldoet daarmee aan de gestelde voorwaarden in art. 6.2 c.q. 5.1 van het reglement van de Arbitragecommissie. In verband met de vrijwel gelijktijdige blokpeiling merkt zij op dat art. 4.3 van het reglement ("uitspraak van de gemeenschap") niet van toepassing is, aangezien het verzoek door gebruiker:Peter b bij de commissie werd ingediend vóór het opstarten van de peiling. Daar het reglement niet uitsluit dat derden een verzoek doen ten behoeve van een geblokkeerde gebruiker en de richtlijnen dit expliciet toestaan, besluit de Arbitragecommissie het verzoek aan te nemen.

UitspraakBewerken

Zoals bij de aanname van deze zaak beargumenteerd, is de Commissie van oordeel dat Bornestera niet als ingelogde vandaal kan worden beschouwd. Uit de toelichting van de herblokkerend moderator bij de blokpeiling en de mededeling op Blokkeringsmeldingen concludeert de commissie dat ondanks de aanpassing van de blokkering door het additioneel uitschakelen van de emailfunctie, de blokkering van Bornestera voor onbepaalde tijd, nog steeds als ingelogde vandaal is. Niettemin is het gedrag van deze gebruiker dermate verstorend, met name door de vele persoonlijke aanvallen waarmee zijn pleidooien gepaard gaan, dat de Arbitragecommissie een lange blokkering gepast acht. De Commissie besluit de opgelegde blokkering voor onbepaalde tijd per direct ongedaan te maken en gebruiker:Bornestera te blokkeren voor de duur van 6 maanden vanaf het moment van blokkeren op 16 juli 2008. In verband met de eerder genoemde aanpassing van de blokkering besluit de arbcom voorts dat de Wikipedia-mailfunctie gedurende deze tijd uitgeschakeld dient te blijven.

Namens de Arbitragecommissie,

Art Unbound 26 jul 2008 13:02 (CEST)

 •   Uitgevoerd - blokkering aangepast. oscar ° overleg 26 jul 2008 13:07 (CEST)


Oscar VBewerken


Onderstaand verzoek ontvangen per email van 3 juli 2008, 09:28 CEST:

De afgelopen dagen heb ik getracht om in overleg te treden met gebruiker:Oscar op zijn overlegpagina, bijgestaan door diverse andere gebruikers. Oscar reageerde daarop met schreeuwen en dreigen, om vervolgens te roepen dat hij niets meer tegen mij te zeggen had (zie vooral zijn bewerkingssamenvattingen). Toen ik met de overige gebruikers de discussie nog even voortzette - onzerzijds de hele tijd op normale toon - werd ik door Oscar voor maar liefst drie maanden geblokkeerd omdat ik niet zou meewerken.
Ik verzoek deze blokkade per onmiddellijk ongedaan te maken en tegelijkertijd Oscar voor drie maanden te blokkeren. De maat is meer dan vol.
Guido den Broeder

Namens de Arbitragecommissie, Paul B 3 jul 2008 12:10 (CEST)

UitspraakBewerken

De Arbitragecommissie doet in deze zaak de volgende uitspraak:

 1. De ArbCom bevestigt nogmaals dat Oscar als mentor gemachtigd is Guido te blokkeren en ziet geen reden de blokkering van drie maanden terug te draaien.
 2. Na het indienen van deze zaak heeft Guido den Broeder in een email van 3 juli aan gebruiker:Oscar en een afschrift daarvan aan de arbcom aangekondigd strafrechtelijke stappen te zullen ondernemen tegen Oscar. Dit dreigen met juridische actie is ontoelaatbaar en de ArbCom besluit daarom dat Guido voor onbepaalde tijd dient te worden geblokkeerd en het mentoraat wordt opgeschort.

Namens de Arbitragecommissie, Paul B 5 jul 2008 15:10 (CEST)


Nieuwe Checkusers erbijBewerken


beste en geachte leden van de arbitragecommissie van de nederlandstalige wikipedia,

het is al meermaals ter sprake gekomen, maar gezien de huidige drukte van de verzoeken en mijn huidige werkdruk buiten mijn wikiwerkzaamheden om, acht ik dit verzoek van dringend belang voor dit project: ik verzoek jullie om tenminste 2 doch ten hoogste 3 nieuwe extra checkusers aan te stellen naast de al bestaande twee. dit verzoek is ook al eerder door ondergetekende checkuser met zijn collega besproken: wij zijn het hierover ook eens. met vriendelijke groeten, oscar 17 jan 2008 00:23 (CET)

ps ter aanvulling en wellicht ten overvloede, maar conform het huidige beleid betreffende toegang tot vertrouwelijke informatie, dienen desbetreffende gebruikers zich t.z.t. aan de wmf te legitimeren. oscar 17 jan 2008 00:58 (CET)

Ik sluit me bij dit verzoek aan. We moeten niet teveel CheckUsers krijgen, maar een aanvulling op het huidige tweetal lijkt me een goede zaak. - André Engels 21 jan 2008 12:47 (CET)

De commissie heeft kennis genomen van dit verzoek en zal zo spoedig mogelijk laten weten welke verdere invulling zij zal geven aan het verzoek.
Met vriendelijke groet,
Namens de Arbtragecommissie,
Niels? 21 jan 2008 20:29 (CET)

AangenomenBewerken

De Arbitragecommissie heeft besloten het verzoek in behandeling te nemen. Namens de commissie, Chris(CE) 26 jan 2008 11:20 (CET)

MededelingBewerken

Beste gemeenschap,
In verband met een groeiende werkdruk bij de checkusers heeft de Arbitragecommissie besloten om twee tijdelijke extra* checkusers aan te wijzen voor de duur van één jaar. Personen die interesse hebben, kunnen dit gemotiveerd kenbaar maken door voor 21 februari a.s. een e-mail te sturen naar  . Kandidaten moeten ten minste 18 jaar oud zijn, akkoord gaan met de privacy-policy en rekening houden met een identificatieverplichting. Vermeld in de mail je leeftijd en geef expliciet aan of je met de voorwaarden akkoord gaat. De spontane aanmeldingen die op de wiki zijn geplaatst of via e-mail zijn ontvangen, worden niet verder in behandeling genomen. Gevraagd wordt een (nieuwe) e-mail te sturen die voldoet aan het vorenstaande. Namens de Arbitragecommissie, --- jeroenvrp 7 feb 2008 20:55 (CET)

*: Artikel 3,9 is, volgens de Arbitragecommissie niet duidelijk genoeg over het aanstellen van extra checkusers. De Arbitragecommissie doet dan ook de aanbeveling om de reglementen op dit punt aan te passen.

ProbleemBewerken

beste arbitragecommissie, er is hier echter een probleem mee, aangezien (ik moet het nog wel even precies uitzoeken waar het staat op de metawiki zie meta:RfP#CheckUser_access oscar 8 feb 2008 10:46 (CET)) checkuser geen tijdelijke status kent in verband met de strikt vertrouwelijke aard van de werkzaamheden. ik verzoek jullie derhalve dringend deze weg niet in te slaan en deze beslissing te heroverwegen. groetjes, oscar 7 feb 2008 23:10 (CET)

De arbitragecommissie overschreidt zijn competenties door zich niet te houden aan de eigen regelgeving: het arbcomreglement. Het aanstellen van tijdelijke checkusers is niet toegestaan. Voor aanstelling van meer checkusers dient eerst het reglement te worden aangepast. Londenp zeg't maar 21 feb 2008 11:46 (CET)

OverdrachtBewerken

Ik zou de arbcom (formeel) willen verzoeken ofwel spoedig tot een besluit te komen, ofwel tot de conclusie te komen dat de arbcom hier neit uitkomt, en de gemeenschap ofwel om advies te vragen, ofwel de zaak over te dragen aan de gemeenschap. Ik heb een knagend gevoeg dat we hier niet verder mee komen op deze manier. Graag een reactie. Effeietsanders 16 apr 2008 00:22 (CEST)

Ik kan je verzekeren dat op korte termijn uitsluitsel komt. Op persoonlijke titelNiels? 16 apr 2008 00:28 (CEST)

PeilingBewerken

De Arbcom heeft op 26 januari 2008 het verzoek van Oscar om meer checkusers te benoemen in behandeling genomen, en heeft daartoe kandidaten gevraagd zich aan te melden. Tijdens de verder behandeling bleek uit nader onderzoek dat artikel 3.9 van de Arbcomreglementen in hoge mate vatbaar is voor verschillende interpretaties. In aanmerking genomen dat de commissie in dezen uiteraard uiterst zorgvuldig wil handelen en geenszins buiten haar reglement wil treden, wil zij de gemeenschap om input vragen. Onderstaande peiling zal daarom lopen van 21 apr 2008 22:00 (CEST) tot 28 apr 2008 22:00 (CEST). Om in de toekomst discussie te vermijden, vraagt de Arbitragecommissie met aandrang aan de gemeenschap om de reglementen op dit punt te verduidelijken.

Eerder had de Arbitragecommissie het voornemen geuit tijdelijke checkusers te zullen aannemen. Oscar wees de commissie er echter op dat checkuser geen tijdelijke status kent in verband met de strikt vertrouwelijke aard ervan. Om die reden zal de Arbitragecommisie bij het eventueel aanstellen van nieuwe checkusers, dit doen voor onbepaalde tijd.

Gelieve enkel een stem uit te brengen door 4 tildes te plaatsen. Er is plaats voor constructief commentaar en discussie op de overlegpagina. In naam van de arbitragecommissie, Venullian 21 apr 2008 21:53 (CEST)

Peiling gesloten

Optie 1: Artikel 3.9 geeft de Arbitragecommissie de mogelijkheid tot het aanstellen van meer dan 2 checkusersBewerken
 1. Ciell 21 apr 2008 22:03 (CEST)
 2. eVe Roept u maar! 21 apr 2008 22:03 (CEST)
 3. Errie22 Overleg 21 apr 2008 22:03 (CEST)
 4. Annabel(overleg) 21 apr 2008 22:10 (CEST)
 5.   Silver Spoon (?) 21 apr 2008 22:11 (CEST)
 6. Sir Iain overleg 21 apr 2008 22:11 (CEST)
 7. Erik'80 · 21 apr 2008 22:17 (CEST)
 8. --.....jeroen..... 21 apr 2008 22:22 (CEST)
 9. KKoolstra 21 apr 2008 22:25 (CEST)
 10. Woudloper overleg 21 apr 2008 22:35 (CEST)
 11. Robotje 21 apr 2008 23:03 (CEST)
 12. Willem(o) 21 apr 2008 23:23 (CEST)
 13. MADe 21 apr 2008 23:51 (CEST)
 14. Joris1919 22 apr 2008 01:14 (CEST)
 15. Thoth 22 apr 2008 07:58 (CEST)
 16. Elly 22 apr 2008 09:00 (CEST)
 17. hardscarf 22 apr 2008 13:18 (CEST)
 18. PatrickVanM / overleg 22 apr 2008 13:56 (CEST)
 19. nl:Mark W (Mwpnl) ¦ talk 22 apr 2008 15:47 (CEST)
 20. Lexw 22 apr 2008 22:21 (CEST)
 21. Wammes Waggel 22 apr 2008 23:47 (CEST)
 22. Ken123|overleg 24 apr 2008 23:55 (CEST)
 23. Melsaran (overleg) 26 apr 2008 15:21 (CEST)
 24. dz 27 apr 2008 19:04 (CEST)
 25. Sindala 27 apr 2008 21:14 (CEST)
 26.   MoiraMoira overleg 28 apr 2008 15:18 (CEST)
 27. Bart (Evanherk) 28 apr 2008 20:41 (CEST)

Peiling gesloten

Optie 2: Artikel 3.9 geeft de Arbitragecommissie niet de mogelijkheid tot het aanstellen van meer dan 2 checkusersBewerken
 1. Berkoet (voorheen Dammit) 21 apr 2008 22:00 (CEST)
 2. Tjako   (overleg) 21 apr 2008 22:04 (CEST)
 3. Martijn →!?← 21 apr 2008 22:09 (CEST)
 4. Peter b 21 apr 2008 22:12 (CEST)
 5. B.E. Moeial 21 apr 2008 22:17 (CEST)
 6. Roelzzz 21 apr 2008 22:20 (CEST)
 7. Troefkaart 21 apr 2008 23:13 (CEST)
 8. S.Kroeze 21 apr 2008 23:42 (CEST)
 9. Brya 22 apr 2008 06:48 (CEST)
 10. Mhaesen 22 apr 2008 10:33 (CEST)
 11. Mig de Jong 22 apr 2008 10:59 (CEST)
 12. EdoOverleg 22 apr 2008 11:17 (CEST)
 13. Aiko 22 apr 2008 23:34 (CEST)
 14. Davin 23 apr 2008 08:56 (CEST)
 15. SterkeBakoverleg 23 apr 2008 19:06 (CEST)
 16. Londenp zeg't maar 23 apr 2008 21:49 (CEST)
 17. aleichem groeten 24 apr 2008 07:02 (CEST)
 18. Just a member 24 apr 2008 15:11 (CEST)
 19. Otto 26 apr 2008 01:09 (CEST)
 20. OekelWm (Overleg) 26 apr 2008 14:12 (CEST)
 21. Erik Warmelink 26 apr 2008 20:22 (CEST)

Peiling gesloten

StemmingBewerken

beste arbitragecommissie, ik heb inmiddels een stemming opgezet over een Regeling omtrent checkusers. ik spreek hierbij de hoop uit, dat het voorliggende tekstvoorstel bij aanname helder in de behoefte aan meer duidelijkheid hieromtrent kan voorzien, en tevens dat er op korte termijn kan worden overgegaan tot het aanstellen van de gewenste aanvulling op het aantal checkusers. groet, oscar ° overleg 2 jun 2008 03:03 (CEST)

inmiddels is de stemming bijna 2 weken geleden voltooid en zijn een week daarna de arbcomreglementen dienovereenkomstig aangepast. ik hoop dat de arbitragecommissie met deze aangepaste regelementen nu wel uit de voeten kan en wens haar dan ook veel succes en wijsheid bij het aanstellen van extra checkusers. groetjes, oscar ° overleg 29 jun 2008 13:10 (CEST)
Besluit aanstellingBewerken

Gezien het resultaat van de stemming is de commissie ertoe overgegaan gebruikers Gpvos & Annabel aan te stellen als checkuser. Dit verzoek is wat haar betreft dan ook afgerond. De commissie wil alle kandidaten die zich in eerste instantie hebben aangemeld nogmaals bedanken voor hun commitment.

Namens de commissie, Niels? 30 jul 2008 16:15 (CEST)


Art UnboundBewerken


Onderstaand verzoek ontvangen per e-mail van 11 juli 2008, 9:30 uur


 • Wegens het openbaar maken van vertrouwelijke informatie, het verspreiden van leugens over mij, de valse beschuldiging dat ik Oscar zou hebben bedreigd, met de insinuatie van bedreiging met fysiek geweld, zulks alles op en:Wikipedia dat met mijn conflict met Oscar niets te maken heeft; [27][28]
 • Wegens het valselijk suggereren dat Wikipedia-advocaat Mike Godwin tegen mij zou zijn of worden ingeschakeld (Mike heeft mij persoonlijk bevestigd dat zulks niet het geval is, en dat hij ook helemaal niet mag treden in een conflict tussen twee gebruikers); [29]
 • Wegens het beoordelen van juridische actie als onacceptabel, in plaats van hetgeen dat tot deze actie aanleiding geeft;
 • Wegens het door dit alles geschonden vertrouwen en de hieruit gebleken partijdigheid;

verzoek ik om per onmiddellijk Art Unbound te ontslaan als lid van de Arbcom.

Guido den Broeder


AfgewezenBewerken

De commissie verwijst naar Reglement 3, punt 12 en ziet op dit moment derhalve geen reden dit verzoek in behandeling te nemen. Namens de commissie, Dolledre Overleg 11 jul 2008 15:01 (CEST)


Hans GBewerken


Onderstaand verzoek ontvangen per e-mail van 14 juli 2008, 20:12


Aan de Arbcom Betreft: Hans G (familienaam verborgen op vraag van indiener) ("Palliser")

Ik heb met grote verbazing kennisgenomen van de commotie die is onstaan door de absurde blokkade van Hans die onder de gebruikersnaam "Palliser" geregistreerd staat. Na met hem te hebben gesproken lijkt het vooral een probleem te zijn dat hij namens een clubje van drie studenten, die ik in het afgelopen semester wat heb begeleid, edit en dat zijn blokkade deels berust op het feit dat het dus geen persoonlijk account zou betreffen. Ook begrijp ik dat er sockpuppet misbruik wordt veronderstelt en dat niet geloofd wordt dat ik en Hans niet dezelfde persoon zijn.

Welnu, of men dat wilt geloven of niet zal mij persoonlijk een worst wezen, Kalsermar is natuurlijk niet mijn naam, slechts een pseudoniem, net zoals Palliser (de wijk waar wij allen gelocaliseerd zijn). Hans heeft herhaaldelijk aangegeven dat hij, om onrust te voorkomen, zich vrijwillig aan de arbcomuitspraak die aan mij en Adri is opgelegd wilt houden voorzover deze eerlijk en evenwichtig wordt uitgevoerd dus ik snap niet waar het misbruik en "ontduiking" vandaan komt.

Zoals gezegd, of het nu gelooft wordt of niet zal me een worst wezen maar ik liep een aantal jaartjes mee op WP en sokpoppen zijn niet verboden indien geen misbruik wordt gemaakt en jullie "uitspraak" heeft nergens een sanctie van blokkade opgelegd tenzij in het geval van PA.

Zelf zal ik na de open proxy affaire (waar naar mijn stellige overtuiging Adri achter zat) nooit en te nimmer meer aan Wikipedia bijdragen. Het feit dat niet werd geloofd dat ik die open proxy niet had gebruikt, door een zogenaamde mod (Ciell), en ik niet alleen een onterechte blok kreeg maar ook nog eens mijn account onherstelbare schade had opgelopen deden voor mij de deur dicht. Ik heb absoluut geen wens ooit nog aan Wikipedia mee te werken aangezien mijn nuttige bijdrages duidelijk niet werden meegewogen. Ook de slepende kwestie van Adri kwam mij de keel uit. Wikipedia was een hobby die ik met liefde uitvoerde en de lol was er voor mij al een paar maanden grondig vanaf door dat stuk verdriet. Om dit kracht bij te zetten heb ik en mijn wachtwoord gescrambled en mijn email verwijderd onder accountgegevens zodat ik deze nooit meer zou kunnen herkrijgen.

Ik zou de Arbcom willen vragen Hans onder "Palliser" of zijn eigen persoonlijke account (net zoals Piet er een heeft begrijp ik) te laten editten en de arbcom uitspraak zover die op mij van toepassing is op hem over te laten gaan zodat er van misbruik geen sprake kan zijn. Hans behoort net als iedereen een kans te krijgen om nuttig werk te doen (hoewel ik niet denk dat hij lang op WP zal blijven maar dat terzijde). Dat hij vrijwillig de uitspraak wilt honoreren verdient mijns inziens een pluim en maakt van hem in feite een tweederangsgebruiker. Jullie moeten hem zelf maar emailen mochten jullie nog iets van hem nodig hebben of indien hij dit alles ook zelf moet aangegeven. Blokkeer voor mijn part mijn account permanent of bestempel "Palliser" als een hernoeming cq voortzetting van "Kalsermar", het is mij om het even maar laat Hans hier niet de dupe van worden.

Ik vraag de Arbcom hierover snel te besluiten want het lijkt mij een simpele kwestie.

"Kalsermar"


AfgewezenBewerken

Conform Artikel 1, punt 3 verwijst de commissie naar de bestaande Ontsnappingsclausule. Zij ziet dan ook geen reden om deze zaak op dit moment te behandelen. Namens de commissie, Dolledre Overleg 15 jul 2008 11:52 (CEST)


Oscar IIBewerken


Onderstaand verzoek is per email ingekomen. Namens de ArbCom, Paul B 25 mei 2008 19:16 (CEST)

from: Guido den Broeder <xxx@xxx>
to: De Arbitragecommissie van de Nederlandstalige Wikipedia
date: 25 May 2008 15:36
subject: [Arbcom] Nieuwe zaak: Oscar
Oscar
Hier [30] word ik door medegebruiker Oscar vals beschuldigd van het negen maanden lang spammen van een mij overigens onbekend email-adres, een wetsovertreding dus.
Ik eis dat deze beschuldiging wordt ingetrokken en dat maatregelen worden genomen om toekomstige laster door deze gebruiker tegen te gaan.
Guido den Broeder.

AfwijzingBewerken

De Arbitragecommissie constateert dat na de recente escalatie rond het mentoraat van gebruiker:Guido den Broeder de verzoeken Oscar II, Oscar III, Oscar IV, Deblokkering Guido den Broeder (allen ingediend door gebruiker Guido den Broeder) en Mentoraat (ingediend door Gebruiker:Tjako) achterhaald zijn. De Arbitragecommissie besluit daarom de voornoemde zaken niet in behandeling te nemen. De commissie beseft terdege dat haar eigen traagheid wellicht mede heeft bijgedragen aan het achterhaald zijn van de verzoeken en betreurt dit.

Namens de Commissie, Niels? 31 jul 2008 21:41 (CEST)


Oscar IIIBewerken


Per e-mail binnengekomen: 31 mei. valhallasw 3 jun 2008 22:43 (CEST)


from: Guido den Broeder <xxx@xxx>
to: De Arbitragecommissie van de Nederlandstalige Wikipedia
date: Sat, May 31, 2008 at 8:18 PM
subject: [Arbcom] Nieuwe zaak: Oscar (3)

Hier [31] wordt gebruiker Tjako door medegebruiker Oscar beschuldigd van valsheid in geschrifte, een misdrijf. De mededeling van gebruiker Tjako dat hij van mij de weergegeven email heeft ontvangen zou onjuist zjn.

Hierbij bevestig ik dat de email door gebruiker Tjako correct is weergegeven.

Ik eis dat deze beschuldiging wordt ingetrokken en dat maatregelen worden genomen om toekomstige laster door deze gebruiker tegen te gaan.

Aangezien het hier om herhaald gedrag gaat kan dit mijns inziens slechts door medegebruiker Oscar het verdere gebruik van Wikipedia te ontzeggen.

Guido den Broeder


Toevoeging 1Bewerken

date: 2008/6/1, 15:24

  • onderstaande email is eerder op 27 mei verzonden, maar aangezien er geen

reactie op is gekomen, volgt hier een herhaald verzoek tot contact***

beste guido,

ik heb je al enige malen een oproep doen toekomen via skype, helaas zonder antwoord jouwerzijds. vandaar dat ik je nu via email alsnog verzoek om op skype weer bereikbaar te zijn voor onderling nader overleg.

en, het kan je mogelijk zijn ontgaan, daarom citeer ik van http://nl.wikipedia.org/wiki/Overleg_gebruiker:Oscar/Mentoraat_Guido_den_Broeder#Aanbod_van_de_mentor_aan_Guido

Aanbod van de mentor aan Guido

beste guido, betreurend dat ons skype contact van indertijd in het najaar van 2007 is afgebroken, bied ik aan, aangezien wij beide in dezelfde wereldstad wonen, op een neutrale publieke plaats ergens in het centrum daarvan irl voor overleg, bijvoorbeeld onder het genot van een kopje koffie, een uurtje afspreken. kan ik op je medewerking rekenen? groet, oscar ° overleg 22 mei 2008 10:16 (CEST)

(einde citaat)

ik hoop op een positieve reactie jouwerzijds.

vriendelijke groet, oscar

Toevoeging 2Bewerken

date: 3-6-2008, 11:30 Ter informatie.

Inmiddels ook alweer de volgende beschuldiging van Oscar aan Tjako: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Te_verwijderen_pagina%27s/Toegevoegd_20080523&diff=prev&oldid=12604001

Opmerkelijk is dat van Oscar dus niet gearchiveerd hoeft te worden als iets HEM niet welgevallig is.

Met vriendelijke groet,

 Guido den Broeder

AfwijzingBewerken

De Arbitragecommissie constateert dat na de recente escalatie rond het mentoraat van gebruiker:Guido den Broeder de verzoeken Oscar II, Oscar III, Oscar IV, Deblokkering Guido den Broeder (allen ingediend door gebruiker Guido den Broeder) en Mentoraat (ingediend door Gebruiker:Tjako) achterhaald zijn. De Arbitragecommissie besluit daarom de voornoemde zaken niet in behandeling te nemen. De commissie beseft terdege dat haar eigen traagheid wellicht mede heeft bijgedragen aan het achterhaald zijn van de verzoeken en betreurt dit.

Namens de Commissie, Niels? 31 jul 2008 21:41 (CEST)


Oscar IVBewerken


Per e-mail ontvangen op 3 juni. valhallasw 3 jun 2008 23:48 (CEST)


from: Guido den Broeder <xxx@xxx>
to: De Arbitragecommissie van de Nederlandstalige Wikipedia
date: Tue, Jun 3, 2008 at 11:40 PM
subject: [Arbcom] Nieuwe zaak: Oscar (4)

Hedenavond ben ik zonder opgaaf van reden door medegebruiker Oscar verbannen van het chatkanaal, midden in een normaal gesprek dat ik voerde met gebruiker Hardscarf. Dit geschiedde onder grof verbaal geweld van medegebruikers Oscar (die mij onder meer als dorpsidioot betitelde) en MoiraMoira.

Medegebruiker Oscar plaatst daarnaast cross-wiki-links om gebruikers te attenderen op de mede door hemzelf veroorzaakte moeilijkheden die ik elders ondervind, zulks ondanks protesten en vragen van diverse gebruikers. Dat heeft er onder meer toe geleid dat mijn gebruikersruimte op en:Wikipedia moest worden beveiligd tegen vandalisme.

Voorts word ik door medegebruiker Oscar lastiggevallen met onbeleefde emails.

Medegebruiker Oscar dringt er langs diverse wegen op onaangename, indringende en op mij dreigend overkomende wijze op aan om mij in levende lijve te ontmoeten (mijn laatste kans want anders, mijn vlag gaat vallen, ik moet meewerken, en dergelijke bewoordingen).

Ik verzoek de Arbcom om, voorzover dit binnen haar mogelijkheden ligt, met spoed een halt toe te roepen aan deze activiteiten van medegebruiker Oscar.

Guido den Broeder

ToevoegingBewerken

Schreeuwen en dreigen door Oscar op zijn OP nadat ik hem aansprak op een bewerking in mijn gebruikersruimte.[32] Guido den Broeder 2 jul 2008 12:35 (CEST)


AfwijzingBewerken

De Arbitragecommissie constateert dat na de recente escalatie rond het mentoraat van gebruiker:Guido den Broeder de verzoeken Oscar II, Oscar III, Oscar IV, Deblokkering Guido den Broeder (allen ingediend door gebruiker Guido den Broeder) en Mentoraat (ingediend door Gebruiker:Tjako) achterhaald zijn. De Arbitragecommissie besluit daarom de voornoemde zaken niet in behandeling te nemen. De commissie beseft terdege dat haar eigen traagheid wellicht mede heeft bijgedragen aan het achterhaald zijn van de verzoeken en betreurt dit.

Namens de Commissie, Niels? 31 jul 2008 21:42 (CEST)


MentoraatBewerken


Geachte arb.com. ,

Met verbazing volg ik het gebeuren rond Gebruiker:Guido den Broeder.

Ik verzoek u derhalve twee dingen:

 • Een nadere uitleg van waarom de arb.com. besloten heeft om beslissing over voortzetting van het mentoraat aan Oscar toe te kennen na afloop van het vorige op 29 maart 2008, zonder de gemeenschap daarin te vragen over wenselijkheid daarvan. Wat U schrijft op Wikipedia:Arbitragecommissie/Mededelingen#Mentoraat_Guido_den_Broeder is in mijn ogen tegenstrijdig EN onwenselijk. Tegenstrijdig omdat enerzijds de arb.com. uitspraak tot 29 maart 2008 geldig was, onwenselijk omdat zonder wederhoor of steun van de gemeenschap een mentor wordt (her)aangewezen. Er zou tenminste een NIEUWE ZAAK moeten zijn volgens de vorige uitspraak::"De duur van dit mentoraat bedraagt 6 maanden, waarna de mentor de zaak opnieuw zal evalueren. Hij zal besluiten het mentorschap op te zeggen, verder te zetten of de zaak opnieuw aan de arbitragecommissie voor te leggen middels een nieuw verzoek indien de problemen blijven aanhouden." Die zaak is er bij mijn weten niet geweest. Zie ter verduidelijking ook even de overlegpagina bij dit verzoek, hier:[33].
 • Een verzoek van mij als gebruiker die een niet te tolereren vorm van discriminatie ziet in een eenzijdig opgelegd mentoraat, dit mentoraat ongeldig te maken en Guido den Broeder een schone lei te geven, aangezien een eenzijdig mentoraat dat Guido niet accepteert alleen tot onwerkbare situaties kan leiden.

Een nadere motivatie vindt u op[[34]]

Hoogachtend, Tjako   (overleg) 10 apr 2008 00:48 (CEST)

Toevoeging 1Bewerken

Hierbij verzoek de ik Arbcom nogmaals, mij te horen, en tot dat is gebeurd de werking van het besluit op te schorten. Guido den Broeder 14 apr 2008 10:58 (CEST)

Ik ben inmiddels door de Arbcom gehoord. Daarbij heb ik onder meer kunnen uitleggen dat het mentoraat destijds door mij op vrijwillige basis was aangegaan, maar al snel door mij was opgezegd toen bleek dat Oscar totaal ongeschikt was voor een dergelijke functie. Guido den Broeder 2 jul 2008 01:26 (CEST)

Toevoeging 2Bewerken

Ik verzoek urgent om spoed in deze zaak, aangezien Gebruiker Guido den Broeder nu wederom een blokkade van 2 weken heeft opgelopen van zijn 'mentor', terwijl deze 'mentor' nalaat overige betrokken partijen te bestraffen voor hun niet-conform-de-regels getoonde gedrag. De mentor had gebruikers moeten manen om overleg te zoeken op de mentorpagina, en heeft nagelaten overige gebruikers voldoende te wijzen op die pagina. De 'mentor' heeft laten gebeuren dat Guido den Broeder werd gemangeld, bijvoorbeeld toen Guido den Broeder terecht vandalisme bestreed van gebruiker Mig de Jong op een andere arb.com.zaak pagina die Mig de Jong betrof, iets waarvoor jegens Mig de Jong geen maatregelen zijn getroffen, maar sterker nog, waarvoor hem de hand boven het hoofd werd gehouden. Ik heb het idee dat de 'mentor' dus veel te eenzijdig handelt, zichzelf ongelimiteerde beslissingsbevoegdheden toekent die elke redelijke proportie te buiten gaan, en dat hij de wiki hierdoor schade berokkent. De 'mentor' heeft een verdubbelingsregel toegepast TERWIJL Guido den Broeder wegens een afkoelblokje van 6 uur al was geblokt, en terwijl u nog geen week geleden een blokkade op heeft laten heffen. Dit is serieus, omdat ten eerste het gezag van de blokkeerder die 6 uur oplegde wordt ondergraven (die denk ik met 'behoedzaamheid' heeft gehandeld) en dus een mogelijk wheelwar het gevolg is, ten tweede het vertrouwen in de consensus onder moderatoren hierdoor ernstig beschaamd wordt bij leden van de gebruikersgemeenschap. Hopend op een snelle behandeling, Hoogachtend, Tjako   (overleg) 15 apr 2008 02:27 (CEST)

Toevoeging 3Bewerken

Momenteel loopt er een peiling over het huidige mentoraat, aan de hand van een door mij geponeerde stelling. Deze peiling wordt sinds het begin ervan gefrustreerd (zie geschiedenis van die pagina) doordat er weg-sjablonen op worden geplakt door Gebruiker:Josq en Gebruiker:GijsvdL, welke laatste maar doorgaat en niet op overleg reageert, daarnaast de peiling ongeldig wordt verklaard (door nota bene de 'mentor' oscar zelf), en een normale peiling zodoende welhaast onmogelijk wordt. Graag hoor ik:

 • Een inhoudelijk oordeel over de peiling zodra deze beëindigd is
 • Een oordeel over de gang van zaken rondom de frustratie van deze peiling door genoemde gebruikers
 • Een spoedig oordeel over hierboven in de zaak zelf genoemde items.

Beseffende dat U druk bent, en er momenteel nogal wat commotie is op diverse fronten, weet ik dat een spoedbehandeling te veel gevraagd is. Wel hoor ik graag spoedig of u de zaak incluis toevoegingen wilt aannemen. Hoogachtend, Tjako   (overleg) 27 mei 2008 01:03 (CEST)

Toevoeging 4Bewerken

De 'mentor' beschuldigt mij van medeplichtigheid aan 'blokontduiking', omdat ik een email van Guido den Broeder op de overlegpagina bij de [peiling heb geplaatst. Daarnaast trekt de 'mentor' de feitelijkheid van de inhoud van de e-mail van Guido den Broeder in twijfel door een sjabloon te plaatsen op de overlegpagina bij de peiling. Ik kan u eventueel de headers en complete e-mail doen toekomen als U wenst. Wat zeer onwenselijk is is dat de 'mentor' de suggestie wekt dat ik emails (nota bene met toestemming van de schrijver ervan) niet zou mogen plaatsen, hetgeen nergens in de richtlijnen staat. Ik verzoek U dit als extra argument op te vatten voor de eenzijdige manier waarop de huidige 'mentor' zich van zijn taak kwijt, die bovendien ertoe zou leiden als hij zijn zin krijgt, dat hoor en wederhoor tussen 'mentor' en 'gementorde' onmogelijk wordt. Hoogachtend, Tjako   (overleg) 30 mei 2008 02:31 (CEST)

Toevoeging 5Bewerken

De 'mentor' meent (speciaal) mijn serieuze commentaren, kritiek en opmerkingen welke Guido betreffen (en die dus nou precies thuishoren juist op die mentoraatspagina) van die mentoraatspagina te moeten verobscureren en naar een apart 'strafkamertje' [35] te moeten verplaatsen en oefent ook hierdoor zeer ongewenst en onwiki en discussievertroebelend machtsvertoon uit, omdat de chronologie van zaken zo op de mentoraatspagina zelf verloren gaat voor lezers van die pagina. (Die moeten maar net raden dat er commentaren waren en dat ze dan verplaatst zijn). Zie [36] en met name mijn bijdrage die dit tracht te voorkomen vlak daarvoor ([37] Deze actie van de 'mentor' zorgt dus dat normale lezers avn het overleg niet in 1 x meer zien welke kritiek en opmerkingen en tips er gegeven zijn, en doet denken aan het retoucheren van foto's omdat zaken die voor de 'mentor' als onwelgevallig worden gezien uit beeld verdwijnen. Tjako   (overleg) 28 jun 2008 03:15 (CEST) P.S. Opmerking: Men zou dit als dubbele schaduwboekhouding kunnen kwalificeren. Hoe denkt de arb.com. daarover?Tjako   (overleg) 2 jul 2008 01:37 (CEST)

Toevoeging 6Bewerken

De 'mentor' maakt zich wederom schuldig aan frustratie van lopend overleg (hetgeen niet is in de geest van een mentoraat. Ditmaal blokkeert hij op oneigenlijke gronden Guido den broeder. Zie [38] alwaar ik om die reden een deblokkadeverzoek heb ingediend. Graag de mening van de arb.com. hierover, aangezien een mentorschap slechts KAN werken indien van vrijwilligheid van beide partijen sprake is. Een mentorschap is geen 'curatele' of 'onder toezichtstelling', maar een relatie op basis van gelijkwaardigheid. Bovendien misbruikt alhier de mentor zijn modbitjes ook nog eens als direct betrokkene om eenzijdig zijn POV door te drukken in een lopende discussie. De mentor maakt dus feitelijk zijn vermeende 'pupil' monddood. Is dit in de geest van wat de arb.com. ooit onder een mogelijk mentoraat (dat overigens reeds 29 maart afliep) heeft bedoeld? Uw aanvankelijke uitspraak bevatte de zinsnede:"De commissie hoopt dat Guido den Broeder met onderstaande uitspraak nuttig kan blijven meewerken aan Wikipedia zonder dat dit steeds nieuwe conflicten met zich meebrengt.", Mij lijkt het dat iemand alleen nuttig kan meewerken indien deze als gebruiker niet geblokkeerd is. Graag ook hierover uw mening. Tjako   (overleg) 3 jul 2008 09:34 (CEST)

AfwijzingBewerken

De Arbitragecommissie constateert dat na de recente escalatie rond het mentoraat van Guido den Broeder de verzoeken Oscar II, Oscar III, Oscar IV, Deblokkering Guido den Broeder (allen ingediend door gebruiker Guido den Broeder) en Mentoraat (ingediend door Tjako) achterhaald zijn. De Arbitragecommissie besluit daarom de voornoemde zaken niet in behandeling te nemen. De commissie beseft terdege dat haar eigen traagheid wellicht mede heeft bijgedragen aan het achterhaald zijn van de verzoeken en betreurt dit.

Namens de Commissie, Niels? 31 jul 2008 21:38 (CEST)


Deblokkering Guido den BroederBewerken


De Arbitragecommissie ontving per email het onderstaande verzoek van Gebruiker:Guido den Broeder. Namens de Arbitragecommissie, Paul B 31 mei 2008 19:45 (CEST)

Verzoek opheffing blokkade wegens archiveren

Door medegebruiker Oscar ben ik voor vier weken geblokkeerd wegens archiveren.

Bij mijn weten is het archiveren van overleg op de eigen overlegpagina een handeling die
op Wikipedia is toegestaan en die onder geen enkel voorwendsel door een andere gebruiker
kan worden verboden. Daarentegen lijkt mij het herhaaldelijk plaatsten en terugplaatsen
van treiterij op overlegpagina's niet toegestaan, evenals het zonder toestemming bewerken
van andermans archief.

Ik verzoek derhalve het opheffen van deze blokkade met onmiddellijke ingang, alsmede het
nemen van dusdanige maatregelen dat verder misbruik van mijn overlegpagina en archief wordt
voorkomen. Ik zou het op prijs stellen, als over het opheffen van de blokkade een beslissing
wordt genomen voordat deze is afgelopen.

Guido den Broeder
 • Het doet mij verdriet, te constateren dat de Arbcom er opnieuw niet in is geslaagd om voordat een lange blokkade is afgelopen een verzoek tot deblokkade te behandelen. Mijn hierboven weergegeven verzoek dateert van 24 mei 2008. Guido den Broeder 21 jun 2008 11:36 (CEST)

AfwijzingBewerken

De Arbitragecommissie constateert dat na de recente escalatie rond het mentoraat van gebruiker:Guido den Broeder de verzoeken Oscar II, Oscar III, Oscar IV, Deblokkering Guido den Broeder (allen ingediend door gebruiker Guido den Broeder) en Mentoraat (ingediend door Gebruiker:Tjako) achterhaald zijn. De Arbitragecommissie besluit daarom de voornoemde zaken niet in behandeling te nemen. De commissie beseft terdege dat haar eigen traagheid wellicht mede heeft bijgedragen aan het achterhaald zijn van de verzoeken en betreurt dit.

Namens de Commissie, Niels? 31 jul 2008 21:39 (CEST)


Woudloper vs arbcomBewerken


Beste arbiters,

Ik roep jullie op een zin in een eerdere uitspraak per onmiddelijk uit die uitspraak te verwijderen. Ik hoop dat dit snel afgehandeld kan worden en de mogelijke handeling of de weigering daartoe niet meer dan een half A4-tje toelichting bevat, liefst minder. Ik heb een broertje dood aan wikijurisme.

Het gaat om de volgende (deel)zin:

het betekent ook niet dat een gebruiker of groep gebruikers wijzigingen en verwijderingen kan doorduwen met enkel een beroep op de vermeende ondeskundigheid en weigering om bronnen te geven van andere gebruikers[39]

In deze zin gaat de arbcom tegen het arbcomreglement in, ze overtreedt haar bevoegdheid door een uitspraak over de inhoud van Wikipedia te doen. Ik citeer uit het reglement:

De Arbitragecommissie houdt zich in principe niet bezig met de inhoud van de artikelen op de Nederlandstalige Wikipedia, maar neemt haar besluiten uitsluitend met het doel conflicten te beëindigen. (punt 1.2 in het arbitragereglement, zie hier)

De mate of wijze waarin bronnen gebruikt worden gaat over de onderbouwing en dus de inhoud van de encyclopedie. Het gaat dus verder dan een bepaald persoonlijk conflict tussen bepaalde gebruikers. Conflicten gaan regelmatig (zo niet meestal) over inhoudelijke zaken, maar de arbcom heeft geen mandaat een uitspraak over een inhoudelijk twistpunt te doen, en zeker niet via een algemene formulering zoals in de bewuste zin.

De arbcom had, indien het toevoegen, verwijderen of weigeren te leveren van bronnen een knelpunt in het bewuste conflict bleek, andere manieren dienen te vinden dat conflict op te lossen, bijvoorbeeld door een manier te vinden de bewuste gebruikers uit elkaar te houden of de inhoud tegen de invloed van het conflict te beschermen. Een aanpassing van de bewuste uitspraak zou daarom wellicht wenselijk zijn, maar het minimum dat men moet doen is de aangehaalde deelzin verwijderen.

Met vriendelijke groet, Woudloper overleg 21 jun 2008 11:20 (CEST)

P.S.: Ik hoop dat de arbcom bereid is haar eerdere fout te corrigeren, oprecht en direct op deze zaak te reageren en niet kruiselings beroep gaat doen op de reglementen om deze zaak naast zich neer te leggen. Het gaat erom de geest, niet de regels van wikipedia hoog te houden. De geest van wikipedia bevat zowel het recht vrij te kunnen bewerken als de plicht voor correcte inhoud te zorgen. Hoewel jullie over die laatste zin dus geen uitspraak mogen doen.

AfwijzingBewerken

De Commissie heeft besloten deze Zaak niet aan te nemen. Namens de Arbitragecommissie, Dolledre Overleg 13 aug 2008 17:16 (CEST)


MMaerkkBewerken


Per e-mail ontvangen 29 mei. valhallasw 3 jun 2008 23:03 (CEST)


from: MMaerkk <xxx@xxx>
to: De Arbitragecommissie van de Nederlandstalige Wikipedia
date: Thu, May 29, 2008 at 8:37 PM
subject: [Arbcom] Nieuw verzoek arbcom

Geachte arbcom,


Doordat ik, gebruiker:MMaerkk, een persoonlijke aanval heb gemaakt naar gebruiker:Sterkebak, ben ik voor onbepaalde tijd geblokkeerd. Ik betreur ten zeerste dat ik deze PA naar gebruiker:Sterkebak heb gemaakt en heb hier ook oprechte spijt van. Echter, vind ik een onbepaalde blok te lang voor een persoonlijke aanval. De genoemde PA is niet in een bericht geplaatst; deze was als onderschrift geschreven bij het sjabloon:vertrokken op mijn GP en OP. In een opwelling heb ik dit sjabloon + onderschrift gemaakt en de inhoud moet dan ook niet voor waar aangenomen moeten worden. Noch de PA noch het sjabloon. Aangezien de door mij gemaakte PA dermate ernstig werd opgepakt, is de geschiedenis van mijn bewerking, die de PA bevatte, verwijderd. Zie meer toelichting hierover: [40]. Aangezien de geschiedenis van mijn twee bewerkingen met de PA is verwijderd, kan ik de inhoud van mijn bewerkingen met de PA niet weergeven. Gebruiker:Josq en gebruiker:Ciell kunnen de inhoud van de betreffende bewerkingen met de PA misschien wel geven, aangezien zij als moderators misschien hiertoe de mogelijkheid hebben en de situatie volkomen kennen. N.B. Mijn verzoek is het verminderen van de sanctie, niet het wegnemen van mijn sanctie, aangezien ik zelf vind dat er consequenties moeten zijn voor mijn PA naar gebruiker:Sterkebak toe.

Met vriendelijke groet,

Gebruiker:MMaerkk


N.B. De Arbcom is op de hoogte van de inhoud van de geplaatste tekst.


De Arbcom heeft besloten deze zaak in behandeling te nemen. Namens de Arbcom, valhallasw 11 jun 2008 15:23 (CEST)

UitspraakBewerken

De Arbitragecommissie constateert dat het gedrag van gebruiker:MMaerkk in de maanden voor de blokkering voor onbepaalde tijd zeer ontwrichtend heeft gewerkt. Er zijn beschuldigingen en persoonlijke aanvallen geuit en weer ingetrokken, er is gedreigd met het doen van aangifte, en er zijn diverse sokpoppen gebruikt, wat leidde tot een blokkering voor onbepaalde tijd die op 24 mei 2008 is opgeheven nadat gebruiker de onstnappingsclausule had gebruikt.

Op 29 mei 2008 is echter een zeer nare persoonlijke aanval gedaan naar een andere gebruiker toe, gebruiker:Sterkebak. Hiervoor is de gebruiker direct door een moderator voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zoals de richtlijnen voor moderatoren dat in principe mogelijk maken, en wat voor een dergelijke PA ook een aangewezen maatregel is. Daarnaast is de betreffende PA uit de bewerkingsgeschiedenis verwijderd. Tevens is gebleken dat de betreffende PA ook per e-mail aan gebruiker Sterkebak is verzonden. Diezelfde dag nog heeft MMaerkk excuses aangeboden aan gebruiker:Sterkebak en een verzoek tot aanpassing van de blokkering gedaan bij de Arbitragecommissie. Dit verzoek is op 11 juni 2008 in behandeling genomen.

Op 15 juni is geconstateerd dat er een gebruikerspagina was aangemaakt voor gebruiker:Magimu, een nieuwe sokpop van gebruiker MMaerkk. Deze pagina bevatte evenwel in wezen enkel een link naar gebruiker Magimu op nl.wiktionary, en het is niet zonder meer duidelijk dat dit als "misbruik van sokpoppen" of als "blokontduiking" te kwalificeren is. Op 19 juni 2008, 5 juli 2008 en 9 juli 2008 zijn vanaf open proxyservers diverse bijdragen gedaan op overlegpagina's van gebruikers die op een of andere manier betrokken waren bij gebruiker MMaerkk. Daar het hier een open proxy betreft, is niet onomstotelijk aan te tonen dat deze bijdragen gedaan zijn door gebruiker MMaerkk, hoewel het wel voor de hand ligt dit aan te nemen gezien de inhoud van de berichten. Enkel bij de laatste bewerking op 9 juli ligt niet zonder meer voor de hand dat het inderdaad deze gebruiker betreft.

Al met al ziet de Arbitragecommissie in de bijdragen aan de hoofdnaamruimte wel zeker goede wil om opbouwend bij te dragen aan Wikipedia. Het gedrag daarbuiten, met name de persoonlijke aanval jegens gebruiker Sterkebak, is echter onacceptabel, en maakt duidelijk dat gebruiker MMaerkk in ieder geval op dit moment niet goed kan functioneren in deze gemeenschap; het lijkt de ArbCom daarom niet verstandig om hem op korte termijn te deblokkeren. Het betreft hier echter een relatief jonge gebruiker, en een grote verandering ten goede in relatief korte tijd is mogelijk. Daarom besluit de ArbCom de blokkering voor onbepaalde tijd om te zetten in een blokkering voor de duur van 2 jaar vanaf het moment van blokkeren op 29 mei. Dat betekent dat gebruiker MMaerkk vanaf 29 mei 2010 weer kan bijdragen aan de encyclopedie. Daarbij wil de commissie wel aantekenen dat gebruiker zich bewust dient te zijn van wat dit inhoudt, en dat gedrag zoals dat vóór en kort na de blokkering werd getoond niet nogmaals getolereerd zal worden en bij herhaling snel tot een nieuwe langdurige blokkering kan leiden.

Namens de Arbitragecommissie, Venullian 28 aug 2008 23:26 (CEST)