Wetboek van Strafprocesrecht (wetsontwerp)

Het Wetboek van Strafprocesrecht was een wetsontwerp ter vervanging van het Wetboek van Strafvordering, dat sinds 1808 in België van kracht is. De behandeling van dit wetsontwerp werd in het najaar van 2006 stopgezet.

GeschiedenisBewerken

In oktober 1991, na aanbevelingen van de Bende-commissie, werd de 'commissie Strafprocesrecht' opgericht onder leiding van professor Franchimont. De commissie moest het huidige strafrechtsysteem onderzoeken en voorstellen formuleren ter hervorming.

In 1998, in de nasleep van de zaak-Dutroux, werd de zogeheten "kleine Wet-Franchimont"[1] goedgekeurd. Deze zorgde voor een eerste verandering in het strafproces. (extra rechten voor het slachtoffer, inzage in het dossier, zuivering der nietigheden,...)

De commissie bleef verder werken aan een grotere verandering van het strafproces (de "grote Wet-Franchimont"). Hun voorbereidende werkzaamheden leidde tot een wetsvoorstel houdende het Wetboek van Strafprocesrecht.[2]
Het voorstel werd op 13 januari 2004 officieel bij het Parlement ingediend en de Senaat heeft het op 1 december 2005 goedgekeurd.

Eind 2006 werd bekendgemaakt dat de Kamer het wetsontwerp niet meer zou behandelen.[3] De "grote Wet-Franchimont", en dus het Wetboek van Strafprocesrecht, werd voor onbepaalde tijd in de ijskast gestopt.

Nationaal recht

Rechtsbronnen:Belgische Grondwet · verdrag · bijzondere wet · wet, decreet, ordonnantie · rechtspraak · rechtsleer · gewoonterecht · algemene rechtsbeginselen · billijkheid
Publiekrecht:staatsrecht · strafrecht · gerechtelijk recht · bestuursrecht · fiscaal recht · sociale zekerheidsrecht
Privaatrecht:burgerlijk recht · arbeidsrecht · economisch recht · insolventierecht · vennootschapsrecht
Rechtbanken:Hof van Cassatie · Grondwettelijk Hof · Raad van State
hof van beroep (5) (Marktenhof) · arbeidshof (5) · arbeidsrechtbank (9) · ondernemingsrechtbank (9) · hof van assisen (11) · arrondissementsrechtbank (12) · rechtbank van eerste aanleg (12) (burgerlijke rechtbank, correctionele rechtbank, strafuitvoeringsrechtbank, raadkamer, onderzoeksrechter, beslagrechter, familierechtbank, jeugdrechtbank) · politierechtbank (15) · vredegerecht (187)
Brussels International Business Court
Territoriale indeling:gerechtelijk gebied · gerechtelijk arrondissement · gerechtelijk kanton
Juridische actoren:advocaat · assessor · benadeelde persoon · burgerlijke partij · gerechtsdeurwaarder · griffier · Ministerie van Justitie · notaris · Openbaar Ministerie (ook parket) · pleitbezorger · rechter · referendaris · stafhouder

Primair recht:VEU · VWEU · Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Secundair recht:verordeningen · richtlijnen · besluiten · aanbevelingen · adviezen
Rechtbanken:Gerecht · Hof van Justitie van de Europese Unie · Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie
Verdragen:Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
Rechtbanken:Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Rechtsbronnen:verdrag · rechtspraak · rechtsleer · gewoonterecht · algemene rechtsbeginselen
Rechtstakken:internationaal publiekrecht · internationaal privaatrecht
Rechtbanken:Benelux-Gerechtshof · Internationaal Gerechtshof · Internationaal Strafhof