Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

wet

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (afgekort Wabo) was een Nederlandse wet, die op 1 oktober 2010 werd ingevoerd. De wet regelde de omgevingsvergunning. De Wabo is per 1 januari 2024 komen te vervallen en de inhoud ervan is opgenomen in de Omgevingswet.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Citeertitel Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Titel Wet van 6 november 2008, houdende regels inzake een vergunningstelsel met betrekking tot activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving en inzake handhaving van regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving
Afkorting Wabo
Soort regeling Wet in formele zin
Toepassingsgebied Vlag van Nederland Nederland
Rechtsgebied Omgevingsrecht
Status Vervallen
Goedkeuring en inwerkingtreding
Ingediend op 18 oktober 2006
Aangenomen door Tweede Kamer op 1 december 2007Eerste Kamer op 4 november 2008
Ondertekend op 6 november 2008
Gepubliceerd op 4 december 2008
Gepubliceerd in Stb. 2008, 496
In werking getreden op 1 oktober 2010
Ingetrokken/
opgeheven op
1 januari 2024
Geschiedenis
Opgevolgd door Omgevingswet
Wijzigingen Externe lijst
Lees online
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Portaal  Portaalicoon   Mens & maatschappij

De Wabo integreerde een groot aantal (circa 25) vergunningen, ontheffingen en meldingen (verder te noemen toestemmingen) tot één omgevingsvergunning. De dienstverlening aan burger en bedrijf zou moeten verbeteren als gevolg van de introductie van één omgevingsvergunning voor de betreffende toestemmingsstelsels; één omgevingsvergunning leidt tot de invoering van één loket, één (digitaal) aanvraagformulier, één bevoegd gezag (één aanspreekpunt), één uniforme en in het algemeen ook kortere procedure, één procedure voor bezwaar en beroep en één handhavend bestuursorgaan.

De samenvoeging van deze toestemmingen leidde tot een omvangrijke vermindering van het aantal toestemmingen en een daarmee overeenkomende vermindering van administratieve lasten. De omgevingsvergunning bood ook impulsen om te komen tot een organisatieverbetering en samenwerking binnen en tussen overheden. De omgevingsvergunning noodzaakt tot een goede organisatie van het omgevingsloket (frontoffice) en een goede organisatie en samenwerking tussen overheden achter dat loket (backoffice). Als gevolg van de Wabo zijn vele wetten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving (op het terrein van milieu, wonen, ruimtelijke ordening, natuurbescherming enz.) aangepast. De belangrijkste uitvoeringsregelingen van de Wabo waren het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Zie ook

bewerken
bewerken