Walter Prevenier

hoogleraar uit België

Walter Prevenier (Zelzate, 25 september 1934) is een Belgisch historicus, gespecialiseerd in geschiedenis van de middeleeuwen, paleografie en oorkondeleer. Tot 1999 was hij gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent, waar hij historische kritiek doceerde. Hij was en is gastdocent aan tal van universiteiten wereldwijd. Hij is buitenlands lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (afdeling Letterkunde) in Amsterdam.

Academische carrièreBewerken

Walter Prevenier werd in 1956 licentiaat geschiedenis aan de Universiteit Gent met een scriptie over Vlaanderen onder Filips de Stoute. De standenvertegenwoordiging. In 1962 promoveerde hij er tot Doctor in de Letteren en Wijsbegeerte met een proefschrift over Het oorkondenwezen der graven van Vlaanderen (1191-begin 1206). Een diplomatisch-paleografische studie met kritische tekstuitgave. In 1959 was hij reeds archivaris-paleograaf voor de Staatsjury aan het Algemeen Rijksarchief in Brussel.

Prevenier werd specialist in de geschiedenis van de middeleeuwen. In 1966 werd hij benoemd tot parttime docent aan de Vrije Universiteit Brussel voor de cursus "Oorkondenleer der middeleeuwen". Vanaf 1967 doceerde hij ook "De Latijnse Paleografie" in de licentie geschiedenis en in de klassieke filologie aan de UGent, waar hij in 1968 benoemd werd tot fulltime docent. Een jaar eerder startte hij er de cursussen Oorkondenleer, Paleografie en Inleiding tot de historische kritiek.

In 1971 werd hij aan de Vrije Universiteit Brussel benoemd tot titularis van de cursus Paleografie, in de licentie geschiedenis en Germaanse filologie. Aan de UGent kreeg hij dat jaar een leerstoel Hulpwetenschappen en methodologie der geschiedenis.

Prevenier werd decaan van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de Universiteit Gent voor de academiejaren 1984-1985 en 1985-1986. Andere functies die hij bekleedde zijn:

 • lid van de Raad van Beheer van de Rijksuniversiteit Gent voor de academiejaren 1989-90, 1990-91 en 1991-92,
 • voorzitter van de stuurgroep Uitstraling
 • Public Relations Rijksuniversiteit Gent, 1989.
 • voorzitter van het Huldecomité voor het Liber Amicorum prof. dr. Adriaan Verhulst.

Prevenier stond aan de Gentse universiteit bekend als een bijzonder gesmaakt lesgever en een goedlachse en sympathieke persoonlijkheid. Zijn auditoria zaten steeds overvol. Vanaf 1 oktober 1999 ging hij met emeritaat.

In januari 2003 werd hij lid van een adviescommissie, belast met de redactie van een 'Anti-discriminatie-verklaring'. In 2005-2006 was hij lid van een adviescommissie, ingesteld door de Universiteit Gent, belast met de redactie van een ‘Code voor gebruikers van terreinen, lokalen en infrastructuur’.

Prevenier was ook gasthoogleraar aan de universiteiten van Utrecht, Berkeley, Pennsylvania, Rutgers en Columbia. Hij is onder meer secretaris van de Commission Internationale de Diplomatique en Fellow of the Mediaeval Academy of Amerika (Cambridge, Mass.).

In 2008 werd hij gasthoogleraar aan de University of California in Los Angeles (UCLA), waar hij een undergraduate seminar verzorgde over Golden Ages in the Low Countries (15e en 17e eeuw), en een graduate seminar over The Social Position of Women in Medieval Low Countries. Dit gasthoogleraarschap was de start van de nieuwe Anthony van Dyck leerstoel van de Vlaamse regering, die werd opgericht in 2007 naar analogie met de Rubens leerstoel aan de University of California in Berkeley.

MediaBewerken

Vanaf 1974 wordt Prevenier lid van de beheerraad van de Stichting ‘Het Laatste Nieuws’.

OnderscheidingenBewerken

Walter Prevenier behaalde in zijn carrière een reeks onderscheidingen. Een selectie:

 • In 1958 kreeg hij de Prijs voor Geschiedenis uitgereikt door de provincie Oost-Vlaanderen.
 • Op 8 januari 1988 werd hij Commandeur in de Kroonorde, en op 8 april 1976 Officier in de Leopoldsorde.
 • Hij ontving een Burgerlijke medaille eerste klas op 18 augustus 1982, en het Burgerlijk Kruis Eerste Klas op 6 april 1993.
 • Inmiddels werd hij ook verkozen tot Corresponderend lid van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België (Klasse der Letteren, 1985),
 • lid van de Academia Europaea, Cambridge Engeland (3 januari 1989).
 • In mei 1990 ontving hij de "Prijs Herman Vanderpoorten" voor "ideologische en ethische integriteit".
 • In 2003 werd Prevenier benoemd tot ereburger van de gemeente Zelzate.
 • op 9 mei 2005 kreeg hij de Prijs Anton Bergmann 2000-2004, uitgereikt door de Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-arts de Belgique, als coördinator-auteur van de ‘Geschiedenis van Deinze’.

PublicatiesBewerken

 • Handelingen van de Leden en van de Staten van Vlaanderen (1384 1405). Excerpten uit de rekeningen der steden, kasselrijen en vorstelijke ambtenaren, (Koninklijke Commissie voor Geschiedenis), (in 4º reeks), Brussel, 1959, XXXVI 488 pp.
 • De Leden en de Staten van Vlaanderen (1384 1405), (Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren, Verhandeling nr. 43), Brussel, 1961, XXXIV 420 pp.
 • De oorkonden der graven van Vlaanderen (1191 aanvang 1206), I. Diplomatisch paleografische inleiding, (Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, Verzameling van de Akten der Belgische Vorsten), (in 4º reeks), Brussel, 1966, XXIV 630 pp.
 • De oorkonden der graven van Vlaanderen (1191 aanvang 1206), II. Uitgave, (Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, Verzameling van de Akten der Belgische Vorsten), (in 4º reeks), Brussel, 1964, 654 pp.
 • Liber Memorialis. 50 jaar afgestudeerden in de geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Gent (1920 1969), (Uitgave O.S.G.G. nr. 20), Gent, 1970, 88 pp.
 • De oorkonden der Graven van Vlaanderen (1191 aanvang 1206), III. Documentatie en indices, (Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, Verzameling van de Akten der Belgische Vorsten). (in 4º reeks), Brussel, 1971, 309 pp.
 • Chronologie, cursus Heemkundige Vorsers, Westvlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde), Assebroek, s. d. [1976].
 • Algemene inleiding tot de historische kritiek, Uitg. Verbond van de Kringen voor Heemkunde in Oost Vlaanderen, Gent, 1977, 21 pp.
 • Facetten van de vrijzinnigheid in Vlaanderen anno 1978, Gent, 1978, 64 pp.
 • (samen met Wim Blockmans), De Bourgondische Nederlanden, met een woord vooraf door R. Vaughan, hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen, Antwerpen, Ed. Mercatorfonds, 1983, 406 pp. - Ook: Les Pays Bas Bourguignons, Paris, Ed. Albin Michel, 1983, 408 pp. - Ook: The Burgundian Netherlands, Cambridge University Press, 1985, 405 pp. - Ook: Die Burgundische Niederlände, Verlag Chemie, Acta Humaniora, Weinheim, 1986, 405 pp.
 • Diplomatica et Sigillographica. Travaux préliminaires de la Commission Internationale de Diplomatique et de la Commission Internationale de Sigillographie pour une normalisation des éditions internationales des éditions de documents et un Vocabulaire international de la Diplomatique et de la Sigillographie, Zaragoza, 1984, 221 pp.
 • (samen met J. G. Smit), Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en Steden van Holland voor 1544, deel I, 2 (teksten) 1276 1433, Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie 202, 's Gravenhage, 1987, 797 pp.
 • (samen met Wim Blockmans), In de ban van Bourgondië, Fibula-Unieboek, Geschiedenis en cultuur paperbacks, Houten, 1988, 174 pp.
 • Nouveau Wauters. I. Introduction, bibliographie, microfiches ; II. Index topographique (2 vol.); III. Index onomastique, (coédition Commission Royale d'Histoire - Cetedoc), Bruxelles-Louvain-la-Neuve, 1989, zonder paginering (in samenwerking met Paul Tombeur en Philippe Demonty).
 • (samen met J.G. Smit), Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland voor 1544, deel I, 1 (inleiding, lijsten en indices) 1276-1433, Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie 201, 's Gravenhage, 1991, XXVI-286 pp.
 • Uit goede bron. Introductie tot de historische kritiek, uitg. Garant, Leuven-Apeldoorn, 1992, 224 pp.- 2de onveranderde druk, 1993 - 3de onveranderde druk, 1994- vierde herziene druk, 1985 - 5de onveranderde druk, 1996 - zesde herziene druk, 1998 - zevende herziene druk, 2000. - tiende druk, 2008
 • Het historisch en kunsthistorisch onderzoek aan de Vlaamse universiteiten. Een dwarsdoorsnede, Commissieverslag maart 1993. Vl.I.R. -project. Evaluatie van wetenschappelijk onderzoek. Brussel, uitg. Vl.I.R., 1993, 149 pp. (in samenwerking met E. Vanhaute, e.a.).
 • Notarial Instruments in Flanders between 1280 and 1452, (Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, groot in-octavo reeks), Brussel, 1995, XXVIII 350 pp. (in samenwerking met James M. Murray en Michel Oosterbosch).
 • (samen met Wim Blockmans), De Bourgondiërs. De Nederlanden op weg naar eenheid. 1384 - 1530, Amsterdam - Leuven, Meulenhoff Monografieën over Europese cultuur, 1997, 288 pp. Tweede druk 2000, 288 pp.
 • Prinsen en poorters. Beelden van de laat-middeleeuwse samenleving in de Bourgondische Nederlanden, 1384-1530, Antwerpen, Mercatorfonds, 1998, 414 pp. (in samenwerking met Th. de Hemptinne, M. Boone, M.-Th. Caron, W. Blockmans, e.a.) - Ook: Le prince et le peuple. Images de la société du temps des ducs de Bourgogne, 1384-1530, Anvers, Fonds Mercator, 1998, 414 pp.
 • (samen met David Nicholas), Gentse stads- en baljuwsrekeningen (1365-1376), Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, in 4º reeks, Brussel, 1999, XXX 540 pp.
 • The Promised Lands. The Low Countries Under Burgundian Rule, 1369-1530, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1999, XVIII + 286 pp. (samen met Wim Blockmans).
 • From Reliable Sources. An Introduction to Historical Methods, Cornell University Press, Ithaca - London, 2001, 207 pp. (in samenwerking met Martha Howell).
 • Geschiedenis van Deinze. Deel 1. Deinze en Petegem in de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijden, Deinze, Stadsbestuur Deinze en Kring voor Geschiedenis en Kunst van Deinze en de Leiestreek, 2003, X + 476 pp (in samenwerking met Romain van Eenoo).
 • Geschiedenis van Deinze. Deel 2. Deinze en Petegem in de 19e en 20e eeuw, Deinze, Stadsbestuur Deinze en Kring voor Geschiedenis en Kunst van Deinze en de Leiestreek, 2005, X + 583 pp (in samenwerking met Romain van Eenoo).
 • Geschiedenis van Deinze. Deel 3. Het platteland en de dorpen in Deinze, Deinze, Stadsbestuur Deinze en Kring voor Geschiedenis en Kunst van Deinze en de Leiestreek, 2007, X + 732 pp (in samenwerking met Romain Van Eenoo en Erik Thoen).

Externe linkBewerken

Voorganger:
Adriaan Verhulst
Secretaris van het Willemsfonds
1965 - 1979
Opvolger:
?