Waarneming.nl

Waarneming.nl is een website van Stichting Observation International waarop natuurwaarnemingen in Nederland worden verzameld die door iedereen die een account heeft aangemaakt kunnen worden ingevoerd. Ze zijn vervolgens voor een ieder te raadplegen.

Doel van Waarneming.nl is om een actueel inzicht te geven in de biodiversiteit (rijkdom van de natuur) in Nederland. Daartoe worden door de gebruikers waarnemingen verzameld van vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen, vlinders (dagvlinders in een aparte categorie), libellen, overige geleedpotigen, vissen, weekdieren, paddenstoelen, mossen/korstmossen en planten. Aan deze waarnemingen kunnen foto's of geluiden worden gekoppeld. Waarnemingen buiten Nederland kunnen op een aparte website, Observation.org worden ingevoerd. De waarnemingen zijn voor alle gebruikers gratis raadpleegbaar. Om misbruik zoals stroperij te voorkomen wordt van waarnemingen soms de locatie onzichtbaar gemaakt of worden waarnemingen onder embargo gezet.

Waarneming.nl wordt deels onderhouden door vrijwilligers, de admins. Deze zien ook toe op de kwaliteit van de waarnemingen, door commentaar te leveren, navraag te doen en door actieve bijdragen in het forum waar mensen (determinatie)vragen kunnen stellen.

Er wordt sinds 2009 samengewerkt onder leiding van de Gegevensautoriteit Natuur aan de Nationale Databank Flora en Fauna, samen met de stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna (dat zijn de PGO's zoals Floron, de Vlinderstichting, Zoogdiervereniging VZZ, SOVON en EIS-Nederland). Waarnemingen uit de database van Waarneming.nl worden door hen overgenomen.

Ook wordt samengewerkt met lokale en regionale natuurwerkgroepen door het beschikbaar stellen van een configureerbare website specifiek voor het werkgebied van de natuurwerkgroep. De website kreeg landelijke bekendheid in juni 2007 toen grote groepen Vale gieren in België en Nederland verbleven.

WerkgroepsschermenBewerken

De website is groot geworden door het leveren van op maat gemaakte werkgroepschermen aan werkgroepen en afdelingen van natuurorgansaties in Nederland. Een website van een werkgroep beschikt hierdoor over de mogelijkheid op waarnemingen in haar werkgebied in te voeren op haar website en kan de bezoekers van de website de waargenomen flora en fauna in het werkgebied uit de database van Waarneming.nl tonen. Organisaties waar op landelijk niveau mee samengewerkt wordt zijn de Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie en de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging.

ForumBewerken

De website bevat ook een forum waar vragen gesteld kunnen worden over de dieren en planten in Nederland en het buitenland. Het forum is opgesplitst in verschillende dier- en plantgroepen. Voor elke groep zijn deskundigen actief op het forum voor het beantwoorden van vragen. Daarnaast wordt via het forum ondersteuning gegeven aan de gebruikers.

Waarneming.nl op mobiele apparatenBewerken

Waarneming.nl maakte al vroeg gebruik van mobiele applicaties voor PDA's (WnPda en WnSmart, beide voor Windows Mobile). Voor moderne telefoons zijn er drie geschikte apps:

Met deze programma's is het mogelijk waarnemingen in het veld in te voeren op een smartphone en deze later via een internetverbinding te uploaden naar Waarneming.nl, Waarnemingen.be of Observation.org. Bij de invoer van de waarneming worden de gegevens van de locatie en tijd overgenomen van een gps-ontvanger. De locatie die bij de waarneming is opgeslagen bepaalt bij welke site de waarneming wordt toegevoegd. Datum en tijd worden automatisch toegevoegd op basis van de instellingen van de smartphone.

ProfessionaliseringBewerken

Waarneming.nl was oorspronkelijk een hobbyproject van de makers. Het succes van de site zorgt ervoor dat nauwere samenwerking werd gezocht met Stichting Natuurinformatie, deze verzorgde al vanaf de start de hosting voor de site. In 2006 werd Waarneming.nl een zelfstandige werkgroep van de stichting. Sinds 2007 zijn de programmeurs van Waarneming.nl in dienst van de stichting. Ze werken betaald voor Waarneming.nl en verwante projecten.

InternationaalBewerken

Waarneming.nl is beschikbaar in verschillende talen bijvoorbeeld Fries, Engels, Duits en Frans. Aparte sites zijn in het leven geroepen voor het doorgeven en verzamelen van waarnemingen in België en in de rest van de wereld: Observation.org. In België wordt samengewerkt met Natuurpunt in de Nederlandstalige website Waarnemingen.be en met Natagora in de Franstalige versie Observations.be.

Externe linksBewerken

Zie de categorie Images from waarneming.nl van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.