Volmacht (juridisch)

juridisch

Een volmacht is een meestal schriftelijke verklaring, waarbij iemand een ander de bevoegdheid geeft om namens hem of haar bepaalde (rechts)handelingen uit te voeren. Het verlenen van een volmacht kan uitdrukkelijk of stilzwijgend geschieden.

Een volmacht kan bijzonder of algemeen zijn.

Een bijzondere volmacht wordt verleend voor een bepaald doel, zoals het kunnen uitoefenen van bepaalde beroepsactiviteiten, bijvoorbeeld aan een caissière die bevoegd is om namens haar werkgever betalingen in ontvangst te nemen, of een advocaat die bevoegd moet zijn om diens cliënt te kunnen vertegenwoordigen. Ook kan een verzekeringsagent krachtens de hem verleende volmacht bevoegd zijn om op naam en voor rekening van de verzekeraar overeenkomsten af te sluiten.

Een algemene volmacht is "de volmacht die alle zaken van de volmachtgever en alle rechtshandelingen omvat, met uitzondering van hetgeen ondubbelzinnig is uitgesloten" (artikel 3:62 van het Burgerlijk Wetboek). Een onbeperkte algemene volmacht aan een vertrouwenspersoon wordt ook wel een levenstestament genoemd.[1]

NederlandBewerken

In Nederland is de volmacht opgenomen in Boek 3 (artikel 3:60 t/m 3:79) van het Burgerlijk Wetboek. Zij definieert de volmacht als "de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten".[1] Het verlenen van een volmacht is in dit kader een eenzijdige rechtshandeling.

Zie ookBewerken