Vlaamse Vereniging van Studenten

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS), is de koepel van studentenraden en de officiële vertegenwoordiging van de student in Vlaanderen en Brussel. Het is een vereniging voor en door studenten uit het hoger onderwijs (zowel vanuit de universiteiten als vanuit de hogescholen). De organisatie ijvert voor kwaliteitsvol en democratisch onderwijs en streeft daarbij naar evenredige participatie voor alle kansengroepen.

Vlaamse Vereniging van Studenten
Flemish Union of Students
Vvs-logo-kleur.jpg
Afkorting VVS
Opgericht 1938
Type Overkoepelende studentenraad
Lid van ESU
Website http://www.vvs.ac
Portaal  Portaalicoon   Onderwijs

VVS vertolkt de mening van de studenten over onderwijs, onderwijsgerelateerde en actuele zaken. De vereniging stelt zich tot doel langs het geheel van haar werking en structuren, alle studenten aan het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap te vertegenwoordigen en dit zowel op gewests-, gemeenschaps-, federaal als internationaal niveau. De koepel wordt door de Vlaamse overheid als gesprekspartner namens de studenten erkend en gefinancierd.

De Vlaamse Scholierenkoepel is een vergelijkbare vereniging voor het secundair onderwijs.

DoelstellingenBewerken

VVS plaatst het verdedigen van de rechten van studenten en toekomstige studenten in het ruimer kader van de democratisering van het onderwijs. Voor VVS betekent dit dat iedereen het recht heeft om zonder financiële, materiële, socioculturele of andere drempels en in overeenstemming met zijn of haar capaciteiten het onderwijs van zijn of haar keuze te volgen. Democratisering gaat met andere woorden over gelijke kansen, zowel bij de instroom als bij de door- en uitstroom uit het hoger onderwijs. VVS streeft naar evenredige participatie waarbij de deelname van de verschillende kansengroepen in het hoger onderwijs in verhouding moet staan tot hun proportionele aandeel in de samenleving.

VVS stelt zichzelf de volgende doelstellingen:

  1. het behartigen van de rechten en de belangen van alle studenten in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zonder enige vorm van discriminatie;
  2. het ontwikkelen van activiteiten om de democratisering van het onderwijs te stimuleren en te verdedigen;
  3. het nastreven van onderwijs van de allerhoogste kwaliteit, aangezien democratisch onderwijs dat niet kwalitatief is, en kwalitatief onderwijs dat niet democratisch is, zinloos zijn. Onder onderwijs van de allerhoogste kwaliteit wordt verstaan methodisch, ontvoogdend, responsabiliserend en activerend onderwijs dat gericht is op menselijke zelfontplooiing, kritisch burgerschap en maatschappelijke inzetbaarheid en onderwijs dat kennis democratiseert in de samenleving;
  4. het ijveren voor democratisch georganiseerde onderwijsinstellingen met reële, en voldoende ondersteunde studenteninspraak;
  5. het zich inzetten voor de democratisering van de maatschappij, zoals de inzet om de democratische rechten en vrijheden van de gemeenschap en het individu te realiseren en de reeds gerealiseerde te consolideren, aangezien democratisch onderwijs slechts mogelijk is in een democratische maatschappij.

GeschiedenisBewerken

VVS werd in 1938 opgericht als Vereniging der Vlaamse Studenten, later de Vereniging van Vlaamse Studenten. Deze overkoepeling had na verloop van tijd alle Nederlandstalige (Vlaamse) studenten in België als lid. Dit lidmaatschap was automatisch, studenten konden zich echter wel uitschrijven. VVS was in die eerste jaren vooral een zaak van de universiteitsstudenten van Leuven (KVHV) en Gent. Met conflicten tussen links en rechts georiënteerde studenten binnen VVS kwam ook het automatisch lidmaatschap vanaf 1970 ter discussie te staan. Van automatisch lidmaatschap evolueerde VVS in 1977 naar een exclusief individuele studentenvertegenwoordiging. Tijdens de jaren zeventig en tachtig was VVS een overwegend linkse organisatie, die in de periode 1974-1990 nog als ondertitel "VVS-Studentenvakbeweging" of VVS-SVB meekreeg.

StructuurBewerken

BestuurBewerken

Het Bestuur kan gezien worden als de uitvoerende macht van de organisatie. Haar taak bestaat uit de algemene coördinatie van de vereniging en het uitdragen en verdedigen van de standpunten die werden ingenomen door de leden van de Vlaamse Vereniging van Studenten. De leden van het bestuur worden eind juni jaarlijks verkozen door de Algemene Vergadering. Hun mandaat loopt voor een volledig jaar en start, na hun verkiezing eind juni, ten vroegste op 1 augustus. Het eindigt op 30 juni van het jaar daarna.

Bestuur VVS 2019-2020
Naam Positie Instelling
Wimjan Nitelet Voorzitter Thomas More
Dylan Couck Ondervoorzitter en bestuurder onderwijs Universiteit Gent
Feliciaan De Palmenaer Bestuurder financiën Universiteit Gent
Sander Vanmaercke Bestuurder sociale zaken Katholieke Universiteit Leuven

Algemene VergaderingBewerken

De Algemene Vergadering is het hart van VVS en bestaat uit studentenvertegenwoordigers uit Vlaanderen en Brussel die door de verschillende lokale studentenraden afgevaardigd worden. De algemene vergadering is de vergadering die het strategische beleid van de organisatie uitzet en de bestuurders verkiest.

BureauBewerken

Het bureau is het orgaan dat de inhoudelijke werking van VVS schraagt. Het is de vergadering die de inhoudelijk standpunten voorbereidt en mandatarissen en rapporteurs verkiest. De mandatarissen zijn de VVS-vertegenwoordigers die de organisatie extern vertegenwoordigen, in de diverse vergaderingen waar VVS aanwezig is. Rapporteurs zijn de studenten die intern verantwoordelijk zijn voor het uitwerken van een nieuw standpunt en de werkgroepen voorzitten.

WerkgroepenBewerken

Werkgroepen hebben binnen VVS tot doel een ontwerpstandpunt vorm te geven of een bepaald thema uit te werken. Ze hebben echter geen enkele beslissingsmacht en kunnen enkel voorstellen of ontwerpstandpunten formuleren. Hier wordt in kleine groepjes bestaande uit afgevaardigden van de verschillende studentenraden het voorbereidende werk gedaan om tot een standpunttekst te komen die uiteindelijk door het bureau gestemd wordt.

StafBewerken

De stafmedewerkers van VVS ondersteunen de bestuurders, de rapporteurs en de mandatarissen op inhoudelijk en administratief vlak. Ze zorgen voor het dagelijkse reilen en zeilen van de organisatie en houden ook contact met de belangrijkste externe partners van de organisatie. Verder houden ze zich bezig met de logistieke omkadering, inbreng voor standpuntteksten, onderzoek en contacten.

Intern Audit ComitéBewerken

Het Intern Audit Comité (IAC) is samengesteld uit oud-studentenvertegenwoordigers met ervaring in VVS. Vanuit hun expertise ondersteunen zij de raad van bestuur en de algemene vergadering op een adviserende en controlerende manier.

Bekende oud-VVS'ersBewerken

Externe linkBewerken