Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout

Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout is een Natura 2000-gebied (habitatrichtlijngebied BE2100024 en vogelrichtlijngebied 'Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout' (BE2101538)) in Vlaanderen. Het Turnhouts Vennengebied bevindt zich in de Noorderkempen, in het noordoosten van de provincie Antwerpen. Het habitatrichtlijngebied bestaat uit zestien deelgebieden in zes gemeenten. Het vogelrichtlijngebied bestaat uit twee deelgebieden die bijna volledig gescheiden zijn door de vallei van de rivier de Aa, met slechts een klein raakpunt.

Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout (habitatrichtlijngebied)/ Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout (vogelrichtlijngebied)
Natura 2000-gebied
Situering
Locatie Antwerpen
Informatie
Geldende richtlijn(en) Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn
Beheer Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt, particulieren
Site code (Europees) BE2100024 (habitatrichtlijngebied), BE2101538(vogelrichtlijngebied)
Foto's
Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout

In het gebied komen twintig Europees beschermde habitattypes voor: actief hoogveen, blauwgraslanden, droge heide droge heide op jonge zandafzettingen,, eiken-beukenbossen op zure bodems, eiken-beukenbossen zonder wilde hyacint, glanshaver- en grote vossenstaartgraslanden, heischrale graslanden en soortenrijke graslanden van zure bodems, kalkmoeras, ondiepe beken en rivieren met goede structuur en watervegetaties, open graslanden op landduinen, oude eiken-berkenbossen op zeer voedselarm zand, slenken en plagplekken op vochtige bodems in de heide, valleibossen, elzenbroekbossen en zachthoutooibossen, vochtige tot natte heide, voedselarme tot matig voedselarme verlandingsvegetaties, voedselarme tot matig voedselarme wateren met droogvallende oevers, voedselarme zwak gebufferde vennen die niet vaak droogvallen, voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie, zure bruingekleurde vennen.[1]


Er komen twintig Europees beschermde soorten voor in het gebied: blauwborst, blauwe kiekendief, boomleeuwerik, drijvende waterweegbree, franjestaart, gevlekte witsnuitlibel, grote modderkruiper, grote zilverreiger, heikikker, ijsvogel, kamsalamander, kleine modderkruiper, laatvlieger, middelste bonte specht, nachtzwaluw, poelkikker, rosse vleermuis, rugstreeppad, wespendief, zwarte specht.

Gebieden die deel uitmaken van het Natura 2000-gebied zijn onder andere: Turnhouts Vennengebied, het Moer, De Liereman-Korhaan, Het Goorken, Rode Del, Hooiput, gewestbos Ravels, Dombergheide, Geleeg, Meergoren en Werkendam.

AfbeeldingenBewerken

Externe linksBewerken

Overzicht van de Natura 2000-gebieden in Vlaanderen

Polders · West-Vlaams heuvelland · Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin · Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en heiden · Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem · Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden · Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen · Schelde en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent · Bossen en heiden van Zandig Vlaanderen: oostelijk deel · Bossen, heiden en valleigebieden van Zandig Vlaanderen: westelijk deel · Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek · Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen · Demervallei · Kalmthoutse Heide · Klein en Groot Schietveld, De Maatjes, Wuustwezelheide · Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen · Kempense kleiputten · Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop · Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout · De Maten · Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden · Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden · Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode · Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglabbeek-Maaseik · Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden · Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Wateringen · Abeek met aangrenzende moerasgebieden · Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven · Mechelse heide en vallei van de Ziepbeek · Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten · Uiterwaarden langs de Limburgse Maas en Vijverbroek · Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw · Voerstreek · Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor · Jekervallei en bovenloop van de Demervallei · Overgang Kempen-Haspengouw · Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat · Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout · Bokrijk en omgeving · IJzervallei · De Kuifeend en Blokkersdijk · Groot Schietveld, De Maatjes, Wuustwezelheide · De Ronde Put · De Zegge · Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stramprooierbroek en Mariahof · Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer · Poldercomplex · Schorren en polders van de Beneden-Schelde · Durme en middenloop van de Schelde · Vijvercomplex van Midden-Limburg · Westkust · Achterhaven Zeebrugge-Heist · Krekengebied · Zwin