Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden

Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden is een Natura 2000-gebied (habitatrichtlijngebied BE2100026) in Vlaanderen. Dit gebied ligt in de Kempen nabij de Kleine Nete en haar bovenlopen. De elf deelgebieden liggen verspreid op 4884 ha over vijftien gemeenten in de provincie Antwerpen en één deelgebied ligt in de provincie Limburg. De vogelrichtlijngebieden De Zegge (BE2100424) en De Ronde Put (BE2101639) liggen gedeeltelijk binnen het habitatrichtlijngebied, samen ruim 9000 hectare.[1]

Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden (habitatrichtlijngebied)/ De Zegge (vogelrichtlijngebied)/ De Ronde Put (vogelrichtlijngebied)
Natura 2000-gebied
Situering
Locatie Antwerpen, Limburg
Informatie
Geldende richtlijn(en) Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn
Beheer Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt, particulieren
Site code (Europees) BE2100026 (habitatrichtlijngebied), BE2101639 en BE2100424(vogelrichtlijngebieden)
Foto's
Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden

In het gebied komen tweeëntwintig Europees beschermde habitattypes voor: actief hoogveen, blauwgraslanden, droge heide, droge heide op jonge zandafzettingen,, eiken-beukenbossen op zure bodems, estuaria, galigaanvegetaties, glanshaver- en grote vossenstaartgraslanden, heischrale graslanden en soortenrijke graslanden van zure bodems, kalkmoeras, ondiepe beken en rivieren met goede structuur en watervegetaties, open graslanden op landduinen, oude eiken-berkenbossen op zeer voedselarm zand, slenken en plagplekken op vochtige bodems in de heide, valleibossen, elzenbroekbossen en zachthoutooibossen, vochtige tot natte heide, voedselarme tot matig voedselarme verlandingsvegetaties, voedselarme tot matig voedselarme wateren met droogvallende oevers, , voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie, voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen, wateren met kranswiervegetaties, zure bruingekleurde vennen.

Er komen twintig Europees beschermde soorten voor in het gebied: beekprik, bittervoorn, blauwborst, boomleeuwerik, Brandts vleermuis, bruine kiekendief, drijvende waterweegbree, fint, franjestaart, gevlekte witsnuitlibel, gewone grootoorvleermuis, grijze grootoorvleermuis, gladde slang, groenknolorchis, grote modderkruiper, heikikker, ijsvogel, kamsalamander, kleine modderkruiper, laatvlieger, nachtzwaluw, porseleinhoen, rivierdonderpad, rivierprik, roerdomp, rosse vleermuis, rugstreeppad, Spaanse vlag,wespendief, zwarte specht.

Gebieden die deel uitmaken van het Natura 2000-gebied zijn onder andere: Snepkensvijver-Heiberg, Olens Broek en Langendonk, Zwart Water, Grote Neerheide,Mosselgoren, Zomerzang, Ronde Put, Hoge Moer, Buitengoor, Meergoor, Koemook, Groesgoor, Sluismeer, De Maat-Den Diel, Grootbos, Luiksgestelse heide, kamp Grobbendonk, Schupleer, Graafweide, Kleine Netevallei van Lier tot Vierseldijk, Lommelse Sahara, Riebos, De Zegge.

AfbeeldingenBewerken

Externe linksBewerken

Overzicht van de Natura 2000-gebieden in Vlaanderen

Polders · West-Vlaams heuvelland · Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin · Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en heiden · Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem · Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden · Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen · Schelde en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent · Bossen en heiden van Zandig Vlaanderen: oostelijk deel · Bossen, heiden en valleigebieden van Zandig Vlaanderen: westelijk deel · Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek · Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen · Demervallei · Kalmthoutse Heide · Klein en Groot Schietveld, De Maatjes, Wuustwezelheide · Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen · Kempense kleiputten · Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop · Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout · De Maten · Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden · Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden · Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode · Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglabbeek-Maaseik · Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden · Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Wateringen · Abeek met aangrenzende moerasgebieden · Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven · Mechelse heide en vallei van de Ziepbeek · Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten · Uiterwaarden langs de Limburgse Maas en Vijverbroek · Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw · Voerstreek · Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor · Jekervallei en bovenloop van de Demervallei · Overgang Kempen-Haspengouw · Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat · Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout · Bokrijk en omgeving · IJzervallei · De Kuifeend en Blokkersdijk · Groot Schietveld, De Maatjes, Wuustwezelheide · De Ronde Put · De Zegge · Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stramprooierbroek en Mariahof · Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer · Poldercomplex · Schorren en polders van de Beneden-Schelde · Durme en middenloop van de Schelde · Vijvercomplex van Midden-Limburg · Westkust · Achterhaven Zeebrugge-Heist · Krekengebied · Zwin