Universitair docent

bepaalde rang en ambt van leraar in universitair onderwijs in Nederland

Universitair docent (ud) is een academisch docent aan een Nederlandse universiteit. Voor 1985 werd een universitair docent wetenschappelijk medewerker genoemd.

Ud's zijn docenten aan een universiteit die officieel bevoegd zijn examens af te nemen en die inhoudelijk en organisatorisch betrokken zijn bij het onderzoek en onderwijs van de afdeling waar zij werkzaam zijn en tevens lesgeven. Ud's zijn formeel werkzaam onder supervisie van de hoogleraar of universitair hoofddocent van de afdeling waarbij zij werkzaam zijn. Vaak genieten zij echter aanzienlijke vrijheid bij de invulling van hun werkzaamheden.

Ud's hebben geen ius promovendi en kunnen dus niet optreden als promotor van een promovendus. Wel kunnen zij optreden als copromotor, wat vaak betekent dat zij het grootste deel van de dagelijkse begeleiding van een promovendus voor hun rekening nemen.

De rang van een universitair docent is te vergelijken met die van assistant professor in het Amerikaanse systeem. In Vlaanderen is het equivalente van universitair docent gewoon docent.