Stofidentificatienummer

(Doorverwezen vanaf UN-nummer)

Het stofidentificatienummer of UN-nummer (ook wel VN-nummer, Engels: UN number) is een getal van vier cijfers dat een gevaarlijke stof identificeert tijdens het transport, volgens de voorschriften van de Verenigde Naties (de "Recommendations on the Transport of Dangerous Goods", ook bekend als het "oranje boek"). Het wordt onder meer gebruikt in het ADR, de Europese reglementering voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

licht ontvlambare vloeistof (benzine)
Tankwagen met huisbrandolie: op de achterzijde vinden we het stofidentificatienummer, 1202

In deel 3 van Bijlage A bij het ADR is een lijst opgenomen van stoffen volgens hun UN-nummer, met aanduiding van de bijhorende gevarenklasse en de bepalingen op het gebied van verpakking, vervoer ... uit het ADR die erop van toepassing zijn.

Enkele UN-nummers zijn:

1001 ethyn (acetyleen), opgelost
1002 lucht, samengeperst
1005 ammoniak, watervrij
1008 boortrifluoride
1011 butaan
1010 1,3-butadieen
1013 koolstofdioxide
1017 dichloor
1038 etheen, sterk gekoeld, vloeibaar
1044 brandblusapparaten die een samengeperst of vloeibaar gas bevatten
1045 difluor, samengeperst
1046 helium, samengeperst
1049 diwaterstof, samengeperst
1050 waterstofchloride, watervrij
1052 fluorwaterstof, watervrij
1066 distikstof, samengeperst
1072 dizuurstof, samengeperst
1073 dizuurstof, sterk gekoeld, vloeibaar
1075 petroleumgassen, vloeibaar gemaakt
1076 fosgeen
1077 propeen
1088 acetaal
1090 aceton
1114 benzeen
1120 butanolen
1125 n-butylamine
1131 koolstofdisulfide
1133 lijmen met brandbare vloeistof
1145 cyclohexaan
1170 ethanol in oplossing
1202 stookolie, dieselolie
1203 benzine
1223 kerosine
1230 methanol
1263 verf, vernis en aanverwante producten zoals verdunner
1266 parfumerieproducten met brandbare oplosmiddelen
1268 petroleum producten
1294 tolueen
1299 terpentijn
1300 kunstterpentijn (white spirit)
1307 xylenen
1544 cafeïne
1547 aniline
1744 dibroom
1779 mierenzuur
1789 zoutzuur
1790 waterstoffluoride
1791 natriumhypochloriet
1805 fosforzuur
1823 natriumhydroxide
1824 natronloog
1830 zwavelzuur
1863 brandstof voor straalvliegtuigen
1950 spuitbussen (aerosolen)
1962 etheen
1965 mengsel van koolwaterstofgassen, vloeibaar gemaakt (bijvoorbeeld lpg)
1966 diwaterstof, sterk gekoeld, vloeibaar
1967 insecticide, gas, giftig, niet elders genoemd
1968 insecticide, niet elders genoemd
1969 isobutaan
1971 methaan of aardgas, samengeperst
1972 methaan of aardgas, sterk gekoeld, vloeibaar
1977 distikstof, sterk gekoeld, vloeibaar
1978 propaan
2014 waterstofperoxide, 20 - 60 % oplossing in water
2015 waterstofperoxide, meer dan 60 % oplossing in water (gestabiliseerd)
2030 hydrazine, oplossing in water
2031 salpeterzuur (met uitzondering van roodrokend salpeterzuur)
2032 roodrokend salpeterzuur
2073 ammoniak oplossing in water
2187 koolstofdioxide, sterk gekoeld, vloeibaar
2188 arsine
2199 fosfine
2209 formaldehyde (oplossing)
2212 asbest (crocidoliet, amosiet, mysoriet)
2304 naftaleen, gesmolten
2312 fenol, gesmolten
2447 fosfor, gesmolten
2448 zwavel, gesmolten
2570 cadmiumverbindingen
2588 pesticide, vast, giftig, niet elders genoemd
2590 asbest, wit (chrysotiel, actinoliet, anthofylliet, tremoliet)
2794 batterijen gevuld met vloeibare zure elektrolyt
2795 batterijen gevuld met vloeibare alkalische elektrolyt
2800 gesloten batterijen gevuld met vloeibare elektrolyt
2809 kwik
2821 fenol, oplossing
2871 antimoonpoeder
3066 verf en verwante producten (verdunner, oplosmiddel...)

Ontplofbare stoffen (gevarenklasse 1) hebben een UN-nummer kleiner dan 1000.