Topologische ruimte

Een topologische ruimte is een verzameling met een zodanige structuur dat er continue afbeeldingen (functies) op kunnen worden gedefinieerd. De tak van de wiskunde die zich bezighoudt met topologische ruimten en continue afbeeldingen daartussen, is de topologie.

Vier voorbeelden en twee niet-voorbeelden van topologieën op de drie-punten-verzameling {1,2,3}. Het voorbeeld linksonder is geen topologie, omdat de vereniging {2,3} van {2} en {3} ontbreekt; het voorbeeld rechtsonder is geen topologie, omdat de doorsnede {2} van {1,2} en {2,3} ontbreekt.

Definitie bewerken

Een topologische ruimte is een verzameling   samen met een collectie   van deelverzamelingen van  , open verzamelingen genoemd, die aan de volgende axioma's voldoen:

 1.   (de lege verzameling) en   zijn open.
 2. De vereniging van willekeurig veel open verzamelingen is open.
 3. De doorsnede van twee open verzamelingen is open.

Een dergelijke collectie open verzamelingen wordt een topologie op   genoemd. Het koppel   wordt dan een topologische ruimte genoemd. Een gesloten verzameling is een verzameling waarvan het complement open is.

Continuïteit bewerken

Zie Continue functie (topologie) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Als   en   topologische ruimten zijn, dan heet een afbeelding   continu als het (volledig) origineel van iedere open verzameling van   opnieuw een open verzameling van   is:

 

De categorie Top heeft als objecten de topologische ruimten en als morfismen de continue afbeeldingen.

Als equivalentie in deze categorie geldt het bestaan van een homeomorfisme, dat wil zeggen een tweezijdig omkeerbare afbeelding (bijectie) die in beide richtingen continu is. Twee topologische ruimten heten homeomorf als tussen beiden een homeomorfisme bestaat. Dergelijke ruimten kunnen topologisch niet van elkaar worden onderscheiden.

Voorbeelden bewerken

Voorbeelden van topologische ruimten zijn:

 • Een metrische ruimte   met de door de metriek geïnduceerde topologie. De open verzamelingen zijn de deelverzamelingen   van   waarvan elk punt een inwendig punt is. Voor willekeurige topologische ruimten geldt overigens dat een verzameling open is dan en slechts dan als elk punt ervan een inwendig punt van die verzameling is).
 • Ook een pseudometrische ruimte heeft een topologie die door de pseudometriek wordt geïnduceerd, op dezelfde manier als bij een metriek.
 • Voor een willekeurige verzameling   is de triviale topologie de topologie die als open verzamelingen alleen de lege verzameling   en   zelf heeft.
 • Voor een willekeurige verzameling   is de discrete topologie de collectie  , dus waarin elke deelverzameling van   open is.
 • Een verzameling   met als open verzamelingen de lege verzameling en alle verzamelingen waarvan het complement eindig is. Dit heet de cofiniete topologie. Is   zelf een eindige verzameling, dan is de cofiniete topologie dezelfde als de discrete topologie.
 • Zij   een commutatieve ring en   het spectrum van   (dit is de verzameling priemidealen van  ).   is dan een topologische ruimte met als gesloten verzamelingen de verzamelingen van de vorm  , waarin   een ideaal van   is. Deze topologische ruimte is compact, en de zojuist gedefinieerde topologie heet de Zariski-topologie.

Alternatieve karakteriseringen bewerken

De topologische structuur van   kan ook worden vastgelegd door een van de volgende elementen te specificeren:

 1. de gesloten verzamelingen van   d.w.z. de complementen van de open verzamelingen
 2. de afsluiting van elk deel   van   d.w.z. de kleinste gesloten verzameling die   omvat, of ook nog de doorsnede van alle gesloten verzamelingen die   omvatten
 3. het inwendige van elk deel   van   d.w.z. de grootste open verzameling die in   vervat ligt, of ook nog de unie van alle open verzamelingen van   die een deel zijn van  

Basis bewerken

Een basis voor een topologische ruimte   is een collectie open verzamelingen   met de eigenschap dat iedere andere open verzameling van   geschreven kan worden als een (eventueel oneindige) vereniging van elementen van de basis. Topologische ruimten zijn eenvoudiger te bestuderen als ze beschikken over een basis met een beperkt aantal elementen (bijvoorbeeld aftelbaar), zelfs als de collectie van alle open verzamelingen veel groter is.

In de metrische ruimte   (met de gewone Euclidische afstandsfunctie) vormen de open bollen

 

een basis.

Een subbasis is een collectie open verzamelingen   met de eigenschap dat de collectie van eindige doorsneden

 

een basis vormt voor   Dit is gelijkwaardig met de uitspraak dat   de kleinste topologie op   is die de familie   omvat, of nog dat   de doorsnede is van alle topologieën op   die   omvatten. Men zegt dat   wordt voortgebracht door  

De open halfrechten met rationale eindpunten

 

vormen een subbasis (maar geen basis) voor de gewone topologie op de reële getallen.

Bijzondere topologische ruimten bewerken

Aftelbaarheidsaxioma's bewerken

Zie Aftelbaarheidsaxioma voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Men kan topologische ruimten indelen naargelang van het bestaan van bases met een "klein" aantal open verzamelingen, zoals geformuleerd in de aftelbaarheidsaxioma's   en  .

De Euclidische ruimte   heeft overaftelbaar veel open verzamelingen, maar er bestaan aftelbare basissen - bijvoorbeeld: de open bollen met rationale straal en rationale coördinaten van het middelpunt. Men zegt daarom dat   een  -ruimte is.

Scheidingsaxioma's bewerken

Zie Scheidingsaxioma voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Men onderscheidt bijzondere categorieën van topologische ruimten met betrekking tot de mogelijkheid om punten en verzamelingen onderling te scheiden door open verzamelingen. In oplopende volgorde van strengheid bepalen de verschillende scheidingsaxioma's, tussen haakjes vermeld, de volgende ruimten:

Compactheid bewerken

Zie Compact voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Men onderscheidt bijzondere topologische ruimten naargelang van de mogelijkheid om open overdekkingen te verfijnen tot kleinere overdekkingen. Een ruimte is compact als iedere open overdekking kan verfijnd worden tot een eindige deeloverdekking. Verwante eigenschappen zijn: lokale compactheid, paracompactheid en  -compactheid.

De reële getallen zijn niet compact, want de familie van alle begrensde open intervallen (een voorbeeld van een open overdekking van  ) kan niet worden herleid tot een eindige deelfamilie die nog steeds heel   overdekt.

Separabiliteit bewerken

Zie Separabel voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Een ruimte   is separabel als er een aftelbare deelverzameling van   bestaat die dicht is, dat wil zeggen dat haar afsluiting   zelf is.

De reële getallen, en algemener de reële Euclidische ruimte   is separabel omdat de punten waarvan de coördinaten rationale getallen zijn, een aftelbare dichte deelverzameling vormen.

Samenhang bewerken

Zie Samenhang voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Een topologische ruimte heet onsamenhangend als ze de vereniging is van twee disjuncte niet-lege open deelverzamelingen. Als dergelijke deelverzamelingen niet bestaan, is de ruimte samenhangend. Een verwant (strikter) begrip is dat van een wegsamenhangende ruimte.

De reële getallen zijn wegsamenhangend en dus samenhangend. Een discrete topologische ruimte met minstens twee elementen is onsamenhangend omdat het singleton met het ene element en zijn complement de gezochte disjuncte niet-lege open verzamelingen zijn.