Compliance officer: verschil tussen versies

860 bytes verwijderd ,  6 jaar geleden
verslechtering; alleen al die hoofdletters al
(verslechtering; alleen al die hoofdletters al)
Een '''Compliancecompliance Officerofficer''' is een functionaris die bij veelal een [[financiële instelling]] is aangesteld om toe te zien op de naleving van wet- en regelgeving binnen de organisatie. Het woord [[compliance]] komt van het Engelse werkwoord ''to comply with'', voldoenovereenstemmen aanmet. Een Compliancecompliance Officerofficer zietzorgt er op toeervoor dat de handelwijze van organisatiesbedrijven inclusief haar management en medewerkerspersoneel overeenkomt met de opdoor de organisatiewetgever vangesteld toepassing zijnde wet- en regelgevingvereisten. Een Compliancecompliance Officerofficer heeftkan verschillende rollen,gedaantes hijaannemen. treedtHij opkan optreden als sparringpartner, adviseur, bevorderaar van bewustwording, maar ook als controleur van de nalevingonder vantoezicht wet-staande eninstelling regelgeving.echter Financiëlehij instellingenkan dieook opeen grondmeer vancontrolerende derol Wethebben open hetoptreden financieelals toezichteen onder toezicht staan vansoort [[Deinterne Nederlandsche Bank|DNBaccountant]] en/of [[Autoriteit Financiële Markten|AFM]], zoals banken, verzekeraars en pensioenfondsen, zijn verplicht om een Compliancefunctie in te richten. Binnen de Compliancefunctie zijn een of meerdere Compliance Officers werkzaam. Bij grotere financiële instellingen, zijn dit volwaardige afdelingen of divisies.
 
Voor financiële instellingen die onder toezicht staan van [[De Nederlandsche Bank|DNB]], [[Autoriteit Financiële Markten|AFM]] en/of [[BFT]] (Bureau Financieel Toezicht), is het aanstellen van een compliance officer verplicht. Voorbeelden zijn banken, verzekeraars en pensioenfondsen.
== Taken ==
De Compliancefunctie heeft bij financiële instellingen op grond van artikel 21 van het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr) als primaire taak het controleren van de naleving van wettelijke regels en van interne regels die de organisatie zelf heeft opgesteld. In aanvulling hierop, geeft artikel 21 Bpr aan dat de Compliancefunctie voorts als taak heeft:
a. het adviseren van de personen die verantwoordelijk zijn voor het verlenen van beleggingsdiensten of het verrichten van beleggingsactiviteiten bij de naleving van wettelijke regels en interne regels;
b. het toezien op de deugdelijkheid en effectiviteit van de interne regels en procedures;
c. het beoordelen van de effectiviteit van de procedures die zijn opgesteld en maatregelen die zijn genomen om gesignaleerde onvolkomenheden bij de naleving van wettelijke regels en interne regels op te heffen; en
d. het ten minste jaarlijks rapporteren aan de personen die het dagelijks beleid van de bank bepalen en aan het orgaan, indien aanwezig, dat is belast met toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van de bank inzake aangelegenheden met betrekking tot de naleving van wettelijke regels en interne regels. In de jaarlijkse rapportage wordt met name vermeld of maatregelen zijn genomen in het geval van gesignaleerde tekortkomingen.
 
Compliance officers die volgens de [[Wet bescherming persoonsgegevens]] zijn aangemeld bij het [[College Bescherming Persoonsgegevens]], hebben de wettelijke titel 'Functionaris voor de Gegevensbescherming'.
== Bevoegdheden==
 
De Compliancefunctie - daarmee de Compliance Officer - moet bij financiële instellingen, eveneens op grond van artikel 21 Bpr, beschikken over de nodige autoriteit, middelen, deskundigheid en toegang tot alle noodzakelijke informatie om haar taken onafhankelijk en effectief te kunnen uitoefenen.
== Taken ==
De compliance officer heeft onder andere de volgende [[taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden]]:
*ziet toe op de naleving van wet- en regelgeving, waaronder het door de onderneming zelf opgesteld beleid;
*zorgt voor de monitoring van de privé-aandelentransacties van werknemers;
*treedt op als bewaker van de integriteit van de onderneming en zijn werknemers;
*is bevoegd om incidenten te onderzoeken en te melden bij de directie en indien nodig de toezichthouder;
*stelt een programma op om de werknemers te wijzen op het belang van compliance binnen de organisatie.
 
== Witwassen ==
Een belangrijk aandachtsgebied van de Compliancecompliance Officer binnen sommige organisaties, met name banken,officer is het toezien op het voorkomen van [[witwassen]] en [[terrorisme]]financiering. Op nationaal en Europees niveau is vastgelegd dat een financiële instelling daar maatregelen tegen moet nemen. De compliance officer neemt in het beleid van de financiële instelling op welke maatregelen er genomen moeten worden om deze risico's in te perken.
 
[[Categorie:Auditing]]
[[Categorie:Corporate governance]]
295

bewerkingen