SYNTRA: verschil tussen versies

16.724 bytes toegevoegd ,  6 jaar geleden
Info syntravlaanderen.be toegevoegd.
(Info syntravlaanderen.be toegevoegd.)
 
De SYNTRA bieden opleidingen in het kader van ondernemersvorming voor zelfstandigen en kmo's. Er zijn twee grote afdelingen:
* '''De leertijd''' (ook bekend als het vroegere ''leercontract''). De leertijd is een opleidingssysteem van 'Werken en Leren'. De meeste opleidingen duren 3 jaar. Per week leert men 4 dagen een vak in een onderneming en volgt men 1 dag theoretische opleiding in een SYNTRA-campus. Zo'n opleiding duurt 1 à 3 jaar, al naargelang de leeftijd van de kandidaat en de gevolgde vooropleiding. In de leertijd kan men kiezen uit meer dan 200 beroepen. Anders dan bij [[Deeltijds beroepssecundair onderwijs|deeltijds]] onderwijs is de leerovereenkomst een verplichte voorwaarde om een opleiding in de SYNTRA-leertijd te volgen.
* '''Het ondernemerschapstraject'''. Hier krijgt men gedurende 2 à 3 jaar een voorbereiding op de uitoefening van een [[Ondernemer|zelfstandig]] [[beroep]]. Behalve beroepstechnische opleiding, komt hier vooral ([[Belastingdienst|fiscale]]) [[wet]]geving, [[personeelsbeleid]], commercieel beleid en productiebeleid aan bod. Ook hier wisselt theorie af met praktijkervaring.
 
Daarnaast worden er ook nog '''bijscholings- en vervolmakingscursussen ingericht''', dikwijls een organisatie in samenwerking met een bepaalde beroeps[[Economische sector|sector]]. Ook ondersteunt men startende ondernemers met o.a. het virtuele kenniscentrum [[Competento]].
 
Voor ondernemingen biedt '''SYNTRA bedrijfsopleidingen''' aan die volledig op maat gemaakt kunnen worden.
 
== Voor wie? ==
 
Het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTA Vlaanderen richt zich tot:
 
=== Bestaande en toekomstige ondernemers (18+), én hun medewerkers ===
‘Meer en sterker ondernemen’, betekent ook ‘meer en sterker opleiden’. Logisch. Het succes van een bedrijf hangt in grote mate af van de aanwezige kennis en competenties. Via het SYNTRA-netwerk gaan nieuwe ondernemers goed voorbereid aan de slag. En scherpen zelfstandigen, bedrijfsleiders en kmo-medewerkers continu hun kennis en vaardigheden aan.
 
=== Jongeren tussen 15 en 25 jaar ===
Je bent minstens 15 jaar, je steekt graag de handen uit de mouwen en je wil een leuk vak leren in de praktijk: dan is de leertijd écht iets voor jou. De leertijd combineert 'werken en leren'. Je leert 4 dagen per week een vak bij een ondernemer en volgt 1 dag les in een SYNTRA-campus.
 
=== Leraren en begeleiders in ondernemend onderwijs ===
Vlaanderen kent nog steeds een lage ondernemersgraad. Met verschillende initiatieven van de Vlaamse overheid moet het aantal personen dat start als succesvol zelfstandig ondernemer verhogen. www.competento.be zorgt voor een bundeling van bestaande initiatieven naar opleidings- en onderwijsverstrekkers en gaat zo de versnippering in het grote aanbod omtrent het ‘leren ondernemen’ tegen. Competento probeert op deze manier leerlingen, cursisten en studenten via het onderwijs met ondernemerschap, en met ondernemerszin in de breedste zin van het woord in contact te laten komen. Dit gebeurt voornamelijk via opleidings- en onderwijsverstrekkers, de zogenaamde intermediairen.
 
=== Doel- en kansengroepen ===
SYNTRA Vlaanderen neemt voortdurend nieuwe initiatieven om de drempel naar ondernemersvorming te verlagen. En zo voor specifieke doelgroepen de deur te openen naar het ondernemerschap.
 
== Doel ==
 
Het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen staat in voor het:
* Aansturen en richting geven
* Stimuleren en ontwikkelen
* Erkennen
* Kwaliteit garanderen en toezicht houden
* Financieren
* van een arbeidsmarktgericht en innovatief opleidingsaanbod voor ondernemende mensen.
 
== Werking ==
 
=== Via sectorwerking ===
SYNTRA Vlaanderen is een kenniscentrum van ondernemerschap. Het agentschap speelt een rol binnen de economische emancipatie. SYNTRA Vlaanderen wil mensen en bedrijven kansen bieden om met kennis van zaken mee te spelen in de economische realiteit. Kennis is immers een belangrijk succesfactor voor elke onderneming. SYNTRA Vlaanderen wil zo de levenscyclus van de kmo versterken en voert daarom een dynamisch beleid inzake competentieversterking van (potentiële) zelfstandigen, kmo's en hun medewerkers.
 
Fungeren als kenniscentrum betekent voor SYNTRA Vlaanderen voornamelijk het detecteren, analyseren, valideren, synthetiseren en ontsluiten van de initieel versnipperde kennis, met het oog op het verbeteren van de werking van het kenniscentrum en het voeden en ondersteunen van het beleid. Samenwerking met allerhande partners met specifieke expertise is dan ook een essentieel onderdeel van deze werking.
 
==== Werkwijze ====
Om de vinger aan de pols te houden van de beroepenclusters waarvoor SYNTRA Vlaanderen opleidingen ontwikkelt, werkt het agentschap met een systeem van sector- en beroepscommissies. Hierin zetelen sectoraal pedagogisch adviseurs van SYNTRA Vlaanderen en afgevaardigden van de SYNTRA. Per sector worden vertegenwoordigers van de beroepsfederaties, de sectorfondsen en deskundigen uitgenodigd voor hun vaktechnische inbreng.
 
Elke sectorcommissie heeft als opdracht alert te blijven voor nieuwe evoluties binnen de sector en desgewenst nieuwe opleidingstrajecten uit te werken of bestaande opleidingstrajecten te actualiseren. Zo vormt de sectorwerking een platform voor overleg en afstemming tussen de actieve beroeps- en opleidingswereld. De commissies rapporteren rechtstreeks aan het management van het SYNTRA-netwerk.
 
==== Sector- en beroepscommissies ====
De sectorcommissie werkt vooral strategisch: ze werkt een visie uit voor de sector die vertaald wordt in een meerjarenplan. De prioriteiten voor elk cursusjaar worden opgenomen in een jaaractieplan. Deze actieplannen worden bekrachtigd door het management van het SYNTRA-netwerk. Verder moet de sectorcommissie de goedgekeurde organisatieplannen van de centra van de betrokken sector opvolgen en adviseren. De commissie kan ook studiedagen plannen en organiseren. Om de curricula van specifieke beroepen uit te werken, kan een sectorcommissie beslissen om een beroepscommissie op te richten. De sectorcommissie definieert de opdrachten en volgt de resultaten op.
 
Hieronder vind je een overzicht van alle sectoren waarbinnen alle opleidingstrajecten, ontwikkeld door SYNTRA Vlaanderen, zich situeren.
 
27 sectoren
 
# Administratie & onthaal
# Algemene vorming
# Bouw & hout
# Cultuur & podiumkunsten
# Dieren
# Elektro
# Financiën & verzekeringen
# Gezondheid & sport
# Grafische & audiovisuele technieken
# Groensector
# Horeca
# Informatica
# Kunst & antiek, ambachten
# Management & bedrijfsbeheer
# Mode & kledij
# Ontwerpen
# Personenverzorging
# Reinigingsdiensten & schoonmaak
# Talen & redactie
# Technologie voor medische diagnostiek
# Toerisme & recreatie
# Transport & logistiek
# Vastgoed
# Veiligheid, preventie & milieu
# Verkoop & marketing
# Voeding
# Voertuigen & metaal
 
=== Via doelgroepenwerking ===
SYNTRA Vlaanderen neemt voortdurend nieuwe initiatieven om de drempel naar ondernemersvorming te verlagen. En zo voor specifieke doelgroepen de deur te openen naar het ondernemerschap. Partnerschappen, ervaringsuitwisselingen en aangepaste opleidingstrajecten zijn hierbij uiterst belangrijk.
 
==== Doel- en kansengroepen ====
SYNTRA Vlaanderen steunt daarom projecten naar doelgroepen die zelf minder snel de stap naar het ondernemerschap zetten. Zoals vrouwen, 50-plussers, allochtonen en mensen met een handicap. Ze richt zich ook op specifieke sectoren en regio’s. Hiervoor werkt SYNTRA Vlaanderen samen met tal van partners.
 
==== Werkwijze ====
Als regisseur ondernemersvorming wil SYNTRA Vlaanderen samen met tal van actoren dag na dag bijdragen aan meer en beter ondernemen in Vlaanderen. SYNTRA Vlaanderen neemt in dit kader voortdurend nieuwe initiatieven om de drempel naar ondernemersvorming te verlagen. En zo ook voor specifieke doel- en kansengroepen de deur te openen naar het ondernemerschap. Partnerschappen, ervaringsuitwisselingen en aangepaste opleidingstrajecten zijn hierbij uiterst belangrijk.
 
* Het ondersteunen van kansengroepen (met name werkzoekenden, allochtonen en kortgeschoolden) houdt in dat er drempelverlagend gewerkt wordt binnen de bestaande SYNTRA ondernemersopleidingen (bedrijfsbeheer en beroepskennis), door deze aan te passen aan hun specifieke noden (cfr. voortrajecten, extra begeleidingsuren, taalondersteuning tijdens de lesuren,…).
* Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van nieuwe methodieken, zoals de taal- en leercoaches, een intensief traject bedrijfsbeheer (waarin allochtonen in tien maanden tijd naast bedrijfsbeheer ook het Nederlands verwerven), trajectbegeleiding voor werkzoekenden en het werken met een intercultureel bemiddelaar.
* Aangepaste trajecten worden ontwikkeld om in te spelen op de specifieke noden van bepaalde doelgroepen: 50-plussers, micro-ondernemingen, arbeidsgehandicapten, gefailleerden, kunstenaars, hooggeschoolden, vrouwen, enz.
 
Binnen alle trajecten is de toeleiding van cursisten van groot belang. Hiervoor wordt er steeds samengewerkt met de meest geschikte externe partners. Jaarlijks worden deze partnerschappen uitgebreid en geïntensifieerd.
 
Ook in de toekomst blijft het doelgroepenbeleid een belangrijke pijler binnen de werking van SYNTRA Vlaanderen. Drempelverlagend werken blijft immers noodzakelijk zodanig dat elk talent in Vlaanderen kan ingezet worden in functie van meer en beter Ondernemen. SYNTRA Vlaanderen blijft in dit kader innoveren zowel naar inhoud en methodiek als naar partnerschap en toegankelijkheid.
 
==== Projecten ====
In de kijker - Enkele projecten toegelicht:
 
===== Intensief traject naar ondernemerschap voor anderstaligen =====
 
DIt traject is een samenwerking met VDAB en richt zich op kandidaat-ondernemers die te taalzwak zijn om in een reguliere cursus bedrijfsbeheer in te stappen.
Kandidaten die nog geen Nederlands spreken, volgen eerst een intensieve cursus NT2 via het Huis van het Nederlands. Daarna beginnen ze aan een taaltraject van 4 maanden bij VDAB. Dit taaltraject is inhoudelijk volledig afgestemd op het ondernemerschap. Als laatste stap volgen ze bij SYNTRA de cursus bedrijfsbeheer.
 
Doorheen het hele traject worden de cursisten opgevolgd door een taal- en leercoach (TLC). Coach en cursist stellen samen een aantal doelen op om de problemen van de cursist aan te pakken, en ze werken in één of meerdere sessies naar die doelen toe. De coach zorgt ervoor dat de cursist in staat raakt om zelfstandig zijn/haar taal- of leerproblemen aan te pakken.
 
===== Begeleiding werkzoekenden naar opstart van een eigen zaak! =====
Voor wie?
* iedereen die werkzoekend is
* iederen die een eigen zaak wil opstarten of opnieuw wil opstarten na een faillissement
* iedereen die zich 100% inzet om - met coaching - binnen het jaar zijn eigen zaak te starten
 
Wat?
* gratis SYNTRA opleiding bedrijfsbeheer
* gratis individuele coaching en nauwe begleiding
* gratis individuele begeleiding en coaching naar heropstart, na een faillissement
* gratis deelname aan verschillende workshops ter voorbereiding van de opstart van jouw zaak
 
Partners
* VDAB: intake gesprek bij een VDAB-consulent
* Activiteitencoöperaties: begeleiding en coaching (max. 1 jaar), met behoud van je uitkering
* Agentschap Ondernemen - Startersinitiatieven
 
Andere
* Opstart van het project 'Competente en Competentiegerichte Praktijklesgevers' (CCP)
* Groei Taal- en Leercoach (TLC)
* Kansarmen
* Projecten naar micro-ondernemingen i.s.m. lokale besturen
* Stimuleren van ondernemingszin bij jongeren
* SEET
* ...
 
=== Praktijkgericht ===
==== Alternerend leren ====
Het zwaartepunt van de competentieversterking van zelfstandigen en kmo’s ligt in de praktijkopleiding. De ervaring leert immers dat afwisseling tussen praktijkopleiding in het echte beroepsleven en aanvullende cursussen een meerwaarde levert tegenover leertrajecten die zich slechts in één leeromgeving afspelen.
 
==== Leertijd ====
Binnen systemen van afwisselend leren en werken is de centrale boodschap het realiseren van voltijds engagement binnen een optimaal leertraject dat resulteert in een beroepsgerichte kwalificatie.
 
De leertijd (‘het leercontract’) is een opleidingsvorm waarbij jongeren een beroep leren in de dagelijkse praktijk van een onderneming. Ze kunnen op die manier al werkend een beroep leren en op een vlotte, levensechte manier de overstap naar de arbeidsmarkt maken.
 
==== Sectorale Ondernemerschapstrajecten ====
Het alternerend principe is de basis van een sterk stagebeleid dat SYNTRA Vlaanderen voert in het kader van de sectorale ondernemerschapstrajecten.
* Ofwel staat men in de praktijk van het beroep en combineert men dit met de opleiding.
* Ofwel sluit men een stageovereenkomst tijdens de opleiding.
* Ofwel volgt men een aanvullende praktijkstage. Deze kan doorgaan in SYNTRA of als onbezoldigde stage bij een patroon-ondernemer. In dat geval is de stage een onderdeel van het curriculum en wordt er ook stagebegeleiding voorzien.
 
=== Kwaliteitsvol ===
==== Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming ‘Recognised for Excellence’ (R4E)====
 
Op 6 december 2011 diende SVL het kwalificatiedossier R4E in bij Bbest. Zij voerden een assesment uit, opgebouwd aan de hand van het EFQM Excellence Model. EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Dit instrument stelt het agentschap beter in staat om haar eigen functioneren, met betrekking tot de gehele bedrijfsvoering te beoordelen (Integrale Kwaliteitszorg).
 
Het EFQM model – het meest toegepaste managementmodel in Europa – bestaat uit 9 criteria waaraan een score wordt toegekend, met als uiteindelijk doel excellente resultaten te realiseren voor de klanten, de medewerkers, de aandeelhouders en de samenleving. Om het R4E-label te krijgen moet een organisatie minimum 3 sterren behalen, het maximum is 5. Het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen rondde het assesment met uitstekende resultaten af en op 3 januari 2012 kreeg ze het R4E-label, met 4 sterren!
 
Nu gaan we werk maken van de mogelijke verbeterdomeinen die uit het rapport naar voren kwamen. Want, ook het agentschap streeft steeds naar vooruitgang.
==== SYNTRA (Vlaanderen) behaalde het ESF-kwaliteitslabel ====
Op 5 maart 2009 gebeurde een diepgaande kwaliteitsaudit bij SYNTRA Vlaanderen door twee auditoren van het ESF-Agentschap Vlaanderen. ESF staat voor ‘Europees Sociaal Fonds’.
 
De audit verliep vlot en SYNTRA Vlaanderen is tot eind januari 2013 de verdiende drager van het ESF-label. Dit label is de officiële erkenning dat SYNTRA Vlaanderen voldoet aan de eisen die een kwaliteitsvolle en duurzame bedrijfsvoering garanderen.
 
=== Integer ===
SYNTRA draagt de volgende waarden hoog in het vaandel:
* Een vlotte en klantgerichte aanpak, ook ten aanzien van klachten
* Een gelijkwaardige behandeling en onpartijdigheid bij elk contact
* Een correcte en respectvolle verwerking van alle gekregen informatie
Uitgangspunt voor het integer handelen is de deontologische code van de Vlaamse overheid.
 
=== Via uitbesteding en tenders ===
Als regisseur dient het Agentschap meer dan ooit tevoren de prioriteiten van het beleid inzake ondernemerschapsvorming waar te maken. Daarbij zullen zowel de SYNTRA, de professionele en interprofessionele organisaties, als private en publieke opleidingsverstrekkers in samenwerking en complementair een rol kunnen opnemen.
 
Het Agentschap staat in voor:
 
* het bevorderen van en het bijdragen tot meer en sterker ondernemen in Vlaanderen;
* het stimuleren van ondernemend onderwijs en opleidingen in Vlaanderen;
* het bevorderen van arbeidsmarktgerichte competentieontwikkeling van jongeren, ondernemers en hun medewerkers;
* het waarborgen van een doelgericht, ervaringsgericht, complementair, innovatief, actueel en flexibel opleidingsaanbod via sectoraal opgebouwde opleidingstrajecten;
* het bij wijze van subsidiëring of compensatie tegemoetkomen in de leertijd en in de ondernemerschaps- en toegewezen trajecten, en andere in de wet voorziene of bij overeenkomst aangegane opdrachten.
 
Deze regierol voor Ondernemersvorming omvat ook de aansturing en opvolging van het doel- en kansengroepenbeleid, van de innovatie van het aanbod en de pilootrol van het agentschap in het Doelstelling 2-programma van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en in het actieplan ondernemend onderwijs en opleiding.
 
== SYNTRA-netwerk ==
 
Er zijn vijf erkende centra voor vorming van zelfstandigen en kmo:
*[http://www.syntra-ab.be/ SYNTRA Antwerpen & Vlaams-Brabant]
*[http://www.syntrabrussel.be/ SYNTRA Brussel]
*[http://www.syntra-limburg.be/ SYNTRA Limburg]
*[http://www.syntra-mvl.be/ SYNTRA Midden-Vlaanderen]
*[https://www.syntrawest.be/ SYNTRA West]
 
Samen met de erkende centra vormt SYNTRA Vlaanderen het SYNTRA-netwerk. “Meer en sterker ondernemen” betekent voor dit netwerk “meer en sterker opleiden”. De biotoop van SYNTRA Vlaanderen en het netwerk is het bedrijfsleven. Het SYNTRA-netwerk werkt bedrijfsgericht en met de kmo als invalshoek.
 
De vijf centra profileren zich als een dynamisch netwerk dat de kennis van de impliciete en expliciete noden van de (potentiële) ondernemers koppelt aan producten en diensten die ze zelf in huis hebben, of die in samenwerking met derden worden ontwikkeld en aangeboden via het SYNTRA-netwerk.
 
Het vormingsaanbod wordt opgebouwd op basis van specifieke sectorale ondernemerschapstrajecten waarbinnen vier verschillende niveaus te herkennen zijn: de leertijd, de ondernemersopleiding, de gecertificeerde bijscholingen en de niet-gecertificeerde opleidingen.
 
De centra hebben statutair een autonome structuur. In totaal hebben ze samen 26 campussen in Vlaanderen en Brussel. Daarnaast ontwikkelen de centra ook talloze activiteiten in eigen beheer en bieden zij onderdak aan activiteiten die in samenwerking met derden georganiseerd worden. De centra werven cursisten, ontwikkelen en organiseren de opleidingen en hebben daarbij oog voor kwaliteit. Ze moeten ook op regionaal vlak echte kenniscentra zijn. Ze kunnen sectoraal doorgroeien naar landelijke opdrachten.
 
==Externe links==
*[http://www.syntra.be/ Website van Syntra]
*[http://www.syntravlaanderen.be/ Website van Syntra Vlaanderen]
 
*[http://www.syntra-ab.be/ SYNTRA Antwerpen & Vlaams-Brabant]
*[http://www.syntrabrussel.be/ SYNTRA Brussel]
*[http://www.syntra-limburg.be/ SYNTRA Limburg]
*[http://www.syntra-mvl.be/ SYNTRA Midden-Vlaanderen]
20

bewerkingen