Goederen en zaken: verschil tussen versies

3.681 bytes verwijderd ,  8 jaar geleden
kGeen bewerkingssamenvatting
 
== Systeem van indeling goederen (Nederland) ==
Zie [[Goed (Nederlands recht)]].
Goederen zijn:
* zaken of
* vermogensrechten
 
Zaken kunnen zijn:
* roerend of
* onroerend
 
Ten slotte wordt er onderscheid gemaakt tussen registergoederen en niet-registergoederen.
 
=== Goederen ===
Op grond van artikel 3:1 BW zijn goederen alle zaken en alle vermogensrechten. Als in het burgerlijk wetboek ergens anders staat: "Bezit is het houden van een goed voor zichzelf" (art. 3:107 eerste lid BW) dan kunnen we daaruit afleiden dat bezit geldt voor zowel zaken als vermogensrechten. In artikel 5:1 eerste lid van het Burgerlijk Wetboek is te lezen: "Eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben". Daar kunnen we dan weer uit afleiden dat eigendom alleen betrekking heeft op "voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten". Van een vermogensrecht is men namelijk geen "eigenaar", maar "rechthebbende" (zie ook: [[Eigendom]]).
 
=== Zaken ===
Alle tastbare vermogensbestanddelen zijn '''zaken'''. De wet stelt: "Zaken zijn de voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten" (art. 3:2 Nederlands BW). Voorbeelden van zaken zijn een boek, een fiets, een vliegtuig, een huis, een stuk grond en een computer. De waarde van onroerende zaken wordt onder meer bepaald met de [[Modelmatige waardebepaling]].
 
=== Vermogensrechten ===
Niet tastbare vermogensbestanddelen zijn '''vermogensrechten'''. Een vermogensrecht is een subjectief recht op een goed, een dienst of een andere prestatie die uiteindelijk tot stoffelijk voordeel leidt. In de woorden van het Nederlandse BW: "Rechten die, hetzij afzonderlijk hetzij tezamen met een ander recht, overdraagbaar zijn, of er toe strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen, ofwel verkregen zijn in ruil voor verstrekt of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel, zijn vermogensrechten".
Voorbeelden van vermogensrechten zijn het recht op betaling van een geldbedrag, het recht op levering van een zaak en het recht op het verlenen van een dienst.
 
=== Onroerende zaken ===
De wet maakt verder een onderscheid tussen '[[Vastgoed|onroerende zaken]]' en 'roerende zaken'. Onroerende zaken zijn zaken die niet kunnen worden verplaatst. Een voorbeeld is een stuk grond. Daarnaast definieert de wet dat nog niet gewonnen delfstoffen, met de grond verenigde beplantingen en gebouwen die duurzaam met de grond zijn verenigd ook onroerende zaken zijn. Alle zaken die niet onroerend zijn, zijn roerend (art. 3:3 tweede lid BW).
 
In het dagelijks taalgebruik in Nederland wordt ook vaak over 'vastgoed' of 'onroerende goederen' gesproken. Deze laatste term komt uit het oude Burgerlijk Wetboek en is ook nog in België de gebruikelijke term.
 
=== Registergoederen ===
Registergoederen zijn goederen waarvoor inschrijving in de openbare registers nodig is om een geldige vestiging of eigendomsoverdracht tot stand te brengen (art. 3:10 BW). In die door het [[Kadaster]] bijgehouden registers wordt bijgehouden wie op enig moment de eigenaar van een registergoed is en of er beperkte rechten zoals bijvoorbeeld een recht van hypotheek op een registergoed rusten. Voorbeelden van registergoederen zijn:
* alle onroerende zaken
* teboekgestelde schepen
* teboekgestelde vliegtuigen
 
Auto's zijn geen registergoederen. Weliswaar is er een kentekenregistratie, maar die registratie is niet vereist voor een geldige eigendomsoverdracht.
 
De indeling registergoederen/niet-registergoederen is niet van belang om te bepalen of een zaak roerend of onroerend is: een woonhuis is zowel een registergoed als een onroerende zaak en een (teboekgesteld) zeeschip is zowel een registergoed als een roerende zaak. Een appartementsrecht is zowel een vermogensrecht als een registergoed.
 
{{Tabel vermogensrecht Nederland}}
 
== Roerende en onroerende goederen (België) ==
81.998

bewerkingen