Psycho-pedagogisch consulent

Een psycho-pedagogisch consulent(e) (PPC) is een universitair (master) gevormde psycholoog of pedagoog die werkzaam is op een Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Deze officiële benaming vervangt de vroegere, maar meer ingeburgerde benaming van (beroepskeuze-)adviseur.

Er is ook de psycho-pedagogisch werker, die heeft niet-universitair hoger onderwijs gevolgd (bachelor) en heeft een gelijkaardige functie op een Centrum voor Leerlingenbegeleiding.