Premier van Georgië

De premier van Georgië (Georgisch: საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, Sakartvelos premier-ministri) is de regeringsleider en het hoofd van de uitvoerende macht van Georgië en legt regeringsverantwoording af aan het parlement van Georgië. De premier vertegenwoordigt net als de president Georgië in buitenlandse betrekkingen en sluit namens Georgië internationale verdragen.

Premier van Georgië
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი
Periode: 1918 – heden
Irakli Garibasjvili werd op 22 februari 2021 premier.
Kantoor
Aanspreekvorm Zijne excellentie
Residentie Tbilisi
Ambtstermijn Vier jaar, herkiesbaar
Geschiedenis
Eerste Noë Ramisjvili
Ontstaan in 28 mei 1918
Huidige Irakli Garibasjvili
Sinds 22 februari 2021
Overig
Salaris GEL 13.000 p/m[4]
Website gov.ge
Portaal  Portaalicoon   Politiek
Politiek in Georgië

Wapen van Georgië
Wapen van Georgië

Dit artikel maakt deel uit van de serie:
Politiek in Georgië


Presidentsverkiezingen:
1991 · 1995 · 2000 · 2004 · 2008 · 2013 · 2018
Parlementsverkiezingen:
1919 · 1990 · 1992 · 1995 · 1999 · 2003 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024

Portaal  Portaalicoon  Politiek
Portaal  Portaalicoon  Georgië

De premier wordt voorgedragen door de grootste politieke partij bij parlementsverkiezingen, waarop een vertrouwensstemming van het parlement volgt. Op 22 februari 2021 werd Irakli Garibasjvili premier, toen hij Giorgi Gacharia opvolgde. Garibasjvili was in de periode 2013-2015 ook al premier. In Georgië wisselen premiers geregeld tussentijds zonder nieuwe verkiezingen.

Geschiedenis bewerken

De functie van premier, of ook wel regeringsvoorzitter, gaat in Georgië terug naar de Democratische Republiek Georgië (1918-1921) dat een parlementair systeem zonder president kende. De onafhankelijkheidsverklaring van mei 1918 regelde een tijdelijke regering als uitvoerende macht, met een parlementaire wetgevende macht waar de regering onder leiding van de regeringsvoorzitter verantwoording aan was verschuldigd. Na de verkiezingen in 1919 voor een grondwetgevende vergadering, werd in de grondwet van 1921 verankerd dat de regeringsvoorzitter de hoogste vertegenwoordiger van de republiek is.[6]

Na de invasie van het Rode Leger in februari 1921 vluchtte de regering via Koetaisi en Batoemi naar Frankrijk waar het in ballingschap verbleef. Met het uitroepen van de Georgische Socialistische Sovjetrepubliek in Georgië werd de functie van regeringsvoorzitter afgeschaft. De leiding over de uitvoerende macht lag gedurende de Sovjet-periode tot 1990 bij de voorzitter van de Raad van Volkscommissarissen. Na de verkiezingen voor de Hoge Raad (de voormalige Opperste Sovjet) in najaar 1990 werd een raad van ministers gevormd (kabinet) met voorzitter Tengiz Sigoea. Hiermee werd het parlementaire stelsel en de rol van premier weer hersteld. De grondwet van 1995 vormde deze functie om tot Staatsminister als het hoofd van de kanselarij van de president.[8]

Na de Rozenrevolutie werd de functie van premier begin 2004 weer ingevoerd. Tijdens het presidentschap van Micheil Saakasjvili benoemde de president de premier en was diens hoofdadviseur die de meeste uitvoerende bevoegdheden uitoefende. Grondwetswijzigingen die na de parlementsverkiezingen van 2012 en presidentsverkiezingen van 2013 ingingen transformeerden Georgië van een presidentieel- naar een parlementair systeem waarbij de verantwoordelijkheid voor de uitvoerende macht verschoof van de president naar de premier. Dit is met grondwetswijzigingen in 2017 en 2018 verder versterkt.

Bevoegdheden en taken bewerken

De taken en verantwoordelijkheden van de premier liggen besloten in artikel 55 van de Georgische grondwet dat stelt:[10]

  1. De premier van Georgië is het hoofd van de regering.
  2. De premier bepaalt de hoofdrichtingen van regeringsactiviteiten, organiseert regeringsactiviteiten, coördineert en controleert de activiteiten van ministers en ondertekent rechtshandelingen van de regering.
  3. De premier vertegenwoordigt Georgië in buitenlandse betrekkingen en sluit namens Georgië internationale verdragen.
  4. De premier benoemt en ontslaat ministers. Hij/zij is bevoegd de taken van de eerste vice-premier op te dragen aan een van de ministers en de taken van de vice-premier op te dragen aan een of meer ministers.
  5. De premier legt tegenover het parlement verantwoording af over de activiteiten van de regering. Hij brengt jaarlijks verslag uit aan het parlement over de uitvoering van het regeringsprogramma en brengt op verzoek van het parlement tevens verslag uit over de uitvoering van bepaalde onderdelen van het regeringsprogramma.

Daarnaast bekrachtigt de premier wettelijke besluiten die door de president van Georgië zijn geïnitieerd, behalve in het geval van het uitschrijven van parlementsverkiezingen, het ontbinden van het parlement of het bijeenroepen van zittingen of zittingen van het parlement, het sluiten van constitutionele akkoorden, de benoeming van de premier en anderen, toekenning van staatsonderscheidingen, gratieverlening aan veroordeelden, beslissingen over burgerschap, verzoeken aan het Grondwettelijk Hof of een rechtbank en algemene besluiten ten aan zien van de uitvoering van het presidentschap.[11]

Premiers van Georgië bewerken

Overzicht van de premiers van Georgië en de staatkundig vergelijkbare functies (regeringsvoorzitter, voorzitter raad van ministers, staatsminister).

Nr. Premier Ambtsperiode Duur (d) Partij
Democratische Republiek Georgië (1918 - 1921)
1 Noë Ramisjvili (1881-1930) 28 mei 1918 24 juni 1918 26 Sociaal-Democratische Partij van Georgië
2 Noë Zjordania (1868-1953) 24 juni 1918 17 maart 1918[12] 1195 Sociaal-Democratische Partij van Georgië
Republiek Georgië
1 Tengiz Sigoea (1934-2020) 15 november 1990 18 augustus 1991 276 Partijloos
2 Besarion Goegoesjvili (1945) 23 augustus 1991 6 januari 1992 136 Ronde Tafel - Vrij Georgië
3 Tengiz Sigoea (1934-2020) 6 januari 1992 5 augustus 1993[13] 577 Partijloos
4 Otar Patsatsia (1929-2021) 20 augustus 1993 5 oktober 1995 776 Partijloos
5 Niko Lekisjvili (1947) 8 december 1995 26 juli 1998 962 Burgerunie van Georgië
6 Vazja Lortkipanidze (1949) 31 juli 1998 11 mei 2000 650 Burgerunie van Georgië
7 Giorgi Arsenisjvili (1942-2010) 11 mei 2000 21 december 2001 589 Burgerunie van Georgië
8 Avtandil Dzjorbenadze (1951) 21 december 2001 27 november 2003 706 Burgerunie van Georgië
9 Zoerab Zjvania (1963-2005) 27 november 2003 3 februari 2005[14] 434 Boerdzjanadze-Democraten
10 Zoerab Nogaideli (1964) 17 februari 2005 16 november 2007 1008 Verenigde Nationale Beweging
11 Lado Goergenidze (1970) 22 november 2007 1 november 2008 345 Partijloos
12 Grigol Mgaloblisjvili (1973) 1 november 2008 6 februari 2009 97 Partijloos
13 Nika Gilaoeri (1975) 6 februari 2009 4 juli 2012 1244 Partijloos
14 Vano Merabisjvili (1968) 4 juli 2012 25 oktober 2012 113 Verenigde Nationale Beweging
15 Bidzina Ivanisjvili (1956) 25 oktober 2012 20 november 2013 391 Georgische Droom
16 Irakli Garibasjvili (1982) 20 november 2013 30 december 2015 770 Georgische Droom
17 Giorgi Kvirikasjvili (1967) 30 december 2015 13 juni 2018 896 Georgische Droom
18 Mamoeka Bachtadze (1982) 20 juni 2018 2 september 2019 439 Georgische Droom
19 Giorgi Gacharia (1975) 8 september 2019 18 februari 2021 529 Georgische Droom
20 Irakli Garibasjvili (1982) 22 februari 2021 1012 Georgische Droom

Zie ook bewerken

Commons heeft mediabestanden in de categorie Prime ministers of Georgia.