Archief 2008
Archief 2014
Archief 2019

hulpmiddelen voor het onderhoud aan Lijst van Radio 2-Top 2000'sBewerken

Start een nieuw document in Word
Klik op 'Beeld' en dan op 'Macro's'
Vul even "xxx" in onder 'Macronaam:'
Klik op 'Maken' (of Create)
Je ziet nu staan:

--------------------
Sub xxx()
'
' xxx Macro
'
'

End Sub
--------------------

Wis deze de sectie tussen de streepjes en plak de onderstaande tekst tussen de streepjes (exclusief de streepjes) op de plaats van de cursor.

--------------------
Sub T2000BroncodeNaarImport()
'
' T2000BroncodeNaarImport Macro
'
'
Dim UserName As String
  Selection.PasteAndFormat (wdFormatPlainText)
  Selection.HomeKey Unit:=wdStory
  Selection.Find.ClearFormatting
  With Selection.Find
    .Text = "{|"
    .Replacement.Text = ""
    .Forward = True
    .Wrap = wdFindContinue
    .Format = False
    .MatchCase = False
    .MatchWholeWord = False
    .MatchWildcards = False
    .MatchSoundsLike = False
    .MatchAllWordForms = False
  End With
  Selection.Find.Execute
  Selection.HomeKey Unit:=wdLine
  Selection.MoveDown Unit:=wdLine, Count:=1
  Selection.MoveRight Unit:=wdCharacter, Count:=1
  Selection.HomeKey Unit:=wdStory, Extend:=wdExtend
  Selection.Delete Unit:=wdCharacter, Count:=1
  Selection.Find.ClearFormatting
  With Selection.Find
    .Text = "|}"
    .Replacement.Text = ""
    .Forward = True
    .Wrap = wdFindContinue
    .Format = False
    .MatchCase = False
    .MatchWholeWord = False
    .MatchWildcards = False
    .MatchSoundsLike = False
    .MatchAllWordForms = False
  End With
  Selection.Find.Execute
  Selection.HomeKey Unit:=wdLine
  Selection.EndKey Unit:=wdStory, Extend:=wdExtend
  Selection.Delete Unit:=wdCharacter, Count:=1
  Selection.HomeKey Unit:=wdStory
  Selection.Find.ClearFormatting
  Selection.Find.Replacement.ClearFormatting
  With Selection.Find
    .Text = "^p|-^p|"
    .Replacement.Text = "^p"
    .Forward = True
    .Wrap = wdFindContinue
    .Format = False
    .MatchCase = False
    .MatchWholeWord = False
    .MatchWildcards = False
    .MatchSoundsLike = False
    .MatchAllWordForms = False
  End With
  Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
  Selection.HomeKey Unit:=wdStory
  Selection.Find.ClearFormatting
  Selection.Find.Replacement.ClearFormatting
  With Selection.Find
    .Text = "||"
    .Replacement.Text = "^t"
    .Forward = True
    .Wrap = wdFindContinue
    .Format = False
    .MatchCase = False
    .MatchWholeWord = False
    .MatchWildcards = False
    .MatchSoundsLike = False
    .MatchAllWordForms = False
  End With
  Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
  ChangeFileOpenDirectory "C:\Users\" & Environ("UserName") & "\Desktop\"
  ActiveDocument.SaveAs2 FileName:="import.txt", FileFormat:=wdFormatText, _
    LockComments:=False, Password:="", AddToRecentFiles:=True, WritePassword _
     :="", ReadOnlyRecommended:=False, EmbedTrueTypeFonts:=False, _
    SaveNativePictureFormat:=False, SaveFormsData:=False, SaveAsAOCELetter:= _
    False, Encoding:=65001, InsertLineBreaks:=False, AllowSubstitutions:= _
    False, LineEnding:=wdCRLF, CompatibilityMode:=0
  ActiveWindow.Close
  Application.Quit
End Sub
----------------------------------------

Sluit het venster en sluit daarna het programma 'Microsoft Visual Basic for Applications' af. 
Je bent nu teruggekeerd naar Word.
Klik opnieuw op 'Macro's'
Als het goed is zie je nu dat er een macro bijgekomen is met de naam: T2000BroncodeNaarImport

Open nu:
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lijst_van_Radio_2-Top_2000%27s&action=edit

plaats de cursor ergens binnen de broncode tekst en selecteer alles (Ctrl A)
Plaats de hele inhoud op het clipboard (Ctrl C)
Maak Word weer actief en voer de nieuwe macro uit.
Kan even duren, maar uiteindelijk sluit Word zichzelf af en staat er een tekstbestand op de desktop met de naam: 'import'.

Open nu Excel en start een leeg werkblad (automatisch: Map1 genaamd)
doe hetzelfde als bij de Word macro maar plak nu de inhoud van de onderstaande tekst:
----------------------------------------
Sub ImporteerImport()
'
' ImporteerImport Macro
'

'
Dim UserName As String
  With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _
    "TEXT;C:\Users\" & Environ("UserName") & "\Desktop\import.txt", Destination:=Range("$A$1"))
    .Name = "import"
    .FieldNames = True
    .RowNumbers = False
    .FillAdjacentFormulas = False
    .PreserveFormatting = True
    .RefreshOnFileOpen = False
    .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
    .SavePassword = False
    .SaveData = True
    .AdjustColumnWidth = True
    .RefreshPeriod = 0
    .TextFilePromptOnRefresh = False
    .TextFilePlatform = 65001
    .TextFileStartRow = 1
    .TextFileParseType = xlDelimited
    .TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote
    .TextFileConsecutiveDelimiter = False
    .TextFileTabDelimiter = True
    .TextFileSemicolonDelimiter = False
    .TextFileCommaDelimiter = False
    .TextFileSpaceDelimiter = False
    .TextFileColumnDataTypes = Array(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, _
    1, 1, 1, 1, 1)
    .TextFileTrailingMinusNumbers = True
    .Refresh BackgroundQuery:=False
  End With
  Cells.Select
  With Selection.Font
    .Name = "Calibri"
    .Size = 8
    .Strikethrough = False
    .Superscript = False
    .Subscript = False
    .OutlineFont = False
    .Shadow = False
    .Underline = xlUnderlineStyleNone
    .ThemeColor = xlThemeColorLight1
    .TintAndShade = 0
    .ThemeFont = xlThemeFontMinor
  End With
  With ActiveWindow
    .SplitColumn = 0
    .SplitRow = 1
  End With
  ActiveWindow.FreezePanes = True
  Rows("1:1").Select
  With Selection.Interior
    .Pattern = xlSolid
    .PatternColorIndex = xlAutomatic
    .ThemeColor = xlThemeColorDark1
    .TintAndShade = -0.149998474074526
    .PatternTintAndShade = 0
  End With
  With Selection
    .HorizontalAlignment = xlGeneral
    .VerticalAlignment = xlTop
    .WrapText = False
    .Orientation = 0
    .AddIndent = False
    .IndentLevel = 0
    .ShrinkToFit = False
    .ReadingOrder = xlContext
    .MergeCells = False
  End With
  Selection.RowHeight = 27
  Range("A1").Select
  ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell).Select
  ActiveWindow.ScrollColumn = 1
  Range("A1:Z4504").Select
  Range("Z4504").Activate
  Selection.AutoFilter
  ActiveWindow.ScrollColumn = 1
  Range("A1").Select
End Sub
----------------------------------------

voer in Excel de 'ImporteerImport' macro uit.

Deze hele lijst van Top 2000's zit nu in Excel
Tip: laat alle Wikicode (zoals: align="left"|, [[, ]], etc.) gewoon staan. Bij het terug converteren is deze weer nodig.

Maak de wenselijke aanpassingen in Excel.

Met het de Word macro "GekopieerdeExcelSelectieNaarT2000Broncode" ga je weer van Excel naar T2000 broncode.
Werkwijze als volgt:
Maak eerst een nieuwe Word macro op dezelfde manier met de onderstaande tekst:
----------------------------------------
Sub GekopieerdeExcelSelectieNaarT2000Broncode()
'
' GekopieerdeExcelSelectieNaarT2000Broncode Macro
'
'
  With Selection.PageSetup
    .LineNumbering.Active = False
    .Orientation = wdOrientPortrait
    .TopMargin = CentimetersToPoints(2.5)
    .BottomMargin = CentimetersToPoints(2.5)
    .LeftMargin = CentimetersToPoints(2.5)
    .RightMargin = CentimetersToPoints(2.5)
    .Gutter = CentimetersToPoints(0)
    .HeaderDistance = CentimetersToPoints(1.25)
    .FooterDistance = CentimetersToPoints(1.25)
    .PageWidth = CentimetersToPoints(29.7)
    .PageHeight = CentimetersToPoints(42)
    .FirstPageTray = wdPrinterDefaultBin
    .OtherPagesTray = wdPrinterDefaultBin
    .SectionStart = wdSectionNewPage
    .OddAndEvenPagesHeaderFooter = False
    .DifferentFirstPageHeaderFooter = False
    .VerticalAlignment = wdAlignVerticalTop
    .SuppressEndnotes = False
    .MirrorMargins = False
    .TwoPagesOnOne = False
    .BookFoldPrinting = False
    .BookFoldRevPrinting = False
    .BookFoldPrintingSheets = 1
    .GutterPos = wdGutterPosLeft
  End With
  If Selection.PageSetup.Orientation = wdOrientPortrait Then
    Selection.PageSetup.Orientation = wdOrientLandscape
  Else
    Selection.PageSetup.Orientation = wdOrientPortrait
  End If
  Selection.Style = ActiveDocument.Styles("Geen afstand")
  Selection.Font.Name = "Consolas"
  Selection.Font.Size = 8
  Selection.PasteAndFormat (wdFormatPlainText)
  Selection.Find.ClearFormatting
  Selection.Find.Replacement.ClearFormatting
  With Selection.Find
    .Text = "^t"
    .Replacement.Text = "||"
    .Forward = True
    .Wrap = wdFindContinue
    .Format = False
    .MatchCase = False
    .MatchWholeWord = False
    .MatchWildcards = False
    .MatchSoundsLike = False
    .MatchAllWordForms = False
  End With
  Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
  ActiveWindow.ActivePane.VerticalPercentScrolled = 0
  Selection.Find.ClearFormatting
  Selection.Find.Replacement.ClearFormatting
  With Selection.Find
    .Text = "^p"
    .Replacement.Text = "^p|-^p|"
    .Forward = True
    .Wrap = wdFindContinue
    .Format = False
    .MatchCase = False
    .MatchWholeWord = False
    .MatchWildcards = False
    .MatchSoundsLike = False
    .MatchAllWordForms = False
  End With
  Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
  Selection.EndKey Unit:=wdStory
  Selection.TypeBackspace
  Selection.TypeBackspace
  Selection.TypeBackspace
  Selection.TypeBackspace
  Selection.TypeBackspace
  Selection.TypeBackspace
  Selection.TypeBackspace
  Selection.TypeBackspace
  Selection.TypeBackspace
  Selection.TypeBackspace
  Selection.TypeBackspace
  Selection.TypeText Text:="}"
  Selection.HomeKey Unit:=wdStory
  Selection.TypeText Text:="{| class=""wikitable sortable"" style=""text-align: center; font-size: 75%;"""
  Selection.TypeParagraph
  Selection.TypeText Text:="!"
  Selection.WholeStory
  Selection.Copy
End Sub
----------------------------------------

Selecteer in Excel het gebied dat naar Wikipedia moet en druk Ctrl C.
Terwijl de sectie gekopieerd staat (kringeltjes rond de selectie) run je GekopieerdeExcelSelectieNaarT2000Broncode macro in Word.
het eindresultaat wordt automatisch op het clipboard gezet en het enige dat hoeft te gebeuren is plakken op de juiste plaats in de broncode pagina van de Lijst van Top 2000's pagina.

Succes.

Enquête bewerkers Nederlandstalige Wikipedia 2022Bewerken

Wikimedia Nederland organiseert voor de vierde keer een enquête onder de bewerkers van de Nederlandstalige Wikipedia. Misschien heb je de banner al voorbij zien komen. Er zijn in 2013, 2015 en 2018 soortgelijke enquêtes gehouden. Doel van de enquête is om meningen van de bewerkers te peilen (bijvoorbeeld over de werksfeer) en om inzicht te krijgen in de samenstelling van de gemeenschap.

Via deze weg benaderen we 300 willekeurige bewerkers persoonlijk, om te vragen mee te doen. We zijn erg geïnteresseerd in je mening. Meedoen kan tot woensdag 26 januari. Hier vind je de link naar de enquête.

Dank bij voorbaat, en hartelijke groet, Sandra Fauconnier - Wikimedia Nederland 20 jan 2022 15:28 (CET)

Lijst van type stopcontacten per landBewerken

Hallo,

Het door jou aangemaakte artikel Lijst van type stopcontacten per land bestaat al als Landenoverzicht stekkertypen, netspanningen en -frequenties. Joostik (overleg) 24 sep 2022 10:35 (CEST)