Omgeving (wiskunde)

wiskunde

In de topologie en aanverwante deelgebieden van de wiskunde is een omgeving een van de basisbegrippen voor een topologische ruimte. Het geeft een abstracte en precieze betekenis aan 'dichtbij'. Intuïtief gesproken is een omgeving van een punt een verzameling die dit punt omvat, en waarbij men vanuit dit punt infinitesimaal kleine verplaatsingen kan doen zonder deze verzameling te verlaten. Het punt ligt in het inwendige van de verzameling punten, maar niet op de rand ervan. Anders gezegd is een verzameling in het vlak een omgeving van een punt , wanneer een infinitesimaal kleine schijf rondom deel van uitmaakt. Vergelijk het met de grafiek.

Er is een infinitesimaal kleine schijf rondom deel, die helemaal in ligt.

Een open verzameling is altijd een omgeving voor alle punten die er van deel uitmaken. Een verzameling is open dan en slechts dan als een omgeving is van alle punten in .

Definities bewerken

Topologische ruimte bewerken

Als   een topologische ruimte en   een punt in   is, dan is een omgeving van   een verzameling  , die een open verzameling   bevat, zodat   in   ligt.

 .

Dit betekent hetzelfde dat   een inwendig punt van   is.

Merk op dat de omgeving   zelf geen open verzameling hoeft te zijn. Als   open is dan wordt   een open omgeving genoemd. Sommige auteurs definiëren omgevingen als open verzamelingen. Een verzameling   die een omgeving van alle punten in   is, is open, aangezien   dan een vereniging is van open verzamelingen die allemaal een deelverzameling van   zijn. De verzameling van alle omgevingen van een punt noemt men het omgevingssysteem van dat punt.

Als   een deelverzameling van   is, dan is een omgeving van   een verzameling   die een open verzameling   bevat die op zijn beurt weer   bevat.

 .

De volgende beweringen over een deelverzameling   zijn gelijkwaardig:

  •   is een omgeving van  .
  •   is een omgeving van alle punten in  .
  •   is een deelverzameling van het inwendige van   is.

Metrische ruimte bewerken

Een verzameling   in een metrische ruimte   is een omgeving van een punt  , als er een open schijf   met middelpunt   en straal   bestaat, zodanig dat

 

een deelverzameling is van  .

  wordt een omgeving van een verzameling   genoemd, indien er een positief getal   bestaat, zodanig dat dezelfde vergelijking voor alle elementen   van   geldt.

Dit is voor twee dimensies geschreven, maar geldt in het algemeen voor een willekeurig aantal dimensies.

Uniforme omgeving bewerken

Voor   is de  -omgeving   van een verzameling   de verzameling van alle punten in   die op een afstand minder dan   van   liggen, of hetzelfde,   is de vereniging van alle open schijven van straal   die zijn gecentreerd op een punt in  . Hieruit volgt rechtstreeks dat een  -omgeving een uniforme omgeving is en dat een verzameling een uniforme omgeving is dan en slechts dan als de verzameling een  -omgeving bevat voor enige waarde van  .

Voorbeeld

Gegeven de verzameling van de reële getallen   met de gebruikelijke euclidische metriek en een deelverzameling   gedefinieerd als

 

dan is   een omgeving voor de verzameling   van de natuurlijke getallen, maar is   geen uniforme omgeving van deze verzameling.

Topologie van omgevingen bewerken

Bovenstaande definitie komt van pas als de notie van een open verzameling al is gedefinieerd. Er is echter een alternatieve manier om een topologie te definiëren, namelijk door eerst het omgevingssysteem te definiëren, en vervolgens open verzamelingen te definiëren als die verzamelingen die een omgeving van elk van hun punten bevatten.

Een omgevingssysteem op   de toekenning is van een filter   (op de verzameling  ) aan elke   in   zodanig dat

  1. het punt   een element is van elke   in  
  2. elke   in   enige   in   bevat, zodanig dat voor elke  ,   deel uitmaakt van  

Men kan laten zien dat beide definities compatibel zijn, dat wil zeggen dat de topologie die wordt verkregen uit het omgevingssysteem dat is gedefinieerd door gebruik te maken van open verzamelingen de oorspronkelijk is en vice versa wanneer men start vanuit het omgevingssysteem.

Geperforeerde omgeving bewerken

Een geperforeerde omgeving van een punt  , soms ook een verwijderde omgeving genoemd, is een omgeving van  , zonder   Het interval   is bijvoorbeeld een omgeving van 0 op de reële lijn, zodanig dat de verzameling   een geperforeerde omgeving van 0 is. Merk op dat een geperforeerde omgeving van een gegeven punt in feite geen omgeving van dat punt is.

Overige eigenschappen bewerken

In de gewone topologie op de reële getallen is een verzameling,   een omgeving van een getal   dan en slechts dan als de afstand van dat getal tot het complement van   strikt positief is. Deze eigenschap geldt in willekeurige metrische ruimten.

In een  -ruimte is   het enige punt dat tot alle omgevingen van   behoort. Deze eigenschap is kenmerkend voor  -ruimten. De scheidingsaxioma's spelen daarbij een rol.

Een punt   behoort tot de topologische sluiting van een verzameling   als en slechts als   alle omgevingen van   snijdt.

Omgevingenfilter bewerken

De verzameling   van alle omgevingen van een gegeven punt   vormt een filter:

  1.   is niet leeg, want de ruimte   behoort ertoe,
  2.   bevat niet alle deelverzamelingen van  , want omgevingen van   moeten minstens   zelf bevatten,
  3. de doorsnede van twee omgevingen van   is een omgeving van   en
  4. een uitbreiding van een omgeving van   is een omgeving van  .

Men noemt   het omgevingenfilter van  .