Oligotroof

ecosysteem met weinig minerale voedingsstoffen

In de ecologie bedoelt men met oligotroof of voedselarm een ecosysteem waar weinig beschikbare minerale voedingsstoffen aanwezig zijn; de trofiegraad van het desbetreffende milieu is dan laag. Organismen die vooral leven in oligotrofe ecosystemen worden oligotrafent genoemd. Vaak is er wel een grotere biodiversiteit aan plantensoorten en daardoor ook aan dieren. De biomassa (uitgedrukt in gewichtseenheden per oppervlakte-eenheid) is echter vaak laag, omdat de hoeveelheid meststoffen gering is.

De veenbloembies-associatie, een voorbeeld van een uitgesproken oligotrafente plantengemeenschap.

Het tegenovergestelde van oligotroof is eutroof. In dat geval treft men vaak ecosystemen aan die een hoge productie en biomassa per oppervlakte hebben, bijvoorbeeld een waterplas met een groene soep aan algen of een bemeste bodem die een hoge opbrengst biedt aan maïs of suikerbieten. In beide gevallen is echter de soortendiversiteit gering. In de plas zitten weinig vissen en andere dieren, in een rijk bemeste akker treffen we weinig plantensoorten.

Milieuorganisaties pleiten voor strengere bemestingsnormen zodat er meer oligotrofe bodems ontstaan. Natuurbeherende organisaties proberen vaak om in hun terreinen (in het verleden) rijk bemeste bodems te verschralen door de teeltlaag af te plaggen. Op de lange duur leidt dit tot terreinen met een hogere biodiversiteit en een hogere natuurwaarde.

EtymologieBewerken

Het woord 'oligotroof' is afgeleid van het Griekse woord ὀλιγότροφος (oligótrophos). Het is samengesteld uit ὀλίγος (olígos) dat 'weinig' betekent en τροφή (trophḗ) dat 'voeding' betekent.

Zie ookBewerken