Officielebekendmakingen.nl is een website van de Nederlandse overheid. Deze bevat:

 • De officiële bekendmakingen van de rijksoverheid vanaf 1 januari 1995: het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, de Staatscourant, en het Tractatenblad; vanaf 1 juli 2009 is de site de authentieke bron. Tot deze bekendmakingen behoren die van nieuwe wetten, andere algemeen verbindende voorschriften en afgesloten verdragen.
 • De parlementaire documenten: Kamerstukken, Handelingen, Kamervragen, Kamervragen met antwoorden, en agenda's van de Eerste en Tweede Kamer. Het betreft onder meer het volgende:
  • Documenten van de regering, zoals een wetsvoorstel met toelichting, een "nota naar aanleiding van het verslag", antwoorden op Kamervragen, of een brief.
  • Documenten van een Kamercommissie, zoals een verslag over een wetsvoorstel, met vragen aan de regering.
  • Documenten van een of meer Kamerleden, zoals Kamervragen of een motie. Moties worden niet alleen als Kamerstuk, maar ook in de Handelingen opgenomen.
  • Het door een minister of staatssecretaris en door Kamerleden ter vergadering gesprokene (in de Handelingen).
  • Documenten van buiten, zoals onderzoeksrapporten.
  • Een enkele keer wordt een klein koninklijk besluit zowel in de Staatscourant als als bijlage van een Kamerstuk gepubliceerd.[1]
 • Officiële bekendmakingen van lagere overheden (niet compleet): Gemeenteblad, Provincieblad en Waterschapsblad. Het Gemeenteblad bijvoorbeeld, bevat officiële bekendmakingen van gemeenten, met als identificatie het jaartal en een landelijk doorgenummerd nummer.
 • Als digitale opvolger van de Staatscourant bevat de website ook gerechtelijke aankondigingen (vaak aangaande particulieren) en als opvolger van het Tractatenblad bevat het ook relevante besluiten van volkenrechtelijke organisaties.

Per 1 juli 2009 in werking getreden onderdelen van de Wet elektronische bekendmaking bepalen dat de uitgifte van het Staatsblad en de Staatscourant elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze geschiedt, en dat voor het inzien geen kosten in rekening worden gebracht.

Dit betekent dat de papieren versies van het Staatsblad en de Staatscourant in 2009, na bijna 200 jaar, hebben opgehouden te bestaan.[2] Ze zijn (formeel) alleen nog digitaal beschikbaar. De regel van rechtskracht na bekendmaking blijft bestaan.

De authentieke versie van elektronische bekendmakingen is in portable document format (pdf). Voor sommige documenten wordt alleen deze versie gepubliceerd. Voor veel documenten is er ook een html-versie, maar die verschijnt vaak enkele dagen later.

Zie ook de beschikbaarstelling van teksten in geconsolideerde vorm.

Zie ookBewerken

Externe linkBewerken