Lijst van Vlaamse agentschappen en departementen

Wikimedia-lijst

De Vlaamse overheid bestaat uit verschillende overheidsdiensten, die gegroepeerd worden in 10 beleidsdomeinen. Een beleidsdomein bestaat uit een departement en een of meer agentschappen:

 • Het departement zorgt voor de beleidsvoorbereiding en de beleidsondersteuning. Het werkt onder het directe gezag en onder de verantwoordelijkheid van de minister.
 • Een agentschap is voornamelijk verantwoordelijk voor beleidsuitvoerende taken en heeft een grotere mate van autonomie. Daarom spreekt men ook over 'verzelfstandigde' agentschappen.

De structuur die die Vlaamse overheidsdiensten in beleidsdomeinen, departementen en agentschappen indeelt, werd in 2006 uitgedacht bij de grootschalige reorganisatie onder de noemer Beter Bestuurlijk Beleid (BBB). In de praktijk werken departementen en agentschappen nauw samen bij zowel beleidsvoorbereiding als beleidsuitvoering. Het departement betrekt de agentschappen bij de beleidsvoorbereiding en -evaluatie en toetst de beleidsvoornemens bij hen af. De agentschappen leveren beleidsgerichte input vanuit hun ervaring met beleidsuitvoering. Binnen een beleidsdomein zijn er verder nog een beleidsraad, een managementcomité en een strategische adviesraad.

Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie (KBBJ) bewerken

De strategische adviesraad die tot het beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie behoort is:

Beleidsdomein Financiën en Begroting (FB) bewerken

 

Het Vlaams Ministerie van Financiën en Begroting bestaat uit:

De strategische adviesraad die tot het beleidsdomein Financiën en Begroting behoort is:

Beleidsdomein Onderwijs en Vorming (OV) bewerken

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en vorming bestaat uit:

De strategische adviesraad die tot het beleidsdomein Onderwijs en Vorming behoort is:

Beleidsdomein Werk, Economie, Wetenschap, Innovatie, Landbouw en Sociale Economie (WEWILS) bewerken

Sinds 1 januari 2024 zijn de beleidsdomeinen Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI), Landbouw en Visserij (LV) en Werk en Sociale Economie (WSE) samengevoegd onder het nieuw beleidsdomein WEWILS.

Het beleidsdomein bestaat uit:

Vanaf 1 januari 2025 zullen beide departementen fuseren.

De strategische adviesraden die tot het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie behoren zijn:

Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) bewerken

 
 

Het Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bestaat uit

De strategische adviesraad die tot het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin behoort is:

Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM) bewerken

 
 

Het Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media bestaat uit:

De strategische adviesraad die tot het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media behoort is:

Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) bewerken

 

Het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken bestaat uit:

De strategische adviesraad die tot het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken behoort is:

Beleidsdomein Omgeving (OMG) bewerken

 
 

Op 1 april 2017 werden de beleidsdomeinen Leefmilieu, Natuur en Energie en Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed omgevormd tot het beleidsdomein Omgeving.

Het Vlaams Ministerie van Omgeving bestaat uit:

De strategische adviesraden die tot het beleidsdomein Omgeving behoren zijn:

Afkortingen bewerken

 • DAB: Dienst met Afzonderlijk Beheer
 • EV: Eigen vermogen
 • EVA privaat: Extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van privaat recht
 • EVA publiek: Extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van publiek recht
 • IVA met rp: Intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid
 • IVA zonder rp: Intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid
 • nv: Naamloze vennootschap
 • n.v.t.: niet van toepassing, geen statuut binnen Vlaamse overheid
 • publieke rp s.g.: Publieke rechtspersoon sui generis
 • SAR: Strategische adviesraad
 • SOC: Strategisch onderzoekscentrum
 • stichting o.n.: Stichting van openbaar nut
 • VOI – A: Vlaamse Openbare Instelling van het type A
 • VOI – B: Vlaamse Openbare Instelling van het type B
 • VOI - s.g.: Vlaamse Openbare Instelling sui generis
 • vzw: Vereniging zonder winstoogmerk

Externe link bewerken