Legendre-polynoom

kleinstekwadratenmethode

In de wiskunde is een legendre-polynoom een oplossing van de differentiaalvergelijking van Legendre. Soms echter bedoelt men de geassocieerde legendre-polynoom.

Differentiaalvergelijking bewerken

De vergelijking waarvan de polynomen een oplossing vormen luidt:

 

Beide zijn vernoemd naar de Franse wiskundige Adrien-Marie Legendre. De vergelijking komt regelmatig voor in de natuurkunde en de toegepaste wetenschappen, omdat de laplace-vergelijking in bolcoördinaten de gedaante van deze differentiaalvergelijking van Legendre heeft (althans voor rotatie-symmetrische gevallen, voor de θ-afhankelijkheid, waarbij θ de polaire hoek is)[1].

Een standaardmethode voor de oplossing van deze vergelijking is ontwikkeling van een machtreeks. De oplossing convergeert wanneer  . Bovendien is de waarde eindig voor  , vooropgesteld dat   een niet-negatief geheel getal is. In dat geval vormen de oplossingen van de vergelijking een reeks van orthogonale polynomen, de legendre-polynomen

Iedere legendre-polynoom   is een veelterm van graad   en kan uitgedrukt worden met de formule van Rodrigues:

 

Orthogonaliteit bewerken

Een belangrijke eigenschap van de legendre-polynomen is dat zij, zoals hierboven reeds vermeld, orthogonaal zijn met betrekking tot het   inproduct op het interval  :

 

Daarin is   de kronecker-delta die gelijk is aan 1 als   en anders nul.

Een andere manier om de polynomen af te leiden is gebruik te maken van de gram-schmidtmethode op het inproduct van de polynomen   De reden voor de orthogonaliteit van de polynomen is dat de legendre-vergelijking gezien kan worden als een sturm-liouvillevraagstuk

 ,

waar de eigenwaarde   overeenkomt met  .

Een andere belangrijke eigenschap van legendre-polynomen stelt dat:

 

zodra   een veelterm is van graad strikt kleiner dan  .

Voorbeelden van legendre-polynomen bewerken

De eerste legendre-polynomen zijn:

    normalisatiefactor
0    
1    
2    
3    
4    
5    
6    

In de onderstaande figuur staan de grafieken van de eerste zes legendre-polynomen.

 

Toepassingen in de natuurkunde bewerken

Legendre-polynomen bewijzen hun nut bij de reeksontwikkeling van functies zoals

 

hierbij zijn   en   respectievelijk de lengte van de vectoren   en   en   is de hoek tussen de beide vectoren. Deze ontwikkeling is geldig als  .

Deze uitdrukking wordt bijvoorbeeld gebruikt om de potentiaal van een puntlading te vinden zoals deze ondervonden wordt in het punt   wanneer de lading zich op punt   bevindt. De ontwikkeling is vooral van nut wanneer men een integraal over een continue ladingsverdeling wil berekenen.

Legendre-polynomen komen voor als oplossingen van de laplace-vergelijking en de poissonvergelijking voor de potentiaal  , indien bolcoördinaten worden gebruikt. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de methode van scheiding van variabelen en wordt axiale symmetrie verondersteld, zodat er geen afhankelijkheid is van de azimuthale hoek.   staat voor de symmetrieas en   is de hoek tussen de waarnemer en de as  . De oplossing is dan:

 

  and   moeten voor de randvoorwaarden van het betreffende probleem bepaald worden [2].

Legendre-polynomen in multipoolontwikkelingen bewerken

 
Figuur 2

De legendre-polynoom is ook van nut bij een reeksontwikkeling van de vorm

 

In feite is dit dezelfde ontwikkeling als hierboven in een wat andere vorm die voortvloeit uit de reeksontwikkeling van multipolen. De linkerzijde van de vergelijking genereert legendre-polynomen

Bijvoorbeeld, de elektrische potentiaal   in bolcoördinaten die voortvloeit uit een puntlading op de  -as in het punt   (Fig. 2) is te schrijven als

 

Als de straal   vanaf het punt van waarneming   veel groter is dan  , is het mogelijk de potentiaal te ontwikkelen tot legendre-polynomen:

 

hierbij is     genomen.

In het omgekeerde geval   kunnen we ook ontwikkelen tot een legendre-polynoom, wanneer we de rol van   en   omkeren:

Overige eigenschappen bewerken

Legendre-polynomen zijn om en om symmetrisch en antisymmetrisch:

 

Aangezien de differentiaalvergelijking en de orthogonaliteit onafhankelijk zijn van de schaal zijn is de veelterm van nature gestandaardiseerd. Dit betekent dat  .

Soms noemt men dit genormaliseerd, maar dit is wat verwarrend omdat de norm niet een is, immers:

 

Een orthonormale versie van de polynoom kan verkregen worden door toevoeging van een normalisatiefactor  

 

De afgeleide aan de eindpunten wordt gegeven door:

 

Legendre-polynomen kunnen opgebouwd worden door gebruik te maken van de relaties

 

en

 

Een nuttige uitdrukking bij het integreren van de veelterm is: