De korpsbeheerder is in Nederland een burgemeester die verantwoordelijk is voor het beheer van een regionaal politiekorps. Voor de wetswijziging van 1 januari 2008 was vaak de burgemeester van de centrumgemeente in een politieregio automatisch de korpsbeheerder. Echter door de wijziging van de Politiewet worden de korpsbeheerders benoemd door de Kroon op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister hoort hiervoor de leden van het Regionaal College en vraagt advies aan de commissaris van de Koningin en het College van procureurs-generaal. Alle burgemeesters die deel uitmaken van het Regionaal College kunnen derhalve worden benoemd tot korpsbeheerder. De praktijk leert dat vaak de burgemeester van de grootste gemeente in de politieregio wordt voorgedragen. De benoemingstermijn is zes jaar. Ook is het met de wetwijziging mogelijk dat de minister de korpsbeheerder kan schorsen of in het uiterste geval zelfs voor ontslag voordragen. Dit kan bijvoorbeeld als de korpsbeheerder onvoldoende bijdraagt aan het realiseren van de landelijke (politie) doelstellingen of bij een verstoorde relatie van de korpsbeheerder met de andere leden van het Regionaal College.

In het Wet veiligheidsregio's (2010) is opgenomen dat de korpsbeheerder tevens voorzitter is van de veiligheidsregio overeenkomende met de politieregio.

PositieBewerken

De korpsbeheerder is tevens voorzitter van een regionaal college, waarin alle burgemeesters uit die politieregio en de hoofdofficier van justitie zitten. Het regionaal college bestuurt de regio.

De korpsbeheerder vertegenwoordigt de regio in en buiten rechte. Dat betekent bijvoorbeeld, dat als de politie een contract wil sluiten, de korpsbeheerder ervoor moet tekenen.

TaakBewerken

Op grond van artikel 24 van de Politiewet 1993 berust het beheer van het regionale politiekorps bij de korpsbeheerder, die daartoe wordt bijgestaan door de korpschef.

De korpsbeheerder overlegt regelmatig met de korpschef en de hoofdofficier van justitie in de regionale Driehoek.

In de politiewet staat verder dat de korpsbeheerder jaarlijks een concept moet maken van:

Daarbij moet de hoofdofficier van justitie van die regio het eens zijn met de inhoud van het concept.

Als de burgemeester (korpsbeheerder) en de hoofdofficier het niet eens kunnen worden, beslist het College van procureurs-generaal, mits de commissaris van de Koning het ermee eens is. Kunnen die het ook niet eens worden, dan beslist de Minister van justitie, samen met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het regionale college stelt vervolgens de definitieve versie van deze stukken vast.

HistorieBewerken

Tot 1993 had elke gemeente, behalve de kleine plattelandsgemeenten, hun eigen gemeentepolitie. De burgemeester was het hoofd van de politie.

In 1993, met de invoering van de nieuwe politiewet, werd de politie gereorganiseerd. Daarbij werden 25 regionale korpsen gevormd. Een bijlage van deze wet definieert de regio's en wijst voor elke regio een gemeente aan, waarvan de burgemeester de korpsbeheerder is.

Over het algemeen liggen de regio's rondom een centrale stad, waarvan de burgemeester dus korpsbeheerder is.

Vorenstaande was de praktijk tot de wetswijziging van de Politiewet op 1 januari 2008. Sinds deze datum worden korpsbeheerder door de Kroon benoemd op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Korpsbeheerders bij andere korpsenBewerken

Het Korps landelijke politiediensten (KLPD) en het Korps Politie Caribisch Nederland voor de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (KPCN) worden beheerd door de minister van Veiligheid en Justitie. Ook het brandweerkorps van Caribisch Nederland wordt door deze minister beheerd.

Politieregio's en korpsbeheerdersBewerken

Politieregio/korps Korpsbeheerder (burgemeester van)
Amsterdam-Amstelland Amsterdam
Brabant Noord 's-Hertogenbosch
Brabant Zuid Oost Eindhoven
Drenthe Assen
Flevoland Almere
Fryslân Leeuwarden
Gelderland Midden Arnhem
Gelderland Zuid Nijmegen
Gooi en Vechtstreek Hilversum
Groningen Groningen
Haaglanden Den Haag
Hollands Midden Leiden
Kennemerland Haarlem
Limburg Noord Venlo
Limburg Zuid Maastricht
Midden- en West-Brabant Tilburg
Noord-Holland Noord Alkmaar
Noord- en Oost-Gelderland Apeldoorn
Rotterdam-Rijnmond Rotterdam
Twente Enschede
Utrecht Utrecht
IJsselland Zwolle
Zaanstreek-Waterland Zaanstad
Zeeland Middelburg
Zuid-Holland-Zuid Dordrecht

Zie ookBewerken

Externe linkBewerken