Hoofdmenu openen
Verouderd Dit artikel bevat verouderde informatie en zou bijgewerkt moeten worden. U wordt uitgenodigd om dit artikel bij te werken.
Uitleg: verouderd, er is bijvoorbeeld het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 2011 dat de provincie- en gemeentekieswet verving in het Vlaams Gewest

In België bestaan er verschillende kieswetten. Elke kieswet bepaalt voor de verkiezing waarop zij van toepassing is wie er gerechtigd is als kiezer te stemmen, wie er kandidaat kan zijn en hoe de lijsten worden samengesteld, wie de bevoegdheid heeft om de verkiezingen te organiseren en hoe ze praktisch worden georganiseerd (ingericht).

Federale KieswetBewerken

De federale kieswet[1] is van toepassing op de Europese, Federale en Regionale verkiezingen.

De wet van 11 april 1994[2] inzake de geautomatiseerde stemming.

De wet van 23 maart 1989[3] inzake de verkiezing van het Europees Parlement.

Regionale verkiezingenBewerken

De wet van 16 juli 1993[4] inzake de verkiezing van het Vlaams Parlement en het Waals Parlement met uittreksel uit de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen – verkiezing van het Vlaams Parlement en het Waals Parlement.

De wet van 6 juli 1990[5] inzake de verkiezing van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap.

De wet van 12 januari 1989[6] inzake de verkiezing van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement met uittreksel uit de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen.

ProvinciekieswetBewerken

De provinciekieswet[7] is van toepassing op de verkiezing van de provincieraden.[8]

GemeentekieswetBewerken

De gemeentekieswet[9] is van toepassing op de verkiezing van de stads- en gemeenteraden.[10]

Sinds 1994 kunnen inwoners van België, afkomstig uit één der lidstaten van de Europese Unie, met een andere nationaliteit dan de Belgische deelnemen aan gemeenteraadsverkiezingen na inschrijving in de kiezerslijsten.

Sinds 2004 kunnen onder bepaalde voorwaarden inwoners van België, afkomstig van buiten de Europese Unie, met een andere nationaliteit dan de Belgische na inschrijving in de kiezerslijsten deelnemen aan de verkiezingen.[11]

Zie ookBewerken

Externe linksBewerken

Nationaal recht

Rechtsbronnen:Belgische Grondwet · verdrag · bijzondere wet · wet, decreet, ordonnantie · rechtspraak · rechtsleer · gewoonterecht · algemene rechtsbeginselen · billijkheid
Publiekrecht:staatsrecht · strafrecht · gerechtelijk recht · bestuursrecht · fiscaal recht · sociale zekerheidsrecht
Privaatrecht:burgerlijk recht · arbeidsrecht · economisch recht · insolventierecht · vennootschapsrecht
Rechtbanken:Hof van Cassatie · Grondwettelijk Hof · Raad van State
hof van beroep (5) (Marktenhof) · arbeidshof (5) · arbeidsrechtbank (9) · ondernemingsrechtbank (9) · hof van assisen (11) · arrondissementsrechtbank (12) · rechtbank van eerste aanleg (12) (burgerlijke rechtbank, correctionele rechtbank, strafuitvoeringsrechtbank, raadkamer, onderzoeksrechter, beslagrechter, familierechtbank, jeugdrechtbank) · politierechtbank (15) · vredegerecht (187)
Brussels International Business Court
Territoriale indeling:gerechtelijk gebied · gerechtelijk arrondissement · gerechtelijk kanton
Juridische actoren:advocaat · assessor · benadeelde persoon · burgerlijke partij · gerechtsdeurwaarder · griffier · Ministerie van Justitie · notaris · Openbaar Ministerie (ook parket) · pleitbezorger · rechter · referendaris · stafhouder

Primair recht:VEU · VWEU · Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Secundair recht:verordeningen · richtlijnen · besluiten · aanbevelingen · adviezen
Rechtbanken:Gerecht · Hof van Justitie van de Europese Unie · Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie
Verdragen:Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
Rechtbanken:Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Rechtsbronnen:verdrag · rechtspraak · rechtsleer · gewoonterecht · algemene rechtsbeginselen
Rechtstakken:internationaal publiekrecht · internationaal privaatrecht
Rechtbanken:Benelux-Gerechtshof · Internationaal Gerechtshof · Internationaal Strafhof