Interactie

Interactie of wisselwerking is het op elkaar reageren door zaken, processen, personen of organisaties. Het betreft een zeer groot aantal en daarmee zijn er dan ook vele verschillende soorten interactie. Zo heeft sociale interactie betrekking op het handelen van personen dat elkaar beïnvloedt. Interactie is er echter ook bij natuurkundige, chemische, biologische en ecologische processen, niet alleen onderling, maar ook met elkaar.

Interactie kan complexe systemen tot gevolg hebben, waarbij het moeilijk tot onmogelijk is om duidelijke causale verbanden waar te nemen. Door de interactie kan een groter systeem kenmerken hebben die niet zijn af te leiden uit alleen de kleinere systemen of elementen waaruit het is opgebouwd. Het geheel is daardoor meer dan de som der delen, ook wel emergentie genoemd. Aanpassing kan resulteren in dynamische systemen. Een belangrijke vorm hiervan is zelforganisatie waarbij in een chaotisch systeem structuren ontstaan waardoor het systeem beter in staat is om controle te houden over de omgeving. De veranderingen in deze aggregate complexity kunnen langzaam zijn, maar door bepaalde verstoringen ook zeer abrupt. Zelfs kleine veranderingen kunnen daarbij grote gevolgen hebben, ook wel bekend als het vlindereffect naar de metafoor van Lorenz.

Basisvormen van interactieBewerken

  • Sociale ruil:

We handelen vaak omdat we een tegenprestatie van de ander terug verwachten. Wordt ook wel vaak aangeduid met de uitdrukking 'in het krijt staan'.

  • Samenwerking:

Hierbij wordt er een (stilzwijgend) akkoord gevormd over een gemeenschappelijke doelstelling. Er wordt binnen de samenwerking een conformiteit verwacht in het navolgen van afspraken. Bij samenwerking worden er vaak aan taakverdeling of functionele differentiatie gedaan.

  • Conformiteit:

Conforme interactie is interactie die verloopt volgens de betekenis die beide partners toekennen aan de interactie. De rolverwachtingen worden ingevuld. Wanneer iemand zijn rolverwachtingen overtreedt, stelt deze persoon deviant gedrag.

  • Conflict:

Dit is een objectieve of subjectieve tegenstelling door een ongelijke verdeling van schaarse en gewaardeerde middelen (materiaal of niet-materieel). Er schuilt achter een waardenconflict vaak nog een belangenconflict. Vb van een conflict is een werkstaking.

  • Macht:

Is de interactievorm waarbij de ene partij de andere beïnvloedt om zijn eigen doelstellingen te bereiken, zelfs tegen de wil van de ene partij in.

Zie ookBewerken

Zoek interactie op in het WikiWoordenboek.