Hersteld Apostolische Zendingkerk II

De Hersteld Apostolische Zendingkerk in Nederland is een millenaristische stroming binnen het christendom. De kerk staat onder leiding van H.F. Rijnders en heeft als doelstelling om, zoals zij zelf zegt "mensen vóór- en tóe te bereiden op de wederkomst van Christus; met het doel om God te eren en tot zegen te zijn voor hen, die in oprechtheid de Bijbelse waarheden zoeken."

Hersteld Apostolische Zendingkerk II
Indeling
Voortgekomen uit Hersteld Apostolische Zendingkerk in 1969
Aard
Locatie 10 gemeenten in Nederland (2004)
Aantal leden 500 (2004)
Portaal  Portaalicoon   Christendom

GeschiedenisBewerken

 
Hersteld Apostolische Zendingkerk in Wageningen

In 1969 vond een scheuring in de Hersteld Apostolische Zendingkerk plaats, onder leiding van de Amsterdamse profeet H.M. van Bemmel. Deze streed al vele jaren tegen het principe van apostolisch opzicht en vóór een door hem aangehangen formulering voor de absolutie en de consecratie van brood en wijn, die in de eerste helft van de zestiger jaren echter eenstemmig door het apostolaat verboden was.

Toen de in 1968 nieuwgeroepen en gewijde apostel J. van der Poorten enkele maanden later tevens de gave van profetie ontving, wees van Bemmel dan ook spoedig diens apostolische profetering af. Daarin werd opgeroepen tot herstel van de oorspronkelijke apostolische orde zoals die ook nog door apostel Schwartz erkend en voorgeschreven was, maar sinds apostel Van Bemmel was verwaarloosd. Het liep uit op een opstand tegen het wettige apostolische gezag, waarbij van Bemmel en twee andere schismatieke profeten in een vergadering met het vrijwel voltallige apostolaat op 29 november 1969 het Oude Testament afwezen als richtsnoer van geloof en leer, tenzij het Nieuwe Testament er met nadruk naar verwees. Sinds de jaarwisseling van 1969/70 gingen van Bemmel c.s. apart vergaderen.

De kerk ziet zich ondanks het schisma en alle bijkomende gebeurtenissen evenwel als "de wettige erfgenaam van het in Nederland door apostel F.W. Schwartz in 1863 begonnen werk" en "het vervolg op de zending van apostelen tot de christenheid", zodat men wederrechtelijk dezelfde naam als voorheen is blijven dragen. In 1970 werd Jasper Schaap door Van Bemmel tot 'apostel' geroepen. Na zijn overlijden in 1980 werd H.F. Rijnders diens opvolger.

In Nederland zijn er gemeenten in Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Enkhuizen, Groningen, Den Haag, Haarlem, Utrecht, Wageningen en Zeeland. Het aantal verzegelden bedraagt ongeveer 500, verdeeld over 250 pastorale eenheden. Tot het mondiale verband met de kerk horen Die Apostolische Sendungskirche in Duitsland met enkele honderden leden en L’Eglise Missionaire Apostolique zu Congo met ruim 1000 leden.

OpvattingenBewerken

Ondanks de gebeurtenissen van 1969 stelt men nu weer als basis van de geloofsleer, dat de bijbel als het door God geïnspireerde Woord onvoorwaardelijk als richtsnoer voor leer en leven aanvaard wordt. Het woord ‘zending’ in de naam van deze kerkafdeling wil uitdrukken dat men zich door God gezonden weet tot de helaas verdeelde algemene wereldkerk om op te roepen tot bekering en te wijzen op Christus’ aanstaande wederkomst. Voorgangers zijn niet opgeleid aan een universiteit, maar schrijven hun ambt toe aan de verlichting van de Heilige Geest, die 'de lichamen van de profeterende personen beweegt'. (Mannelijke) personen kunnen slechts in speciaal georganiseerde diensten, aangeduid met "Heilige Roepingsdienst", geroepen worden tot een van de vier ambten. Naast de vier ambten kent de kerk diakenen. Deze worden door de gemeenteleden gekozen.

Behalve de sacramenten van de doop en het avondmaal kent men het sacrament van de verzegeling. Verder stelt men: De gemeente is het lichaam van Christus; vanuit de hemel bestuurt Hij zelf de kerk en wijst door middel van profetie de mannen aan die hem als apostel, profeet, evangelist of als herder en leraar zullen dienen. (naar Efeze 4:11) De dienaren zijn nodig om de priesterlijke handelingen te verrichten, zoals het voorgaan in de dienst, het vergeven van beleden zonden en het bedienen van de sacramenten. De apostel is het recht voorbehouden om gemeenteleden te verzegelen.

Daarnaast heeft ieder ambt, in navolging op Efeze 4:11 zijn eigen taak: De Apostel is gesteld ter bewaking van de geloofsleer en als gebiedsverantwoordelijke. De profeet is gesteld tot uitlegging der openbaringen. De evangelist is gesteld tot het verkondigen van het evangelie. De herder is gesteld ter ondersteuning van gemeenteleden.

Op basis van de bijbel gelooft men dat de mens bij zijn dood niet direct naar de hemel of naar de hel gaat: alle mensen die gestorven zijn, bevinden zich in de hades (dodenrijk), waar Jezus na zijn kruisdood het paradijs heeft geopend. Aan de wederkomst van Christus zal de opstanding uit de doden voorafgaan: hieraan hebben alleen de getrouwe verzegelde ontslapenen deel. De opstanding der doden is de tweede of algemene opstanding. Wanneer de verzegelde kinderen - levenden en doden - verheerlijkt zullen zijn door de wederkomst van de Heer, zal de antichrist zich in volle kracht op aarde openbaren. Christus zal met zijn verheerlijkte bruid uit de hemel nederdalen om aan deze heerschappij een einde te maken. Dan begint het duizendjarig vrederijk.

Boek voor onzen tijdBewerken

Het Boek voor onzen tijd speelt een belangrijke rol in de eschatologie van de Hersteld Apostolische Zendingkerk. In het boek, dat voor het eerst in 1872 verscheen, wordt het laatste boek van de Bijbel verklaard, de Openbaring. In visioenen liet God aan de naar het eiland Patmos verbannen apostel Johannes zien, wat er met de Kerk van Christus "weldra zou geschieden", vanaf het ontstaan van de Kerk tot aan de wederkomst van Christus. Omdat de Openbaring in beeldspraak van de Heilige Geest is opgesteld, moet men natuurlijk wel de taal van de Heilige Geest verstaan om te kunnen begrijpen wat er met de inhoud van de Openbaring wordt bedoeld. Er zijn dan ook talloze boeken verschenen die allemaal weer op een andere manier de Openbaring pogen te verklaren. Apostel F.W.Schwartz heeft in wat aantekeningen zijn visie, mede vanuit de moederkerk, op de Openbaring gegeven. Deze zijn uitgewerkt en aangevuld door Dr. Groenewegen, die volgens herder T. Korff een ambteloos lid van de kerk was en volgens anderen evangelist. Zo ontstond Het Boek voor onzen tijd. In dit boek worden de profetische beelden volgens een willekeurig systeem naast de geschiedenis van kerk en wereld gelegd. Zo wordt volgens de gegeven uitleg onder meer de opkomst van de Verenigde Staten van Europa aangekondigd, volgens de auteur weergegeven in het visioen van het beest uit de zee. Er wordt echter totaal voorbijgegaan aan uiterst cruciale gebeurtenissen voor de Kerk van Christus, zoals de opkomst van de islam, waardoor de gehele kerk van het oosten vernietigd werd.

Externe linkBewerken

LiteratuurBewerken

  • Dr. Groenewegen: Het Boek voor onze tijd, 2005 (5e druk)
  • Arthur Berkhof: De steen schreeuwt uit de muur, 2004
  • A. Hobé (red): Een beeld van een kerk, 1987;
  • A. Hobé (red.): Zie, Ik kom spoedig, 1988