Heling is het afnemen, verkopen of verhandelen van hetgeen iemand anders door een misdrijf verkregen heeft. Meestal betreft dit gestolen goederen, maar ook andere misdrijven zijn mogelijk hoewel dit vaak al afzonderlijk strafbaar is gesteld.

Vaak wil een dief het gestolen voorwerp niet zelf behouden. In dat geval zal hij of zij het aan een heler verkopen die het houdt of doorverkoopt. Door heling te bestrijden wil men ook en vooral de dieven treffen. De gedachte hierachter lijkt op die achter witwassen.

NederlandBewerken

Artikel 416 van het Wetboek van Strafrecht luidt:[1]

 • 1° Als schuldig aan opzetheling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie:
  • a. hij die een goed verwerft, voorhanden heeft of overdraagt, dan wel een persoonlijk recht op of een zakelijk recht ten aanzien van een goed vestigt of overdraagt, terwijl hij ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van het goed dan wel het vestigen van het recht wist dat het een door misdrijf verkregen goed betrof;
  • b. hij die opzettelijk uit winstbejag een door misdrijf verkregen goed voorhanden heeft of overdraagt, dan wel een persoonlijk recht op of zakelijk recht ten aanzien van een door misdrijf verkregen goed overdraagt.
 • 2° Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk uit de opbrengst van enig door misdrijf verkregen goed voordeel trekt.

Artikel 417bis Sr luidt:[2]

 • 1. Als schuldig aan schuldheling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vijfde categorie:
  • a. hij die een goed verwerft, voorhanden heeft of overdraagt, dan wel een persoonlijk recht op of zakelijk recht ten aanzien van een goed vestigt of overdraagt, terwijl hij ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van het goed dan wel het vestigen van het recht redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het een door misdrijf verkregen goed betrof;
  • b. hij die uit winstbejag een goed voorhanden heeft of overdraagt dan wel een persoonlijk recht op of zakelijk recht ten aanzien van een goed overdraagt, terwijl hij redelijkerwijs moet vermoeden dat het een door misdrijf verkregen goed betreft.
 • 2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die uit de opbrengst van enig goed voordeel trekt, terwijl hij redelijkerwijs moet vermoeden dat het een door misdrijf verkregen goed betreft.

Het kopen van gestolen goed is dus al strafbaar als de koper redelijkerwijs moet vermoeden dat het gestolen is, bijvoorbeeld als op straat of via eBay de prijs zeer laag is, bijvoorbeeld een bijna nieuwe fiets voor enkele tientallen euro.

Mensen die zich zo schuldig maken aan heling met informatie die via inbraak in computers is verkregen, zouden dan een gevangenisstraf van vier jaar kunnen krijgen.

Hirsch Ballin heeft het plan ook heling van computergegevens strafbaar te stellen, bijvoorbeeld het publiceren van informatie die een ander heeft verkregen bij computervredebreuk.

Minister Hirsch Ballin van Justitie heeft op 28 juli 2010 een wetsvoorstel gedaan waardoor heling van computergegevens strafbaar wordt. Het overnemen van niet-openbare gegevens zonder toestemming uit een computer wordt strafbaar. Het verbod op afluisteren, aftappen en opnemen van vertrouwelijke gesprekken wordt uitgebreid. Officieren van Justitie krijgen bevoegdheid om strafbare informatie van internet te laten verwijderen.[3]

BelgiëBewerken

De term heling werd door de wetgever niet gedefinieerd. De rechtspraak en -leer heeft de volgende omschrijving aanvaard: het bezitten of (bij)houden van zaken, verkregen door het plegen van een misdaad of wanbedrijf.[4] Kortom, er moet sprake zijn van een inontvangstneming en de persoon moet op dat moment op de hoogte zijn dat de zaak voortkomt uit een misdrijf.

Heling is een wanbedrijf en wordt bestraft met een gevangenisstraf van vijftien dagen tot vijf jaar en/of een geldboete van 26 tot 100.000 euro.[5] Essentieel bij heling is het bedrieglijk inzicht van de heler.

De persoon die zich schuldig maakt aan heling, duidt men aan als de heler. Eenvoudig gesteld is hij de persoon die bewust het gestolen goed koopt en niet de eigenlijke diefstal pleegt waardoor hij zich onderscheidt van de eigenlijke dief.


VoorbeeldenBewerken

 • Het kopen van een gestolen gsm
 • Rijden in een gestolen auto
 • Opslaan van gestolen goederen in een garage
 • Bijhouden van een net gestolen portefeuille (bij zakkenrollerij)
 • Het bezitten van kinderporno of het verstoppen van een lijk is geen heling. Deze feiten worden afzonderlijk bestraft.
Belgische Wet
Wet(boek): Strafwetboek
Artikel: 505-506
Omschrijving: Met gevangenisstraf van vijftien dagen tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig [euro] tot honderdduizend [euro] of met een van die straffen alleen worden gestraft :
 • 1° het helen van weggenomen, verduisterde of door misdaad of wanbedrijf verkregen zaken
 • 2° het bezitten, bewaren of beheren van vermogensvoordelen uit misdrijf, "ofschoon men de oorsprong ervan kende of moest kennen"
 • 3° het omzetten of overdragen van deze vermogensvoordelen uit misdrijf, met de bedoeling de illegale herkomst ervan te verbergen of te verdoezelen, of met de bedoeling een mededader te helpen ontkomen
 • 4° het verhelen of verhullen van de aard, oorsprong, vindplaats vervreemding, verplaatsing of eigendom van vemogensvoordelen uit misdrijf, opnieuw "ofschoon men de oorsprong ervan kende of moest kennen".

TriviaBewerken

 • Gezegde: "De heler is even slecht als de steler".
 • Gezegde: "Zonder heler geen steler".